Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21721

Hankkeen nimi: Urban Boost

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulu Urban Culture ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2951266-7

Jakeluosoite: Polttimokatu 6 B

Puhelinnumero: 0413174069

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.urbanculture.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikki Myllylahti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki(at)urbanculture.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358413174069

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun seutu on perinteisesti ollut Suomen nuorinta aluetta. Alueella on kuitenkin pitkään jatkunut korkea nuorisotyöttömyys, kaupungissa on viime aikoina raportoitu oleva paljon huono-osaisia alueita ja epäluulot maahanmuuttajia kohtaan ovat voimistuneet. Lisäksi kulttuurialasta kiinnostuneiden nuorten toimintamahdollisuudet ovat alueella hyvin rajalliset kaupungin kokoon nähden ja yhteisöllinen kaupunkitilaa hyödyntävä kulttuuritoiminta on vasta lähtöpisteessä.

Haastavan alueellisen toimintaympäristön lisäksi nuoret aikuiset kohtaavat nykyään uudenlaisen työelämän, joka usein koostuu erilaisista pätkistä ja jatkuvasta uuden oppimisesta. Yhä useampi työnkuva muistuttaa tuottajan työtä: työntekijöiltä vaaditaan laajojen osa-alueiden hallintaa ja projektiluontoista työotetta. Muuttuvan työelämän kohtaavat nuoret aikuiset tarvitsevat ohjausta ja tilaa, jossa riskittömästi kokeilla omaehtoisen ja monimuotoisen kulttuurin tuottamista, kokoontua ja verkostoitua sekä tuoda omaa taidettaan ja osaamistaan esille. Kulttuurituotanto on monipuolisuutensa vuoksi erinomainen tapa oppia myös muilla kuin kulttuurialoilla korostuvaa projektiluontoista työotetta.

Alueen haasteisiin on tärkeää löytää uudenlaisia ratkaisuja, sillä Oulun kulttuurialan toimintamahdollisuuksissa on tapahtumassa merkittävä muutos: Oulun kaupunki hakee vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Uudet panostukset kulttuuritoimintaan ja mahdollinen kulttuuripääkaupunkititteli johtavat tulevaisuudessa tilanteeseen, jossa alueelle tarvitaan lisää kulttuuritoimintaan orientoituneita nuoria, sillä kulttuurialan toimintaedellytykset tulevat merkittävästi lisääntymään.

Urban Boost -hankkeella vastataan useaan Oulun alueella havaittuun haasteeseen samanaikaisesti innovatiivisella tavalla. Hanke haastaa perinteisen näkökulman nuorista toimenpiteiden kohderyhmänä nostamalla heidät tekijöiksi, joilla on konkreettista vaikuttavuutta asuinpaikkansa kaupunkikulttuuriin. Hankkeen toiminta tarjoaa osallistujille työkaluja kulttuurin tuottamiseen, sekä mahdollisuuden pilotoida ja toteuttaa omia visioita oululaisesta urbaanista kulttuurista.

Hankkeessa kehitetään kulttuurityöpaja kulttuurin tuottamisesta kiinnostuneille 18–29-vuotiaille työttömille työnhakijoille ja kaikille nuorille aikuisille suunnattu matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan mahdollistava Kulttuurilaboratorio. Projektin tavoitteena on parantaa kohderyhmän opiskeluvalmiuksia ja työelämätaitoja monipuolisten kurssien ja luentojen kautta kannustaen samalla ympärivuotiseen, omaehtoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Hanke edistää nuorten työllistymistä kulttuurialalle, työllistää kulttuurialan ammattilaisia kohderyhmän ohjaamiseen, kehittää uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa, tuottaa yhteisöllistä kaupunkikulttuuria ja hakee uusia näkökulmia maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Hankkeen tavoitteet:

1. Nuorten aikuisten työ- ja opiskeluvalmiuksien parantaminen, kulttuurialan ammattilaisten työllistäminen, maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen ja nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen
2. Kulttuurialan kokeilualustan kehittäminen nuorille sekä monimuotoisen ja yhteisöllisen kaupunkikulttuurin kehittäminen

Hankkeen toimenpiteet:

1. Kulttuurituotantoon erikoistuneen kulttuurityöpajamallin luominen
1.1 Kulttuurityöpajan sisältöjen konseptointi
1.2 Ohjaajaverkoston kartoittaminen ja yksilöohjauksen suunnittelu
1.3 Työpajajaksojen toteuttaminen ja osallistujien rekrytointi
1.4 Tapahtumien ja projektien tuottaminen
1.5 Nuorten aikuisten kannustaminen yhdistys- ja yritystoimintaan

