Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21731

Hankkeen nimi: Tuu mukaan - Koulupudokkuuden ehkäisy sairaalaopetuksen keinoin- hanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 30.7.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0242746-2

Jakeluosoite: L-talo/p-kerros, Tikkamäentie 16

Puhelinnumero: +35850 575 4712

Postinumero: 80210

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.joensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Papunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Nepenmäen koulun sairaalaopetuksesta vastaava apulaisjohtaja/erityisluokanopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.papunen(at)joensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35850 575 4712

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Joensuun kaupunki toteuttaa Tuu mukaan -hankkeen eli koulupudokkuuden ehkäisy sairaalaopetuksen keinoin -hankkeen 1.8.2019-30.7.2021. Hankkeen päätavoitteena on tukea heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä oppilaan omassa koulussa ja nivelvaihetta oppilaan siirtyessä sairaalakoulusta omaan kouluunsa kehittämällä sairaalaopetukseen uusi toimintamalli.
Hankkeessa vahvistetaan lapsen ja nuoren huoltajien vanhemmuutta ja yhteistyövalmiuksia koulun henkilöstön kanssa. Tuetaan lapsen ja nuoren psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä lapsen ja nuoren opiskeluvalmiuksia ja - taitoja. Hankkeessa kehitetään sairaalaopetuksen kasvatusohjaajan työnkuvaa ja vaativan erityisen tuen monialaista verkostoyhteistyötä. Hanke työskentelyssä keskitytään osallistujien ohjaukselliseen tukemiseen sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Työn kautta etsitään toimivia työmenetelmiä verkostoyhteistyöhön sekä ennaltaehkäisemään lapsen ja nuoren koulupudokkuutta, syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena on hankkeeseen osallistuneitten lasten ja nuorten koulunkäyntikyvyn kehittyminen. Pitkän aikavälin vaikutuksena on koulupudokkuuden, syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen sekä sairaalaopetuksen moniammatillisen verkostotyön kehittyminen. Hankkeeseen osallistuneet nuoret ovat saaneet tukea jatkokoulutuksiin hakeutumisessa, opintojen suorittamisessa ja sitä kautta ammatillisen osaamisen ja työelämään sijoittumisen tukemisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohteena ovat sairaalaopetuksesta omiin kouluihinsa palaavat perusopetusikäiset oppilaat, sairaalaopetuksen yläkouluikäiset avo-oppilaat sekä Siunsoten (Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin) alueella konsultoivan opettajan kontakteissa olevat perusopetusikäiset oppilaat sekä heidän huoltajansa/perheensä. Kohteena ovat myös kuntien sivistys-, sosiaali- ja terveyssektoreitten henkilöstöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Valtakunnallisesti muut sairaalaopetuksen yksiköt Suomessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 987

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 987

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 967

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 967

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Etelä-Savo

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan, Savonlinnan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Heinävesi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tikkamäen koulu, L-talo/p-kerros, Tikkamäentie 16

