Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21688

Hankkeen nimi: Verkko voittaa välimatkat - VVV-hanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0155443-5

Jakeluosoite: Pinninkatu 51

Puhelinnumero: 0207718200

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tukiliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veijo Nikkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutussuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veijo.nikkanen(at)tukiliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504646006

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitysvamma on vamma oppimisen ja ymmärtämisen alueella. Suomessa on noin 40.000 kehitysvammaista ihmistä.
Kehitysvammaisten lisäksi on satojatuhansia muita kansalaisia, joille oppiminen on hankalaa. Nykyisessä
tietoyhteiskunnassa arkisten asioiden hoito tapahtuu yhä useammin sähköisiä palveluita käyttämällä. Ihmisryhmä jolle oppiminen ja ymmärtäminen on vaikeaa, on todella suuressa syrjäytymisvaarassa. Puutteelliset digitaidot syrjäyttävät ihmiset sosiaalisista suhteista ja estävät asioiden itsenäisen hoidon. Ne syrjäyttävät kehitysvammaiset myös työelämästä ja työelämässä niistä tehtävistä joita heidän muutoin olisi mahdollista hoitaa. Oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen ei ole ketään, joka systemaattisesti ylläpitäisi tämän ryhmän digitaitoja. Oppivelvollisuuden jälkeen myös digitaidoille välttämättömät luku-, kirjoitus- ja numerotaidot alkavat käytön puutteessa usein rapistua.
Verkko voittaa välimatkat- hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja ja tapoja edistää kehitysvammaisten aikuisten digi- ja sähköisiä vuorovaikutustaitoja ja näin ehkäistä heidän syrjäytymistään. Hankkeessa pyritään, siihen suoraan osallistuvien ihmisten taitojen kehittämisen lisäksi, löytämään ja muotoilemaan malleja joiden avulla kehitysvammaisten digitaitojen harjoittelu ja käyttäminen voidaan liittää luontevasti heidän arkiseen toimintaympäristöönsä ryhmissä ja työelämässä. Tarkoitus on, että sähköisten välineiden käyttö juurrutetaan osaksi jo olemassa olevien kehitysvammaisten ryhmien toimintaa. Tähän päästään sekä ryhmien kanssa työskentelemällä, että ottamalla huomioon aiempaa paremmin kehitysvammaisten ihmisten toimintakyvylle välttämättömien lähi-ihmisten tarpeet ja resurssit sähköisen viestinnän käytössä ja käytön tukemisessa ryhmissä. Hankkeessa testataan digitaalisten osaamismerkkien käytön soveltuvuutta kehitysvammaisten ihmisten ryhmille juuri tämän ryhmissä tapahtutuvan oppimisen todentamiseksi.
Valtakunnallisen hankkeen tarkoituksena on hyödyntää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia resursseja sekä taitoja ja yhdistää alueelliset ryhmät toimimaan sähköisen alustan kautta yhdessä. Yhteisen sähköisen alustan kautta eri alueilla toimivat ryhmät voivat työskennellä yhdessä mielekkäästi, tukea toisiaan ja osallistua hankkeen kehittämiseen.
Hankkeen tuloksena syntyy malli ja oppaita, joiden avulla kehitysvammaisista ihmisistä muodostuvat ryhmät voivat liittää sähköisen vuorovaikutuksen muotojen harjoittelun sekä käytön osaksi omaa toimintaansa. Toimintaan osallistuneiden ryhmien ja yksilöiden digitaidot paranevat ja he voivat hyödyntää niitä toiminnassaan entistä laajemmin. Digitaitojen hallinta mahdollistaa kehitysvammaisille ihmisille myös joustavammat mahdollisuudet siirtyä työelämään helpottaen voimakkaasti varsinkin sirtymävaihetta työelämän ulkopuolelta työelämään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Ihmiset, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia.
2. Vanhemmat, ammattilaiset ja muut lähi-ihmiset, jotka tukevat ja osittain myös mahdollistavat vammaisten henkilöiden sähköisen vuorovaikutuksen.
3. Edellä mainittujen kahden ryhmän jäsenistä muodostuvat ryhmät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ihmiset, jotka ovat vuorovaikutuksessa kehitysvammaisten kanssa arjessa: opiskelussa, työelämässä, vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksissa. Välillisiä ryhmiä ovat myös kaikki uudet ryhmät, joiden kanssa kehitysvammaiset pystyvät hankkimiensa taitojen avulla olemaan vuorovaikutuksessa. Välillisiä ryhmiä ovat myös kaikki, jotka pystyvät hyödyntämään hankkeen tuottamia materiaaleja ja malleja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 355