2. Kulttuurilaboratoriomallin ja monialaisen yhteistyöverkoston kehittäminen
2.1 Kulttuurilaboratorion konseptointi
2.2 Kulttuurilaboratoriossa järjestettävät avoimet luennot ja työpajat
2.3 Monialaisen yhteistyöverkoston luominen

Odotettavissa olevat tulokset:

Hankkeen myötä:

1. Nuorten aikuisten opiskelu- ja työelämävalmiudet paranevat, ja alueelle syntyy uusia nuorten aikuisten perustamia yrityksiä ja kulttuuriyhdistyksiä
2. Kulttuurialan freelancereiden työllisyys paranee ja ohjaustaidot kehittyvät
3. Syntyy monistettava ja innovatiivinen kulttuurityöpajamalli, joka tuottaa yhteisöllistä kaupunkikulttuuria ulospäin
4. Syntyy monistettava, tasa-arvoa ja hyvinvointia edistävä kulttuurilaboratoriomalli
5. Syntyy uusia toimintamalleja ja näkökulmia maahanmuuttajien kotouttamiseen
6. Oulun kaupungin Oulu2026-hanke saa yhteyden nuoriin ja alueen pitovoima kulttuurista kiinnostuneiden nuorten parissa paranee

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kulttuurialasta kiinnostunueet työttömät 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset. Hankkeen toiminta on suunnattu etenkin niille nuorille, joiden työttömyys on pitkittynyt ja heidän työllistyminen vapaalle kentälle on haasteellista koulutuksen puutteen tai muun haastavan yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kulttuurialan ammattilaiset (freelancerit ja kulttuuriyhteisöt), kulttuuritoiminnasta kiinnostuneet maahanmuuttajataustaiset nuoret ja kaikki vapaasta kaupunkikulttuurista kiinnostuneet oululaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 302 369

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 294 126

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 383 002

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 372 561

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun alueen heikommassa työmarkkina- asemassa olevat 18-29 -vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat nuoret. He omaavat erilaisia kulttuuritaustoja ja kohderyhmään kuuluu nuoria naisia, miehiä ja muun sukupuolisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä on monipuolisia sisältöjä. Ne kiinnostavat naisia, miehiä ja muun sukupuolisia. Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo, sukupuolten moninaisuus ja erilaiset seksuaalivähemmistöt.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteina on nuorten aikuisten työ- ja opiskeluvalmiuksien parantaminen, kulttuurialan ammattilaisten työllistäminen ja maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen, monimuotoisen ja yhteisöllisen kaupunkikulttuurin kehittäminen, ja nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen, sekä OUC ry:n toimintamuodon kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Hankkeessa pyritään kaikin keinoin ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Haluamme näyttää toiminnallamme esimerkkiä myös tällä saralla. Toiminnalla tuotetaan aineettomia palveluita. Suosimme paikallisliikenteessä mahdollisimman paljon pyörien käyttöä ja kävelyä. Toimintaa liittyvillä kotimaan matkoilla suositaan yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Ulkomaan matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä tai tilanteen salliessa junia. Hankkeen pienhankinnoissa suosimme myös kierrätysratkaisuja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole tekemistä pinta-ja pohjavesien, maaperän sekä ilman kanssa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei liity Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeessa panostetaan ympäristöyställiseen toimintaan ja suositaan kiertotaloutta. Samalla opetamme hankkeen kohderyhmälle kiertotalouteen liittyviä toimenpiteitä osana hankkeen tuotantoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa ohjataan nuoria työelämään sekä hyödynnetään ostopalveluilla freelancereilta, yrityksiltä ja 3.sektorilta hankittuna kulttuurialan koulutusta ja tuetaan nuorien omaehtoista yritys- sekä yhdistystoimintaa. Toiminnassa tarjotaan kulttuurialan ammattilaisille mahdollisuus kehittää uusia malleja myydä ja tuotteistaa osaamistaan koulutus puolelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeen viestinnässä ja palveluissa suositaan sähköisiä työkaluja. Hankkeessa tehtävissä pienhankinnoissa panostetaan ekologiseen kestävyyteen hyödyntämällä mahdollisimman paljon uusiokäyttöä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Matkustamiseen käytetään mahdollisimman paljon kevyttä liikennettä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Lentämistä pyritään välttämään. Mikäli lentäminen on tarpeellista käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Toiminnalla pyritään parantamaan 18-29-vuotiaiden heikommassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten asemaa. Toiminnalla on selkeitä sekä välillisiä että välittömiä vaikutuksia kohderyhmän elämänhallintaan, hyvinvointiin ja terveyteen. Hankkeessa parannetaan nuorten työllisyystilannetta kehittämällä Kulttuurityöpajan ja vapaan kaupunkikulttuuri -tilan toimintamallit, joihon nuoret voivat osallistua työkokeilun kautta. Vapaalla kulttuuritilalla ja kulttuurityöpajalta tuotettujen kulttuurisisällöillä on merkittäviä osallisuutta ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia kohderyhmän keskuudessa. Toiminta valaa uskoa paremmasta yhteiskunnasta.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin 18-29-vuotiaisiin heikommassa työmarkkina- asemassa oleviin kulttuurituotannosta kiinnostuneisiin nuoriin sukupuoleen katsomatta. Hankkeessa huomioidaan myös erityisryhmät mukaan lukien maahanmuuttajat ja seksuaali-/sukupuolivähemmistöt.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeessa huomioidaan vahvasti erilaiset erityisryhmät mukaan lukien maahanmuuttajat ja seksuaali-/sukupuolivähemmistöt.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön perinteisessä mielessä. Hanke kuitenkin synnyttää alueelle uutta kulttuuritoimintaa.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeessa kannustetaan nuoria aikuisia ilmastonmuutoksen ja luonnon turmeltumisen vastaisiin toimenpiteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oulu Urban Culture ry toteutti EU-rahoitteisen Urban Boost -hankkeen 1.9.2019–31.12.2021 edistääkseen innovatiivisesti nuorten aikuisten työllisyyttä ja osallisuutta sekä kaupunkikulttuurin tuottamisen mahdollisuuksia Oulun alueella. Euroopan sosiaalirahaston hankkeen (ESR) rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto.

