Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21694

Hankkeen nimi: Kirjava

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-8250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salla Lillhonga

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimialapäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: salla.lillhonga(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250722

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kirjava-hankkeessa edistetään syrjäytymisvaarassa ja/tai heikossa sosiaalisessa asemassa olevien maahanmuuttajien etenemistä kohti ammatillista koulutusta ja siellä pärjäämistä sekä etenemistä kohti työelämää. Hankkeessa edistetään kohderyhmän osaamista ja sosiaalista osallisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Hankkeessa vahvistetaan osallistujien luottamusta taitoihinsa sekä heidän vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja ja omaa vastuunottoaan. Lisäksi tuetaan suomen kielen ja monilukutaidon oppimista sekä edistetään osallistujien digitaitoja. 

Tavoitteena on tulosten mahdollisimman laaja levitys ja toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

Ammatillisen koulutuksen reformi on astunut voimaan tammikuussa 2018. Tämän myötä valmentavassa vaiheessa on kyettävä tukemaan syrjäytymisvaarassa olevan kohderyhmän oppimisvalmiuksia ja elämänhallintaa, jotta voidaan edistää kohderyhmän pääsyä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi keskeistä on tukea kohderyhmän osallisuutta yhteiskunnassa ja etenemistä työelämäpoluille. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä toteuttaa voimavaralähtöisiin luoviin menetelmiin perustuvaa, eri pituista/laajuista osallistavaa ryhmätoimintaa koko hankkeen ajan. Ryhmätoiminnasta voidaan rakentaa osallistujalle osallistava polku kohti koulutusta ja työelämää. 
Ryhmätoiminnan menetelmänä käytetään osaamista, osallisuutta sekä osallistujien identiteettiä ja itsearvostusta vahvistavia menetelmiä, mm. digitaalisen tarinanteon prosessia, tarinankerrontaan perustuvia erillisiä työtapoja sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja vahvistavia menetelmiä.

Ryhmätoiminnat koostuvat eri vaiheista. Työpajojen kesto voi vaihdella kohderyhmän mukaan.  

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu myös hankkeesta tiedottaminen, tulosten levittäminen ja menetelmän juurruttaminen toimivaksi, osallisuutta edistäväksi toimintatavaksi. Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään avoin tilaisuus, jossa esitellään hankkeen työmenetelmiä ja tuloksia.


Hankkeen toimenpiteiden tuloksena kohderyhmän osaaminen, osallisuus sekä luottamus itseensä, taitoihinsa ja mahdollisuuksiinsa vahvistuu. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena kohderyhmän ammatinvalinta- ja oman koulutuspolun suunnittelutaidot vahvistuvat, opiskelumotivaatio kasvaa ja kohderyhmän pääsy ammatilliseen koulutukseen ja pärjääminen sekä edistyminen opinnoissa vahvistuvat.  Hankkeen tuloksena kohderyhmän eteneminen kohti työelämää edistyy ja syrjäytymisriski vähenee. Työpajoissa osallistujat oppivat luovasti ja myönteisten oppimiskokemusten kautta vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja, itsenäisen työskentelyn taitoja, aktiivisuutta, vastuullisuutta ja itseohjautuvuutta sekä digitaitoja. Lisäksi osallistujien kielitaito ja monilukutaito edistyvät.   Menetelmien avulla osallistujat oppivat paremmin hahmottamaan omaa kulttuuritaustaansa ja juuriaan sekä omaa identiteettiään ja myös näin oman tulevaisuuden suunnitteleminen selkeytyy. 

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat syrjäytymisvaarassa ja/tai heikossa sosiaalisessa asemassa olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukitoimenpiteitä etenemissä ammatilliseen koulutukseen/ammatillisessa koulutuksessa tai etenemisessä työelämään​.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat koulutusorganisaatiot ja yhdistystoimijat. Välilliseen kohderyhmään kuuluu myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon ja ammattitutkinnon opiskelijoita, jotka voivat toimia ryhmätoiminnassa vertaisohjaajina ja saada siten myös lisää maahanmuuttajien ohjausosaamista. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös mm. kaupungin opetus-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut.
Välillisenä kohderyhmänä ovat myös mahdolliset muut hankkeen toiminnasta kiinnostuneet kantasuomalaiset opiskelijat, kolmannen sektorin yhteistyökumppanit tai vapaaehtoistyöntekijät, jotka voivat toimia tukemassa kohderyhmän osaamista ja osallisuutta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 43

