Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21692

Hankkeen nimi: Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14

Puhelinnumero: 029 502 4000

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merja Anitta Toijonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: ennakointiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 012 179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TARVE
Julkiset palvelut ovat muutosvaiheessa ja erilaiset toimintamallit ja kumppanuudet korostuvat tulevaisuudessa. Palvelut vaativat sekä järjestäjiltä että palveluntuottajilta uudenlaista osaamista, yhteistyön kehittämistä, toimivien verkostojen luomista sekä uusien toimintamallien ja palvelujen kokeilemista ja pilotointia.

Vaikuttavien ja maakunnan alueella toteuttavien tasa-arvoisten työvoima- ja yrityspalvelujen rakentamiseksi sekä yhteisen palvelumallin, roolien ja yhteisymmärryksen löytämiseksi tarvitaan Etelä-Savossa palvelujen parissa toimivien lukuisien tahojen tiiviimpää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Säännöllinen ja järjestelmällinen tiedonkeruu työmarkkinoiden tilanteesta keskipitkällä aikavälillä toimii julkishallinnon johtamisen ja hankintojen tukena. Työvoiman saannin turvaamiseen ja sitä kautta yritysten kasvun tukemiseen tarvitaan uusia keinoja rekrytointivaikeuksien poistamiseen. Tämä edellyttää lisääntyvää yhteistyötä yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

TAVOITE
Hanke tukee työvoima- ja yrityspalvelujen uudistusta, toimeenpanoa ja siihen liittyvän osaamisen kehittymistä Etelä-Savon keskeisille toimijoille. Tavoitteena on parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja rakentaa niiden järjestämisen ja tuottamisen malli huomioiden esim. kuntien elinkeinopalvelut ja muiden kehittäjäorganisaatioiden palvelut. Työn pohjaksi kuvataan maakunnan työmarkkinoiden kohtaannon nykytilaa ja trendejä keskipitkällä (2-5 v) aikavälillä.

Hankkeen toiminnalla haetaan selkeyttä Etelä-Savossa työvoima- ja yrityspalvelujen parissa toimivien tahojen yhteistyöhön. Hankkeella tuetaan yhdessä valmisteltavan työvoima- ja yrityspalvelustrategian rakentamista ja toimeenpanoa. Eri organisaatioiden johdon sitoutuminen yhteistyöhön on keskeisintä palvelujen kehittämisessä. Ketterästi toimivassa toimijaverkostossa jaetaan tietoa ja asiantuntemusta, kehitetään verkoston osaamista sekä olemassa olevia resursseja käytetään vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti asiakasnäkökulmaa korostaen. Tavoitteena on kehitellä yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa keinoja, joilla edistetään työn ja tekijöiden kohtaantoa.

TOIMENPITEET

Hankkeessa laaditaan suunnitelma eri tasoisten keskustelufoorumien käyttöönottoon hyödyntäen jo olemassa olevia yhteistyöryhmiä. Luodaan yrityspalvelutoimijoiden maakunnalliselle verkostolle mahdollisuuksia yhteiseen työstöön sekä tuodaan vuorovaikutteisesti niiden tuloksia strategisen tason keskustelupöytiin. Verkostofoorumeita työstetään kumppanuusverkostossa työpajoissa ja muilla osallistavilla menetelmillä. Kumppaneita ovat mm. kuntien elinkeinotoimijat, maakuntaliitto, yrittäjäjärjestöt, kauppakamari, Proagria, TE-toimisto. Käydään aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden kanssa.

Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisiä palveluja. Hanke hankkii, kokoaa ja analysoi tietoa asiakkaiden tarpeista kehittämisen ja päätöksenteon tueksi hyödyntäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeessa selvitetään toimivia ja käytössä olevia tiedonkeruumenetelmiä tiedolla johtamisen tueksi.Hankkeessa luodaan nykykuva Etelä-Savon työmarkkinoista ja visioidaan kerätyn tiedon perusteella työmarkkinoiden kohtaantoa keskipitkälle (2-5 vuotta) aikavälille. Selvitykset tehdään huomioiden maakunnassa aiemmin tehdyt selvitykset ja yhteistyössä muiden keskeisten tahojen kanssa.

