Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21693

Hankkeen nimi: OSMO 2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: +358 20 743 8100

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riikka Michelsson

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori, projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riikka.michelsson(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5322 514

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, 0115776-3
Åbo Akademi, 0246312-1
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä Osaamiskeskus Koordinaatin ja URAA!-, ONNI-sekä KOHTAAMO-projektien ja mahdollisten muiden käynnistyvien Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa.

Osana nuorisotakuun toteuttamista on Suomeen rakentumassa nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamoita on tällä hetkellä noin 60 ja uusia on vielä rakenteilla eri puolille Suomea. Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti jatkaa OSMO-projektissa hyväksi havaittuja monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tapoja yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa. OSMO2:ssa toteutetaan Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti - myös verkossa. Tavoitteena on varmistaa ohjauksen ja Ohjaamoiden saavutettavuus myös monikulttuurisesta näkökulmasta sekä lisätä Ohjaamoissa toimivien kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. OSMO2-projektissa syvennetään monikulttuurista osaamista siten, että Ohjaamoille määritellyt toimintaperusteet (Ohjaamotoiminnan perusteet 2018) – erityisesti osallisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus -- otetaan huomioon myös maahanmuuttajien näkökulmasta. Projektissa pyritään lisäksi systematisoimaan osaamisen kehittämisen johtamista sekä kehittämään Ohjaamojen toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä niin, että saavutettavuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus aidosti toteutuisivat myös maahanmuuttajien näkökulmasta. OSMO2:ssa levitetään OSMOssa kehitetyn monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkia ja jatketaan monikulttuurisen osaamisen kehittämistä (osaamisen kehittämisen näkökulma), kehitetään Ohjaamoiden toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä (systemaattinen ja rakenteellinen kehittäminen) sekä kehitetään monikulttuurisen ohjauksen käsikirjaa (ohjauksen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulma). Käsikirjan toimintamallien levittämisestä sovitaan yhdessä KOHTAAMO-projektin sekä tarvittaessa Ohjaamoita ohjaavien ministeriöiden (STM, TEM, OKM) kanssa. Verkkomateriaalit ovat vapaasti Ohjaamojen käytettävissä myös projektin päättymisen jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamot ja Ohjaamo-toimintaa toteuttavat tahot, jotka kehittävät (Ohjaamojen) suositeltujen vähimmäissuositusten mukaista toimintaa. Kohderyhmään kuuluvat Ohjaamoiden henkilöstö ja henkilöstön emo-organisaatioiden johto, muu henkilöstö sekä tarvittaessa Ohjaamoiden keskeiset yhteistyöverkostot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat Ohjaamoiden asiakkaat eli nuoret sekä Ohjaamoiden yhteistyökumppanit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 283 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 283 950

