Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21719

Hankkeen nimi: ProMus

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0808810-7

Jakeluosoite: Vaasantie 11 60100 Seinäjoki

Puhelinnumero: 040733 4746

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.rytmi-instituutti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu-Maarit Veikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toimisto(at)rytmi-instituutti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405777926

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ProMus-hanke luo uutta ammattimaista musiikin tekemisen koulutusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle. Koulutus sisältää LuoMus – Luova musiikintekijä -koulutuskokonaisuuden sekä Beatskill - elektronisen musiikintuottajan -koulutuksen. LuoMus on musiikin tekemisen kattava peruskoulutus ja Beatskill on konemusiikin tekemisen erikoiskoulutus. Hanke pyrkii tarjoamaan koulutusta kasvavalle musiikkikentän alueelle, johon tällä hetkellä on tarpeesta noussutta kysyntää. Koulutuksen keinoin halutaan tarjota tietotaitoa musiikin tekemisestä, tukea musiikkialan itsensätyöllistäjien ja yrittäjien työllistymistä, edistää musiikkialan tasa-arvoa ja jakaa tietoa musiikintekijöille Rytmimanulaalin kautta.

Hankkessa on erityispainotus tasa-arvon edistämiseen musiikkialalla. Naispuolisista musiikintekijöistä kootaan hankkeeseen vertaistuki- ja testiryhmä. Tämä Femina Potentia - niminen ryhmä tarkastelee, analysoi ja kehittää ratkaisuja naisten alalla kohtaamin haasteisiin. Naisten kohtaamia haasteita kartoitetaan myös kyselytutkimuksella. Ryhmän toinen tavoite on myös tarjota naisjäsenille tukea omaan toimintaan ja rohkaista heitä määrätietoiseen etenemiseen uralla.

Hankkeessa saadut opit ja vinkit kootaan avoimesti Suomen kattavimpaan musiikkialan verkko-oppaaseen, Rytmimanuaaliin. Rytmimanuaali on vuonna 2014 lanseerattu verkko-opas musiikkimaailman kiemuroihin, johon on koottu asiantuntijoiden kirjoituksia musiikkialan toiminnasta. Rytmimanuaalin tavoitteena on olla perustyökalu musiikkialan tekijöille, josta he löytävät luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

ProMus-hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella toimivat musiikintekijät, musiikilla itsensä työllistäjät tai itsensä työllistämiseen tähtäävät sekä jo olemassa olevat musiikkialan yrittäjät ja organisaatiot. Mukaan mahtuvat siis sekä jo yrittäjänä toimivat ja alalle haluavat henkilöt, jotka tarvitsevat koulutusta ja keinoja toimia alalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on kaikki alueen luovien alojen toimijat, alueella toimivat musiikin oppilaitokset sekä itse koko alue (kunnat/kaupungit). Jos rytmimusiikkiala kehittyy näkyväksi osaksi alueen toimintaa, se auttaa myös muita luovan alan toimijoita. He voivat ottaa mallia kehitystä toimintatavasta - ja konseptista kehittäessään oman alansa toimintaa. Toiminta tuo onnistuessaan myös paljon näkyvyyttä ja imago-arvoa alueille. Rytmimanuaali sivuston kautta hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös valtakunnallisesti kaikki rytmimusiikkialan toimijat. Kaikki hyötyvät siitä, kun alalle kertyy oikeaa tietoa ja taitoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 390 728

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 349 105

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 463 989

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 406 106

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kuusiokuntien, Kokkolan, Suupohjan, Jakobstadsregionen, Seinäjoen, Vaasan, Sydösterbottens kustregion, Kyrönmaan, Järviseudun