Hankkeessa kehitetään asiakaspalveluverkoston osaamista. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään olemassa olevaa paikallista ja valtakunnallista koulutustarjontaa. Benchmarkataan muiden ELY-alueiden kokemuksia. Järjestetään yrityspalvelutoimijoille mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tiedonvaihtoon ja yhteistyön kehittämiseen.

Hankkeessa haetaan uusia, paikallisista tarpeista lähteviä yhteistyömalleja rekrytointivaikeuksien vähentämiseksi. Tavoitteena on rekrytointiprosessin osapuolten intressien aiempaa parempi yhteensovittaminen sekä uusien ratkaisumallien hakeminen ja pilotointi. Hankkeessa pilotoidaan ja mallinnetaan intensiivisempää, proaktiivista yrityskontaktointia ja asiakkuuksien hoitoa.

Palvelujen tunnettuutta, vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä parannetaan vaikuttavuusviestinnän avulla. Viestintää tehostetaan mm. viestinnän strategisella suunnittelulla sekä vahvistamalla viestijöiden ja substanssiosaajien yhteistyötä esimerkiksi yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoilla hyödyntämällä nykyaikaisia viestinnän välineitä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia mediaviestinnän keinoja pitkäjänteisen kehittämisen periaattella.


TULOKSET
• Kehittyvät palvelut vastaavat paremmin henkilöasiakkaiden ja työnantajien tarpeita.
• Hyvinvointi lisääntyy ja Etelä-Savon houkuttelevuus uusien asukkaiden saamiseksi paranee.
• Osaavan työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto paranee, valmistuvat opiskelijat saavat työtä ja jäävät Etelä-Savoon
• Elinkeinoelämä kehittyy ja Etelä-Savon kilpailukyky paranee.
• Palvelujen toteuttaminen yhdessä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa parantaa vaikuttavuutta ja poistaa päällekkäistä tekemistä.
• Eri toimijoiden roolit selkeytyvät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Strategisen yhteistyön kehittämisessä kohderyhmänä ja yhteiskehittäjänä on yrityspalvelujen toimijaverkosto, mm. kuntien elinkeinotoimijat, ELY, TE-toimisto ja muut kehittäjäorganisaatiot.

Mätsäyksen kohderyhmänä ovat rekrytointi- ja muita äkillisiä ongelmia kohtaavat yritykset sekä työtä hakevat henkilöasiakkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki työvoima- ja yrityspalveluasiakkaat tulevat välillisesti kohteeksi uuden palvelustrategian mukaisessa toiminnassa. Työntekijöiden ja työvoiman tarpeessa olevien yritysten kohtaannon parantamiseen tähtäävät toimintamallit tulevat muidenkin yritysten ja työnhakijoiden hyväksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 498 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 430 592

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 498 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 430 592

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Sulkava, Hirvensalmi, Mäntyharju, Mikkeli, Enonkoski, Puumala, Kangasniemi, Rantasalmi, Pieksämäki, Pertunmaa, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jääkärinkatu 14