Postinumero: 80210

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa tehdyssä toimintaympäristön kartoituksessa huomioitiin sukupuoli osana osallisuusmahdollisuuksien tarkastelua.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatettaa tuetaan ennen kaikkea tomimalla siten, että eri sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen. Hankkeessa vahvistetaan yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite tähtää sukupuolta laajemmin käsitettyyn osallistumismahdollisuuksien ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sitä kautta koulupudokkuuden ehkäisemiseen. Sukupuolen tasa-arvon edistäminen ei yksinään määrity hankkeen päätavoitteeksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke ei vaikuta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei vaikuta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeessa käytettäviä materiaaleja käytetään ja jätteitä tuotetaan sekä käsitellään asianmukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeella ei suoraan tueta elikeinorakenteen kestävää kehittymistä. Välillisesti voidaan ajatella, että koulupudokkuuden ehkäisyn kautta voi olla vaikutusta työvoiman saantiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Hankkeessa kehitetään toimintaa koulupudokkuuden ehkäisemiseksi sekä uudenlaisen toimintatavan kehittämiseksi sairaalakouluun ja oppilaan sekä hänen verkosotonsa ja kotikunnan työntekijöiden kesken.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Logistiset tarpeet ovat olemattomat. Hankkeessa liikutaan osallistujien tarpeiden mukaisesti lähikunnissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeen kautta tuetaan laaja-alaisesti osallistujien hyvinvointia sekä tulevaisuuden kuvan rakentumista sekä vahvistetaan osallistujien toimintakykyä.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Hankkeen toteutuksessa naisia ja miehiä kohdellaan sukupuolisensitiivisesti eri sukupuolten erityispiirteitä arvostaen ja huomioiden. Tasa-arvon edistäminen huomioidaan tarvittaessa yksittäisten osallistujien tarpeiden niin vaatiessa. Hanke tukee tasa-arvoisen elämänkulun rakentumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Yhdenvertaisuuden huomioiminen ja edistäminen on yksi keskeinen tekijä osallisuuden lisäämiseksi ja osallistujien tulevaisuuden suunnittelun lähökohtana.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuu mukaan –koulupudokkuuden ehkäisy sairaalaopetuksen keinoin -hanke
Suurimmalla osalla sairaalaopetuksen oppilaista on todennettavissa runsaita koulupoissaoloja sekä opinnoissa alisuoriutumista painottuen yläkoulu ikäisiin erityisesti ala- ja yläkoulun nivelvaiheessa. Oppilaiden omissa kouluissa ja omissa kunnissa työskentelee koulukuraattoreja ja lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijöitä, mutta he eivät ole työskentelemässä sairaalaopetuksen arjessa.
Sairaalaopetuksessa havaittiin tarve kehittää uusia työ- ja toimintamenetelmiä oppilaitten ja heidän perheidensä tueksi tukemaan oppilaitten siirtymävaiheita perusopetuksen sisällä ja siirryttäessä toiselle asteelle ehkäisten koulupudokkuutta ja syrjäytymistä. Tarve on tunnistettu erityisesti sairaalaopetuksessa työskenneltäessä osasto-oppilaiden, avo-oppilaiden sekä konsultoivassa työssä tehtäessä yhteistyötä perusasteen koulujen sekä erityissairaanhoidon kanssa. Valtakunnallisesti sairaalaopetuksessa ei ole olemassa toimintamallia, jolla laaja-alaisesti tuetaan lapsen ja nuoren sekä heidän perheidensä sosiaalista toimintakykyä.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää sairaalaopetukseen kasvatusohjaajan työnkuva vastaamaan hankkeen kehittämistarpeisiin. Kehitetyssä kasvatusohjaajan työnkuvassa kasvatusohjaaja toimii monialaisessa yhteistyössä sairaalakoulun henkilöstön, Siunsoten alueen koulujen henkilöstön, P-KKS:n erikoissairaanhoidon osastojen ja poliklinikoitten, Siunsoten sosiaalipalvelujen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Työskentelyn toimintamalleina on sairaalaopetuksesta omaan kouluun paluun nivelkäynnit ja jälkikäynnit. Kasvatusohjaaja osallistuu koulupalavereihin ja hoitoneuvotteluihin. Hän ohjaa erilaisia ryhmiä osastoilla ja poliklinikoilla yhteistyössä hoitohenkilöstön kanssa sekä ohjaa koulun kerhoja. Ryhmät ja kerhot sisältävät lapsia, nuoria ja perheitä tukevia yhteistyömalleja tunnetaidoissa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taidoissa.
Kasvatusohjaajan työnkuvaa on tarkoitus levittää Siunsoten alueen kuntiin sekä Suomen sairaalaopetusverkostoon käytettäväksi laajalti monialaisessa verkostotyössä koulujen sekä sosiaali- ja terveystoimien henkilöstön työkaluna.
Samat teemat tulevat jatkumaan sairaalaopetuksessa mm. konsultoivien opettajien työnkuvan kehittämisessä sekä Joensuun kaupungin Sitouttava kouluyhteistyö -hankkeessa, jossa on mukana muitakin kuin Pohjois-Karjalaisia kuntia. Näissä kehittämishankkeissa voidaan hyödyntää Kasvatusohjaajan työnkuvan kehittämisessä jo saatuja toimintamalleja.