Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21750

Hankkeen nimi: Osaajia vesistökunnostukseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulujärvi LEADER ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1077439-2

Jakeluosoite: Kalliokatu 4 (vanha palotorni)

Puhelinnumero: 0405632085

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: https://www.oulujarvileader.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tero Nieminen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kalaleader aktivaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.nieminen(at)oulujarvileader.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504340150

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vesistöjen kunnostamiselle on tarvetta: Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueella kunnostustarvetta on kymmenessä prosentissa järvistä ja 40 prosentissa jokikilometreistä. Koko Suomessa kunnostustarvetta on 400 000 hehtaaria 800:ssa järvessä. Tämä luo tarvetta ja kysyntäpohjaa vesistöjen kunnostajille. Valtio ja kunnat ovat ulkoistaneet vesistöjen kunnostuksen, mutta kunnostajien koulutusta on vähän. Hanke kouluttaa 15 henkilöä (esimerkiksi maaseudun mikroyrittäjiä, kalastajia, maatiloja, koneurakoijia tai luonnonvara-alan opiskelijoita) osaaviksi vesistöjen kunnostajiksi sekä kunnostuspalveluja tarjoaviksi yrittäjiksi. Koulutushanke sisältää vesistöjen kunnostuksen teoria- ja maastokoulutusta sekä yrittäjyyskoulutusta. Hankkeessa myös mahdollistetaan koulutuksen toistettavuus ja jatkuvuus, mm. tekemällä yhteistyötä luonnonvara-alan oppilaitoksen kanssa tavoitteena koulutuksen sisällyttäminen pysyvästi oppilaitoksen koulutustarjonnassa. Koulutus on myös monistettavissa muualle Suomeen.

Hankkeen toteutusalue (Kainuu, Koillismaa, ja kaksi kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta) ovat rakennemuutos- ja tukialuetta. Hankkeen tuloksena alueelle saadaan vesistökunnostuksen osaamista ja osaajia sekä yritystoimintaa ja ansaintamahdollisuuksia harvaan asutulle maaseudulle. Hankkeen vaikutuksesta vesistöjen tilaa parantamaan saadaan tekijöitä, ja vesistöjen tilan kohentuessa mahdollisuudet vesistöihin liittyvään elämys- ja luontomatkailuun lisääntyvät.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019 – 31.12.2020 ja sen kokonaiskustannusarvio on 64 511 €.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat mikroyritykset, esimerkiksi kaupalliset kalastajat, maatilat, koneurakoijat sekä muut henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan ekosysteemipalveluita, esimerkiksi vesien- ja maisemanhoitoa. Myös esimerkiksi metsäkoneen kuljettajat, joilla on ympäristöosaamista ja tottumusta työskennellä luonnossa, voisivat saada koulutuksen avulla työtilaisuuksia kesäaikaan, jolloin he ovat usein lomautettuina. Kaupallisilta kalastajilta löytyvät pyydykset, välineet ja tietotaito mm. hoitokalastukseen. Maatiloilla on paikallistuntemusta, osaamista ja tarvittavia koneita ja työkaluja. Lisäkoulutuksen avulla koulutetut voivat tarjota vesistöjen hoidon palveluja. Luonnonvara-alaa opiskelevat kuuluvat myös kohderyhmään. Heillä on kiinnostusta ympäristöasioista ja luonnosta. Hankkeen koulutus myös täydentää luonnonvara-alan koulutusta ja mahdollistaa monialayrittämisen. Koulutuksen käyminen saattaa madaltaa nuoren kynnystä ryhtyä yrittäjäksi, esimerkiksi kaupalliseksi kalastajaksi.

Osallistujien arvioidaan tulevan etupäässä Kuusamon ja Posion seudulta sekä Oulujärven alueelta, koska näillä alueilla on paljon vesistöjä ja rekisteröityneitä kaupallisia kalastajia sekä ylipäätään enemmän asukkaita. Koulutettavien arvioidaan jakautuvan siten, että puolet osallistujista ovat Kainuusta ja loput muualta hankkeen alueelta.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat samalla tavoin naisiin ja miehiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa yhteistyötä tekevä Kainuun ammattiopisto (KAO) voi saada koulutuksen jatkossa pysyvästi koulutustarjontaan. KAO:n opiskelijat hyötyvät mahdollisuudesta hankkia laajempaa osaamista.

Vesistöjen kunnostuspalveluita tarvitsevat (kunnat, kalatalousalueet, hankkeet, yritykset, metsähallitus) hyötyvät ammattitaitoisista kunnostajista.

