Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21736

Hankkeen nimi: Back up!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KRIS-Oulu ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2555856-1

Jakeluosoite: Palolantie 22

Puhelinnumero: 0465473112

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.kris.fi/oulu

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Juntunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.juntunen(at)kris.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0465473112

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Back up!-hanke suuntaa voimansa työelämänulkopuolella oleviin/työttömiin/syrjäytyneisiin henkilöihin, joiden elämäntilanne sellainen, että työelämään siirtyminen ei ole vielä mahdollista. Uutuusarvona hankkeella vahva kokemusasiantuntijuuden käyttö sekä vertaistuellisuus, jonka tiimoilta kehitetään uusi työskentelymalli.

Kohderyhmänä lainrikkojataustaiset (avo- tai laitosrangaistusta suorittavat, valvotussa koevapaudessa olevat ja eri yhdyskuntaseuraamuksissa olevat) ja päihdetaustaiset, syrjäytyneet sekä syrjäytymisvaarassa olevat, työelämänulkopuolella olevat, pitkäaikaistyöttömät henkilöt, etupäässä Oulun seudulla asuvat asiakkaat.

Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollista heille tulevaisuudessa. Haluamme hankkeella lisätä asiakkaiden osallisuutta ja kiinnittymistä takaisin osaksi yhteiskuntaa, kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Kun puhutaan asiakasryhmästämme, on tavoitteenamme aina tietoisuuden lisääminen niin virastoissa kuin muunkin yhteiskunnan silmissä. Tietoisuuden lisäämisellä toivomme näiden asiakkaiden leimaamisen vähenevän ja sitä kautta asiakkaan yhteiskuntaan integroitumisen helpottuvan.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet

Arjentaitojen harjoittelu
Terveydelliset asiat (hoitoonohjaus)
Talousasiat
Sosiaalinentuki (Tukihenkilö/kokemusasiantuntija, vertaistukiryhmät,toimintakeskuksessa yksilökäynnit, ohjatut liikuntahetket)
Asioinnintukikäynnit
Matalan kynnyksen palveluohjaus
Lomakkeiden täyttöapu (verkkoasiointi)
Asiakkaiden ohjaaminen välityömarkkinoille/koulutuksiin/avoimille työmarkkinoille
Matalan kynnyksen apua ja tukea

Hankkeella tavoitellaan seuraavia tuloksia; asiakkaan elämänhallinnallisten taitojen paraneminen, asiakkaan sosiaalisten suhteiden lisääntyminen --> syrjäytymisen ehkäiseminen/syrjäytymisen vähentyminen, rikos- ja päihdekierteen katkaiseminen --> yleisen turvallisuuden lisääntyminen, asiakkaan työ- ja toimintakyvyn paraneminen, osallisuuden kokeminen lisääntyy, vaikuttaminen työllisyystilanteeseen (Mahdollisimman monen asiakkaan työllistyminen/koulutuksen aloittaminen)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nyt haettavaan Back Up-kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat lainrikkojataustaiset (avo- tai laitosrangaistusta suorittavat, valvotussa koevapaudessa olevat ja eri yhdyskuntaseuraamuksissa olevat) ja päihdetaustaiset, syrjäytyneet sekä syrjäytymisvaarassa olevat, työelämänulkopuolella olevat, pitkäaikaistyöttömät henkilöt, etupäässä Oulun seudulla asuvat asiakkaat. Iältään 18-63-vuotiaita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä hanke tavoittaa näiden henkilöiden läheisiä. Alueellemme vapautuu vuosittain noin 350 vankia. Karkeasti voidaan sanoa, että yhden henkilön joutuminen vankilaan vaikuttaa kymmeneen muuhunkin henkilöön negatiivisesti ja kaikki nämä läheiset tarvitsevat apua ja tukea. Voidaan siis arvioida, että pelkästään lainrikkojataustaisen henkilön läheisistä koostuu vuodessa useiden satojen tuen tarpeessa olevien henkilöiden asiakasryhmä.
Toisena välillisenä kohderyhmänä hankkeesta hyötyy eri virastot, sosiaalityö, lastensuojelun jälkihuolto, RISE, te-toimisto sekä muutkin palvelujärjestelmämme toimijat. Hanke tukee ja auttaa nykyisen palvelujärjestelmän tarjoamia palveluita.
Lisäksi on hyvä huomioida yhteiskunnallinen näkökulma. Rikosten ja päihteilyn vähentyessä yleinen turvallisuus Oulun seudulla lisääntyy. Myöskin tiedon lisääntyessä asiakasryhmäämme kohtaan sekä leimaamisen vähentyessä asiakkaamme integroituvat osaksi yhteiskuntaa, joka omalta osaltaan lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 626