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 835

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 345 835

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty sukupuolianalyysiä. Työelämä ja koulutus ovat Suomessa sukupuolen mukaan eriytyneitä, ja tästä on olemassa tutkimus- ja tilastotietoa. Sukupuolinäkökulma toteutuu toiminnan kautta, ja se on osa monikulttuurisen pedagogiikan näkökulmaa. Ohjaamojen henkilöstön osaamista pyritään kehittämään laajan monikulttuurisen ohjauksen näkökulman mukaisesti, johon sisältyy myös ohjattavan sukupuolen huomioiminen, tasa-arvon ja syrjinnän ehkäisyn näkökulmat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimitaan monikulttuurisen pedagogiikan periaatteiden mukaisesti, joihin yhtenä osana kuuluu sukupuolisensitiivisyys. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittyminen niin, että ohjauksessa ei muuteta nuorten ohjattavien suhtautumista omaan sukupuoleensa, vaan huomioidaan aidosti nuoren yksilöllinen osaaminen, kyvyt ja persoonallisuus sukupuolta häivyttämättä. Monikulttuurisen pedagogiikan asiantuntijat ovat sitoutuneet reflektoimaan omia mahdollisia ennakko-oletuksiaan, ja rakentamaan ohjausta, jossa ei lyödä lukkoon sukupuolen merkitystä tai ennalta rajattuja rooleja. Samalla tuodaan näkyväksi se, että kasvatukselliset ympäristöt eivät ole neutraaleja ja irrallisia yhteiskunnallisista normeista, ja pyritään painottamaan näiden valta- ja hierarkiarakenteiden tunnistamista ja tiedostamista. Tämä on osa monikulttuurisen ohjauksen viitekehystä, jossa painottuvat kriittinen pedagogiikka ja ohjattavan voimaantuminen. Sukupuolisensitiivisesti toimiva ohjaaja mm. tukee ohjattavia hakeutumaan sukupuolelleen epätyypillisiin ammatteihin ja auttaa ohjattaviaan löytämään oman henkilökohtaisen polkunsa heidän osaamistensa ja vahvuuksiensa kautta, ja tukea heidän toimintakykyään oman elämän valintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi sukupuolisensitiivinen ohjaus edistää moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta, ja toimii syrjintää vastaan ennaltaehkäisevästi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta välillisesti hanke tukee myös sukupuolten tasa-arvoa ohjauksellisten lähestymistapojen kautta. Monikulttuurinen ohjaus sisältää sukupuolinäkökulman, ja hankkeeseen sisältyvissä koulutuksissa pyritään korostamaan sitä, miten tuetaan nuorten omia elämänvalintoja ja voimautumista mm. sukupuolinäkökulman tiedostaen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen tiedottamis- ja levittämistoimissa käytetään sähköisiä valineitä. Lisäksi hankkeen toiminnassa hyödynnetään verkkokokousvälineitä (esim. AC, Skype).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeen koulutuksia ja ohjauksia sekä kokouksia toteutetaan myös verkossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus eivät välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma ja kasvihuonekaasujen väheneminen eivät liity välittömästi hankkeen tavoitteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät liity välittömästi hankkeen tavoitteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa tuotettava materiaali jaetaan sähköisessä muodossa ja paperitulosteita vältetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Ohjaamot tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä, joka osaltaan tukee alueellisen elinkeinoelämän toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hankkeen tavoitteena on osaamisen kehittäminen ja sitä kautta Ohjaamojen palvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeen tiedottamis- sekä levittämistoimissa käytetään pääosin sähköisiä jakelukanavia. Hankkeen koulutuksia ja kokouksia järjestetään verkossa, jolloin matkustamistarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
Ohjaamot edistävät hyvinvointia tukemalla myös maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutukseen osallistumista ja työllistymistä sekä ehkäisemällä syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Ohjaamo on matalankynnyksen palvelu kaikille ohjausta tarvitseville nuorille, myös maahanmuuttajataustaisille. Sen toiminta lisää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä työllistymiseen. Hanke vaikuttaa monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittymisen kautta välillisesti nuorten ohjattavien tasa-arvon edistämiseen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys ovat osa hankkeen koulutussisältöjä (monikulttuurisen ohjauksen perusteet) ja näiden kautta ohjaajat oppivat arvioimaan omaa toimintaansa ja niiden seurauksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Hanke kannustaa Ohjaamoja huomioimaan yhdenvertaisuuden mm. sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja etnisen taustan näkökulmista. Hanke vaikuttaa välillisesti erilaisuuden hyväksymiseen, eriarvoisuuden vähentymiseen, monikulttuurisuuteen ja kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen nuorten ohjauksessa Ohjaamojen henkilöstön osaamisen kehittämisen kautta. Osaamisen kehittäminen keskittyy osittain juuri näihin teemoihin, ja henkilöstö saa valmiuksia kohdata ja tukea eri taustoja edustavia nuoria.
Kulttuuriympäristö 0 1
Hankkeessa toteutetaan kulttuurisensitiivistä toimintaotetta, jossa erilaiset kulttuurit ja niiden ainutlaatuisuus sekä ylläpitäminen huomioidaan.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaaminen ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Osana nuorisotakuun toteuttamista Suomeen on rakentunut nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30–vuotiaiden nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttotaustaiset nuoret, ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektissa jatkettiin OSMO-projektissa (2016-2019) hyväksi havaittuja monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tapoja yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa.

