Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21691

Hankkeen nimi: MATCH - Yritysten ja maahanmuuttajatyönhakijoiden osaamisen kohtaannon ja nopean työllistymisen hanke Vantaalla

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vantaan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0124610-9

Jakeluosoite: Vernissakatu 1, 2.kerros

Puhelinnumero: 0983911

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.vantaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virva Arffman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virva.arffman(at)vantaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404805047

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten ja maahanmuuttajatyönhakijoiden osaamisen kohtaannon ja nopean työllistämisen MATCH - hanke Vantaalla tähtää parantamaan koulutuksen ja työllistymistä edistävien palveluiden työllistyvyysvaikuttavuutta sekä lisäämään maahanmuuttajien koulutussopimusten sekä oppisopimuskoulutuksen käyttöä ja vetovoimaa.


Hanke pyrkii tehostamaan kohtaantoa kehittämällä uudenlaista yritysten osaavan työvoiman tarpeisiin ja maahanmuuttajan osaamistarpeisiin keskittyvää yhdistelmäkartoitusta sekä kohtaantoa parantavaa toimintamallia. Laajemmin hanke pyrkii edistämään sekä maahanmuuttajien, alueen yritysten että julkisen palvelujärjestelmän sopeutumiskykyä työelämän tulevaisuuden haasteisiin.


Maahanmuuttajatyövoiman ennakoidaan edelleen kasvavan ja Vantaa strategiansa mukaisesti haluaa hoitaa suomalaisista kunnista parhaiten kotouttamisen, tukea maahanmuuttajien koulusta työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä kehittää näihin liittyen innovatiivisia koulutus- ja työllisyysratkaisuja kumppaneidensa kanssa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana maahanmuuttajataustainen työvoima onkin 2,5 -kertaistunut Vantaalla ja kehitys on ollut nopeinta suurista kaupungeista. Vaikka työttömyysaste on laskenut, on se edelleen Vantaalla 14 %-yksikköä muuta väestöä korkeammalla. Tunnusomaista myös on, että suurin osa maahanmuuttajista on työllistymistä edistävissä koulutuksellisissa palveluissa, joista työllistyminen pysyvämmin on oma haasteensa.

Match-hankkeessa panostetaan entistä työelämäintegroituvampiin ratkaisuihin ja palveluihin, joiden yhteyteen kytketään koulutusta ja osaamisen kehittämistä tarve- ja tarjontalähtöisyyttä uudella tavalla yhdistäen. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, jonka avulla – hankkeen toiminta vakinaistaen - voidaan myöhemmässä vaiheessa jopa kolminkertaistaa työelämään kiinnittymisen palvelut maahanmuuttajille: koulutussopimukset, oppisopimukset sekä palkkatuettu työ. Hankeaikana pyritään edistämään yhteensä 40 uuden oppisopimuksen tai työllistymisen toteutuminen, joita voidaan pohjustaa koulutussopimuksilla. Myös muita työllistämistä ja osaamista edistäviä täsmäratkaisuja toteutetaan lisäksi 60 maahanmuuttajalle.

Maahanmuuttajanaiset sekä – nuoret ovat hankkeen erityiskohderyhmiä. Yrityksiä hankkeen palveluiden piiriin tavoitellaan yhteensä 30, joissa yhteensä 60 olemassa olevan henkilön odotetaan osallistuvan hankkeen toimintojen, ohjauksen ja valmennusten piiriin. Yritysvalmennuksissa edistetään yritysten palvelujärjestelmätuntemusta sekä parannetaan perehdytys- työyhteisö - ja esimiestaitoja maahanmuuttajien työllistämisessä. Yrityskohderyhmiä ovat pienet työllistävät yritykset, maahanmuuttajien perustamat yritykset sekä keskisuuret yritykset Vantaalla. Yrityksille suunnataan koulutusta erityisesti rekrytointiosaamiseen ja julkisiin palveluihin ja tukijärjestelmien hyödyntämiseen liittyen. Koronapandemian aiheuttamien merkittävien työmarkkinavaikutusten vuoksi muutoshakemuksessa MATCH:n toiminta- ja tavoitekentässä nousevat julkisen sektorin oppisopimukset yhdenvertaiseksi yksityisten yritysten oppisopimusten kanssa.