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma sekä hankkeen toimenpiteiden kehittämisessä että toteuttamisessa. Hanke edistää yhdenvertaisesti eri sukupuolten osallisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on kohdennettu kaikille sukupuolille neutraalisti. Hanke edistää sosiaalista osallisuutta ja tasa-arvoa, jolloin sukupuolinäkökulma toteutuu yhdenvertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on osallisuuden edistäminen, mutta kaikissa toimenpiteissä huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymällä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, jota hankkeessa noudatetaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä tuotetaan digitaalisia tarinavideoita. Myös hankkeen levittäminen ja tiedotus toteutetaan digitaalisin menetelmin. Digitaalisten menetelmien hyödyntäminen edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Digitaalisten materiaalien ja menetelmien käytöllä vähennetään ilmastonmuutosta aiheuttavia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Ympäristötaide sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön arvostaminen ja säilyttäminen ovat hankkeessa mukanakulkevia teemoja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 4
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkeen digitaalinen toimintatapa minimoi turhaa materiaalien käyttöä ja jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Hankkeen digitaalisissa toimintatavoissa voidaan hyödyntää sähköenergiana uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä, mikäli sitä on saatavilla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen osallistavien ja luovien menetelmien yhtenä tavoitteena on edistää osallistujien hyvinvointia ja työkykyä sekä pääsyä työelämään. Näiden menetelmien näkeminen osaamisen lisääjänä on tärkeää siirtää myös työelämään työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa käytetään digitaalisia menetelmiä ja materiaaleja, jolloin yhtenä keskeisenä näkökulmana on aineettomien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen ja tuottaminen.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Hankkeessa tuotetut materiaalit ja tulokset levitetään pääasiallisesti digitaalisesti, jolloin vältetään liikkumiseen ja logistiikkaan liittyviä haittoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on osallistujien hyvinvoinnin edistäminen digitaalisen tarinan ja voimauttavien menetelmien keinoin. Myös välillisen kohderyhmän hyvinvointi lisääntyy, kun palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa huomioidaan tarinoiden kautta saadut yksilötason kokemukset.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden asema yhteiskunnassa on uhatuin. Vahvistamalla heidän osaamistaan ja valmiuksiaan sekä saattamalla heidän äänensä kuuluviin edistetään merkittävästi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden asema yhteiskunnassa on uhatuin sekä tietyt kulttuuriset vähemmistöt. Vahvistamalla heidän osaamistaan ja valmiuksiaan sekä saattamalla heidän äänensä kuuluviin edistetään merkittävästi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja monikulttuurisen yhteiskunnan arvostamista. Digitaaliset tarinat ovat osallistujien vaikuttamistekoja, jotka edistävät heidän yhteiskunnallista vaikuttamismahdollisuuttaan.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeen toimenpiteillä mahdollistetaan mikrotason kulttuuritarinat ja niitä jakamalla mahdollistetaan kulttuurisesti avoimemman ilmapiirin syntymistä.
Ympäristöosaaminen 9 9
Ympäristöosaamisen arvostaminen on esillä hankkeen toimenpiteissä, se voi olla myös digitarinoiden teemana. Kohderyhmän esim. maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tietämys heidän asuinympäristöstään ja omasta kunnastaan lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin keskeisinä tavoitteina oli

-edistää syrjäytymisvaarassa ja/tai heikossa sosiaalisessa asemassa olevien maahanmuuttajien etenemistä kohti ammatillista koulutusta ja siellä pärjäämistä sekä etenemistä kohti työelämää.

-edistää kohderyhmän osaamista ja sosiaalista osallisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä sekä vahvistetaan osallistujien luottamusta taitoihinsa sekä heidän vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojansa ja omaa vastuunottoaan.

-tukea osallistujien suomen kielen ja monilukutaidon oppimista sekä parantaa osallistujien digitaitoja.

Projektin tavoitteisiin päästiin toteuttamalla kohderyhmälle koko projektin ajan eri muotoista ja sisältöistä yksilöohjausta, ryhmätoimintaa sekä työpajatoimintaa. Toimenpiteissä oli prosessimainen työskentelytapa koko projektin ajan.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena kohderyhmän osaaminen, osallisuus sekä luottamus itseensä, taitoihinsa ja mahdollisuuksiinsa vahvistui, eteneminen kohti ammatillista koulutusta, siellä pärjääminen ja eteneminen kohti työelämää edistyi, syrjäytymisriski väheni ja opiskelumotivaatio kasvoi. Kaikilla toimenpiteillä edistettiin myös osallistujien suomen kielen ja monilukutaidon hallintaa.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi