Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21706

Hankkeen nimi: Kasvupolku työhön -kasvun tuella uusiin työtehtäviin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0207390-8

Jakeluosoite: Pohjolankatu 4-6

Puhelinnumero: 0445506341

Postinumero: 57201

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.samiedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOKKONEN JONNA ANITA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: laatu- ja hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jonna.kokkonen(at)samiedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 5506341

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savonlinnan Toimintakeskus ry, 0904626-7
Bovallius-Palvelut Oy, 1898125-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savon alueen Kasvo-pilotissa kehitetään henkilöasiakkaan palvelukonseptia. Siinä verkostomaisen yhteistyön ja toiminnan painopisteenä on huolehtia heikossa työmarkkina-asemassa olevan työttömän työnhakijan työllisyyden edistämisestä, työnhaun tukemisesta ja siihen perehdyttämisestä. Hakijaa tuetaan myös työpaikkojen etsimisessä ja mahdollisuuksien mukaan avoimille työmarkkinoille siirtymistä. Tämä hanke on rakentamassa edellä kuvattujen tavoitteiden täyttymiseksi yhteistyön toteutusmallia, joka kohdentuu ensin Etelä-Savon seutukaupunkien, Savonlinnan ja Pieksämäen alueiden työtä ja uusia työtehtäviä tarjoavien työnantajien kartoittamiseen, arviointiin sekä mahdollisten piilotyöpaikkojen löytämiseen.

Hanke hakee ja tunnistaa mahdollisuudet, jolla työttömien työnhakijoiden joukosta voidaan löytää työmarkkinoille sopivia työntekijöitä. Hankkeen tavoitteena on erityisesti panostaa työvoiman liikkuvuuden lisäämiseen ja aktivointiin huomioiden maaseutu ja haja-asutusalueiden liikkuvuuden parantamisen.


TAVOITTEET:

Hankkeen tavoitteina on tuottaa asiantuntijaverkoston kokonaispalvelu sekä henkilöasiakkaan että työtä tarjoavien yritysten tarpeisiin. Samalla tuetaan työllistyvän työnhakijan osaamista ja sen kehittymistä työvalmentajan tuella tarvittaessa aina tutkintopolun toteutumiseen ja sen vaatiman osaamisen vahvistumiseen saakka.

1. Työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamisen edistäminen ja varmistaminen;
-Kartoittaa yritykset ja uudet työtehtävät
-Löytää työtehtäviin sopivat ihmiset

2. Tulevaisuuden toimijaverkoston kehittäminen;
-Rakennetaan kasvupolku toimijaverkostona, jossa henkilöasiakas tulee palveltua.
-Pilotoidaan Etelä-Savoa palvelevaa verkostomaista toteutusmallia, joka tuo lisäarvoa Kasvo-pilotille.

TOIMINTA:

1. Työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamisen edistäminen ja varmistaminen;
-Kartoittaa yritykset ja uudet työtehtävät yritystapaamisin ja haastatteluin, joilla kontaktien lisäksi haetaan sopivia yritysyhteistyökumppaneita.
-Löytää työtehtäviin sopivat ihmiset; asiakasohjaus, infotilaisuudet.

Hakevavaihe; yrityskontaktointi Bovalius Palvelut Oy, työtehtävien löytäminen
Savonlinnan ja Pieksämäen alueiden yrityksistä ja muista organisaatioista tehdään työnetsintää, jotta löydetään hankkeen asiakkaille työpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja. Työnetsinnän menetelminä ovat puhelinsoitot, sähköpostit, yrityskäynnit ja kohdennettu työnetsintä. Työnetsinnässä hyödynnetään aiemmin luotua laajaa yhteistyöverkostoa. Työnetsinnän lisäksi yrityskäynneillä kartoitetaan yritysten tarpeet esimerkiksi rekrykoulutuksille ja lupakorttikoulutuksille.