Hanke integroituu tiiviisti uuteen maahanmuuttajien osaamiskeskukseen tuottaen sen toiminnan vaikuttavuuteen erityisesti yritys- ja kohtaantonäkökulmista lisäarvoa. Hanketta toteuttaa Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut yhteistoiminnassa elinkeinopalveluiden, maahanmuuttajapalveluiden sekä ammattiopisto Varian kanssa. Hankekumppaneina ovat lisäksi Vantaan Uusyrityskeskus ja Vantaan Yrittäjät. TE-toimisto on myös hankkeelle ratkaisevan kumppani.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työnhakijoina joko työttömänä tai työllistymistä edistävissä palveluissa olevat maahanmuuttajat. Erityissegmentteinä ovat nuoret alle 30- vuotiaat maahanmuuttajat sekä maahanmuuttajanaiset. Näiden kahden erityissegmentin edustavuutta hankkeen asiakkaissa painotetaan ja heille myös etsitään ja räätälöidään mahdollisia erillispalveluita. Kohderyhmät ohjattaisiin hankkeen palveluihin mm. TE-toimiston kautta.

Toisena varsinaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat maahanmuuttajia työllistävät yritykset.Lisäksi koronapandemian vaikutusten vuoksi julkinen sektori työllistäjänä nousee yhdenvertaiseksi yksityisten yritysten kanssa. Yrityksistä painotetaan kolmentyyppisiä yrityksiä:
• Vantaalaiset pienet (työllistävät) yrityksiä, jotka tarvitsevat täsmäosaamista ja joille oikeanlaisista ”matcheistä” ja hankkeen turvin tarjottavista tuki- ja täsmäpalveluista olisi suuri lisäarvo.
• Maahanmuuttajien perustamat yritykset. Vantaan uusyrityskeskuksen tilastojen perusteella vuosittain n. 1700 alkavan yrittäjän neuvonnassa olevista noin 40 % on maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja perustetuista noin 1200 yrityksestä puolestaan 32 % (lähes 400) on maahanmuuttajien perustamia yrityksiä. Nämä yritykset ovat hanketta kiinnostava kohderyhmä monessakin mielessä: heiltä saatava osaaminen sekä työmahdollisuudet esimerkiksi hieman erityyppisesti painottuvilla kielivaatimuksilla.
• Työllistävät keskisuuret yritykset, joilla on useampien työntekijöiden työvoimatarpeita ja joihin hankkeesta voitaisiin asiakkaita työllistää

Jotta edellä kuvatut yritykset tavoitetaan hankkeen palveluiden piiriin, tehdään tiivistä yhteistyötä Vantaan elinkeinopalveluiden sekä hankekumppaneiksi lupautuneiden Vantaan Uusyrityskeskuksen ja Vantaan Yrittäjien kanssa. Myöhemmin hankesuunnitelmassa sana yritys voi tarkoittaa sekä yksityistä yritystä työnantajana että julkisen sektorin työnantajaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat ainakin muut kuin hankkeeseen ohjautuvat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat sekä yritykset. He hyötyvät hankkeen tuottamasta lisäarvosta, kuten entistä työintensiivisempien palveluiden, koulutussopimusten sekä oppisopimuskoulutuksen vetovoimaisuuden kasvusta, yhdistelmäanalyysin käyttöön otosta sekä Vantaan kaupungin ja muun palvelujärjestelmän paremmista kyvyistä palvella maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita. Toimintamallista ja hyvistä käytännöistä voivat hyötyä myös etenekin muut suu-remmat kunnat, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Toimintamalli integroituu tiivisti Vantaan maahanmuuttajien osaamiskeskukseen ja tätä kautta käytäntö on levitettävissä myös esimerkiksi Helsingin ja Espoon osaamiskeskuksiin.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat myös hankkeen avaintoimijoiden henkilöstö Vantaan kaupungilla (työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut, ammattiopisto Varia), Vantaan Uusyrityskeskus ja Vantaan Yrittäjät sekä Työvoimahallinto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 403 679