Alueen asukkaat, ranta-asukkaat, muut kalastajat, metsästäjät sekä matkailijat hyötyvät vesistöjen tilan ja maisemien parannuksesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 51 609

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 216

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 609

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 216

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Itä-Lapin, Kajaanin, Koillismaan, Kehys-Kainuun, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Ristijärvi, Pyhäjärvi, Paltamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Kajaani, Vaala, Kuusamo, Puolanka, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vaikka työikäisistä yli puolet on naisia, sukupuolet eivät jakaannu tasaisesti eri aloille. Naiset valitsevat eri koulutuksia ja työuria kuin miehet. Julkinen sektori on naisvaltainen ja yksityinen sektori taas miesvaltainen. Kalastajista, maanviljelijöistä ja koneurakoitsijoista suurin osa on miehiä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 hieman alle 30 % maa-, metsä- ja kalatalouden työllisistä oli naisia. ELY-keskuksen ylläpitämässä kaupallisten kalastajien rekisterissä on hankkeen alueella 9 naista kuudessa eri kunnassa. Luonnonvara- ja luonnontuotealan ennustetaan kiinnostavan tulevaisuudessa yhä enemmän myös naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tämän hankkeen koulutus tarjotaan tasapuolisesti sekä miehille että naisille ilman kiintiöitä. Koulutus on sama miehille ja naisille. Koulutuksen mainonnassa ja tiedottamisessa ei vahvisteta käsitystä tehtävien ja ammattien sukupuolijaosta. Naisten osallistumista koulutukseen edistetään kohdistetulla markkinoinnilla naispuolisille kalastus-, luonnonvara- ja luontoyrittäjille. Koulutus suunnitellaan aikataulultaan joustavaksi, jolloin myös maatilojen naiset, jotka ehkä lisäksi hoitavat lapsia, pystyvät osallistumaan. Maatiloilla työskentelevät naiset myös hallitsevat työkoneiden käytön. Koulutukseen yritetään saada mahdollisimman tasapainoinen sukupuolijakauma. Osallistujien kiinnostus ja tarve koulutukselle ei kuitenkaan riipu sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kouluttaa osaajia vesistöjen kunnostukseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 10
Hanke kouluttaa yrittäjiä vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon. Maastokoulutus tapahtuu oikeassa vesistöjen kunnostustoiminnassa. Kunnossa olevissa ja hoidetuissa vesissä luonnonvarojen käyttö on kestävää. Pyritään luomaan yritystoimintaa, joka ei pelkästään hyödynnä luonnonvaroja vaan pyrkii hoitamaan ja varmistamaan luontoarvojen säilymisen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Hankkeessa koulutetaan hoitokalastajia, jolloin ilmastonmuutoksesta johtuvia lajimuutoksia vesistöissä voidaan vähentää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 4
Koulutettavat saavat opetusta luonnon monimuotoisuudesta ja vesistöjen kunnostuksesta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 4
Koulutuksen saaneet pystyvät tarjoamaan palveluita pintavesien kunnostamiseen ja hoitamiseen. Koulutukseen sisältyy myös kosteikkojen rakentamisen koulutus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Myös Natura-alueet saattavat tarvita ammattitaitoista vesistönhoitoa, koska eri ravinnekuormituslähteet vaikuttavat koko vesistön alueelle laajalla alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta. Oppimateriaalissa käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköistä jakelua, jolloin paperin tarve vähenee. Kuljetukset pyritään toteuttamaan yhteiskuljetuksina. Hoitokalastussaalis pyritään käyttämään mahdollisimman tarkasti ihmisravinnoksi, jolloin ympäristön tila paranee kustannustehokkaalla tavalla. Vesikasvien niitosta tuleva jäte voidaan valmistaa biokaasuksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Hoitokalastuksen saaliista pyritään käyttämään mahdollisimman suuri osa ihmisravinnoksi. Tähän soveltumaton osa saaliista sekä esimerkiksi vesikasvien niitosta tuleva jäte voidaan valmistaa bio-kaasuksi, joka on uusiutuvaa energiaa. Tämä on jo nk. vaadittava osa kunnostusta, ja kunnostuksen tekijä suunnittelee hyötykäytön jo valmiiksi. Näin tulee tekemään myös kyseisten maastokoulutusten kouluttaja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hankkeen tavoitteena on lisätä vesistökunnostuspalveluiden tarjontaa sekä edistää niiden käyttöä yhdessä yrittäjien, palvelunostajien ja yksityisten ihmisten kanssa. Hankkeeseen sisältyy yrittäjyysopintoja. Hanke hyödyttää työelämää ja edistää työllisyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Ekosysteemien kunnostus on aineetonta palvelua. Hankkeeseen sisältyvät yrittäjyysopinnot mahdollistavat aineettomien palveluiden ja tuotteiden kehittämisen. Hankkeessa kootaan oppimismateriaalia tulevien koulutusten kehittämisen avuksi. Hankkeen seurauksena vesistöjen tilan parantuminen nostaa alueen imagoa.
Liikkuminen ja logistiikka 3 1
Vesistöjen kunnostuksen koulutusta ei ole aiemmin ollut tarjolla Kainuussa ja Koillismaalla. Hanke tuo koulutuksen lähemmäksi alueen yrittäjiä, joten tarve matkustamiseen vähenee. Liikkumiseen ja logistiikkaan kiinnitetään huomiota. Etäyhteyksien avulla voidaan tarvittaessa vähentää ylipitkiä matkoja luokkakoulutukseen. Kuljetukset tehdään yhteiskuljetuksina.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Kunnostetut ja hoidetut vesistöt lisäävät hyvinvointia ja mahdollistavat vesistöihin liittyvien hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja tarjonnan lisäämisen (blue care, iktyo care, green care, luontomatkailu). Uusi osaaminen tuo alueelle tuloja ja lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Kunnostetut ja hoidetut vesistöt ovat tärkeitä tasapuolisesti kaikille. Koulutusta markkinoidaan myös kohdennetusti naisille. Koulutukseen voi hakeutua sukupuolesta riippumatta. Koulutus on sama sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Kaikki koulutukseen hakevat mikroyrittäjät ovat yhdenvertaisia. Koulutuksen aikana ketään ei syrjitä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ammatti- ja koulutustaustaltaan ja iältään erilaiset ihmiset tuovat koulutukseen lisää luovuutta ja laajentavat koulutettavien näkökulmia sekä parantavat ongelmanratkaisukykyä. Koulutettavien monitaustaisuus myös lisää keskustelua, joka syventää oppimista. Koulutus- ja työpaikat ovat painottuneet kasvukeskuksiin, joten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen harvaan asutulla maaseudulla ja rakennemuutosaloilla lisää yhdenvertaisuutta. Koulutukseen osallistumista mahdollistetaan tarpeen mukaan etäyhteyksien avulla. Hankkeen koulutukseen sisältyy omatoimista opiskelua, jonka voi tehdä asuinseudullaan. Maastokoulutukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että alueet ovat yhdenvertaisia. Hankkeen jälkeen yhteistyössä oleva oppilaitos (KAO) voi järjestää harjoittelujaksoja koulutuksen avulla syntyneissä vesistökunnostusta tekevissä yrityksissä harvaan asutulla maaseudulla. Hankkeesta tiedotetaan avoimesti ja sen tulokset ja tiedot ovat julkisia. Hoidetut vesistöt mahdollistavat luonnosta nauttimisen yhteiskunnallisesta asemasta ja kulttuuritaustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 1 2
Luontokulttuuriympäristöt ovat tärkeitä sekä paikallisväestölle että koti- ja ulkomaisille matkailijoille.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke edistää voimakkaasti ympäristöosaamista. Hankkeessa koulutetaan vesistöjen kunnostajia ja saatetaan koulutus pysyväksi osaksi Kainuun ammattiopiston koulutustarjonnan sisältöjä. Ympäristöasioita pyritään edistämään myös tiedotuksen avulla hankkeen aikana ja sen jälkeen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa annettiin vesistöjen kunnostamiseen liittyvää koulutusta. Koulutuksen tavoitteena oli saada lisää osaamista ja osaajia Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Hanke toteutettiin 1.5.2019-31.12.2020 ja sen toteutuneet kustannukset olivat 59 653,18 €. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (80 %) ja Oulujärvi LEADER ry (20 %).

