Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21738

Hankkeen nimi: Sydämellä Eteenpäin

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Parempi Arki ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2232749-3

Jakeluosoite: Kauppatie 4

Puhelinnumero: 0504936352

Postinumero: 81200

Postitoimipaikka: ENO

WWW-osoite: http://parempi-arki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna-Liisa Pieviläinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annaliisa.pievilainen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504936352

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päämääränä on kehittää Paremman Arjen Kylätalon toimintaa ennaltaehkäisevän kohtaamisen palveluympäristönä Eno-Uimaharjun alueella.

TAVOITTEET


1. Vahvistaa Eno-Uimaharjun alueen asukkaiden sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.


2. Kehittää ennalta ehkäisevän kohtaamisen malleja päivätoimintoihin ja kehittäävertaisverkostoja; miehille ja nuorille.3. Kehittää yhdistys- ja yritysyhteistyötä asuinalueen parhaaksi.

KOHDERYHMÄ:

Kohderyhmää ovat kaikki Eno-Uimaharjun asukkaat, mutta erityisesti pyritään tavoittamaan

- nuoria joiden sosiaaliset verkostot ovat ohuet tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa
- miehiä ja osatyökykyisiä jotka tarvitsevat vertaistukea
- asukkaita jotka tarvitsevat tukea kodin ja arjen tai arkirutiinien hallintaan
- yhteistyöstä ja toiminnasta kiinnostuneita tahoja

TOIMINEPITEET TAVOITTESSA


a. Suunnitellaan ja toteutetaan mm. Asiantuntijaluentoja ryhmätoimintoja, päivätoimintaa, vierailuja, kohderyhmistä lähtevän tarpeen mukaan

b. Kehitetään ja toteutetaan pajatoimintoja nmm. nuorille ja miehille: arjenhallintaa ja osallisuutta tukevan pajatyötä

c. Kehitetään ja toteutetaan sosiaalipedagogisella toimintatavalla ja sosiokultturisen innostamisen keinoin kaikille avointa kohtaamispaikkatoimintaa alueen asukkaiden parhaaksi

d. Paremman Arjen tiedottamista kehitetään ja toimintaa jalkautetaan myös Uimaharjuun.

e. Yhteistyötä kehitetään Joensuun Kaupungin, Siun Soten ja järjestöjen sekä seurakuntien ja yrittäjien kanssaTULOKSET


1. Alueellinen yhteistoiminta ja verkostoituminen on lisännyt yhteisöllisyyttä yhdistyksen sisällä erisukupolvien välillä
2. Sosiaalinen hyvinvointi arjentasolla on vähentänyt koettua eriarvoisuutta.
3. On syntynyt uusia tapoja toimia asukkakaiden / alueen hyväksi: Joensuun Kaupungin ja Siunsoten sekä seurakuntien, järjestöjen ja yrittäjien kanssa
4. On tunnistettu ja tavoitettu apuatarvitsevia ja voitu tukea heitä eteenpäin.
5. On saatu juurrutettua kohderyhmän tietoisuuteen Paremman Arjen toimintaa alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

KOHDERYHMÄ:

Ohjautuvat hankkeeseen TE-toimiston, aikuissosiaalityön, tilaisuuksien ja yhdistyksen ruoka-aputyön sekä muiden verkostojen toimesta.

Kohderyhmää ovat kaikki Eno-Uimaharjun asukkaat, mutta erityisesti pyritään tavoittamaan

- nuoria joiden sosiaaliset verkostot ovat ohuet tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa

- miehiä ja osatyökykyisiä jotka tarvitsevat vertaistukea

- asukkaita jotka jotka tarvitsevat tukea kodin ja arjen tai arkirutiinien hallintaan

- yhteistyöstä ja toiminnasta kiinnostuneet tahot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmää ovat kaikki Eno-Uimaharjun alueella toimivat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 729

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 964

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 729

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 964

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppatie 4

Postinumero: 81200

Postitoimipaikka: ENO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 103

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tunnetaan kohderyhmä, sukupuolijakauma on otettu huomioon ja molemmille sukupuolille tyypilliset haasteet
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa otetaan sukupuoli huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
tutustutaan olemassa oleviin yrityksiin ja niiden mahdollisuuksiin työllistää, saada elinkeinolle esim. jatkaja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
sosiaalinen hyvinvointi, osallistaminen
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Maalaistaajamissa asuvat miehet yhtenä erityiskohderyhmänä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
toiminta-alue harvaanasuttua, maalaistajaamat
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-