Valmentava vaihe; Savonlinnan toimintakeskus Ry
Savonlinna Toimintakeskus pilotoi tämän hankkeen aikana ’ Saattaen vaihtaen menetelmän’ . Työvalmentaja etsii ihmisen, joka sopii työpaikkaan. Työvalmentaja ja työntekijä menevät yhdessä yritykseen ja työvalmentaja on apuna yritykselle alkuvaiheessa 1 päivästä – 2 viikkoon. Työvalmentaja auttaa yritystä perehdytyksessä, auttaa työntekijää työtehtävien tekemisessä oikein ja määrätyllä tavalla.
Työvalmentaja rooli on etsiä ja löytää oikeat ihmiset oikeaan työtehtävään. Työvalmentaja keskustelee, valmentajaa ja ohjaa asiakkaita vapaiden markkinoiden työtehtäviin.
Luomme hankkeen aikana mallin mitä voimme jatkossa myydä yrityksille ja siten helpottaa uuden työntekijän ottamista työhön. Työvalmentaja alku kartoittaa työllistyvän työntekijän tilanteen fyysisen, psyykkisen kunnon huomioiden. Työllistyvä voi olla myös vajaakuntoinen, koska kartoitetaan työtehtävä missä pystyy toimimaan ja mihin resurssit riittävät. Kokemuksia kerätään työllistetyiltä suoraan heille tehdyllä kyselyllä. Alkuarvioinnissa täytetään arvio sen hetkisestä kunnosta ja sitä täydennetään väliarvioin. Työllistetty itse arvioi myös omaa nimenomaan sen hetkistä -työkykyään, työhalukkuuttaan ja muita näihin vaikuttavia asioita – työvalmentaja huomioi nämä asiat kun kartoittaa tilannetta eteenpäin.

Ammatillisen osaamisen vahvistaminen, mahdolliset tutkintopolut ja niihin ohjaaminen; Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Koulutukseen tarjottavat asiakaskohtaiset palveluratkaisut
-työelämän kortit ja muut erityisosaamiset
-koulutuspohjan vahvistaminen osaamisen edistämiseksi
-työtehtäväkohtaisen osaamisen vahvistamisen yksilökohtaisesti
Avautuviin työtehtäviin koulutettua osaamista
-haastattelut, kartoitukset, menetelmät, uusia työkaluja

2. Tulevaisuuden toimijaverkoston kehittäminen;
-Rakennetaan kasvupolku toimijaverkostona, jossa henkilöasiakas tulee palveltua.
-Pilotoidaan Etelä-Savoa palvelevaa verkostomaista toteutusmallia, joka tuo lisäarvoa Kasvo-pilotille.

Hankkeen vaikutusalueella haetut toimivat ratkaisut liikkumiseen
-taajama-alueiden haasteet ja niiden ratkaisut
-haja-asutusalueiden luovat ja toimivat ratkaisut palvelujen tavoittamiseksi

Piilotyöpaikat
-pyritään tehokkaasti löytämään yrityskartoitusten avulla mahdolliset piilotyöpaikat; paljon vuorovaikutusta yritysten kanssa.


TULOKSET:

Systemaattinen ja kattava yritys- ja työtehtäväkartoitus
Hanke edistää työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamista, hyödyntäen työ- ja koulutuskokeiluja

Toteutusmalli:
-tuettu rekrytointi
-tuettu henkilöstön ohjaus työtehtäviin (saattaen/vaihtaen)
-joustavat koulutuspolut työnhakijoille
Seudullinen/alueellinen ennakoiva verkostotoiminta tulevaisuuden henkilöasiakaspalvelumallin toteuttamiseksi

Lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia ovat:
Työttömien työnhakija-asiakkaiden työvalmiuksien parantuminen
Yritys- ja asiakastieto
kontaktoitujen yritysten määrä
kontaktoidut henkilöasiakkaat
työllistyneet
toteutuneet koulutukset ja niihin osallistuneet henkilöt
toteutuneet työvalmennuspolut yrityksissä
seutukunnille ja alueelle muualta hakeutuneet työnhakijat

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Työttömät työnhakijat:
- TE-toimiston kanssa moniammatillisen osaamis- ja ammattitaitokartoituksen kautta tulevat asiakkaat, joille lausunnon mukaisesti voidaan löytää hankkeen kautta soveltuvia työtehtäviä, jotka edistävät työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaa
- Työllisyyspalvelujen kautta työtehtäviin soveltuvat työttömät
- koulutus- ja työkokeilun kautta löytyvät hankkeen työtehtäväkartoituksen profiiliin soveltuvat henkilöt
- tutkinnon osia suorittaneet, joiden opinnot ovat keskeytyneet ja ovat työttömyyturvan varassa sekä soveltuvat hankkeen työtehtäväprofiiliin

2. Yritykset, joilla on tarjolla soveltuvia työtehtäviä kohderyhmäasiakkaille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

-Moniammatillisen verkoston toimijat
-Työhallinnon eri asiantuntijat
-Seutukaupunkien elinkeino- ja sosiaalipalvelujen asiantuntijat
-Terveyspalvelujen toimijat
-Kolmannen sektorin ja henkilöstöpalveluyritysten asiantuntijat
-Kaupunkien työllisyyspalvelut

