Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21722

Hankkeen nimi: Ohjaus tulevaisuuden työhön

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3D

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Piia-Elina Ikonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: piia-elina.ikonen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 671 2794

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu oy, 1015428-1
Centria ammattikorkeakoulu Oy, 1097805-3
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Turun ammattikorkeakoulu, 2528160-3
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Tämän takia ohjauksellisten toimintapojen ja menetelmien kehittäminen entistä tulevaisuusorientoituneimmiksi on perusteltua. Hankkeen uutuusarvona on ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutos, joka perustuu tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamiseen, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämiseen sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ohjaustyön kehittämisessä.

Ohjaus tulevaisuudentyöhön –hankkeen tavoitteena on:

1.Kehittää ja mallintaa korkeakouluyhteistyönä korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tai jatko-opiskelua edistävää
tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa vahvistamaan amk ja yamk opiskelijoiden
urasuunnittelua ja integroitumista työelämään ja/tai jatko-opintoihin
2.Vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia
valmiuksia
3.Edistää ohjauskulttuurin vahvistumista koko korkeakoulukentällä
4.Vahvistaa tulevaisuusorientoinutta uraohjausta korkeakoulujen rakenteissa alueellisesti ja valtakunnallisesti
5.Selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja tuottaa tästä tietoa. Hyödyntää tietoa uraohjauksen
kehittämis- ja mallintamistyössä sekä jatkokehittämisessä
6.Lisätä valtakunnallisesti tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä
hankkeen hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta
7.Käynnistää valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivä uraohjausosaamista sekä ja ammattikorkeakoulujen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi

Hanketta toteuttavat kuusi ammattikorkeakoulua, jotka muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Hanke koostuu kolmesta teemasta, joissa työskennellään korkeakouluyhteistyönä. Teemat ovat: 1) Rakenteet ja mallit tulevaisuuden työhön ohjaamisessa: uraohjauksen mallien ja rakenteiden vahvistaminen korkeakouluissa, 2) Tulevaisuuden työhön ohjaaminen: uraohjaustaitojen vahvistaminen korkeakouluissa, sekä 3) Korkeakouluverkoston koordinointi ja yhteistyön vahvistaminen, osahankkeiden hyvien käytänteiden kokoaminen ja tulosten valtakunnallinen levittäminen.

Työskentelyn konkreettisen ytimen muodostavat teemojen 1-2 pilotit. Jokainen hankkeen korkeakoulutoimija osallistuu alueelliseen sekä valtakunnalliseen kehittämisyhteistyöhön. Korkeakouluissa toteutetuilla piloteilla tavoitellaan isomman kokonaisuuden eli teeman osatavoitteita. Pilotteja arvioidaan ja sen perusteella tehdään tarvittavat muutokset ja jatketaan kehittämistyötä. Hankkeen teemoissa työskentely tuottaa jatkuvasti tietoa korkeakouluyhteistyönä syntyneistä uraohjauksen ja tulevaisuuden työhön liittyvistä hyvistä käytänteistä. Vuorovaikutus hankkeen valtakunnallisen yhteistyön ja teemakoordinoinnin välillä on jatkuvaa ja vastavuoroista.

Teeman yksi keskeiset toimenpiteet ovat:
- Kehittää ja mallintaa korkeakouluihin uraohjauksen prosesseja ja rakenteita korkeakoulujen yhteistyönä
- Selvittää tekoälyavusteisen ohjauksen mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja hyödyntää tietoa uraohjausmallin kehittämisessä sekä jatkokehittämisessä
- Kehittää yhteisöllisiä tulevaisuuden työskentelymenetelmiin perustuvia työtapoja, kuten vertaismentorointia työelämän ja koulutuksen uraohjauksen yhteistyömalleja
- Mallintaa ohjauksen prosesseja vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita
- Kehittää tulevaisuusorientoitunut uraohjauksen malli opettajien työkaluksi

Teemassa kaksi keskeisiä toimenpiteitä ovat:
- Kartoittaa millaisia kokemuksia korkeakouluopiskelijoilla on saamastaan ohjauksesta, sekä miten ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö on orientoitunut tulevaisuuden työhön, tulevaisuussuuntautuneeseen uraohjaukseen sekä kokee ja arvioi niihin liittyviä osaamistarpeitaan
- Kehittää kartoituksen pohjalta opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu uraohjauskoulutuskokonaisuus
- Toteuttaa uraohjauskoulutuksen pilotti hankkeen ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle vahvistamaan tulevaisuusorientoituneita uraohjaustaitoja ja -pedagogiikkaa
- Mallintaa em. koulutuskokonaisuus valtakunnallisesti