OSMO2:ssa toteutettiin Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti. Erityistä huomiota kiinnitettiin Ohjaamojen yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja asiakkaiden osallisuutta lisäävän osaamisen kehittämiseen. Näihin tilaisuuksiin sekä verkkokurssille osallistuttiin yli 400 kertaa, mikä tarkoittaa osallistuneina henkilöinä yli sataa noin 35:stä Ohjaamosta. Tavoitteena ollut 80 osallistunutta henkilöä näin ollen ylittyi. Projektin alkuperäistä tavoitetta saada aikaiseksi pidempikestoisia ja Ohjaamokohtaisia valmennuksia haittasivat niin vaihtuva henkilökunta Ohjaamoissa kuin kuntakokeilutkin – koronapandemiasta puhumattakaan. Projektissa onnistuttiin kuitenkin saavuttamaan tavoitteet. Henkilötyöpäiviä oli asetettu tavoitteeksi 170 ja tuloksena oli noin 250 henkilötyöpäivää.

Projekti tavoitti tämän lisäksi myös somekanavilla ja verkkosivuilla niin ohjaamolaisia kuin muitakin monikulttuurisuus- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneita. Projektissa kehitettiin yhteistyössä Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeen kanssa Yhdenvertainen opetus ja ohjaus (5 op) -verkkokurssi, joka jää mm. JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun kurssivalikoimaan. Verkkokurssista tuli myös pakollinen osio JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä valinnaiseksi opinto-ohjaajankoulutukseen.

Toinen projektin päätavoitteista oli kehittää monikulttuurisen ohjauksen käsikirja ohjauksen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulmasta, joka olisi Ohjaamojen käytettävissä myös projektin päättymisen jälkeen. Syntyi Yhdenvertainen Ohjaamo -sivusto osaksi jo aiemmin kehitettyä Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki -sivustoa osoitteessa oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus. Yhdenvertainen Ohjaamo -sivusto löytyy lyhytosoitteella bit.ly/YhdenvertainenOhjaamo ja ruotsiksi bit.ly/LikabehandlingNavigatorn. Projektin nettisivuilla osoitteessa jamk.fi/osmo2 kuvataan projektinaikaista toimintaa.

Projektissa pyrittiin myös vaikuttamaan Ohjaamojen rakenteisiin ja käytänteisiin siten, että aito yhdenvertaisuus varmistettaisiin myös maahanmuuttotaustaisille asiakkaille. Tässä onnistuttiin osittain mm. kehittämällä yhdenvertaisuuskriteerit Ohjaamojen käyttöön toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi sekä yhteistä keskustelua varten. Lisäksi pilotoitiin Ohjaamojen omaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia. Suunnitelman avulla oli tarkoitus varmistaa kaikkien yhdenvertainen kohtelu Ohjaamoissa sekä osallistaa suunnitteluun myös kohderyhmää eli nuoria. OSMO2:ssa pyrittiin myös vaikuttamaan mm. ohjausryhmän sekä muiden Ohjaamojen tukihankkeiden kautta yhdenvertaisuusasioiden edistämiseen Ohjaamoissa ja niitä ohjaavissa taustaorganisaatioissa jatkossakin.

Kolmas projektille asetettu tavoite oli varmistaa projektiryhmän sisäinen yhteistyö sekä toimia yhteistyössä Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa. Tämä toteutui myös koko projektin ajan osallistumalla erityisesti Kohtaamo-projektin järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin, kuten Ohjaamoille suunnatuille Ohjaamopäiville sekä suunnittelemalla yhteisiä valmennuksia mm. TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projektin kanssa.

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti (2019-2021), jota rahoittivat mm. Euroopan sosiaalirahasto sekä Svenska Kulturfonden.