Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21719

Hankkeen nimi: ProMus

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0808810-7

Jakeluosoite: Vaasantie 11 60100 Seinäjoki

Puhelinnumero: 040733 4746

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.rytmi-instituutti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu-Maarit Veikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toimisto(at)rytmi-instituutti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405777926

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ProMus-hanke luo uutta ammattimaista musiikin tekemisen koulutusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle. Koulutus sisältää LuoMus – Luova musiikintekijä -koulutuskokonaisuuden sekä Beatskill - elektronisen musiikintuottajan -koulutuksen. LuoMus on musiikin tekemisen kattava peruskoulutus ja Beatskill on konemusiikin tekemisen erikoiskoulutus. Hanke pyrkii tarjoamaan koulutusta kasvavalle musiikkikentän alueelle, johon tällä hetkellä on tarpeesta noussutta kysyntää. Koulutuksen keinoin halutaan tarjota tietotaitoa musiikin tekemisestä, tukea musiikkialan itsensätyöllistäjien ja yrittäjien työllistymistä, edistää musiikkialan tasa-arvoa ja jakaa tietoa musiikintekijöille Rytmimanulaalin kautta.

Hankkessa on erityispainotus tasa-arvon edistämiseen musiikkialalla. Naispuolisista musiikintekijöistä kootaan hankkeeseen vertaistuki- ja testiryhmä. Tämä Femina Potentia - niminen ryhmä tarkastelee, analysoi ja kehittää ratkaisuja naisten alalla kohtaamin haasteisiin. Naisten kohtaamia haasteita kartoitetaan myös kyselytutkimuksella. Ryhmän toinen tavoite on myös tarjota naisjäsenille tukea omaan toimintaan ja rohkaista heitä määrätietoiseen etenemiseen uralla.

Hankkeessa saadut opit ja vinkit kootaan avoimesti Suomen kattavimpaan musiikkialan verkko-oppaaseen, Rytmimanuaaliin. Rytmimanuaali on vuonna 2014 lanseerattu verkko-opas musiikkimaailman kiemuroihin, johon on koottu asiantuntijoiden kirjoituksia musiikkialan toiminnasta. Rytmimanuaalin tavoitteena on olla perustyökalu musiikkialan tekijöille, josta he löytävät luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

ProMus-hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella toimivat musiikintekijät, musiikilla itsensä työllistäjät tai itsensä työllistämiseen tähtäävät sekä jo olemassa olevat musiikkialan yrittäjät ja organisaatiot. Mukaan mahtuvat siis sekä jo yrittäjänä toimivat ja alalle haluavat henkilöt, jotka tarvitsevat koulutusta ja keinoja toimia alalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on kaikki alueen luovien alojen toimijat, alueella toimivat musiikin oppilaitokset sekä itse koko alue (kunnat/kaupungit). Jos rytmimusiikkiala kehittyy näkyväksi osaksi alueen toimintaa, se auttaa myös muita luovan alan toimijoita. He voivat ottaa mallia kehitystä toimintatavasta - ja konseptista kehittäessään oman alansa toimintaa. Toiminta tuo onnistuessaan myös paljon näkyvyyttä ja imago-arvoa alueille. Rytmimanuaali sivuston kautta hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös valtakunnallisesti kaikki rytmimusiikkialan toimijat. Kaikki hyötyvät siitä, kun alalle kertyy oikeaa tietoa ja taitoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 390 728

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 390 728

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 463 989

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 463 989

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Kaustisen, Kokkolan, Suupohjan, Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Seinäjoen, Kyrönmaan, Järviseudun, Vaasan