Teemassa kolme keskeisiä toimenpiteitä ovat:
-Vastata hankkeen kokonaisuuden koordinoinnista
-Vastata hankkeessa kehitettyjen hyvien käytäntöjen kokoamisesta ja levittämisestä
-Vastata hankkeen yleisestä tiedottamisesta

Hankkeen tuloksena mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjauksen malli ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.Opiskelijoiden tulevaisuusorientoitunut uraohjaus on vakiintunut laadukkaaksi, opiskelijoiden resilienssiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi korkeakoulukentällä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän ohjaustoimijoiden tulevaisuusorientoituneet uraohjaustaidot ovat vahvistuneet. Kaikista tärkein tulos on kuitenkin se, että korkeakouluopiskelijoiden toimijuus on vahvistunut ja tämä edesauttaa heitä kiinnittymään entistä vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ammattikorkeakoulujen opetus-,ohjaus- ja TKI-henkilöstö sekä perustutkinto-opiskelijat, yamk-opiskelijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työelämäkumppanit ja erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelun ohjaajat työpaikoilla
Muiden oppilaitosten henkilöstö sekä muiden organisaatioiden amk ja yamk opiskelijoita ohjaavat työntekijät
Muut koulutuksen toimijaverkostot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 451 868

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 55 662

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 832 936

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 74 215

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 340

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen tavoitteena on lisätä ohjausosaamista, jotta korkeakouluopiskelijoiden oman osaamisen tunnistaminen kehittyy tulevaisuusorientoituneesti. Tulevaisuuden osaamisen tunnistamiseen kehitettyjä malleja ja rakenteita hyödynnetään osana opiskelijan ohjausta ja opetusta ammattikorkeakouluissa sekä osana ammatillista opettaja- ja opinto-ohjaajakoulutuksen koulutuksen kehittämistyötä. Tämä sisältää myös sen, että naisilla ja miehillä olisi yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet tulevaisuusorientoituneen ohjauksen saamiseen. Hankkeen aikana vahvistetaan myös toimintatapaa, jossa keskitytään nimenomaan opiskelijan osaamisen vahvistamiseen sukupuolesta ja muista taustoista riippumatta. Tulevaisuusorientoitunut ohjaus mahdollistetaan kaikille korkeakouluopiskelijoille, ja tämä yhdenmukaistaa ja tasaa potentiaalisten mies- ja naisopiskelijoiden mahdollisuutta saada tietoa ja ohjausta opiskelumuodosta riippumatta opintojensa aikana.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen alussa kootaan tietoa ja kuvaa nykyisestä tilanteesta ja toimintatavoista koskien opiskelijoiden ohjauskokemuksia ja opettajien ja ohjaushenkilöstön ohjaustyötä ja yhteistyötapoja. Tiedon koonnin ja analysoinnin yhteydessä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja tarkistetaan, onko projektin joitain toimenpiteitä syytä kohdentaa tai toteuttaa eri tavoin, jotta miesten ja naisten mahdollisuudet hyötyä projektista olisivat tasa-arvoiset.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on ammattikorkeakoulujen tulevaisuusorientoituneen ohjausosaamisen vahvistaminen korkeakoulukentällä sekä opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen, monialaisen ja verkostoyhteistyön kautta syntyvä tulevaisuuden työn muotoutumista vahvistava pedagogiikka.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hanke hyödyntää pienimuotoisesti ostopalveluita, joiden luonne on sellainen, että useassa tapauksessa palveluntuottaja on paikallinen. Välillisenä vaikutuksena hankkeessa alueiden työelämä saa hyviä osaajia ja nopeammin työelämään
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hankkeella kehitetään korkeakouluopiskelijoiden ohjausta sekä pedagogisia malleja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hankkeeen toiminta parantaa jo välittömästi hankkeen aikana että välillisesti toimintatapojen muutoksen kautta opiskelijoita ja heidän osallisuuttaan, työllistymistään ja tiedon saamistaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Hankkeen toiminta tasoittaa eri sukupuolten välisiä eroja ohjauspalveluiden saamisessa, esim. mies- ja naisvaltaisten opiskelualojen ohjaustoiminnan yhtenäistäminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-