Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21738

Hankkeen nimi: Sydämellä Eteenpäin

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Parempi Arki ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2232749-3

Jakeluosoite: Kauppatie 4

Puhelinnumero: 0504936352

Postinumero: 81200

Postitoimipaikka: ENO

WWW-osoite: http://parempi-arki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna-Liisa Pieviläinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annaliisa.pievilainen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504936352

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päämääränä on kehittää Paremman Arjen Kylätalon toimintaa ennaltaehkäisevän kohtaamisen palveluympäristönä Eno-Uimaharjun alueella.

TAVOITTEET


1. Vahvistaa Eno-Uimaharjun alueen asukkaiden sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.


2. Kehittää ennalta ehkäisevän kohtaamisen malleja päivätoimintoihin ja kehittäävertaisverkostoja; miehille ja nuorille.3. Kehittää yhdistys- ja yritysyhteistyötä asuinalueen parhaaksi.

KOHDERYHMÄ:

Kohderyhmää ovat kaikki Eno-Uimaharjun asukkaat, mutta erityisesti pyritään tavoittamaan

- nuoria joiden sosiaaliset verkostot ovat ohuet tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa
- miehiä ja osatyökykyisiä jotka tarvitsevat vertaistukea
- asukkaita jotka tarvitsevat tukea kodin ja arjen tai arkirutiinien hallintaan
- yhteistyöstä ja toiminnasta kiinnostuneita tahoja

TOIMINEPITEET TAVOITTESSA


a. Suunnitellaan ja toteutetaan mm. Asiantuntijaluentoja ryhmätoimintoja, päivätoimintaa, vierailuja, kohderyhmistä lähtevän tarpeen mukaan

b. Kehitetään ja toteutetaan pajatoimintoja nmm. nuorille ja miehille: arjenhallintaa ja osallisuutta tukevan pajatyötä

c. Kehitetään ja toteutetaan sosiaalipedagogisella toimintatavalla ja sosiokultturisen innostamisen keinoin kaikille avointa kohtaamispaikkatoimintaa alueen asukkaiden parhaaksi

d. Paremman Arjen tiedottamista kehitetään ja toimintaa jalkautetaan myös Uimaharjuun.

e. Yhteistyötä kehitetään Joensuun Kaupungin, Siun Soten ja järjestöjen sekä seurakuntien ja yrittäjien kanssaTULOKSET


1. Alueellinen yhteistoiminta ja verkostoituminen on lisännyt yhteisöllisyyttä yhdistyksen sisällä erisukupolvien välillä
2. Sosiaalinen hyvinvointi arjentasolla on vähentänyt koettua eriarvoisuutta.
3. On syntynyt uusia tapoja toimia asukkakaiden / alueen hyväksi: Joensuun Kaupungin ja Siunsoten sekä seurakuntien, järjestöjen ja yrittäjien kanssa
4. On tunnistettu ja tavoitettu apuatarvitsevia ja voitu tukea heitä eteenpäin.
5. On saatu juurrutettua kohderyhmän tietoisuuteen Paremman Arjen toimintaa alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

KOHDERYHMÄ:

Ohjautuvat hankkeeseen TE-toimiston, aikuissosiaalityön, tilaisuuksien ja yhdistyksen ruoka-aputyön sekä muiden verkostojen toimesta.

Kohderyhmää ovat kaikki Eno-Uimaharjun asukkaat, mutta erityisesti pyritään tavoittamaan

- nuoria joiden sosiaaliset verkostot ovat ohuet tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa

- miehiä ja osatyökykyisiä jotka tarvitsevat vertaistukea

- asukkaita jotka jotka tarvitsevat tukea kodin ja arjen tai arkirutiinien hallintaan

- yhteistyöstä ja toiminnasta kiinnostuneet tahot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmää ovat kaikki Eno-Uimaharjun alueella toimivat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 729

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 672

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 729

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 672

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppatie 4

Postinumero: 81200

Postitoimipaikka: ENO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 103

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tunnetaan kohderyhmä, sukupuolijakauma on otettu huomioon ja molemmille sukupuolille tyypilliset haasteet
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa otetaan sukupuoli huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
tutustutaan olemassa oleviin yrityksiin ja niiden mahdollisuuksiin työllistää, saada elinkeinolle esim. jatkaja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
sosiaalinen hyvinvointi, osallistaminen
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Maalaistaajamissa asuvat miehet yhtenä erityiskohderyhmänä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
toiminta-alue harvaanasuttua, maalaistajaamat
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sydämellä Eteenpäin ESR-hankkeen tavoitteet olivat tiivistetysti:

1. Yksinäisyyttä ja syrjäystymisriskiä vähentävän ohjatun ja osallistavan päivätoiminnan järjestäminen pienryhmissä.

2. Yksilöohjauksen sujuvuuteen pääseminen, joka tukee arjenhallintaa ja edesauttaa yhteiskuntaan integroitumisessa.

3. Hankeyhteistyöllä kohderyhmäläisten jatkopolutukseen mm. työllistymismahdollisuuksiin ohjaaminen tai muu asiakkaiden eteenpäin ohjaaminen heille sopiviin palveluihin.

