Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21720

Hankkeen nimi: Robo oppii

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Riihimäen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0152563-4

Jakeluosoite: Pl 125

Puhelinnumero: 0406297672

Postinumero: 11101

Postitoimipaikka: Riihimäki

WWW-osoite: http://www.riihimaki.fi www.roboticscampus.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pia Engström

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pia.engstrom(at)riihimaki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406297672

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hyria Koulutus Oy, 2250205-2
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Riihimäen kaupunki haluaa strategiansa mukaisesti profiloitua laaja-alaisesti robotiikan hyödyntäjäksi ja näin muokata kaupungin imagoa ja kehittää liiketoimintaympäristöä vetovoimaiseksi yhdessä oppilaitosten, yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Riihimäki on jo noussut valtakunnallisesti kärkeen robotiikan opetuksessa esi- ja perusopetuksessa.

Robottien käytettävyys, monipuolisuus ja saatavuus on parantunut, samalla kun kustannustaso on laskenut. Robotiikan käyttöönotolla pystytään merkittävästi kehittämään eri toimialojen kilpailukykyä, uudistumista, innovaatiotoimintaa sekä asiakaspalvelua.

Robotisaation hyödyntämisen haaste on osaaminen robottien käyttöönotossa ja robotiikan antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen arvoketjujen ja palveluiden uudelleensuunnittelussa ja henkilöstön toimenkuvien kehittämisessä. Tästä syystä robotiikkaosaamisen kehittäminen kaikilla elämisen ja yrittämisen alueilla on tärkeää tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseksi sekä robottien käyttöönotoon helpottamiseksi.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan toimijoiden yhteistoteutuksena n. 30 opintopisteen kokonaisuus digitaalisaation, erityisesti robotiikan alueelta. Opintokokonaisuus koostuu digitalisaation ja robotiikan yleisestä viitekehyksestä sekä alakohtaisista sovelluskohteista, joissa hankeosapuolilla ja alueen elinkeinoelämällä on osaamiskapeikkoja tai -vajeita. Opintosisältöjen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa ja nopeuttaa uusien tekniikoiden käyttöönottoa alueella monialaisesti. Opintosisältöjä hyödynnetään myös alueen oppilaitosten sujuvien siirtymien helpottamiseksi sekä ylempien opintojen nopeuttamiseksi esimerkiksi suoritettujen robotiikkaopintojen osaamisen tunnustamisen kautta.

Opintokokonaisuuden kehittäminen vaatii yhteistyötä projektiosapuolten ja robotiikkaan erikoistuminen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa hankeosapuolien robotiikan perusosaamistason kehittämiseksi. Oppimiskokonaisuudet tehdään uusien tavoitteiden mukaiseksi tuomalla oppimisympäristöt pääosin ”elävän elämän” ympäristöihin.

Robotiikan mahdollisuuksia on lähestytty laajasti (valmistava teollisuus, palvelut, hoiva-ala). Laajalla lähestymisellä voidaan robotiikan hyödyntämisä nopeuttaa kaikilta älykkään erikoistumisen painopistealoilta. Tämä kokemus luo pohjaa myös koulutuksen ja innovaatiotoiminnan uudistamiselle.

Liittymäkohdat selvityksiin: TEM, LVM, OKM, Häme-ohjelma, Riihimäen kaupunkistrategia

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat robotiikan osaamista kohentavat opiskelijat. Opiskelijalla tarkoitetaan tässä nuorta tai aikuista, joka voi olla statukseltaan opiskelija, työsuhteessa oleva tai muu täydennyskouluttautuja. Tavoitteena on, että opintoihin osallistuvan henkilön osaaminen ja asema työmarkkinoilla paranee.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat yritysten johto, oppilaitosten ja yritysten henkilöstö, kehitys- ja oppimisalustojen (laite)toimittajat, kehittäjät ja kuntalaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 340 672

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 216 600

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 486 675

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 309 429

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Riihimäen

Kunnat: Loppi, Riihimäki, Hausjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 22

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 180

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ks. seuraava kohta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Robotiikka-ala on ollut perinteisesti miesvaltainen. Kuitenkin Riihimäen kaupungin perusopetuksen robotiikkakerhoissa tyttöjä on suunnilleen yhtä paljon kuin poikia. Projektin rekrytoinnnit tehdään sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvo, se todennäköisesti sekoittaa perinteisiä sukupuolirooleja ja näin edistää tasa- arvoa. Hankkeessa eri alojen osaajat tekevät yhdessä opintoja, jolloin esim. hoiva- ja terveysalan tulevat osaajat tekevät yhteisiä opintoja insinöörialojen tulevien osaajien kanssa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Projektissa otetaan huomioon vaikutukset ympäristölle ja kiertotalouden kehittäminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Projektissa otetaan huomioon vaikutukset ympäristölle ja kiertotalouden kehittäminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Robotiikasta kehitetään mrkittävää lisäystä alueen elinkeinovalikoimaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Robotiikka tarjoaa mahdollisuuden tuottaa uusia palveluita, joista osa on aineettomia (esim. jakamisalustat ja IoT) tai jotka kuluttavat luonnonvaroja perinteistä tavarantuotantoa vähemmän.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
Koulutustarjottimessa huomioidaan hyvinvointiteknologian ja -robotiikan edistäminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-