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 316 345

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 374 194

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 366 952

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 297

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tiedostamme sukupuolen merkityksen asiakastyössä. Esimerkiksi asiakkaan suuntautuminen ja onko helpompaa kohdata mies tai nainen. Sukupuolten välinen epätasa-arvo viranomaisasioinnissa. Hankkeemme kohderyhmän osalta, valtaosa asiakkaistamme tullee olemaan miehiä ja noin 1/4 naisia. Myös asiakkaidemme kulttuuriset erot sukupuoliroolien osalta on hyvä ennakoida. Esimerkiksi romanikulttuurissa voi miehen olla vaikea ottaa neuvoja vastaan naiselta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Olemme huomioineet hankkeen toteuttamisen kannalta sukupuoli näkökulmaa, ymmärrämme että naiset ja miehet mahdollisesti tarvitsevat erilaista lähestymistapaa sekä palveluohjauksen kannalta sukupuoli on tietyissä tapauksissa huomioon otettava seikka. (Tyttöjen talo/Poikien talo, neuvolapalvelut jne.)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, oikeastaan tasa-arvon edistäminen yleisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Kaikessa perustoiminnassammekin otamme huomioon kestävän kehityksen. Omalta osaltamme huolehdimme paikallisesti hävikki ruuan jaosta, joten jätemäärät ko. osalta vähenee huomattavasti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
kts ylempää
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
kts ylempää
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
kts ylempää
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
kts ylempää
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Käytämme mahdollisuuksien mukaan aina kierrätettyjä materiaaleja. Lajittelemme jätteet: bio- (oma komposti), seka-, ongelma- sekä poltettavajäte
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Tilassamme käytettävissä oma lämpölaitos, joka toimii puulla
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Suosimme kaikessa toiminnassamme paikallisia palveluita sekä paikallisia tuottajia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Toivomme hankkeemme tuovan uusia mahdollisuuksia jo olemassa olevaan palvelujärjestelmäämme, tai vähintäänkin tukevan nykyistä palvelujärjestelmää toimivampaan ja osallistavampaan suuntaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Kannustamme asiakkaita käyttämään polkupyöriä sekä julkista liikennettä. Olemme pyytäneet jo uutta reittiä toiistollemme julkisen liikenteen tarjoajalta, jotta useampi asiakkaamme käyttäisi julkista liikennettä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hanke lisää suoraan asiakkaidemme hyvinvointia sekä paikallisesti Oulun alueen asukkaiden hyvinvointi turvallisuutta lisäämällä
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Hanke tasa-arvoistaa asiakaskuntaamme verraten muihin kuntalaisiin. Useasti asiakkaamme ovat julkisissa palveluissa epätasa-arvoisessa asemassa. Lisäämällä tietoa asiakasryhmäämme kohtaan lisäämme tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Kts edellinen. Yhdenvertaisuus palveluissa sekä asiakkaan kohtaamisessa palveluissa on meille tärkeää, parhaiten pystymme tähän ongelmaan vaikuttamaan asioinnintukikäynneillä, eli lähdemme asiakkaan mukaan palveluihin seuraamaan, että asiakas saa yhdenvertaista kohtelua verraten muihin henkilöihin.
Kulttuuriympäristö 3 0
Kannustamme asiakkaita käymään ja käyttämään kulttuuripalveluita, Oulussa on tällä hetkellä sosiaalityönasiakkuuden omaaville asiakkaille KAIKU-kortti, jota omalta osaltamme kannustamme asiakkaita käyttämään. Myöskin asunnottomuus ja asunnon saannin vaikeus alueellamme on valtavaa, toivomme tiedon lisäämisellä myös vaikuttavamme siihen.
Ympäristöosaaminen 2 0
Esim. kauppojen ylijäämäruoat ja niiden jakelu

