Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21689

Hankkeen nimi: Kasvun kartta

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0187743-7

Jakeluosoite: Isokatu 4

Puhelinnumero: 0505277288

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ppy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Viirelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.viirela(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504777280

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on hyvinvointia lisäämällä ja tuottavuutta parantamalla tukea pk-yritysten kasvua ja työllistymistä. Hankkeen osalliset saavat kasvun tuekseen kartan, jonka perusteella yritys voi suunnitelmallisesti kasvaa ja kehittyä. Tavoitteena on helpottaa myös ns. kohtaanto-ongelmaa, joka on ajankohtainen Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa on kolme erillistä kokonaisuutta. Ensimmäinen keskittyy verkostoitumisen avulla antamaan kokonaisvaltaista asiantuntija ja verkostoapua kasvuyrittäjälle. Kasvua hakeville yrittäjille tehdään noin 4-8kk kestävä valmennusohjelma, jossa yrittäjien valmiudet kasvaa paranevat johtamisen, rekrytoimisen, laadun, myynnin ja markkinoinnin osalta. Verkostotoimintamallista on vuosien saatossa saatu useita erinomaisia kokemuksia esim. yrittäjien EMBA -koulutuksessa tai Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yksinyrittäjille tarkoitetuissa valmennusohjelmissa. Nyt kohderyhmänä on yli 3 vuotta vanhat kasvua hakevat yritykset ja heidän henkilöstö. Toisena kokonaisuutena on laajasti herätellä yrittäjiä kasvun tiellä ja hyödyntämään kasvussa alueellisten kehittämisyhtiöiden ja ELY-keskusten palveluita ja tuotteita. Kolmantena kokonaisuutena hanke pystyy tukemaan yksittäisten yritysten esimerkiksi laatutyötä, myynnin - ja markkinoinnin kehittämisetä, henkilöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä yrityksessä tai yrityksen omista kasvun pullonkauloista vastaamaan esimerkiksi digitaalisuuden haasteisiin ja rekrytointiongelmiin. Tarkoitus on tehdä asiantuntijahankinnat hyödyntäen uusia hankintamenetelmiä esim. dynaamista hankintajärjestelmää. Tällöin erilaisista hankintamenettelyistä saadaan kokemusta yritysten kehittämispalveluiden osalta.
Kasvuyritysten parantanut johtaminen luo parempaa työhyvinvointia niin johdolle itselle, kuin erityisesti työntekijöille. Hyvin voiva, oikeisiin asioihin keskittyvä organisaatio myös tuottaa paremmin, joka uudestaan lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta. Eli kasvuyrittäjät pääsevät mukaan kasvun kehään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kasvuhakuiset, työllistävät vähintään kolme (3) vuotta toiminnassa olleet pk-yritykset, niiden johto ja työntekijät ovat Pohjois-Pohjanmaalta. Kasvu on käytävä ilmi liikevaihdon/ henkilökunnan määrän lisääntymisenä viimeisen tilikauden aikana. Kohdeyritysten toimialoina ovat alueen omat vahvat ja uudet potentiaaliset toimialat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki kasvuyrityksissä työskentelevät henkilöt, sekä yrittäjien perheet. Seudulliset elinkeinoyhtiöt ja kunnat. Koko alue parantuneen työllisyyden ja yhteisöverotuottojen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 308 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 289 246

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 346 508

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 325 735

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Ylivieskan, Koillismaan, Oulun, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Ii, Kempele, Siikajoki, Hailuoto, Utajärvi, Raahe, Oulainen, Tyrnävä, Pyhäjärvi, Merijärvi, Oulu, Muhos, Taivalkoski, Kärsämäki, Siikalatva, Lumijoki, Liminka, Kuusamo, Haapavesi, Pyhäjoki, Pudasjärvi, Vaala, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokatu 4

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 61

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrittäjistä noin 66 % on miehiä ja 33 % naisia, Tilastokeskus ja Suomen Yrittäjien jäsenet. https://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/kuvailusivu_fi.html?ID=21465 Kuitenkin on huomioitavaa, että kasvuyrittäjissä naisia on vähemmän ja heidän osuutta olisi saatava suuremmaksi. Taustana Yrittäjien empiiriset kokemukset, kasvuyrittäjissä on enemmän miehiä kuin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti niin mies- kuin naisyrittäjiin. Hankkeelle suunnitellut toimenpiteen sopivat niin nais- kuin miesyrittäjille ja palvelutarjotin on niin laaja, että apua löytyy mahdollisimman moneen kasvuyrittäjän tarpeeseen. Hanke pyrkii kannustamaan naisia myös kasvuyrittäjyyteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite, päätavoite on yritysten kasvu ja työllisyys

