Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21735

Hankkeen nimi: Erityistä tukea heikommin suorittaville oppilaille - ETEENPÄIN!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.7.2019 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mynämäen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2048364-4

Jakeluosoite: Keskuskatu 19

Puhelinnumero: 0451350005

Postinumero: 23100

Postitoimipaikka: Mynämäki

WWW-osoite: http://lukio.mynamaki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mirva Jalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mirva.jalo(at)edu.mynamaki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408677265

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turun ammattikorkeakoulu, 2528160-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ETEENPÄIN! –hankkeessa on tavoitteena kokeilla nuorisotakuun (hanke kohdistuu erityisesti nuoriin) ja heikommin suoriutuvien tuen jalkauttamista konkreettisin keinoin lukiossa ja korkeakoulussa Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä. Kokeilemme uutta digitaalista ratkaisua uudentyyppisessä tilanteessa, jossa profiloituu yksilöllinen mentorointi nuorten erityisessä tuessa ja opiskelujen nivelvaiheissa. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, edistetään ennakoivaa lähestymistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. Projektissa hyödynnetään oppimisympäristöä SKILLOON (www.skilloon.fi), jonne luodaan uudet kokeilukurssit. Hankkeen jälkeen kurssit ovat osa oppimisympäristön kurssipankkia (kehitetään hankkeessa) ja tämä on pysyvä osa valtakunnallista oppimisympäristöä. Oppimisympäristössä on jo liki neljännes Suomen lukioista käyttäjinä. Hankkeen tulokset ja kurssit leviävät valtakunnallisesti ympäristön ja yhteistyöverkostojen kautta opinto-ohjaajille, erityisopettajille ja koulupsykologeille sekä muille kiinnostuneille käyttäjille. Hanke edistää teeman puitteissa kehittäjäverkoston laajenemista ja toiminnan syventämistä. Esimerkiksi alueen opinto-ohjaajat, psykologit ja erityisopettajat tuottavat yhteisöllisesti ideoita nuorten tukeen ja kasvuun, edistäen samalla omaa yhteistyötään. Kurssit tuotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Luoduilla kokeilukursseilla on tavoitteena auttaa opiskelijoita suuntaamaan elämässä eteenpäin, löytämään itseohjautuvuutta ja varmuutta - sekä opintoihin että opintojen jälkeiseen työelämään ja jatkokoulutukseen. Oppimisympäristö tukee itsesäätelytaitoja ja itsetuntemusta sekä motivaation kehittämistä ja suunnittelutaitoja. Kurssit kohdennetaan erityisesti opintonsa heikosti suorittaneiden tukemiseen ja myös heikosti suoriutuville maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka edustavat aliedustettua opiskelijaryhmää. Opiskelijalle tarjotaan konkreettisella ja inspiroivalla tavalla ohjausta. Lisäksi projektissa kehitetään työelämäyhteistyötä YES ry:n kanssa.

Kokeiluverkostossa ovat opiskelijat, opot, erityisopettajat, psykologit sekä yritysten edustajat. Hankkeen tuloksina ovat :
1) kokeilukurssit,
2) selvitys a) nuorten taitojen ja valmiuksien kehittymisestä, b) systeemin toimivuudesta sekä
3) jatkosuositukset ja
4) valtakunnalliseen levittämiseen menevä kurssipankki.

Hanketta koordinoi Mynämäen kunta. Muut kumppanit: Turun AMK ja Yes ry sekä Varsinais-Suomen lukioverkosto. Kahden viimeisen kautta tehdään levittämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lukiolaiset/korkeakouluopiskelijat (erityisen tuen tarpeen opiskelijat)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Opot, erityisopettajat, koulupsykologit (saavat välineen ja tuen ohjauksen toteuttamiseen)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 464

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 324

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 96 619

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 766

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun, Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen

Kunnat: Turku, Lieto, Mynämäki, Laitila, Parainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 25