9 Loppuraportin tiivistelmä

Back Up! -hanke suuntasi voimansa työelämän ulkopuolella oleviin, työttömiin ja syrjäytyneisiin henkilöihin, joilla elämäntilanne oli sellainen, ettei työelämään siirtyminen ollut vielä mahdollista. Hankkeessa korostui vahva kokemusasiantuntijuuden käyttö ja vertaistuellisuus joka käänteessä. Hanke kehitti työskentelymallin, jossa vertainen ja ammattilainen tai vertaisammattilainen työskentelivät yhdessä kokonaisvaltaisesti, yksilöllisesti ja asiakasta tukien sekä auttaen. Hanke hälvensi yleisiä ennakkoluuloja, joka puolestaan tuki asiakkaiden integroitumista yhteiskuntaamme.
Konkreettisina toimenpiteinä hanke tuotti: arjentaitoja (ruuanlaitto,leivonta, siivous ja vaatehuolto). Asiakkaita neuvottiin talousasioissa ja heille annettiin sosiaalista tukea monin eri keinoin. Esimerkiksi: tukihenkilö/kokemusasiantuntija, yksilökäynnit ja ohjatut liikuntahetket.
Asiakkaiden tukena asioimme eri virastoissa sekä terveydenhuoltopalveluissa. Lisäksi opeteltiin digitaitoja, jotka ko. asiakasryhmällä ovat olemattomat tai niitä ei ollut.
Tuloksina:
Asiakkaiden elämänhallinnalliset taidot kohenivat kaikilla hankkeen asiakkailla merkittävästi. Myöskin terveydentilaa saatiin parannettua niillä asiakkailla, jotka sitoutuivat työskentelmään päihteettömyyden kanssa. Hankeen asiakkaiden sosiaaliset suhteet paranivat ja näin ollen myös syrjäytyminen väheni ja sitä ehkäistiin. Edelleen usea sai apua myös sosiaalisten tilanteiden pelkoihinsa => harjoittelun kautta. Hankehenkilöstö auttoi asiakkaita virastoasioissa mm. etuuksien oikea-aikaisessa haussa, ja näin asiakas oppi asioinnin lomassa samalla digitaitoja. Yksilökeskustelut ja ryhmätapaamiset vahvistivat asiakkaiden toiveekkuutta tulevaan, jolloin rikosoireilut ja rikoskierre eivät enää houkuta asiakkaita, kun päämääränä on asunto, työ ja päihteetön elämä. Hanketyössä havaittiin, että vankilasta vapautuva asiakas ei ole valmis siirtymään kokopäiväiseksi opiskelijaksi tai täyspäiväiseksi ansiotyöhön, koska voimavarat ja arjentaitojen hallinta eivät ole riittävällä tasolla.Olemme todenneet, että suoraan kouluun menevä asiakas lopettaa 98% opiskelun ja katoaa tai repsahtaa päihteisiin. Paras vaihtoehto onkin poluttaa asiakas välityömarkkinoiden kautta eteenpäin. Polutus tulokset XXX

