Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21714

Hankkeen nimi: Taitojen opetus 2020 operaattoriammateissa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Jakeluosoite: PL 70

Puhelinnumero: 013244200

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.riveria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Kristiina Sallinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketoiminnan asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.sallinen(at)riveria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503100745

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuotteistaa Riverian operaattoriammatteihin valmistavien metsäkoneenkuljettajan, maarakennuskoneen kuljettajan ja kaivosmiehen koulutuspalveluja ja yhtenäistää oppimisympäristöjen mittaus- ja analysointiominaisuuksia, jotta pystytään tunnistamaan opiskelijoiden työn suunnittelussa ilmeneviä puutteita ja kyetään kehittämään opetusmenetelmiä ja yhtenäistämään työsuorituksesta annettavaa palautetta tukemaan oppimisprosessia. Hankkeessa pilotoidaan kuljettajien henkilökohtaiseen taitotasoon perustuvia yksilöllisiä koulutuspolkuja ja kehitetään oppimistulosten mittaamiseen ja arviointiin soveltuvia menetelmiä.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi tehostaa operaattoritehtävissä toimivien ammattikuljettajien työskentelyä kehittämällä taloudellisesti tehokkaita, energiaa säästäviä ja työkoneita ja kuljettajia kuormittamattomia työmenetelmiä sekä järjestämällä niihin liittyviä koulutuksia työnjohdolle ja kuljettajille. Koulutuksissa ja muissa hankkeen tilaisuuksissa korostetaan operaattorialojen tasa-arvoisuutta. Aiemmin miesvaltaiset alat sopivat työn fyysisen kuormittavuuden vähentyessä myös naisille. Hankkeen aikana analysoidaan operaattoriammattien osaamisen ja taitojen osatekijöiden vaikutus työntekijän suoriutumiseen tehtävässä kehittämällä tähän uusia, älykkääseen teknologiaan pohjautuvia tekniikoita. Pääpaino analysoinnissa on työn suunnittelu ja sen vaikutukset työn suoritukseen. Lisäksi kehitetään prosesseja ja menetelmiä työn pilkkomiseen taitojen opetuksen ja oppimisen kannalta soveltuviin ymmärrettäviin kokonaisuuksiin. Koulutusalojen opettajia ja alojen yrittäjiä koulutetaan kehittämisohjelmalla, jonka sisällöt muodostuvat em. taitojen oppimisen analytiikan tuloksena. Alojen opiskelijoita valmennetaan taitojen oppimiseen uusilla, hankkeessa kehitetyillä menetelmillä, minkä seurauksena heidän työllistymisensä paranee ja alueen yritykset saavat osaavampaa työvoimaa. Hankkeessa kehitettäviä palveluja ja oppimisympäristöjä pilotoidaan niin ammatillisessa koulutuksessa kuin ammateissa jo toimivien kuljettajien koulutuksessa. Samalla tuotteistetaan liiketoiminnan kehittämiseen ja koulutusvientiin sopivia tuotteita yhteistyössä työelämän kanssa. Hankkeen toteutuksen tueksi haetaan nykyaikaisen opiskelun, opetuksen ja ohjauksen edellyttämien opiskeluympäristöjen toteutukseen rinnakkainen EAKR-hanke.

EAKR hankkeen toimenpiteinä:
1. Riverian Valtimon toimipisteen simulaattorikenttä muokataan maastoajoradaksi taitojen osaamisen mittaamista varten sekä metsäkoneenkuljettajan työtapojen kehittämiseen.
Lisäksi hankitaan
2. uusi sähkökäyttöinen metsäkonesimulaattori ja 1 kuormatraktori.
3. Riverian Joensuun yksikön Jukolankadun toimipisteelle rakennetaan siirrettävä koulutusympäristö, joka sisältää vetoauton ja simulaattori-/opetusperävaunun. Perävaunu varustellaan simulaattorilla ja maastokohteisiin soveltuvilla opetustiloilla ja lisävarusteilla, mm. agregaatilla. Lisäksi hankitaan kaivinkone ja pyöräkuormaaja. Lisäsimulaattoreita hankitaan Otsakorpi-säätiön rahoituksella.
4. Uudet ja olemassa olevat koneet varustetaan kuljettajan työsuorituksen mittaamisen mahdollistavalla anturoinnilla ja tiedonkeruu- ja analysointiohjelmistoilla metsä-, maarakennus- ja kaivosaloilla.

