Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21695

Hankkeen nimi: Technology Playground for Future Jobs

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 0401902500

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maarit Koverola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maarit.koverola(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401902545

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, EKAMI, 2705331-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on nostaa seudun yritysten, oppilaitosten sekä opiskelijoiden teknologiaosaamista vastaamaan uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin ja osaamistarpeisiin seudullamme.
Teknologiayritykset tarvitsevat yli 53 000 uutta osaajaa lisää vuoteen 2021 mennessä. Pelkästään ICT-osaajia tarvitaan alamme yrityksiin tulevan neljän vuoden aikana noin 11 400 lisää. Teknologiateollisuus luo yli puolet maamme viennistä ja työllistää noin 300 000 ihmistä. Teknologinen kehitys on suurin koulutusta ja osaamista tulevaisuudessa muokkaava ajuri, joka vaatii ripeitä ja moninaisia toimia. Tavoitteena on kehittää seudun yritysten osaamista nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin, mm. robotiikka, dronet, VR, AR, AI joka tukee seudun yritysten ja valmistuvien opiskelijoiden osaamistason nostoa havaitsemaan uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet yritysten olemassa olevien tai uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä. Hanke vastaa myös seudun älykkääseen erikoistumiseen liittyviin osaamistarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena ja toimenpiteinä ovat:
-Teknologia -oppimisympäristön suunnittelu ja käynnistäminen yhteistyössä Cursorin ja EKAMIN kanssa.
-Luodaan aktiivinen asiantuntijaverkosto oppimisympäristön sisällöntuotantoon ja hyödyntämiseen
-Kehitetään fyysisen oppimisympäristön ensimmäisiä osia tukemaan toimintaa.
-Teknologiapedagogiikan toimintamallin kehittäminen
-Uusien teknologioiden, uusien työtehtävien sekä uusien työskentelytapojen edellyttämän osaamisen tunnistaminen yhdessä kootun työelämäverkoston kanssa.
-Tuotetaan workshoppeja, koulutus- ja tapahtumapäiviä sekä koulutuspaketteja yrityksille, koulutusorganisaatioille sekä opiskelijoille.
-Järjestetään startup -teknologiayritysten ja perinteisempien alojen yritysten yhteisiä hackathon tapahtumia, joissa startup yritykset voivat ideoida uusien teknologioiden avulla ratkaisuja yritysten haasteisiin tai kehittää täysin uusia lähestymistapoja tuotteiden, palvelujen tai prosessien kehittämiseen.
-Oppimisympäristön tutkimus- ja kehittämistyötä tekevän asiantuntijaverkoston avulla pystytään verkostoimaan seudun yritykset tehokkaasti tarvittavien osaajien ja yritysten kanssa uusien teknologiaratkaisujen kehittämiseksi.


Tulokset:
-Ketterästi toimiva Teknologia -oppimisympäristö
-Aktiivinen asiantuntijaverkosto oppimisympäristön sisällöntuotannossa ja hyödyntämisessä
-Fyysisen oppimisympäristön ensimmäiset osat valmiina
-Teknologiapedagogiikan toimintamalli kehitetty
-Uusien teknologioiden, uusien työtehtävien sekä uusien työskentelytapojen edellyttämän osaaminen tunnistettu
-Workshoppien, koulutus- ja tapahtumapäivien sekä pidempien koulutusten myötä seudulle on syntynyt uutta osaamista, asiantuntijaverkostoja ja kumppanuuksia yrityksille sekä organisaatioille uusien teknologioiden ympäriltä.
-Startup -teknologiayritysten ja perinteisempien alojen yritysten yhteisten hackathon tapahtumien kautta on syntynyt uusien teknologioiden avulla ratkaisuja yritysten haasteisiin tai kehittää täysin uusia lähestymistapoja tuotteiden, palvelujen tai prosessien kehittämiseen.
-Oppimisympäristön tutkimus- ja kehittämistyötä tekevän asiantuntijaverkoston ja avulla pystytään verkostoimaan seudun yritykset tehokkaasti tarvittavien osaajien ja yritysten kanssa uusien teknologiaratkaisujen kehittämiseksi