Urban Boost -hankkeen tavoitteena oli parantaa luovista aloista kiinnostuneiden ja TE-palveluissa työttömänä työnhakijana olevien 18–29-vuotiaiden oululaisten opiskeluvalmiuksia ja projektityötaitoja valmentamalla heitä omaehtoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Hanke nosti osallistujat tekijöiksi, joilla on konkreettista vaikuttavuutta asuinpaikkansa kaupunkikulttuuriin. Hankkeen päätoimenpiteinä toteutettiin kulttuurityöpajatoimintaa ja kehitettiin nuorten käyttöön suunnattu matalan kynnyksen kulttuuritila Kulttuurilaboratorio.

Kulttuurityöpajalla toteutui yhteensä neljä kohderyhmälle suunnattua 3–4 kuukautta kestävää urbaanin tuottajan valmennusta sekä muutamia avoimia työpajoja. Valmennustoimintaan osallistui yhteensä 49 henkilöä TE-palveluiden kanssa sovitun työkokeilun kautta. Urbaanin tuottajan valmennus tarjosi osallistujille läpileikkauksen kulttuurin tuottamisesta ja paikallisesta kulttuurikentästä kuin myös mahdollisuuden pilotoida ja toteuttaa omia visioita oululaisesta kaupunkikulttuurista. Valmennuksen lisäksi hankkeessa järjestettiin kolme kohderyhmälle suunnattua avointa työpajaa, joihin osallistui yhteensä 27 osallistujaa, nuorille tapahtumatuottajille suunnattu Master Class -työpaja yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa sekä kaikille avoin luovien alojen verkostoitumistilaisuus.

Kulttuurilaboratorio oli Oulun Pikisaareen perustettu monikäyttöinen ja maksuton kulttuuritila, joka toimi niin sanottuna kulttuuritoiminnan kokeilualustana nuorille tekijöille. Kulttuurilaboratorio oli valmennustoiminnan tukikohta, minkä ohella se annettiin myös muille nuorille maksuttomasti käyttöön luovaa työskentelyä, taideprojekteja, mediatuotantoja sekä live- ja virtuaalitapahtumia varten. Kulttuurilaboratorio varattiin käyttöön yhteensä 59 kertaa, ja tilan käyttäjiä oli noin 220 henkilöä työryhmät mukaan lukien. Tilassa järjestetyt tapahtumat keräsivät arviolta noin 2800 kävijää live- ja virtuaaliyleisöinä.