Kunnat: Veteli, Kurikka, Kaskinen, Uusikaarlepyy, Mustasaari, Toholampi, Karijoki, Perho, Kauhava, Kruunupyy, Vimpeli, Halsua, Alajärvi, Lapua, Ähtäri, Seinäjoki, Kaustinen, Kannus, Kokkola, Vöyri, Kristiinankaupunki, Lappajärvi, Pedersören kunta, Teuva, Pietarsaari, Kauhajoki, Laihia, Soini, Lestijärvi, Ilmajoki, Evijärvi, Isokyrö, Isojoki, Alavus, Maalahti, Närpiö, Luoto, Vaasa, Kuortane, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rytmimusiikki on Music Finlandin tuoreen tutkimuksen mukaan edelleen miesvaltainen ala, vaikka naisten osuus on vähitellen lisääntymässä. Naispuoliset tekijät kokevat miesvaltaisella alalla verkostoitumisen haastelliseksi ja välistä jopa seksistiseksi. Musiikkikenttä on lähivuosina aktivoitunut tekemään töitä tasa-arvoisemman työkentän eteen. Naispuolisia esikuvia on kuitenkin edelleen vähemmän ja ala tarvitsee valtarakenteiden ja toimintatapojen uudistamista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen keskeinen teema on tietoisesti kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon toimintatavoissa, verkostoa kootessa, kouluttajien ja Rytmimanuaali kirjoittajien valinnassa. Hankeessa muodostetaan “Femina pontentia” vertaistuki- ja testiryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti tarjoten verstaistukea ja rohkaisua naistoimijoille verkostoitumiseen ja yrittäjähenkisyyteen. Naisten toiminnasta ja kokemuksista musiikkialalla toimimisesta tehdään kysely. Heidän kohtaamansa haasteet kootaan yhteen ja niille kehitetään ratkaisuehdotuksia. Ryhmä analysoi tutkimuksen tuloksia ja kehittää niihin ratkaisumalleja, jotka julkasitaan. Femina Potentia ryhmä myös tutustuu ja testaa musiikkialan eri osa-alueita, medioita, taiteellisia tuotoksia, organisaatiorakenteita ja niiden toimintaa naisnäkökulmasta. Ryhmän analyysin tulokset, huomiot ja parannusehdotukset julkaistaan ja verkoston toimijoita kannustetaan niiden käyttöönottoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka yksi hankkeen kulmakivistä on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen musiikkialalla, hankkeen päätarkoitus on edistää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan musiikkialan ja tietotaidon kehittymistä. Tosin tasa-arvoisuus vahvasti huomioiden.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Vaikutus toteutuu aineettomien hyödykkeiden käytön lisäämisellä ja aineellisten vähentymisellä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Vaikutus toteutuu aineettomien hyödykkeiden käytön lisäämisellä ja aineellisten vähentymisellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hanke vähentää materiaalien käyttöä ja jätteiden syntymistä. Syntyneet jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Se edistää toiminnan tapahtumista ja opetusmateriaalin jakamista nettiympäristössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke pyrkii kehittämään alueen koulustarjontaa pysyvästi ja yhteistyötä tehden eri yhteistyötahojen kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Musiikki on pääasiassa immateriaalinen tuote. Hanke kehittää siis aineettomia palveluita. Myös Rytmimanuaaliin sijoitettavat tietopaketit ovat kaikkien saatavilla aineettomasti netin kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 8 5
Koulutuksia järjestäessä huomioidaan liikkumisen minimoiminen. Esim. tuotamalla yksi kouluttaja lähelle alueen tekijöitä eikä toisinpäin. Myöskin suositaan nettissä tapahtuvaa opetusta ja tiedotusta, jotka suoraan vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hanke edistää hyvinvointia tukemalla ammattilaisia tekemään koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä. Tämä estää masennusta ja edistää työllisyyttä ja työssäjaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 10 7
Hanke edistää ja kehittää sukupuolten välistä tasa-arvoa aktiivisesti ja monipuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke lisää kulttuuri-identiteetin rakentumista, se edistää kaikkien kultturisten oikeuksien toteutumista.
Kulttuuriympäristö 4 5
Hanke pyrkii rakentamaan myös alueen imagoa luovana rytmimuusiikin alueena, missä myös voi toimia ammattimaisesti musiikkialalla.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

ProMus-hankeella luotiin uutta ammattimaista musiikin tekemisen koulutusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle. Koulutus sisälsi kaksivuotisen LuoMus – Luova musiikintekijä -koulutuskokonaisuuden ja vuoden kestoisen Beatskill - elektronisen musiikin tuottaja -koulutuksen. LuoMus oli musiikin tekemisen kattava peruskoulutus ja Beatskill oli konemusiikin tekemisen erikoiskoulutus. Hanke tarjosi koulutusta musiikintekemiseen ja tuottamiseen, joihon Suomessa oli todennettua tarpeesta noussutta kysyntää.

LuoMus - Luova Musiikintekijä – koulutus oli kaksivuotinen 76:n opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Se jakautui neljään kategoriaan: musiikin tekeminen, musiikin tuntemus, musiikin tuotanto ja musiikkibisnes. Koulutus koostui 41 opintojaksosta ja 10 harjoitustyöstä. Pääpaino kursseilla oli kontaktiopetus kolmessa eri maakunnassa, mutta koronapandemian vuoksi osa kursseista jouduttiin siirtämään verkkoon ja etäopetukseen. LuoMus-koulutus kesti helmikuusta 2020 maaliskuuhun 2022. Koulutukseen osallistui yhteensä 33 opiskelijaa.