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen Etelä-Savossa edellyttää miesten aseman parantamista, koska miehiä on työttömänä enemmän ja miesten työllisyys on sekä kausi- että suhdanneherkempää kuin naisten. Paikallisesti työvoimaresurssien supistuessa on toisaalta tavoiteltava eri ammateissa sukupuolisegregaation vähentämistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työllisyysasioissa sukupuolinäkökulma otetaan aina huomioon. Kun työntekijöitä toivotaan muuttavan myös muualta, on molemmille puolisoille järjestyttävä työtä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tavoitellaan ennen muuta alueellista tasa-arvoa yritysten toiminnalle ja työnhakija-asiakkaiden työnsaannille. Sukupuolisegregaation vähentäminen eri ammateissa on myös tavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Paikallisten työmarkkinoiden tukemisella vähennetään työmatkaliikkumista maakunnassa, jossa julkisen liikenteen puutteet edellyttävät oman auton käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Paikallisten työmarkkinoiden tukemisella vähennetään työmatkaliikkumista maakunnassa, jossa julkisen liikenteen puutteet edellyttävät oman auton käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Tavoitteena on auttaa yritysten työvoiman saantia myös uusin keinoin, erityisesti paikallisia kumppanuuksia hyödyntäen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Sähköisiä palveluja kehittämällä pienennetään sekä hallinnon että asiakkaiden kuluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Työllisyyttä edistämällä kohennetaan myös väestön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Tarjotaan tukea työnhakijoille, jotka eivät pelkästään omin avuin työllisty. Samoin tavoitteena on aluenäkökulmasta edistää myös maaseutukuntien elinvoimaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Tuetaan ihmisten työllistymistä omilla kotiseuduillaan silloin, kun työtä on tarjolla ja pienellä tuella voidaan edistää työn ja tekijän kohtaamista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on perustettu tukemaan työvoima- ja yrityspalvelujen muutosta, toimeenpanoa ja osaamisen kehittymistä Etelä-Savon keskeisille yrityspalvelutoimijoille. Tavoitteena on ollut palvelujen vaikuttavuuden parantaminen ja uusien yhteistyömuotojen löytäminen. Hankkeen toiminnalla on tavoiteltu selkeyttä verkostoyhteistyöhön, vaikuttavuutta resurssien hyödyntämiseen sekä tiedon ja asiantuntemuksen aiempaa laajempaa jakamista asiakasnäkökulmaa korostaen. Näiden tavoitteiden avulla on haluttu edistää työn ja tekijöiden kohtaantoa, yritystoimijoiden yhteistyötä sekä osaamisen kehittymistä.
Hankkeen toteuttaminen käynnistyi vuoden 2020 alussa. Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset sekä uudet työmuodot vaikuttivat hankkeen toimintaympäristöön käytännössä hankkeen alusta asti ja suunniteltua toimintaa täytyi sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin, kuitenkin hankkeen tavoitteet ohjenuorana pitäen. Pandemian takia kaikki hankkeen suunnittelemat tapahtumat siirrettiin virtuaalisiksi tai peruttiin.

Hankkeen tavoitteita ja toimintaa piti alkaa suuntaamaan uudelleen jo keväällä 2020. Ensimmäisessä muutoshakemuksessa kesällä 2020 kevennettiin strategiatyön tavoitteita. Koronapandemian aikana vuonna 2020 käynnistyi sekä alueellisia että valtakunnallisia ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiaprosesseja, sekä uutena vaikutuksena tuli tieto TE-palveluiden tulevasta siirtymisestä kunnille. Hankehakemuksessa suunniteltuun strategiatyöhön osallistuvat organisaatiot ja niiden henkilöstö, mukaan lukien henkilöt ELY-keskuksessa ja TE-palveluissa, olivat vahvasti sidottuina muissa strategiaprosesseissa. Hankkeelle ei nähty järkeväksi toteuttaa päällekkäistä strategiaprosessia, joten sitä ei viety nykytilan kuvausta pidemmälle. Ensimmäisessä muutoshakemuksessa hankkeen päätoimintaa suunnattiin yritysverkoston tukemiseen ja digitaalisuuden sekä virtuaalisuuden lisäämiseen viestinnässä ja yhteistyössä.

Koronapandemian ensimmäisen aallon jälkihoito alkoi loppuvuodesta 2020, jolloin hankkeen projektiasiantuntija allokoitiin suunnittelemaan ja toteuttamaan ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatukia saaneiden eteläsavolaisten yritysten kontaktointia ja jatkopalvelutarpeiden selvittämistä. Työparina hänellä toimi TE-toimiston asiantuntija. Koronakampausprosessi kesti kevättalvelle 2022 saakka. Koronakampauksessa kontaktoitiin puhelimitse yhteensä yli 400 yritystä. Koronakampaus toimi hyvänä keinona markkinoida yrityspalveluja ja se tuotti ELY-keskukselle ja hankkeelle arvokasta tietoa yritysten tilanteesta.

Yrityspalvelustrategiaan liittyen toteutettiin yrityspalveluiden nykytilan kartoitus. Kartoitusta varten tehtiin kysely sekä yrityksille että alueen yritysrajapinnassa työskenteleville henkilöille. Kyselyyn saatiin yrityspalvelutoimijoilta 31 vastausta ja yrityksiltä 155 vastausta. Yrityspalvelutoimijoille kysely lähetettiin keväällä 2020 ja yrityksille syksyllä 2020.