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 192 945

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 538 239

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 257 260

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tilastoanalyysin perusteella havaittiin, että ulkomaalaistaustaiset naiset ovat miehiä koulutetumpia, mutta samalla heidän työttömyysasteensa on korkeampi. Tämä tukee myös monialaisen hankevalmistelun yhteydessä tehtyjä havaintoja maahanmuuttajanaisten asemasta. Mm. tästä syystä maahanmuuttajanaiset valikoitiin erityiskohderyhmäksi ja on todennäköistä että myös toimenpiteet räätälöityvät heidän tarpeisiinsa erikseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen henkilöasiakkaiden erityiskohderyhmänä ovat maahanmuuttajanaiset. Hankkeeen yhtenä valtavirtaistettavana tavoitteena on kehittää osaamistarpeiden yhdistelmäanalyysiä. Koska henkilöasiakkaat painottuvat naisiin, voidaan ennustaa, että myös osaamistarpeiden kohtaannossa sekä keskitytään, että tunnistetaan erityisesti naisten osaamistarpeita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka hankkeen maahanmuuttajakohderyhmän painotus on maahanmuuttajanaisissa, hankkeeen päätavoite on maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen parempaa osaamiskohtaantoa kehittämällä.”

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Vantaan kaupunki on omassa toiminnassaan sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kirjattu kaupungin toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Nämä periaatteet ulottuvat tätä kautta myös Vantaan kaupungin toteuttamiin projekteihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Vantaan kaupunki on omassa toiminnassaan sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kirjattu kaupungin toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Nämä periaatteet ulottuvat tätä kautta myös Vantaan kaupungin toteuttamiin projekteihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Vantaan kaupunki on omassa toiminnassaan sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kirjattu kaupungin toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Nämä periaatteet ulottuvat tätä kautta myös Vantaan kaupungin toteuttamiin projekteihin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Vantaan kaupunki on omassa toiminnassaan sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kirjattu kaupungin toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Nämä periaatteet ulottuvat tätä kautta myös Vantaan kaupungin toteuttamiin projekteihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Vantaan kaupunki on omassa toiminnassaan sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kirjattu kaupungin toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Nämä periaatteet ulottuvat tätä kautta myös Vantaan kaupungin toteuttamiin projekteihin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Vantaan kaupunki on omassa toiminnassaan sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kirjattu kaupungin toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Nämä periaatteet ulottuvat tätä kautta myös Vantaan kaupungin toteuttamiin projekteihin. Hankeen toimeenpanossa (raportointi, viestintä korostetaan sähköisiä formaatteja painettujen esitteiden ym. sijaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Vantaan kaupunki on omassa toiminnassaan sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kirjattu kaupungin toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Nämä periaatteet ulottuvat tätä kautta myös Vantaan kaupungin toteuttamiin projekteihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Hankeen toisena varsinaisena kohderyhmänä ovat paikalliset yritykset. Elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä tukevia hankkeen toimenpiteitä ovat mm. osaamisen kehittäminen (rekrytointiosaaminen ja julkisen palvelujärjestelmän hyödyntämisosaaminen), Osaavan työvoiman ja monikulttuurisuuden edistäminen Vantaalaisissa yrityksissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Hankkeessa kehitettävä osaamistarpeiden yhdistelmäanalyysi on aineeton tuote, jota kehitetään mahdollisesti myös teknologiseksi sovellukseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Vantaalaisten maahanmuuttajatyönhakijoiden ja uusien osaajien tarpeessa olevien vantaalaisten yritysten kohtauttaminen hankkeessa edistää mm. tehokkaampaa työmatkaliikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
maahanmuuttajien korkerampi työllisyysaste, pienempi työttömyysaste ja korkeampi osaamisaste lisäävät kokonaishyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 0
Maahanmuuttajanaiset ovat hankkeen työnhakijoiden henkilöasiakkaista erityiskohderyhmä, jota tullaan yliedustamaan määrällisesti ja huomioimaan erityistarpeita laadullisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 0
Maahanmuuttajien parempi työllistyminen Vantaan työmarkkinoille edistää monikulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 5
Hanke edistää etnisen yrityskulttuurin moninaistumista, mm. huomioiden maahanmuuttajien perustamat yritykset uudella tavalla.
Ympäristöosaaminen 0 3
Mahdollisia vaikutuksia, esimerkiksi osaamistarpeiden painottuessa ympäristöalalle. Vantaan elinkeinorakenteessa yliedustuu ympäristöalan yritykset. Osasta tämän alan yrityksiä löytyy todennäköisesti työllistymis- oppisopimus- ja valmentautumispaikkoja maahanmuuttajille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-