Hankkeen jälkeen toimintaa on tarkoitus laajentaa muillekin kohderyhmille elinikäisen oppimisen näkökulmasta ja huomioida eri ikäryhmät teknologiaosaamisen kehittämisen näkökulmasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutusorgniasaatiot, koulutusorganisaatioiden henkilökunta, yritysten henkilöstö osaamisen kehittämisen näkökulmasta sekä koulutusorganisaatoiden opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppimisympäristön tiloja ja asiantuntijoita voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen laajasti myös muille kohderyhmille; lukiot ja perusopetuksen oppilaat ja opettajat, seudun asukkaat ja kaikki uusista teknologioista kiinnostunete tahot mm. lyhyiden tapahtumien ja työpajojen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 299 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 165 785

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 998

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 221 046

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 19

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 245

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Selvitetty/analysoitu Ekamilta sukupuolijakauman tilanne: Ekamin koko oppilasmäärä on n. 2930, josta tyttöjä 1251 ja poikia 1679. Koulutusaloittain sukupuolijakauma on epätasainen esim. tekniikan ja liikenteen alat 85 % poikia ja 15 % tyttöjä kun taas sote-alat 90 % tyttöjä ja 10 % poikia. Sukupuolinäkökulma on huomioitu siten, että hanketoimenpiteet suunnataan tasapuolisesti sekä naisille että miehille. Hankkeen toimenpiteillä pyritään innostamaan erityisesti naispuolisia henkilöitä kannustamaan ja osallistumaan teknologiaosaamista lisääviin koulutuksiin, työpajoihin ja tapahtumiin. Koulutusaloittain sukupuolijakauma on epätasainen esim. tekniikan alat (enemmän miespuolisia opiskelijoita) vs. sotealat (enemmän naispuolisia opiskelijoita) joka vaikuttaa myös osallistujien sukupuolijakaumaan hankkeen toimenpiteissä. Yritysten henkilöstön osalta sukupuolijakaumasta ei ole ennakko-olettamusta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökohtia pyritään huomioimaan projektin toteuttamisen eri vaiheissa suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa. Hankkeen koulutuksiin ja toimenpiteisiin pyritään saamaan laajasti osallistujia koulutusorganisaation eri aloilta, myös niiltä joilla uudet teknologiat eivät ole niin voimakkaasti esillä esim. sote-ala. Tämän kautta hankkeen toiminnot levittäytyvät tasapuolisesti molempien sukupuolten edustamille koulutusaloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kohderyhmien osaamisen kehittäminen uusien teknologioiden osalta ja toimijoiden kehittyminen riippumatta osallistuvien henkilöiden sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Hanke tukee paikallisen elinkeinorakenteen uusiutumista ja kestävää kehitystä jo heti sen käynnistyttyä, antamalla vahvan signaalin seudun teollisuuden ja palveluiden uudistumiselle uusien teknologioiden osaamisen nostamisen kautta. Uudet teknologiat tuovat aineetonta lisäarvoa yritysten palveluihin ja tuotteisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeessa vahvistetaan yritysten tietoisuutta ja osaamista uusien teknologioiden hyödyntämisestä ja soveltamisesta. Tämä vahvistaa yritysten osaamista ja taloudellista tulosta. Lisäksi digitaaliset ratkaisut uusien teknologioiden avulla ovat suurimmissa määrin aineettomia lisäarvoa tuottavia tekijöitä tuoteisiin ja palveluihin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen lisää nuorten mielenkiintoa uusiin teknologioihin ja tukee teknologiaosaamisen lisääntymistä ja sitä kautta lisää hyvinvointia sekä tukee nuorten omien mielenkiinnonkohteiden ja uratavoitteiden löytämistä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Sukupuolinäkökohtia pyritään huomioimaan projektin toteuttamisen eri vaiheissa suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa. Hankkeen koulutuksiin ja toimenpiteisiin pyritään saamaan laajasti osallistujia koulutusorganisaation eri aloilta, myös niiltä joilla uudet teknologiat eivät ole niin voimakkaasti esillä esim. sote-ala. Tämän kautta hankkeen toiminnot levittäytyvät tasapuolisesti molempien sukupuolten edustamille koulutusaloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-