Hanke suunnitteli ja toteutti Etelä-Savon yrityspalvelutoimijoiden verkostolle verkostotyöpajoja tammikuussa ja maaliskuussa 2021 sekä elokuussa 2021. Verkostyöpajojen tavoitteena oli kehittää yrityspalvelutoimijoiden valmiuksia yhteistyöhön sekä vastata tarpeeseen yhteisestä strategisesta suunnasta. Työpajoissa lisättiin osaamista verkostoissa työskentelystä sekä verkostojen johtamisesta ja vahvistamisesta. Verkostotyöpajat toteutti verkostotyön asiantuntija Timo Järvensivu.

Kasvupalveluhanke osallistui vuoden 2020 Yritysneuvojien kesäpäivien järjestämiseen virtuaalisesti. Kesäpäivien pääjärjestäjänä oli Rajupusu Leader ry. Hanke esitteli tapahtumassa Yrityspalveluiden nykytilan kyselyiden tuloksia ja hankki tapahtumaan puhujaksi työyhteisövalmentaja Raija Kallioisen Happy Note Oy:stä. Hanke järjesti vuoden 2021 Etelä-Savon Yritysneuvojien kesäpäivät 18.-19.8.2021 Heimarissa. Suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyötahoina olivat MikseiMikkeli Oy eri hankkeineen sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu eri hankkeineen. Kesäpäivät toteutettiin kaksipäiväisenä työkokouksena, jossa käsiteltiin ajankohtaisia hanketyön ja yrityspalveluverkoston asioita, kuultiin matkailuteeman mukaisia yritysten puheenvuoroja ja pidettiin verkostotyöpaja, joka toimi jatkona hankkeessa aiemmin järjestetyille verkostotyöpajoille. Kesäpäivät toteutettiin korona-aikana tutuksi tulleella hybridimallilla, paikan päällä Heimarissa sekä verkossa Microsoft Teamsin välityksellä.

Verkoston osaamista kehitettiin monipuolisesti ja kohderyhmän toiveita kuunnellen. Digiportaat–hankkeen kanssa järjestettiin yhteistyössä TE-toimiston ja ELY-keskuksen henkilöstölle suunnattu videointi- ja editointikoulutuspäivä syksyllä 2021. Digiportaat-hankkeen kanssa tehty muu yhteistyö sisälsi mm. Trello-koulutusta eri julkisten palveluiden yritysneuvojille. Koulutus mahdollisti keväällä 2021 Yrityspalvelukartan teon Trellon kautta. Trello-koulutusta järjestettiin sittemmin myös TE-toimistolle itse tuotettuna.
Teams-alustalla olevan Etelä-Savon yrityspalvelutoimijoiden verkosto -tiimin kautta järjestettiin tietoiskuwebinaareja erilaisista ajankohtaisista ja kohderyhmää kiinnostavista aiheista. Tietoiskuwebinaareja hanke järjesti yhteensä 20 kappaletta ja niihin osallistui aiheesta riippuen 5-18 henkilöä. Tietoiskuwebinaarit olivat koko verkostolle suunnattuja, lyhyitä palvelu- tai toimijaesittelyjä, jonka jälkeen oli mahdollista keskustella esittelijän kanssa. Webinaareja pidettiin säännöllisesti noin joka toinen keskiviikko keväällä ja syksyllä 2020 ja kevättalvella 2021. Aiheina webinaareissa oli mm. Yrittäjän tukiverkko –hanke, EURES-palvelut, Uusyrityskeskuksen palvelut, Finnveran rahoitukset, Työ2030-aluepilotti ja osatyökykyisten työllistäminen.
Keväällä 2021 hanke toteutti Teams-koulutuskokonaisuuden TE-toimistolle. Koulutuksen tavoitteena oli tukea organisaation Teamsin käyttöönottoa. Koulutuskokonaisuus suunniteltiin yhdessä TE-toimiston johdon ja viestinnän kanssa. Koulutus piti sisällään lähtötasokyselyn, neljä 30 minuutin mittaista koulutusta ja neljä 30 minuutin mittaista kysymyshetkeä. Koulutuksen jälkeen tuotettiin palautekysely, jossa kartoitettiin uudestaan henkilöstön osaamistaso. Koulutuksen yhteydessä hanke oli auttamassa TE-toimiston Teams-tiimien ja
-kanavien suunnittelussa sekä luomisessa. Tämän koulutuskokonaisuus monistettiin myös talvella 2022 ELY-keskuksen maaseutupalvelut-yksikölle, jolle pidettiin neljä 30 minuutin mittaista Teams-koulustusta.
Keväällä 2022 koronatilanne ja rajoitukset helpottivat ja hanke toteutti yhteistyössä TE-palvelujen kanssa yritysasiantuntijoiden kahden päivän mittaisen benchmarking– ja verkostoitumisvierailun Joensuuhun ja Lappeenrantaan. Vierailun aikana tavattiin kollegoja ELY-keskuksista sekä TE-toimistoista, kuultiin alueiden ajankohtaiset kuulumiset yrityspalvelujen kentältä sekä tutustuttiin Business Joensuun toimintaan. Hanke osallistui tilaisuuden suunnitteluun ja järjestämiseen sekä maksoi yhteiskuljetuksen.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja edistää työn ja tekijöiden kohtaantoa sekä lisätä palvelujen tunnettavuutta viestinnän avulla. Tähän tavoitteeseen hankkeessa vastattiin palkkaamalla media-asiantuntija marraskuussa 2020 ja hankkimalla kalustoa tuotantokäyttöön. Hankkeessa on tuotettu useita lyhyitä videoita sisäisen viestinnän ja työhyvinvoinnin käyttöön sekä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden viestinnän tueksi. Videotuotantoa ja viestintää kokeiltiin eri kanavissa, ja nämä kokeilut ovat toimineet pohjana Etelä-Savon TE-live -tuotannolle. Hanke on edistänyt modernin viestinnän käyttöönottoa organisaatiossa. Lisäksi hankkeessa toteutettiin 10 jakson ELYnvoimaa-podcastsarja, jonka suunnittelu, toteutus, markkinointikampanja ja jakelu on ollut hankkeen työtä. Podcasteilla on ollut niiden julkaisun ja toukokuun 2022 välisenä aikana yhteensä 556 yksittäistä kuulijaa ja niiden läpikuunteluprosentti on 64%, joka on yli puolen tunnin joka on yli puolen tunnin mittaisille asiapodcastille varsin hyvin.

Hankkeen yhtenä isona kokonaisuutena oli Etelä-Savon työmarkkinaselvitys, joka toteutettiin yhteistyössä Etelä-Savon Kauppakamarin ja Etelä-Savon Yrittäjien kanssa. Työmarkkinaselvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva maakunnan työmarkkinoiden tilanteesta noin kahden vuoden päähän. Selvityksessä koottiin jo olemassa olevaa aineistoa yhteen sekä luotiin uutta aineistoa haastattelemalla alueen asiantuntijoita ja tekemällä heille kyselyitä. Selvityksen lopputuloksena saatiin yhteinen käsitys Etelä-Savon työmarkkinoista sekä kohtaanto-ongelman kompleksisuudesta. Selvityksessä esille nousseita haasteita pyritään tulevaisuudessa ratkaisemaan toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Hankkeen itse järjestämien tilaisuuksien ja koulutusten lisäksi hankkeen työntekijät ovat osallistuneet muiden verkostotoimijoiden kanssa yhteistyössä järjestettyihin tilaisuuksiin aktiivisesti koko hankkeen ajan. Hankkeen roolina on ollut pitää keskusteluissa esillä työnantajien ja yritysten sekä yrityspalveluverkoston kokonaisuuden näkökulmaa. Koronapandemia nosti uusia osaamis- ja koulutustarpeita ja toisaalta haastoi toimijoita kehittämään verkostomaista työotetta verkon välityksellä. Hanke onnistui vastaamaan näihin tarpeisiin toteutusaikana. Lisääntynyt osaaminen sekä uudet tavat työskennellä verkossa ja verkostoissa jää toimijoiden käyttöön hankkeen päättymisen jälkeenkin. Euroopan sosiaalirahaston rahoitus mahdollisti uudet kokeilut viestinnässä ja nopean reagoinnin osaamistarpeiden muutoksissa. TE-palveluiden uudistus ja muut muutokset yrityspalvelujen kentässä haastavat jatkossakin toimijoita kehittämään osaamistaan ja yhteistyötään entistä vaikuttavampaan suuntaan.