Hankkeessa suunniteltiin runko vesistökunnostajien koulutukselle. Kilpailutuksen koulutuksesta voitti ProAgria Oulu, joka jatkosuunnitteli ja toteutti koulutuksen. Koulutettavat haettiin lehti- ja some-mainonnalla.

Koulutus koostui 11 teoriakoulutuspäivästä, kahdesta yrittäjyyskoulutuspäivästä ja 11 maastokoulutuspäivästä. Teoriapäivinä annettiin pohjatietoa tulevia maastokoulutuksia varten, minkä lisäksi käytiin läpi vesistökunnostuksia koskevat lait ja määräykset, rahoituslähteet, verkostot, kunnostussuunnitelman teko sekä hyödylliset nettipalvelut kuten vesistökunnostajan karttapalvelu. Maastopäivinä aiheina olivat hoitokalastus keväällä kudulta, puron maastotiedustelu ja kunnostus, vesikasvien poisto (mm. vesirutto), koekalastus, hoitokalastus syksyllä syvänteistä, kaikuluotaimen käyttö, vesinäytteen otto, hoitokalastussaaliin käsittely sekä kosteikot ja kosteikon maastotiedustelu. Yrittäjyyskoulutus sisälsi kustannus- ja urakkalaskentaa, tuotteistamista, hinnoittelua ja markkinointiviestintää. Lisäksi koulutukseen kuului omatoimista opiskelua (kotitehtäviä).

Koulutukseen osallistui 18 henkilöä, joista 2 naisia. Koulutus saatiin toteutettua suunnitellusti COVID19-epidemiasta huolimatta Teams-etäkoulutuksen avulla. Koulutetut antoivat hyvää palautetta koulutuksesta ja ovat aloittaneet omia vesistöjen kunnostushankkeita sekä verkostoituneet. Koulutus myös lisäsi kiinnostusta vesistöjen kunnostukseen liittyvään yritystoimintaan.

Koulutuksen materiaali jää koulutettujen sekä Kainuun ammattiopiston käyttöön. Kainuun ammattiopisto voi hyödyntää materiaalia sekä valinnaisena koulutuksena että tarvittaessa jatko- ja täydennyskoulutuksessa.

Hankkeesta tiedotettiin nettisivujen, Facebook-sivujen, Twitterin ja Instagramin avulla.