Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21702

Hankkeen nimi: Joensuun Luotsi -monialainen palvelualusta kaikenikäisille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0242746-2

Jakeluosoite: Rantakatu 20

Puhelinnumero: 0505115028

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.joensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riikka Vartiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työllisyyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riikka.vartiainen(at)joensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504109793

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Joensuun Luotsi -monialainen palvelualusta kaikenikäisille -hankkeessa kehitetään eri toimijoiden välisenä yhteistyönä monialaista palvelualustaa, tarjotaan tiivistä yksilövalmennusta sekä hankitaan tarpeiden mukaisia palveluita asiakkaan työllisyyteen ja kouluttautumiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa hyödynnetään nuorille suunnatun Ohjaamo-toiminnan hyviä kokemuksia eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä sekä palvelujen tarjoamisesta asiakkaalle matalalla kynnyksellä. Toiminnassa huomioidaan asiakkaille tarjottavan henkilökohtaisen tuen merkitys työllisyyspolun löytymisessä sekä sitä tukevien palvelujen yhteensovittamisessa. Hankkeella halutaan selkeyttää nykyisten palvelujen toimintaprosesseja, yhdistää eri toimijoiden voimavaroja sekä tarjota asiakaskohtaisesti räätälöityä tukea kaikenikäisille työttömyyden kestosta riippumatta. Hankkeen lähtökohtana on asiakkaan palvelutarpeiden tunnistaminen oikea-aikaisesti sekä tavoitteen mukainen työskentely yhdessä asiakkaan kanssa siten, että prosessi kohti työtä tai koulutusta on suunnitelmallinen ja katkeamaton. Hankkeessa kehitetään myös työnhakijan palveluprosessin sekä avoimien työmarkkinoiden nopeampaa kohtaamista. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa Joensuun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle (n. 10 %

Hankkeessa työskentelee yksilövalmentajia eli duuniagentteja, jotka toimivat asiakkaiden henkilökohtaisena tukena työllistymisprosessissa. Valmennukselle ja muille työllisyyttä edistäville palveluille on perustettu yhteiset toimitilat (Luotsi). Työllisyyttä edistävät monialaiset palvelut ovat saatavissa myös sähköiseltä palvelualustalta (PAVE). Hankkeen palveluvalikko on muodostettu yhteistyössä eri työllisyystoimijoiden, kuten TE-palvelujen, ELY-keskuksen, KELAn, oppilaitosten, SiunSoten ja järjestöjen kesken. Lisäksi alustalle on kiinnittynyt koko työllisyyspalvelujen palvelutarjonta, kuten työllisyyden kuntakokeilu, monialainen yhteispalvelu TYP, Ohjaamo ja TAITAMO-valmennusympäristö. Monialaisen alustan palvelujen vaikuttavuutta sekä yksilövalmennuksen tuloksia seurataan sähköisen järjestelmän avulla.

Hankkeen tuloksena syntyy monialainen palvelualusta, joka on helposti lähestyttävä ja palveluiltaan kattava kaikille työhön ja koulutukseen suuntaaville Joensuun alueella. Riippuen työllisyydenhoidon toimintaympäristöstä alusta on myös hyödynnettävissä maakunnallisesti. Kynnys palveluihin hakeutumiseen on madaltanut sekä alustan palveluprosessit ovat yhteensopivia ja asiakaslähtöisiä. Henkilökohtaisen valmennuksen ja seurannan myötä asiakkaan tavoitteiden mukainen prosessi ei enää pysähdy, katkea tai ole epätarkoituksenmukainen. Alustan sujuvien prosessien ja täydennettyjen palvelujen myötä myös työnantajien ja työnhakijoiden kohtaaminen on tehostunut. Hankkeen jälkeen asiakaslähtöisesti toimiva ja palveluiltaan jatkuvasti päivittyvä monitoimijainen palvelualusta on muokattavissa ja siirrettävissä sen hetkiseen hallinnolliseen toimintaympäristöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Muutoshakemus 1.3.2022-31.12.2023

Kohderyhmänä ovat joensuulaiset tai Joensuuhun muuttavat työnhakijat


Jatkokausi 1.6.2022-30.6.2023

Kohderyhmänä ovat joensuulaiset työnhakijat, erityisesti kuntakokeiluun siirtyvä asiakasryhmä (n. 4500 työnhakijaa).


Toimintakausi 1.6.2019-31.5.2022

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Joensuun alueen työnhakijat. Työttömiä työnhakijoita Joensuussa 11/2018 oli yht. 4484 henkilöä, joista arvioiden mukaan noin puolet hyötyisivät monialaisen palvelualustan tarjonnasta, kuten yksilövalmennuksesta. Monialaisen palvelualustan on tarkoitus palvella työttömien työnhakijoiden lisäksi myös opiskelijoita ja alan vaihtoa suunnittelevia. Kokonaisuudessaan hankkeen tarkoituksena on palvella asiakaslähtöisesti kaikkia heitä, jotka tarvitsevat ohjausta, neuvontaa tai henkilökohtaisia palveluita saavuttaakseen työelämään tai koulutukseen liittyviä tavoitteitaan.
Lisäksi hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työllisyyttä edistävien palvelujen suunnittelijat, järjestäjät ja yhteistyöverkostot, joista keskeisimpinä hanketta hallinnoivan Joensuun kaupungin lisäksi TE-hallinto, ELY-keskus, SiunSote, Kela, oppilaitokset sekä Pohjois-Karjalan maakuntavalmistelun yhteistyöryhmä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat työllisyyttä edistävien palvelujen tuottajat sekä työnantajat, jotka tarjoavat palveluita ja työllistymismahdollisuuksia monialaisen palvelualustan työnhakija-asiakkaille. Hankkeesta on hyötyä myös muille Pohjois-Karjalan kunnille, jotka suunnittelevat vastaavanlaisten palvelujen kehittämistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 637 631

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 190 439

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 797 039

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 988 049

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 22

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 7200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta hankkeen sisältö ja toiminta huomioiden.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on sukupuolineutraali ja mahdollistaa sukupuolten yhdenvertaisen asioinnin ja palvelujen saannin palvelualustalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työllisyyden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Työnhakija-asiakkaita tuetaan integroitumaan myös ns. tulevaisuuden työpaikkoihin, jotka edistävät luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Joensuun strategisena tavoitteena on olla ilmastoneutraali kaupunki v. 2025 mennessä. Kaupungin työllistämistoiminta tukee tätä tavoitetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 1
Kaupungin työllistämistoiminta sisältää työtehtäviä, joilla edistetään esim. kasvillisuuden kirjon säilymistä (vieraslajien torjunta).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Kaupungin työllistämistoiminta sisältää tehtäviä ympäristön ja maaperän parantamiseksi (esim. raivaustyöt).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeita arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja ohjataan asiakkaita palveluihin, jotka edistävät hyvinvointia. Välillisesti työllistyminen lisää hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeen työllistämistoiminta on lähtökohdiltaan tasa-arvoista huomioiden yksilöiden toiveita ja tarpeita ilman kategorisointia (esim. sukupuoli).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeen palvelut ovat avoimia kaikille työhön tai koulutukseen suuntaaville joensuulaisille yhteiskunnallisista ja kulttuurisista taustoista riippumatta. Hankkeessa noudatetaan myös kulttuurisensitiivisyydenperiaatteita.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 2 2
Kaupungin työllistämistoiminnassa kiinnitetään huomiota ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen. Työtehtävien kautta lisätään ympäristötietoutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-