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 115 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 355

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen focus on tiettyyn ihmisryhmään kuuluvien ihmisten, sekä naisten että miesten syrjäytymisen ehkäiseminen. Kehitysvammaisten kohderyhmän osalta sukupuolijakauma on varsin neutraali ja noudattelee normaalia väestökehitystä. Sosiaalialan järjestöissä ja toiminnoissa ohjaava henkilöstö yleisesti on naisvaltaista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen ja sen taustajärjestön, Kehitysvammaisten Tukiliirro ry:n toimintojen perusolettamus on universaali tasa-arvoisuuden käsite ja tavoite, yksilökohtaiset tarpeet huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kohderyhmän digitaitojen kehittäminen ja sähköisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen, jotta ryhmään kuuluvat voisivat olla tasa-arvoisia yhteiskunnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Jos kohderyhmä pystyy hoitamaan asiointiaan enemmän sähköisesti tällöin tarve paperisiiin tulosteisiin ja niiden fyysiseen kuljettamiseen vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Mitä enemmän kohderyhmän ihmiset pystyvät hoitamaan asioitaan sähköisesti, nykyisen kohderyhmälle valtaväestöä yleisemmän asiakaskäyntien sijaan, sitä vähemmän tulee ns. turhaa ihmisten liikkumista. Tämä pätee myös tukihenkilöihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Sähköisten asiointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittyessä fyysisen viestintämateriaalin tarve vähenee. Osaamisen lisääntyessä myös jo hankittujen laitteiden käyttö lisääntyy ja niitä pidetään paremmin kunnossa. Opitaan hyödyntämään yhteisiä laitteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Kohderyhmän aktivoituessa käyttäjinä, tarve heidän erityistarpeensa huomioon ottavien sovellutusten ja mukautusten käyttöön tulee esiin ja luo mahdollisuuden palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hanke vähentää ihmisen fyysisen liikkumisen tarvetta paikasta toiseen, kun sama asia voidaan hoitaa sähköisesti. Samalla vähenee myös kohderyhmän lähi-ihmisten tarve liikkua, kun osa asioiden hoidosta onnistuu sähköisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 3
Itsenäinen suoriutuminen lisää yksilöiden hyvinvointia. Vuorovaikutuksen ja yhteydenpidon lisääntyminen lisäävät myös yksilöiden onnellisuutta. Myös lähi-ihmisten hyvinvointi lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 6 4
Kehitysvammaiset ihmiset ovat lähtökohdistaan johtuen eniten sosiaalisesti syrjäytymisvaarassa oleva kansanryhmä. Puutteellisten digitaitojen vuoksi ryhmä on syrjäytymisvaarassa myös niistä työtehtävistä, joita he voisivat muutoin hoitaa. Myös perinteiset ennakkoluulot tietotekniikan käytössä ja osaamisessa ovat valtaväestöä voimakkaampia (miehet vs. naiset tietotekniikan käyttäjinä).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Osallistujat hankkivat toimintavalmiuksia toimia samassa ympäristössä kuin kaikki muutkin. Samalla ryhmän olemassaolo ja tarpeet tulevat huomioiduksi.
Kulttuuriympäristö 3 2
Kehitysvammaisen ihmisten mahdollisuudet ja rooli itsenäisenä verkonkäyttäjänä tulee paremmin hyväksytyksi myös häntä ympäröivässä kulttuuriympäristössä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-