ESR-hankkeen toimenpiteet:
1. Työssä tarvittavien taitojen opetukseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja kuvaamiseen vaadittavien tietojen määrittäminen. Selvitetään benchmarking-periaatteella muiden kuin hankkeen kohdealojen viimeisin tieto työn mittauksesta ja analysoinnista, pääpaino ihminen-kone-vuorovaikutuksessa. Määritetään työstä osaamisen kannalta merkittävät tekijät ja luodaan niille painoarvot yhteistyössä työelämän kanssa. Painoarvojen perusteella jaetaan työlajit osavaiheisiin ja niille määritetään tehokkuutta ja osaamista ilmentävät suureet. Määritetään työskentelystä mitattavat suureet rinnakkaisessa EAKR-hankkeessa hankittavaa tiedonkeruulaitteistoa varten.
2.Työskentelystä mitatun tiedon analysointi ja työprosessien kehittäminen
- Luodaan menetelmä kuljettajan taitotason määrittämiseksi työsuorituksesta mitattujen ja analysoitujen tietojen perusteella. Pääpaino analysoinnissa on kuljettajan oman työn suunnittelun vaikutus hänen suoritustasoonsa.
- Määritellään operaattorin työsuorituksesta kerätyn datan analysointia ja palautteenantoa varten EAKR-hankkeessa hankittavan ohjelmiston ominaisuudet.
- Kehitetään operaattorin työprosesseja määrittelemällä työkoneiden eri työlajeihin tehokkaita, taloudellisia ja kuormittamattomia työmalleja.
- Luodaan rinnakkaisessa EAKR-hankkeessa hankituille laitteille ja oppimisympäristöille taitojen opetukseen soveltuvat harjoitteet.
3. Oppimisympäristöjen sekä opetusmateriaalin kehitystyö
- Kehitetään digitaalisia sekä fyysisiä oppimisympäristöjä tukien vahvempaa integraatiota Taitojen Opetus 2020- koulutuskonseptin osalta ammatillisiin operaattorikoulutuksiin (esim. AR/VR ratkaisut, nykyisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen koulutuskonseptissa, uusien ominaisuuksien testaus)
- Kehitetään ammatillisten operaattorikoulutusten opetusmateriaalia tukemaan koulutuskonseptin kehittämistä (esim. opetusmateriaalin kuvaus, opetusmateriaalin digitointi, AR/VR ratkaisut)
- Kehitetään opetusteknologiaa ja tarkastellaan vanhemman kaluston anturointiratkaisuita (esim. simulaattoriympäristöjen päivitys- ja kehitystyöt, vanhemman kaluston anturointiratkaisuiden testaus)
4. Taitojen opetus 2020-koulutuskonseptin kehittäminen
- Koulutetaan Riverian opetushenkilöstö työskentelyn analysointiohjelmiston käyttöön ja siihen perustuvaan palautteenantoon huomioimalla sukupuolisensitiivisyys.
- Tunnistetaan kuljettajan osaaminen ja määritellään työsuoritusanalyysiin perustuvat yksilölliset taitotasot.
- Kehitetään vaiheistettuun opetusmalliin ja yksilöllisiin taitotasoihin perustuvia pedagogisia menetelmiä.
- Testataan koulutuskonseptia opetuksessa ja alojen yritysten kanssa.
- Määritetään menetelmät oppimisen ja opetuksen vaikuttavuuden mittaamiseen ja analysointiin.
- Järjestetään koulutuksia ja infotilaisuuksia alojen yrityksille ja kuljettajille henkilökohtaisten taitotasojen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi.
- Tuodaan esille operaattoriammattien soveltuvuus eri sukupuolille ja rohkaistaan yrityksiä rekrytoimaan myös naisia alan työtehtäviin.
- Tarkistetaan koulutuskonseptin liiketoimintamahdollisuuksia.