Kunnat: Kaskinen, Teuva, Karijoki, Kauhajoki, Alajärvi, Soini, Laihia, Lestijärvi, Toholampi, Kurikka, Halsua, Lappajärvi, Pedersören kunta, Seinäjoki, Mustasaari, Kokkola, Uusikaarlepyy, Perho, Kannus, Kauhava, Lapua, Kaustinen, Ähtäri, Vöyri, Kruunupyy, Kristiinankaupunki, Vimpeli, Veteli, Pietarsaari, Närpiö, Ilmajoki, Isojoki, Luoto, Isokyrö, Evijärvi, Alavus, Vaasa, Maalahti, Kuortane, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rytmimusiikki on Music Finlandin tuoreen tutkimuksen mukaan edelleen miesvaltainen ala, vaikka naisten osuus on vähitellen lisääntymässä. Naispuoliset tekijät kokevat miesvaltaisella alalla verkostoitumisen haastelliseksi ja välistä jopa seksistiseksi. Musiikkikenttä on lähivuosina aktivoitunut tekemään töitä tasa-arvoisemman työkentän eteen. Naispuolisia esikuvia on kuitenkin edelleen vähemmän ja ala tarvitsee valtarakenteiden ja toimintatapojen uudistamista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen keskeinen teema on tietoisesti kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon toimintatavoissa, verkostoa kootessa, kouluttajien ja Rytmimanuaali kirjoittajien valinnassa. Hankeessa muodostetaan “Femina pontentia” vertaistuki- ja testiryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti tarjoten verstaistukea ja rohkaisua naistoimijoille verkostoitumiseen ja yrittäjähenkisyyteen. Naisten toiminnasta ja kokemuksista musiikkialalla toimimisesta tehdään kysely. Heidän kohtaamansa haasteet kootaan yhteen ja niille kehitetään ratkaisuehdotuksia. Ryhmä analysoi tutkimuksen tuloksia ja kehittää niihin ratkaisumalleja, jotka julkasitaan. Femina Potentia ryhmä myös tutustuu ja testaa musiikkialan eri osa-alueita, medioita, taiteellisia tuotoksia, organisaatiorakenteita ja niiden toimintaa naisnäkökulmasta. Ryhmän analyysin tulokset, huomiot ja parannusehdotukset julkaistaan ja verkoston toimijoita kannustetaan niiden käyttöönottoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka yksi hankkeen kulmakivistä on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen musiikkialalla, hankkeen päätarkoitus on edistää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan musiikkialan ja tietotaidon kehittymistä. Tosin tasa-arvoisuus vahvasti huomioiden.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Vaikutus toteutuu aineettomien hyödykkeiden käytön lisäämisellä ja aineellisten vähentymisellä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Vaikutus toteutuu aineettomien hyödykkeiden käytön lisäämisellä ja aineellisten vähentymisellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hanke vähentää materiaalien käyttöä ja jätteiden syntymistä. Syntyneet jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Se edistää toiminnan tapahtumista ja opetusmateriaalin jakamista nettiympäristössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke pyrkii kehittämään alueen koulustarjontaa pysyvästi ja yhteistyötä tehden eri yhteistyötahojen kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Musiikki on pääasiassa immateriaalinen tuote. Hanke kehittää siis aineettomia palveluita. Myös Rytmimanuaaliin sijoitettavat tietopaketit ovat kaikkien saatavilla aineettomasti netin kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 8 5
Koulutuksia järjestäessä huomioidaan liikkumisen minimoiminen. Esim. tuotamalla yksi kouluttaja lähelle alueen tekijöitä eikä toisinpäin. Myöskin suositaan nettissä tapahtuvaa opetusta ja tiedotusta, jotka suoraan vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hanke edistää hyvinvointia tukemalla ammattilaisia tekemään koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä. Tämä estää masennusta ja edistää työllisyyttä ja työssäjaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 10 7
Hanke edistää ja kehittää sukupuolten välistä tasa-arvoa aktiivisesti ja monipuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke lisää kulttuuri-identiteetin rakentumista, se edistää kaikkien kultturisten oikeuksien toteutumista.
Kulttuuriympäristö 4 5
Hanke pyrkii rakentamaan myös alueen imagoa luovana rytmimuusiikin alueena, missä myös voi toimia ammattimaisesti musiikkialalla.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-