Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21741

Hankkeen nimi: OTE - Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: (02) 263 350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Närvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.narvi(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 907 4559

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

LAB-ammattikorkeakoulu oy, 2630644-6
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, 2177546-2
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, 2629463-3
Oulun ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, 0115776-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuudet ja heidän työllistymiseensä saama tuki vaihtelee paljon. Se ei myöskään tavoita kaikkia niitä opiskelijoita, jotka sitä tarvitsevat. Tarvitaan uusia lähestymistapoja opiskelijoiden oman osallisuuden tukemiseksi ja työelämään johtavien polkujen rakentamiseksi jo opiskeluaikana. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja niiden opiskelijakuntien välillä opiskelijoille soveltuvien tukitoimien ja osaamisen esiintuomisen kehittämiseksi.

Kuuden ammattikorkeakoulun yhteishankkeena toteutettavan OTE-hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden työllistymistä opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä vahvistamalla opiskelijakuntien roolia opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa sekä kehittämällä yhteisiä kriteereitä osaamisen osoittamiseksi.
Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden omista tarpeista, toiveista ja toiminnasta lähteviä toimintakonsepteja kuten työnvälitystoiminta, työnhakuklinikka ja työelämätaitojen osaamismerkittäminen sekä tuodaan uusia toimintatapoja yrittäjyyden tukemiseen. Opiskelijat ovat itse vahvassa roolissa näiden suunnittelussa ja toteutuksessa mm. työnhakuklinikan ohjaajina.

Opiskelijoiden työllistymiseen liittyvien keinojen kehittäminen tapahtuu yhteiskehittämisenä, jota tapahtuu monella tasolla. Opiskelijakunnat verkostoituvat keskenään ja pohtivat rooliaan ja vastuutaan työllistymisen edistämisessä koko hankkeen ajan. Ne saavat tukea toisiltaan kehittämistyössä, jota ohjaa hankkeen koordinaattori. Myös ammattikorkeakoulut verkostoituvat keskenään työllisyyden edistämistarkoituksessa ja suunnittelevat yhteistyötään opiskelijakuntien kanssa tästä näkökulmasta yhteisissä kehittämispäivissä. Kaikilla ammattikorkeakouluilla ja opiskelijakunnilla on myös yhteiskehittämispäiviä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat ammattikorkeakoulut, niiden ohjaukseen ja työllisyyden edistämiseen liittyvä henkilökunta, ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat sekä eri opintovaiheissa olevat opiskelijat.
Hankkeen ensimmäisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat, joiden työllistymisen edistämiseksi toimenpiteitä suunnitellaan.
Toinen kohderyhmä on ammattikorkeakoulujen henkilöstö, joka on tekemisissä opiskelijoiden valmistumisprosessien kanssa.
Kolmantena kohderyhmänä ovat työnantajat ja yrittäjät, joita pyritään saamaan mukaan hankkeeseen. (Työnantajat saavat työpaikkojen tarpeisiin paremmin kohdentuvaa osaamista.)
Neljäntenä kohderyhmänä ovat työllistämisen piirissä toimivat ammattilaiset, toimivat he sitten yritysten, kuntien, valtion tai jonkun muun tahon palveluksessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat työllistämispalveluja ja –järjestelmiä tuottavat tahot ja hankkeet, joille tässä hankkeessa tuotetaan tietoa toiminnan kehittämiskohteista opiskelijoiden näkökulmasta. Hankkeesta hyötyvät laajemmin myös opinto-ohjaajat, uraohjaajat sekä työelämätahot. Erilaiset työnantajat ja yritykset ovat myös kohderyhmää.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 221 873

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 001

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 502 499

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 334

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 29

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 313

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tiedotus, opiskelijoiden rekrytointi ja toimenpiteet suunnitellaan sellaisiksi, että kaikki sukupuolet voivat kokea hankkeen tukevan heidän tilannettaan. Tavoitteena on käyttää kautta linjan sukupuolineutraalia lähestymistapaa, mutta tarvittaessa tiedotusta ym. kohdennetaan suoraan jollekin osaryhmälle. Tätä sukupuolten tasa-arvon toteutumista arvioidaan hankkeessa säännöllisin väliajoin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Hanke on luonteeltaan palveluihin ja sähköisiin menetelmiin pohjautuva. Lisäksi luonnonvaroja kuluttavien materiaalien käyttö pyritään minimoimaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeessa tehdään paljon yhteistyötä suurien opiskelijamäärien kanssa. Osallistujien liikkumista pyritään vähentämään sillä, että osa tapahtumista järjestetään virtuaalisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Materiaalien kestävä käyttö huomioidaan tapahtumajärjestämisessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Hanke tukee tulevaisuuden työntekijöiden sekä työelämän tarpeiden kohtaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen pääasialliset tulokset ovat aineettomia palveluja ja tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeen tapahtumiin osallistuvat kehotetaan käyttämään julkisia kulkuneuvoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Työllistymisen edistyminen sinällään lisää opiskelijoiden hyvinvointia ja poistaa tulevaisuuden epävarmuutta. Hankkeen läpileikkaava osallisuus on keskeinen hyvinvoinnin tekijä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo, heikommin työllistyvien erityistarpeet sekä alat, joille työelämän murros aiheuttaa suurimpia haasteita. Valtakunnallisilla yhteismitallisilla osaamismerkeillä taataan opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu arvioinnissa.Hankesuunnitelma jo sinänsä tukee opiskelijoiden yhdenvertaisuutta pyrkiessään edistämään opiskelijoiden työllistymistä opintoalasta tai opiskelualueesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Opiskelijakuntien välinen lisääntynyt yhteistyö poistaa alueellista eriarvoisuutta ja tukee kulttuurista monimuotoisuutta. Opiskelijoiden roolin nostaminen tasa-arvoiseksi ammattikorkeakoulun henkilökunnan kanssa vahvistaa opiskelijoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Kulttuuriympäristö 2 2
Eri puolilta Suomea olevien opiskelijoiden on mahdollista tutustua toistensa paikkakuntakohtaisiin kulttuurisiin eroavuuksiin.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-