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ratkaisu on sukupuolineutraali. Oppimisympäristö sisältää noin 100 tehtävää, joista räätälöidysti valitaan opiskelijan kanssa yhdessä tehtävät, jotka tukevat juuri hänen oppimistaan. Luonnollisesti eriyttäminen tukee myös eri sukupuolten mahdollisia erilaisia tarpeita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 4
Digitaalinen konsepti: opiskelija-arvioinnit ja kurssit tehtävineen toimivat digitaalisesti. Ohjaaja mentoroi digitaalisesti ja kasvokkain tapahtuvassa ohjaushetkessä. Ympäristö sekä siihen liittyvät muut materiaalit tuotetaan pääosin sähköisenä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 1
Digitaalinen konsepti: opiskelija-arvioinnit ja kurssit tehtävineen toimivat digitaalisesti. Ohjaaja mentoroi digitaalisesti ja kasvokkain tapahtuvassa ohjaushetkessä. Ympäristö sekä siihen liittyvät muut materiaalit tuotetaan pääosin sähköisenä. Lisäksi pidämme lähinnä etäkokouksia, jolloin emme autoile tai käytä julkisia joukkoliikennevälineitä, jotka ovat mahdollisesti luokiteltu ympäristöä rasittaviksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 0
Digitaalinen konsepti: opiskelija-arvioinnit ja kurssit tehtävineen toimivat digitaalisesti. Ohjaaja mentoroi digitaalisesti ja kasvokkain tapahtuvassa ohjaushetkessä. Ympäristö sekä siihen liittyvät muut materiaalit tuotetaan pääosin sähköisenä. Lisäksi pidämme lähinnä etäkokouksia, jolloin emme autoile tai käytä julkisia joukkoliikennevälineitä, jotka ovat mahdollisesti luokiteltu ympäristöä rasittaviksi
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Digitaalinen konsepti: opiskelija-arvioinnit ja kurssit tehtävineen toimivat digitaalisesti. Ohjaaja mentoroi digitaalisesti ja kasvokkain tapahtuvassa ohjaushetkessä. Ympäristö sekä siihen liittyvät muut materiaalit tuotetaan pääosin sähköisenä. Lisäksi pidämme lähinnä etäkokouksia, jolloin emme autoile tai käytä julkisia joukkoliikennevälineitä, jotka ovat mahdollisesti luokiteltu ympäristöä rasittaviksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 0
Digitaalinen konsepti: opiskelija-arvioinnit ja kurssit tehtävineen toimivat digitaalisesti. Ohjaaja mentoroi digitaalisesti ja kasvokkain tapahtuvassa ohjaushetkessä. Ympäristö sekä siihen liittyvät muut materiaalit tuotetaan pääosin sähköisenä. Lisäksi pidämme lähinnä etäkokouksia, jolloin emme autoile tai käytä julkisia joukkoliikennevälineitä, jotka ovat mahdollisesti luokiteltu ympäristöä rasittaviksi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Hankkeemme ei tuota jätteitä: opiskelija-arvioinnit ja kurssit tehtävineen toimivat digitaalisesti. Ohjaaja mentoroi digitaalisesti ja kasvokkain tapahtuvassa ohjaushetkessä. Ympäristö sekä siihen liittyvät muut materiaalit tuotetaan pääosin sähköisenä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 1
Tukee nuorten ohjautumista työelämään. Projekti on avaus myös aliedustettujen nuorten työllistymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Digitaalinen konsepti: opiskelija-arvioinnit ja kurssit tehtävineen toimivat digitaalisesti. Ohjaaja mentoroi digitaalisesti ja kasvokkain tapahtuvassa ohjaushetkessä. Ympäristö sekä siihen liittyvät muut materiaalit tuotetaan pääosin sähköisenä.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Tukee erityisesti etätyöskentelyä. Projektin kokoukset ovat lähinnä etänä. Myös opiskelijoiden ja opettajien mahdollista käyttää oppimisympäristöä etänä ja kokeilla oppilaan mentorointia etänä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Nuorten tuki, henkilökohtainen ohjaus, Itsetunnon vahvistaminen sekä itseohjautuvuuden kehittäminen opintoihin. Projekti tukee myös nuorten siirtymistä työelämään. Tämä kaikki tukee nuorten hyvinvointia ja onnellisen elämän vahvistumista.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Sukupuolineutraali, lukioissa enemmän naisia/t.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Maahanmuuttajataustaisia nuoria ohjattavana. Lisäksi kurssit voidaan toteuttaa eri kielillä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ohjaava, tukeva, kannustava toimintakulttuuri, yhdenvertaisen kulttuurin vahvistaminen
Ympäristöosaaminen 1 0
Opitaan käyttämään digitaalisia järjestelmiä koulutuksessa, ohjauksessa sekä hanketyöskentelyssä. Toimintatavat ja –mallit ovat ympäristömyönteisiä. Tuemme myös hankeviestinnässä ja projektitoiminnassa esille ympäristömyönteisyyden. Tämä on myös omiaan vahvistamaan osaamista liittyen kestävään kehitykseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ETEENPÄIN!-hankkeessa kokeiltiin erilaisia keinoja heikommin suoriutuvien opiskelijoiden tuen jalkauttamiseen konkreettisin keinoin sekä yleensä ottaen ennakointia opiskelijan mahdollisten ongelmien havainnointiin uudella työkalulla. Kokeilu toteutettiin Mynämäen lukiossa sekä Turun ammattikorkeakoulussa, tarkoituksena keskittyä myös opiskelujen nivelvaiheisiin. Projektissa hyödynnettiin mm. yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöä Skilloon (www.skilloon.fi).

Hankkeen tuloksina luotiin lukion ajokortti-kurssit osaksi oppimisympäristöä. Kursseista tehtiin myös valmiit pohjat oppimisympäristön kurssipankkiin, josta ne on helppo ottaa kouluille käyttöön. Materiaalia on julkaistu myös matalan käyttöön oton kynnyksellä sivuilla skilloon.fi. Ajokortti-kurssit on suunniteltu lukion ryhmänohjaukseen. Oppimisympäristössä on myös luodut ja testatut yksilöllisen tuen kurssit ja niiden mallipohjat. Kurssien tavoitteena on auttaa opiskelijoita suuntaamaan elämässä eteenpäin, löytämään itseohjautuvuutta ja varmuutta - sekä opintoihin että opintojen jälkeiseen työelämään ja jatkokoulutukseen. Oppimisympäristö on tutkimuspohjainen ja tukee itsesäätelytaitoja ja itsetuntemusta sekä motivaation kautta kehittämistä ja suunnittelutaitoja. Yksilöllisten kurssien materiaali soveltuu erityisesti opiskelijoille, jotka ovat motivoituneita tekemään tehtäviä ja kehittämään itsetuntemustaan. Taidot kehittyvät parhaiten opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan tuella. Lukioajokortti-kokonaisuutta voidaan käyttää hyödyksi ryhmänohjauksen kehittämisessä.


Kokeiluhankkeen verkostossa olivat opiskelijat, opot ja erityisopettajat. Toteutuksessa olivat mukana Mynämäen lukio sekä turun ammattikorkeakoulu ja levittämisessä YES ry sekä Varsinais-Suomen lukioverkosto.