Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21729

Hankkeen nimi: Me Uskallamme - hyvinvointia yhdessä oppien

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1510340-8

Jakeluosoite: Paukkulantie 22

Puhelinnumero: 015-228750

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Makkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.makkonen(at)esliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443410059

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Mikkelin Teatteri, 0207212-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Me uskallamme - hyvinvointia yhdessä oppien
Hankkeen tavoitteena on sosiaalisen, psyykkisen - ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen kohtaamalla. On huomattu, että nuoret tarvitsevat tukea itsetunnon vahvistamiselle ja hyvinvoinnin lisäämiselle.
Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja, joilla jokaisen oppijan itsetunto kehittyy ja itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla jo yläkoulussa ja siten ehkäistään hyvinvointiosaamisella mahdollisimman tehokkaasti nivelvaiheen koulupudokkaat ja toisen asteen keskeyttämiset.
Itsetuntoa kehitetään lisäämällä opetus- ja ohjaushenkilöstön tietotaitoa erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien ja ryhmäytymisharjoitteiden osalta kulttuurin; teatterin ja liikunnan keinoin.
Hankeen toimijat:
Hankkeen keskeiset toimijat ovat Etelä-Savon Liikunta ry (hallinnoija) ja Mikkelin Teatteri (Osatoteuttaja). Kohderyhmänä ovat ESEDU: n sekä Mikkelin perusopetuksen 9-10 luokkien oppijat opettajineen.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet:
Hankkeelle palkataan kaksi osa-aikaista työntekijää ja yksi tuntityöntekijä. Luovan ilmaisun koordinaattorin tehtäviin kuuluu sisältöjen tuottaminen luovan ilmaisun koulutuksiin, tapahtumiin ja toimintapajoihin. Lisäksi luovan ilmaisun koordinaattori ohjaa ja kouluttaa ryhmiä. Liikunnan koordinaattori tehtävänä on vastata koko hankkeen koordinoinnista, henkilöiden kokoamisesta ja liikuntatoiminnan (ryhmä- ja yksilöohjaukset) järjestämisestä. Terveysosaamisen koordinaattorin tehtävänä on koulutuksen sisällön kehittäminen koko verkoston kanssa ja koulutusmateriaalin tuottaminen.
1. Ryhmätoiminnan ja toimintapajojen järjestäminen perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille.
- Toiminnalliset ryhmien toimintapajat osallistujien itsetuntoa, hyvinvointia ja terveysosaamista vahvistaen kulttuurin; liikunnan ja teatterin keinoin.
- Tehdään pilottikokeiluja ryhmien toimintapajoista työelämänkumppaneiden kanssa.
2. Elintapaohjaus ja harrastamisen lisääminen nuorille
- Tehdään Yksilö- ja pienryhmäohjaamista teemoista uni, liikunta ja ravinto. Keskiössä kohtaaminen, läsnäolo ja motivointi.
- Menetelmänä hyödynnetään liikkumisen lisäksi ja laaja-alaista taiteen soveltamista osana elintapaohjausta.
- Laajennetaan harrastusmahdollisuuksien valikoimaa ja kehitetään toimintaa soveltuvammaksi vähän harrastaville oppijoille.
3. Hyvinvointi- ja terveysosaamisen lisääminen moniammatillisesti liikunnan ja teatterin keinoin
- Kootaan verkosto, joka kehittää koulutuksen ja siihen materiaalin
- Terveysosaamisen ja hyvinvointi teemaisen toiminnallisen seminaarin järjestäminen perusopetuksen ja toisen asteen, sekä kolmannen sektorin henkilöstölle ja oppijoille.
- Edistetään ohjaajien ja valmentajien osaamista kuten läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoja kohdata ja ohjata vähän harrastavia oppijoita.

Hankkeen vaikutukset
Toimintaa arvioidaan palautekyselyillä, joita voidaan kerätä eri menetelmin riippuen ryhmistä. Esimerkiksi eri taiteen soveltamisen keinoja voidaan hyödyntää kuten videointi, webropol kyselyt, blogit ja muut.
Hankkeen kesto
1.8.2019-31.7.2021
Toimintalinja
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Rahoitus
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 225 719 €.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat toisen asteen opiskelijat Mikkelissä (Esedu, lukiot) ja Pieksämäellä (Esedu) sekä perusopetuksen 9-luokkalaiset Mikkelissä.
Hankkeessa järjestetään henkilöstölle sekä kolmannen sektorin toimijoille koulutusta, jossa osaamisen lisäämistä tehdään hyvinvointitaitojen lisäämiseksi teatterin ja liikunnan keinoin. Koulutusta järjestetään moniammatillisesta näkökulmasta yhdessä oppien.