Urban Boostin tavoitteena oli myös kannustaa kulttuurialan freelancereita, yrityksiä ja yhteisöjä kouluttajiksi ja saada hankkeella aikaan monisuuntainen työllistävä vaikutus. Hankehenkilöstön kehittämien sisältöjen ohella urbaanin tuottajan valmennuksen koulutukset hankittiin ostopalveluina luovien alojen ammattilaisilta avointa hakua hyödyntäen. Tarjouksia erilaisista työpajoista ja luennoista otettiin vastaan koko hankkeen ajan, ja kahden vuoden aikana tarjottiin 94 erilaista kulttuurituotantoon tai taiteisiin liittyvää koulutussisältöä. Tarjotuista sisällöistä muodostettiin koulutustarjotin, josta jokaiselle valmennusryhmälle muodostettiiin yksilöllinen kokonaisuus. Toteutukseen hankkeen aikana päätyi noin 20 eri teeman luentoa ja työpajaa.

Urban Boost ajoittui lähes kokonaan koronapandemian ajalle, jolla oli merkittäviä vaikutuksia kulttuurialaan ja näin ollen myös hankkeen toimintaympäristöön. Koronapandemian aiheuttama jatkuva epävarmuus ja kokoontumisrajoitukset toivat haasteita etenkin avointen työpajojen ja yleisötilaisuuksien toteuttamiseen. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen myötä hankkeessa tunnistettiin myös tarve kehittää vaihtoehtoiset toiminta-alustat Kulttuurilaboratorion rinnalle: julkiseen tilaan sijoittunut Taidekontti ja PikiStream-virtuaalikanava. Taidekonttiin tuotettiin keväällä 2021 yhteensä viisi kohderyhmän toteuttamaa taidenäyttelyä, ja alkuvuodesta 2021 Kulttuurilaboratoriosta käsin tuotettiin yhteensä kahdeksan PikiStream-virtuaalitapahtumaa.

Yksi hankkeen kantavista ajatuksista oli kohderyhmän kannustaminen innovoimaan ja toteuttamaan omaehtoisia projekteja. Tämä osoittautui erinomaiseksi vahvuudeksi poikkeuksellisena aikana, jolloin uusia ideoita ja toimintamalleja tarvittiin luovilla aloilla kenties enemmän kuin koskaan. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta kulttuurityöpajan valmennustoiminta onnistui kiitettävästi opettamaan osallistujille työelämässä korostuvia projektityöskentelytaitoja ja nostamaan esiin heidän potentiaalinsa toimia oman alueensa kulttuurin tuottajina. Valmennusten lopussa toteutettujen loppupalautekyselyjen perusteella kaikki 49 osallistujaa kokivat kulttuurityöpajan toiminnan hyödylliseksi ja katsoivat osallistumisen parantaneen työelämä- ja opintovalmiuksia. Tämän lisäksi Kulttuurilaboratorio, PikiStream ja Taidekontti osoittivat, kuinka tärkeitä matalan kynnyksen toiminta-alustat ovat nuorten tekijöiden omaehtoisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Urban Boost synnytti Ouluun uudenlaisen osallistavan kulttuuritoiminnan moottorin, jonka myötä kehittyi moninaista kaupunkikulttuuria. Kulttuurityöpajan osallistujien toteuttamat 24 monipuolista kulttuurituotantoa ihastuttivat lukuisia kaupunkilaisia. Valmennustoiminnassa syntyi myös idea kelluvasta lavasta, joka voitti Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen Cultural Climate Change -pitchauskilpailun keväällä 2021. Projekti konkretisoitui jo kesällä 2021 Oulun vesillä kelluneeksi esiintymislavaksi, jonka toimintaa idean takana ollut tiimi tuotti.

Oulu Urban Culture ry osallistui vuosina 2019–2021 aktiivisesti Oulun hakuprosessiin vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Urban Boost -hankkeen toimintaa esiteltiin kaupunkiin saapuville eurooppalaisille toimijoille, ja yhdistys suunnitteli Euroopan komissiolle toimitettuun hakukirjaan kaksi hanketta. Oulun voiton myötä hankkeista toinen, Untamed Office, toteutuu vuosina 2022–2026 jatkaen Urban Boost -hankkeessa aloitettua nuorille suunnattua kulttuurituotannollista valmennustoimintaa. Syksyllä 2021 Oulu Urban Culture valittiin myös Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden sopimuskumppaniksi kaudelle 2022–2024. Kulttuurin kumppanuussopimuksen avulla Kulttuurilaboratorio kehittyy pysyväksi osaksi Pikisaaren uuden kulttuurikeskuksen toimintaa.