4. Positiivisen yhteishengen nostattaminen Eno-Uimaharjun alueelle asukkaiden toiveet ja nähtävissä olevat tarpeet huomioon ottaen.

Sydämellä Eteenpäin ESR-hankkeen tavoitteena oli kehittää Parempi Arki ry:n matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa mm. syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä kohtaamispaikkana palveluympäristössä Enon ja Uimaharjun alueella. Toimitilojen muokkauksella saimme uusia toimintoja ja käyttöastetta toimipaikassa nostettua. Ruoka-aputyö eriytettiin muusta toiminnasta omaan yksikköön, ja hanketoimintaa varten toimitiloista varattiin huone jota pystyi yrittäjät ja toiset hankkeet käyttämään yksilöohjaukseen tai pienten kokousten pitämiseen ja ESR-hankkeen aikana yksilöohjaus pystyttiin järjestämään siinä. Kodinomaisen työskentelytilan kehittämiseen panostimme, jotta tilat ovat avarat ja esteetön pääsy on koettu tärkeäksi jotta paikka on kaikkien saavutettavissa.

Päivätoimintoihin saatiin kehitettyä matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää päivätoimintaa, osallistavia pienryhmiä kohderyhmän tarpeisiin. Kohderyhmän yksilöohjausta pystyttiin toteuttamaan monin eri toimin, vaikka koronapandemian tuomat haasteet toivat suunnitelmiin muutoksia. Yksilöohjausta pystyttiin toteuttamaan puhelimitse, videopuheluilla ja osan kanssa ihan kirjeitse tai sähköpostilla.

Moni yhdistys ja yritys kiinnostui toiminnasta ja saimme sitä kautta Parempi Arki ry:n toimintaan tukea ja tarvikkeita. Monen yrityksen ja yhdistyksen kanssa on tehty verkostoyhteistyötä heidän elinkeinoaan kohentavaksi - yhteistyö on ollut vastavuoroista. Yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa tiimiyhteistyössä saatiin kohderyhmäläisille tarjottua heitä palvelevia toimintoja suuremmalla voluumilla kuin jos olisimme toimineet pelkästään yksin. Verkostoitumista oman maakunnnan ulkopuolellekin saatiin tehtyä, yhdistyksiä ja yksittäisiä ihmisiä saatiin kiinnostumaan toiminnasta ja kuinka he voisivat saada omaan toimintaaan toimintamallia meiltä.

Kohderyhmää tavoitimme suunnitellusti: nuorten kanssa kokeilimme monenlaisia toimintamuotoja ja toimintaa eri ympäristöissä mm. nuorisotoimen tilat, ihmisten kodeissa pienryhmiä, pieniä luontoretkiä, Parempi Arki ry:n tiloissa nuorten iltoja, joita oli myös yhteistyötaho Kohtaamisen kahvion tiloissa Joensuussa ja kesäisin Joensuun torin ympäristössä. Nuorten tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi on tärkeää ja jo pienillä toimilla saimme nuoria ohjattua eteenpäin. Tuloksia näkyi niin koulumenstyksessä, töiden saamisessa kuin perhesuhteiden korjaantumisessa. Pienikin paha olo ihmisen sisällä voi nuoresta tuntua myrskyltä jota ei voi yksin selättää.Miehiä ja etenkin osatyökykyisiä tavoitimme ja saimme ohjauksen kautta heitä edistämään omaa työkykyä, osallistavalla toiminnalla saadaan pysyviä tuloksia kohderyhmän tarpeisiin. Yhteistyötä sosiaalitoimiston, Te-toimiston, Joensuun kaunpungin Luotsi-hankeen, Coronaria Verven, Vanamo-palveluiden, Siun Soten, Rikosseuraamuslaitoksen, Via Dia ry:n, Vapaaseurakunnan, Kohtaamisen kahvion, näiden yhteistyötahojen kanssa teimme kuukausitasolla töitä vastataksemme kohderyhmäläisten tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Asukkaita jotka kuuluivat kohderyhmän toimintaan saatiin tuettua matalalla kynnyksellä yhteistyöverkoston avulla. Heidän parhaaksi tavoittamiseksi saatiin kohtaamispaikka heitä varten ja siellä toiminta oli myös hyvin yhteisöllistä pienryhmissä.

Alueellinen yhteistoiminta ja verkostoituminen on lisännyt yhteisöllisyyttä yhdistyksen sisällä eri sukupolvien välillä. On havaittavissa että yhteisen tekemisen puolesta verkosto- ja yhteistyökumppaneita on tullut toimintaan lisää.