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 421 315

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 388 275

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 466 678

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 430 081

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Rantasalmi, Sulkava, Pieksämäki, Enonkoski, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 157

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeessa huomioidaan alueellinen työttömyyden rakenne sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna, jossa työllistymisen haasteita on enemmän miehillä kuin naisilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu sekä naisia että miehiä. Hankkeen toimenpiteet edistävät molempien sukupuolten työllistymistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu sekä naisia että miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei suoranaista vaikutusa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hanke edistää palveluiden kehittämistä ja verkostomaista yhteistyötä, millä on vaikutusta myös elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 10
Kehitetään uusia työpaikkoja, palveluita ja toimintamalleja, hankkeen perustehtävä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Etsitään luovia ratkaisuja haja-asutusalueiden työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Henkilöasiakkaan elämänlaadun parantaminen edistää hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 3 7
Hankkeen toimenpiteet sopii molemmille sukupuolille ja siitä hyötyvät eri kohderyhmät.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Työllistyminen lisää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei suoranaista vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvupolku työhön-hankkeen päätavoitteena oli työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamisen edistäminen moniammatillisen toimijaverkoston avulla. Hankkeessa toteutettiin henkilöasiakkaiden ura-ja työvalmennusta ja kartoitettiin yrityksistä piilo- ja tarvetyöpaikkoja. Löydettyihin työtehtäviin pyrittiin löytämään soveltuvat henkilöt. Valmennettavien hankeasiakkaiden ammatillista osaamista vahvistettiin rakentamalla asiakkaille joko koulutus- tai työpolkuja. Hankkeessa valmennettiin ja ohjattiin n. 200 asiakasta, joista 46 % eteni työelämään tai koulutukseen. Pitkäjänteinen valmennustyö moniammatillisena verkostotoimintana nähtiin vaikuttavana toimintana henkilöasiakkaiden saattamisessa työelämään perustyöhön ja koulutuspoluille.
Hankkeessa Bovallius Palvelut Oy:n vahvuutena oli asiantuntemus yritysyhteistyöstä ja piilotyöpaikkojen löytymisestä ja Bovalliuksen yrityskoordinaattori toteutti hankkeessa tehtyjä yrityskartoituksia tuoden kartoituksissa löydettyjä piilotyöpaikkoja hankkeen henkilöasiakkaille. Bovalliuksen työhönvalmentaja toteutti hankkeen henkilöasiakkaiden valmennustyötä. Savonlinnan Toimintakeskus ry:n vahvuutena korostui henkilöasiakkaan kokonaisvaltainen huomioiminen ja Toimintakeskuksen työvalmentaja etsi piilotyöpaikkkoihin soveltuvia henkilöitä toteuttaen hankkeessa työvalmennustyötä. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän vahvuutena hankkeessa oli ammatillisen osaamisen arviointi, edistäminen, ja vahvistaminen sekä valmennettavan tutkintopolulle ohjaaminen. Samiedun hanketyöntekijä ja projektipäällikkö toimivat ammatillisen oppilaitoksen suunnasta toteuttaen osaamisen vahvistamiseen liittyviä henkilöasiakkaiden arviointi-ja ohjaustoimenpiteitä sekä rakentaen osaamisen vahvistamiseen liittyviä yhteistyömalleja yhdessä hanketoimijoiden kanssa.
Kasvupolku työhön-hankkeessa kehitettiin henkilöasiakkaan palvelumalli, jossa toteutettiin moniammatillista verkostomaista yhteistyötä hyödyntämällä toimijoiden erityisosaamista Itä-Savon koulutuskuntayhtymän, Bovallius Palvelut Oy:n ja Savonlinnan Toimintakeskus ry:n kesken. Yhteishankkeen rakentama malli tuki alueen työllisyystoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden toimintaa. Hankkeessa mallinnettiin moniammatillista valmennustyötä, yrityskartoittamista ja askelmerkkejä ammatillisen oppilaitoksen ja työpajojen välille. Tuloksena syntyi mm opinnollistamisen kevyempi malli, joka on tarkoitus juurruttaa laajemmin aluksi Savonlinnan seutukunnalle.
Hankkeen toiminta kohdentui Etelä-Savon seutukaupunkien, Savonlinnan ja Pieksämäen alueille jossa verkostomaisen yhteistyön ja toiminnan painopisteenä oli huolehtiminen heikommassa työmarkkina-asemassa olevan työttömän työnhakijan työkuntoisuuden arvioinnista, työkuntoon saattamisesta ja mahdollisuuksien mukaan työmarkkinoille ohjaamisesta.