Hankkeen toimintoja kohdennetaan kahden toimintavuoden aikana niihin oppilas- ja opiskelijaryhmiin, joissa erityiselle ryhmäytymisen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiselle ja liikkumisen lisäämiselle nähdään olevan tarvetta. Osallistujien valinta (ryhmien, pilottiryhmien ja elintapaohjauksen osalta) tehdään yhdessä opinto-ohjaajien ja kuraattorien sekä opetuksesta vastaavien henkilöiden toimesta. Toiminta toteutetaan samanaikaisopettajuuden ja vertaisoppimisen periaatteella yhdessä luokan/-ryhmänohjaajan kanssa.
Sisällölliset tavoitteet tehdään ryhmäkohtaisesti henkilöstön ja ryhmäläiseten kanssa sekä elintapaohjauksessa oppijan itsensä kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Liikunta – ja kulttuurijärjestöt tehdään tutuksi hankkeen lautta. Siten edistetään uusien harrastajien mukaantuloa. Välillisinä kohderyhminä ovat näihin liittyvät verkostot ja muut yhteistyötahot. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden perheet hyötyvät nuorten hyvinvointitaitojen lisääntymisestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 573

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 179 129

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 212 633

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 211 189

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolet tasavertaisesti. Ryhmät ovat avoimia ja toimivat linjassa opetusryhmien kanssa. Opettajat, koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat ovat vaikuttamassa ryhmävalintoihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminta kohdistuu kaikkiin sukupuoliin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikki oppijat ja henkilöstö ovat tasa-arvoisesti mukana.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkitystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkitystä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Oppijoiden työelämävalmiudet paranevat merkittävästi. Osaavat, yrittelijäät ja hyvä kuntoiset oppijat sekä opettajat parantavat työelämässä paikallista elinkeinorakennetta kestävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Ei juuri merkitystä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkitystä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Suuri merkitys hyvinvoinnin edistämiseen. - Parannetaan nuorten itsetuntoa, läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoja. -Sosiaaliset ja työelämä valmiudet paranevat. - Nuorten fyysisen kunnon paraneminen ja itsetunnon vahvistuminen liikunnan keinoin -Ryhmähengen ja hyvän opiskeluilmapiirin lisääntyminen - opettajien keinovalikoima nuorten kanssa työskentelyyn lisääntyy
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke edistää hyvinvointia tasa-arvoisesti. Toiminnassa halutaan edistää erilaisten oppijoiden mukanaoloa. Edistetään myös henkilöstön ja oppijoiden välistä tasa-arvoisuutta ryhmätoiminnan keinoin ihmisyyden näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Suuri merkitys. Teatterin mukana olo toimijana tuo uusia malleja ja lisää yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta erityisesti oppijoiden näkökulmasta. Toiminnan kautta halutaan tuoda tutuksi myös erilaiset liikuntalajit, joihin kaikilla ei ole mahdollisuutta esim.perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeen myötä kulttuuriympäristö tulee tutuksi. Tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin ja taiteen soveltamisen keinoihin. Toimintaa viedään teatteri, kulttuuri ja liikuntaympäristöihin.
Ympäristöosaaminen 5 5
Jonkin verran merkitystä. Harrastuspaikat tulevat tutuiksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Me uskallamme - hyvinvointia yhdessä oppien

Hankkeen tavoitteena oli 9 - luokan oppilaiden sekä toisen asteen opiskelijoiden sosiaalisen, psyykkisen - ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen.
Hankkeessa toteutettiin hyvinvointi -teemalla ryhmätoimintaa sekä pienryhmä - ja yksilöohjausta. Ohjaustoimintojen kautta kehitettiin ja testattiin erilaisia harjoitteita- ja toimintamalleja Hyvinvointiosaamisen opetuksen tueksi.

Hankkeen keskeisiä toimijoita olivat Etelä-Savon Liikunta ry (hallinnoija) ja Mikkelin Teatteri (osatoteuttaja). Kohderyhmänä olivat ESEDU: n sekä Mikkelin lukion ja perusopetuksen 9 - luokkien oppijat opettajineen.

Hankkeessa toteutettiin toiminnallisia opetusryhmille kohdennettuja pajoja, joissa vahvistettiin osallistujien itsetuntoa, hyvinvointia ja terveysosaamista kulttuurin; liikunnan ja teatterin keinoin.
Lisäksi toteutettiin nuorille kohdennettua elintapaohjausta yksilö- ja pienryhmäohjauksena teemoista uni, liikunta ja ravinto. Eri harrastusten ja liikkumisen lisäksi kokeiltiin myös laaja-alaista taiteen soveltamista osana elintapaohjausta.

Hankkeessa lisättiin opetus- ja ohjaushenkilöstön tietotaitoa hyvinvointi- ja terveysosaamisesta erilaisten kehollisten harjoitteiden, vuorovaikutteisten menetelmien ja ryhmäytymisharjoitteiden kautta. Tuloksena syntyi Hyvinvointiosaamista kehollisesti -koulutus materiaaleineen.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 442 oppilasta, opiskelijaa sekä opettajaa. Hanke oli mukana Hyvinvointi teemalla 14:sta eri opiskelijoille kohdennetuissa tapahtumassa, joissa oli yhteensä 3186 osallistujaa.