Kokonaisuutena kaikilla hankkeen asiakkailla oli kokemuksen osallisuuden lisääntyminen ja sitä kautta elämänhallinnan kokonaisvaltainen parantuminen.
Hankkeessa osallisuuden, toimijuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen edistivät yhteisöllisyyttä tarjoten mielekkäitä, merkityksellisiä ja yhteenkuuluvuutta mahdollistavia osallistumisen kokemuksia. Asiakkaan toimijuus myötävaikutti osallistumisen ja osallisuuden yhteisöllisiin mahdollisuuksiin, ehkäisi eriarvoistumista, osattomuutta ja näköalattomuutta. Hankkeeseen sai osallistua omaehtoisesti. Osallistujien kanssa etsittiin yksilöllisiä ratkaisuja ja jokainen asiakas kohdattiin kunnioittaen ja kategorisoimatta, ilman sitä leimaa mitä he yleensä saavat kantaa. Toiminta vahvisti osallistujien vaikuttamismahdollisuuksia myös toiminnan ulkopuolella. Asiakkaat pääsivät samalla osaksi heille tärkeää yhteisöä. Asiakkaat pääsivät nauttimaan yhteisestä hyvästä ja saivat osallistua sen tuottamiseen ja jakamiseen tasavertaisena muiden kanssa. Asiakkaat saivat arvostusta, kiitosta ja yhteyksiä muihin ihmisiin. Asiakkaiden itsetuntoa saatiin lähes jokaien kohdalla kohennettua merkittävästi, em. seikoista johtuen.

Hankkeessa oli tavoitteena lisätä asiakkaan voimavaroja, jotta osallisuus ja esimerkiksi mahdollisuus opiskeluun ja työssäkäyntiin lisääntyisivät. Asiakkaan toimintakykyä pyrittiin vahvistamaan.Vahvistamalla asiakkaiden osallisuutta ja valinnanvapautta, ohjaamalla asiakkaita aktiiviseen oman elämän suunnitteluun sekä tukemalla asiakasta arjessa.Päihde- ja lainrikkojataustaisten osallisuutta saatiin lisättyä merkittävästi vertaistukeen perustuvilla matalan kynnyksen palveluilla.Matalan kynnyksen palveluilla tarkoitetaan rinnalla kulkemista ja vahvaa tukea arjessa. Vertaistuen kautta he saivat toiveikkaampia näköaloja myös omaan elämään.

Osallisuuden edistäminen on ennen kaikkea aitoa kohtaamista, vahvuuksien ja voimavarojen yhdessä löytämistä ja ohjaamista niiden käyttöön ottamiseen kuntouttavalla työotteella.
Päihde- ja lainrikkojataustaisellakin on oikeus tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään ilman menneisyytensä taakkaa. Hankkeeseen tilatun opinnäytetyön tulokset kertoivat myös, että rutiinit ja arjen ennakoitavuus luovat hallinnan ja turvallisuuden tunnetta sekä vahvistavat osallisuuden kokemusta.Back up! -hankkeen asiakkaiden osallisuuden kokemuksissa oli puhuttelevaa, että vaikka rikosoikeudellisesta näkökulmasta monen ”pöytä oli puhdas”, he kokivat päihde- ja lainrikkojataustan yhä määrittelevän heitä toisten ihmisten silmissä ja estävän yhdenvertaisuuden toteutumista. He kokivat taustansa rajoittavan omia toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä omassa arjessaan, yhteisöissä että yhteiskunnassa.
Monen asiakkaan kokemuksissa toistuneet kohtaamattomuus palveluissa ja osattomuuden kokemukset tiivistyivät erään asiakkaan kuvauksessa, että tullakseen kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään ja saadakseen uuden alun elämälleen, uusi nimi ja sosiaaliturvatunnus olisivat tarpeen. Hanke sai kulkea näiden uskomattomien ihmisten rinnalla ja auttaa heitä alkuun rankkojen kokemustensa jälkeen.Todettakoot vielä kertaalleen, että vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus ovat arvokkaita työkaluja tälle asiakasryhmälle.