Beatskill - elektronisen musiikin tuottaja -koulutus oli 28:n opintopisteen laajuinen yksivuotinen koulutus, joka hankkeen aikana toteutettiin kahdesti vuosina 2020 ja 2021. Beatskill-koulutuksen sisältö oli suunnattu tietokonepohjaisesti operoiville musiikin tuottajille. Sen sisältö jakautui neljään osaan: musiikkiteknologia, musiikin tuntemus, musiikki ammattina ja valinnaiset opinnot. Koulutus piti sisällään 16 opintojaksoa ja neljä harjoitustyötä sekä mahdollisuuden osallistua LuoMus-koulutuksen opintoihin vapaavalintaisesti. Koulutukseen osallistui yhteensä 36 opiskelijaa.

Koulutuskokonaisuudet saavuttivat paljon positiivisia tuloksia. Sen alaisuudessa tai vaikutuspiirissä julkaistiin koulutuksen aikana 35 eri julkaisua. Lisäksi moni opiskelija on toiminut koulutuksen aikana ja sen jälkeen säveltäjänä, sanoittajana tai tuottajana monien hankkeen ulkopuolisten artistien ja yhtiöiden kanssa. Hanke on lisännyt osallistujien tietotaitotasoa, auttanut työllistymisessä ja lisännyt musiikkialan yrittäjyyttä. Tärkeimpiä onnistumisia LuoMus-koulutuksessa oli verkosto, jonka opiskelijat saivat rakennettua koulutuksen aikana. Moni löysi itselleen sopivia yhteistyökumppaneita ja osa solmi jopa yhteistyösuhteita suurten levy-yhtiöiden kanssa.

Hankkeessa oli erityispainotus tasa-arvon edistämiseen musiikkialalla. Naispuolisista musiikintekijöistä koottiin hankkeeseen vertaistuki- ja valmennusryhmät. Laaja virtuaalinen Femina Potentia -niminen ryhmä luotiin Facebook-alustalle, johon kutsuttiin erityisesti naispuolisia musiikintekijöitä ja musiikkialan toimijoita. Sen tarkoituksena on toimia vertaistukiryhmänä, jossa keskustellaan musiikkialan tasa-arvoon liittyvistä aiheista, jaetaan musiikin tekemiseen ja alalla toimimiseen liittyvää tietoa sekä arvioidaan ja analysoidaan naisten musiikkialalla kokemia haasteita. Femina Potentian Facebook-ryhmässä on hankkeen loppuessa 90 jäsentä ja liittyneiden henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti koko hankkeen ajan.

Osana Femina Potentia -toimintaa toteutettiin vajaan vuoden mittainen, naisille suunnattu Uranuurtaja-valmennus, joka piti sisällään musiikkialan ammattilaisten pitämiä koulutuksia sekä valmennusryhmän omia tapaamisia. Ryhmän tarkoitus oli tarjota konkreettista tukea ja rohkaisua uralla etenemiseen sekä tarkastella ja analysoida naisten kokemia haasteita musiikkiuran rakentamisessa. Valmennusryhmästä muodostui tiivis naisverkosto, joka toimii omalta osaltaan myös vertaistukiryhmänä. Kolmantena hankkeen Femina Potentia -toimenpiteenä tehtiin alan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvon tilaa kartoittava kyselytutkimus, johon vastasi yhteensä 85 musiikkialan toimijaa. Kysely toi esiin monia musiikkialalla jatkokehitystä tarvitsevia ilmiöitä.

Koulutuksen keinoin haluttiin tarjota tietotaitoa musiikin tekemisestä ja tuottamisesta, tukea musiikkialan itsensätyöllistäjien ja yrittäjien työllistymistä ja edistää musiikkialan tasa-arvoa sekä jakaa helposti saavutettavaa tietoa aiheesta kohderyhmälle Rytmimanuaali verkko-oppaan kautta. Hankkeen aikana saatuja oppeja ja vinkkejä koottiin avoimesti Suomen kattavimpaan musiikkialan verkko-oppaaseen, Rytmimanuaaliin, kaikkien saataville. Rytmimanuaali on vuonna 2014 lanseerattu verkko-opas musiikkimaailman kiemuroihin, johon on koottu asiantuntijoiden kirjoituksia musiikkialan toiminnasta. Rytmimanuaalin tavoitteena on olla perustyökalu musiikkialan tekijöille, josta he löytävät luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Hankkeen aikana Rytmimanuaaliin tehtiin 38 erilaista julkaisua.