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 7
Laatuosaamisen lisääntyminen ja laatukäsikirjojen käyttöönotto yrityksissä johtavat myös toiminnan kehittämiseen jokaisella osa-alueella. Tähän kuuluu myös kestävän kehityksen mukainen toiminta. Hankkeen toimenpiteillä kehitetään yritysten osaamista, mikä vähentää hukkaa ja säästää raaka-aineita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Koulutuksen ja kehittämisen avulla yritykset pystyvät paremmin vastaamaan ilmastomuutoksen aiheuttamiin riskeihin. Yritysten verkostoitumoisen myötä syntyvät toimialat ylittävien verkostojen myötä voi syntyä tuotteita ja palveluita, jotka hidastavat ilmastomuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
ei vaikutusta, jos ei sitten toimialat ylittävä yhteistyö tuo uusia ratkaisuja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
ei merkittävää vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 6
Hankkeen toimenpiteillä kehitetään uuden tiedon hyödyntämistä, minkä pitäisi vähentää jätteen määrää ja tehostaa materiaalien käsittelyä sekä jätteiden kierrätystä tämän päivän maailmassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä välittämällä tarvittaessa yrityksille tietoa uusista energiamuodoista ja niiden käytöstä syntyvän verkoston kautta sekä mahdollisten ympäristökäsikirjojen laatimisen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen toimenpiteet kehittävät ja kannustavat monipuolistamaan alueen elinkeinorakennetta. Toimenpiteet kehittävät yritysten johdon ja henkilöstön osaamista, joka kehittää kestävästi paikallista elinkeinorakennetta. Yhteistyö yritysten välillä ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välillä edesauttaa elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 3
Toimialat ylittä yhteistyö avaa mahdollisuuksia kehittää uusia palveluita ja tuotteita hyödyntämällä olemassa olevia palveluita/tuotteita. Digitaalinen kartta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Yrityksen toimintojen läpikäyminen ja laatukäsikirjojen laatiminen ja käyttöönotto parantavat logistiikan hallintaa, samoin toimialat ylittävä yhteistyö voi tuoda liikkumiseen ja logistiikan hallintaan vaikuttavuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Hanke kehittää johtamisen osaamista. Osaava johto osaa huolehtia paremmin myös henkilöstön hyvinvoinnista. Tämä edesauttaa työssäjaksamista ja pidentää työuria. Hankkeen kautta syntyvä kasvuyrittäjien verkosto tuo yrittäjille kaivattua vertaistukea, yrityksenkasvun tuomissa haasteissa. Yritysten johdon hyvinvointi myös lisääntyy, kun osaaminen lisääntyy mm. talouden hallinnassa.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kohderyhmänä on pk-yritysten yrittäjät ja henkilöstö. Hankkeen toimenpiteet edistävät henkilöiden tasa-arvoa kehittämällä mm. osaamista, johtamista ja työhyvinvointia. Lisäksi koulutustarjonta yritysten tarpeisiin on yhtäläisesti tarjolla sekä naisille että miehille. Nämä asiat mahdollistavat samanlaiset edellytykset naisille ja miehille kehittää ammattitaitoaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus lisääntyy yritysten toimintakulttuurin kehittymisen myötä
Kulttuuriympäristö 2 2
Koko alue säilyy elinvoimaisena, kun alueen yritykset kehittyvät ja pysyvät elinvoimaisina sekä kasvavat.
Ympäristöosaaminen 9 7
Laatuosaamisen ja markkina osaamisen lisääntyessä myös ympäristöosaaminen paranee yrityksissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvun kartta –hankkeen avulla haluttiin hyvinvointia lisäämällä ja tuottavuutta parantamalla tukea pk-yritysten kasvua ja työllistymistä. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa yrityksille kasvun tueksi ja työkaluksi “kasvun kartta”, vahvistaa yrittäjien välisiä verkostoja valmennusohjelmalla ja kasvuverkostolla, herätellä yrittäjiä käyttämään jo olemassa olevia palveluita kasvussa sekä tarjota asiantuntijapalveluita yritysten omien kasvuhaasteiden ratkaisemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Asiantuntijapalveluiden hankinnassa testattiin dynaamista hankintajärjestelmää.

Hanke teki yhteistyötä niin paikallisten elinkeinotahojen, oppilaitosten kuin myös toisten hankkeiden kanssa. Hanke tavoitti omissa tapahtumissaan yli 500 osallistujaa 20 eri paikkakunnalta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueella.

Asiantuntijapalveluilla tuettiin 52 yritystä yhteensä noin 210 000 eurolla. Asiantuntijapalveluiden tuella kehitettiin eniten työnteon tapoja ja työn organisointia, johtamista sekä viestintää ja viestintäkäytänteitä. Käytännössä yritykset saivat tukea esimerkiksi johtamisen kehittämiseen talousohjatusti, esimiestyöhön, digitalisaation eteenpäinviemiseen, sopimuspohjien uudistamiseen tai käyttöönottoon.

Valmennuksessa yritykset saivat tukea ja apua liiketoiminnan eteenpäinviemiseen laaja-alaisesti. Valmennus auttoi yrityksiä kasvussa, ja osallistujat mm. palkkasivat lisää henkilöstöä, kehittivät johtamisjärjestelmäänsä, uusivat nettisivuja, kehittivät toiminnanohjausjärjestelmäänsä ja henkilöstöhallinnon käytänteitä sekä panostivat strategiatyöhön ja prosessien kuvaukseen.

Kasvuverkoston toiminta kärsi eniten koronasta. Verkoston antama vertaistuki on ensiarvoista, mutta se ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla, ellei verkosto saa kokoontua lähitapaamisissa.

Hankkeen tuloksista kasvunhallintatesti ja kasvuverkosto jatkuvat yrittäjien tukena. Kasvunhallintatestistä kertyy dataa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksille suunnattujen koulutusten ja valmennusten suunnittelussa sekä tieteellisessä tutkimuksessa.

Hankkeen asiantuntijapalveluissa testattiin dynaamista hankintajärjestelmää ja se osoittautui toimivaksi ratkaisuksi tämän tyyppisissä hankinnoissa.