ESR-hankkeen tulokset:
1. Ammatillisen operaattorikoulutuksen taitojen opetuksen koulutuskonsepti.
2. Perus-, jatko-, ja täydennyskoulutettavien kuljettajien tiedolliset ja taidolliset työelämävalmiudet lisääntyvät.
3. Koneyritysten ympäristömyönteiset sekä sukupuolten tasa-arvoa edistävät asenteet vahvistuvat ja kuljettajien työhyvinvointi lisääntyy, kun kuljettajakoulutuksen kautta kustannus- ja ympäristötehokkaat sekä fyysisesti kuormittamattomat ja sukupuolisensitiiviset toimintatavat leviävät työyhteisöihin.
4. Riverian koulutuspalvelut kehittyvät ja niiden avulla voidaan paremmin vastata yritysten osaamistarpeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Metsäkoneenkuljettajan-, maarakennuskoneenkuljettajan ja kaivosalan ammattia opiskelevat opiskelijat. Em. alojen opettajat. Metsä- ja maarakennusalan yrittäjät ja operaattorit. Kaivannais- ja louhinta-alan yrittäjät ja operaattorit. Osaamista omissa palveluissaan hyödyntävät ohjelmisto- ja konsultointialan yritykset. Konevalmistajat ja niiden tuotekehitys- ja koulutusorganisaatiot, kuten Veekmas, Ponsse, John Deere, Sandvik, Normet jne.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Metsä-alan urakoitsijat
Logistiikka-alan yritykset
Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.
Rakennus-, talotekniikka- ja kiinteistöhuoltoalan yritykset.
Pohjois-Karjalan alueen palvelualan yritykset.
Pohjois-Karjalan kunnat ja kuntalaiset.
Kaikki Suomen kunnat ja kuntalaiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 387 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 284 976

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 536 895

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 407 109

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 43

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 87

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 165

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
LapinLetkan suvauskoneanalyysi on tehty hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toiminnassa kehitetään tasa-arvoa lisääviä käytäntöjä ja toimintatapoja teknologian keinoin, mikä omalta osaltaan purkaa töiden jakautumista sukupuolen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on kehittää työn analysointia ja tuoda esille operaattoriammattien soveltuminen molemmille sukupuolille. Hankkeen toimenpiteissä (infotilaisuudet, koulutus, tiedottaminen ja viestintä)tuodaan esille operaattorialojen soveltuminen sekä naisille että miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on operaattoriammatteihin valmistavien koulutuspalvelujen kehittäminen digitaalisen opetusteknologian avulla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Tehokkailla työmenetelmillä ja simulaattoreiden hyödyntämisellä opetuksessa säästetään luontoa, koneiden polttoaineiden määriä, huolto- ja korjauskustannuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hankkeen tuloksena operaattoriammateissa käytetään polttoainetta vähemmän ja edistetään vähähiilisyyttä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Tehokkailla työmenetelmillä ja simulaattoreiden hyödyntämisellä opetuksessa säästetään luontoa, koneiden polttoaineiden määriä, huolto- ja korjauskustannuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Tehokkailla työmenetelmillä ja simulaattoreiden hyödyntämisellä opetuksessa säästetään luontoa, koneiden polttoaineiden määriä, huolto- ja korjauskustannuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suurta vaikutusta Natura 2000 ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Tehokkailla työmenetelmillä ja simulaattoreiden hyödyntämisellä opetuksessa säästetään luontoa, koneiden polttoaineiden määriä, huolto- ja korjauskustannuksia. Jätteitä muodostuu vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa ei edistetä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke parantaa alojen kannattavuutta ja edistää työllisyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeessa kehitetään aineettomia koulutuspalveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Tehokkailla työmenetelmillä ja simulaattoreiden hyödyntämisellä opetuksessa säästetään luontoa, koneiden polttoaineiden määriä, huolto- ja korjauskustannuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Fyysisesti kuormittamattomien työmenetelmien myötä operaattoreiden työhyvinvointi kehittyy ja työkyky paranee.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeen toiminnassa kehitetään tasa-arvoa lisääviä käytäntöjä ja toimintatapoja teknologian keinoin, jotka omalta osaltaan purkavat töiden jakautumista sukupuolen mukaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeessa huomioidaan ympäristöosaaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-