Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21751

Hankkeen nimi: Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esitettävän hankkeen päätavoitteena on kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen ja sitä kautta osaltaan vastata Kainuun työvoimatarpeeseen. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla Kainuuseen tulevat kv-opiskelijat saadaan integroitua työelämään jo opiskelun aikana. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistarpeisiin matkailuklusterissa sekä hallinto- ja tukitoiminnoissa. KAMK kohdistaa hankkeessa toimenpiteitä myös peli- ,kaivosalan ja uusien liiketoiminta mahdollisuuksien löytämiseen esports, pelialan ja kaivosalan (kesäkoulun) kansainvälisten opiskelijoiden ja yritysyhteistyön avulla.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat 50:een kansainväliseen (kv) tutkinto-opiskelijaan, heidän henkilökohtaiseen uraohjaukseen ja rekrytointiin Kainuuseen.Lisäksi kansainvälisille vaihto-opiskelijoille (60-80 opiskelijaa/v) kerrotaan infotilaisuuksissa työllistymismahdollisuuksista Kainuussa. Hankkeen tuloksena vähintään 25 kv-opiskelijaa työllistyy osa-aikaisesti opintojensa aikana tai valmistumisen jälkeen Kainuulaisiin yrityksiin tai julkisiin toimijoihin.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli Kainuuseen, jossa kv-opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen mahdollistuu jo opintojen aikana ja myös valmistumisen jälkeen. Lisäksi kehitetään ohjausmateriaalia, joka tukee kv-opiskelijoiden urasuunnittelua ja työnantajien rekrytointia. Hankkeen keskeiset sisällöt kohdistuvat kansainvälisten opiskelijoiden uraohjauksen kehittämiseen sekä yritys- ja työelämän henkilöstön osaamisen vahvistamiseen kv-opiskelijoiden rekrytoinnissa. Lisäksi KAMKin henkilöstön toimintavalmiuksia kehitetään opiskelijoiden uraohjauksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kansainväliset tutkinto-opiskelijat (50) ja vaihtoon tulevat kv-opiskelijat (60-80/v), yrityselämä (matkailuklusteri, hallinto- ja tukitoimet, peliala, kaivosala, esports-business), KAMKin asiantuntijaopettajat, (harjoittelun ja opinnäytetöiden koordinaattorit kansainvälisissä koulutuksissa 10 hklöä), asiantuntijahenkilöstö (opintotsto, ura-ja rekrytoimisto). Lisäksi alumnit osallistuvat hankkeessa järjestettäviin tapahtumiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä TE- ja ELY-keskusten kanssa työllistymisen edistämiseksi. Kyseiset viranomaiset saavat hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla konkreettisen kosketuspinnan kansainvälisiin opiskelijoihin. Vapaa-ajan toiminnan organisaatiot, toinen aste ja vapaa sivistystyö. Kansainväliset opiskelijat työllistyessään Kainuuseen kehittävät kansainvälistä toimintaa laajemmin, kun he osallistuvat vapaa-ajan toimintaan ja vapaan sivistystyön toimintaan. Heidän osaamistaan voidaan hyödyntää tehokkaammin kulttuurisessa osaamisessa, kieliopinnoissa ja kotikansainvälistymisessä myös eri kouluasteilla (lukio, Kansalaisopisto).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 247 892

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 239 101

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 317 810

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 306 539

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 1

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 197

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tällä hetkellä (2/2019) KAMKissa on 42 ulkomaalaista naisopiskelijaa ja 60 miesopiskelijaa. Hankkeen kohderyhmään valitaan puolet naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Varmistetaan, että puolet osallistujista on naisia. Huomioidaan opiskelijoita ja yrityksiä valitessa, että naiset tulevat enemmän hanketoimijoina otetuksi huomioon. Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan naisia ja miehiä. Hankkeeseen osallistuvien osalta käydään keskusteluja siitä, miten eri sukupuolta olevat saadaan parhaiten rekrytoitua alueelle. Otetaan huomioon, että hankkeessa toimii sekä miehiä että naisia, jotta sukupuolten erilaisuus osataan ottaa huomioon kaikissa hanketoiminnoissa. Kun työstetään ura- ja rekrytointiaineistoa, huomioidaan, että lähtökohtaisesti miesvaltaisilla aloilla käytetään naisia materiaaleissa (esim. esports business). Kun työnantajilla on tarpeita rekrytoida kv-opiskelijoita tuki- ja palvelusektoreille, käytetään miehiä materiaaleissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Lähtökohtaisesti tukee kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueelle. Naisten osallistuminen huomioidaan kv-opiskelijoiden valinnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Hankkeessa käytetään digitaalisia välineitä, matkustamista ei ole paljon. Kokouksissa hyödynnetään etäpalavereja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 4
Hankkeessa käytetään digitaalisia välineitä, matkustamista ei ole paljon
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ei liity hankkeen toimintoihin, mutta otetaan huomioon kokonaisvaltaiisesti sisällöissä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Ei liity hankkeen toimintoihin, mutta otetaan huomioon kokonaisvaltaiisesti sisällöissä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Ei liity hankkeen toimintoihin, mutta otetaan huomioon kokonaisvaltaiisesti sisällöissä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeessa käytetään sähköisiä materiaaleja, etäkokouksia, joka vähentää materiaalin käyttöä ja jätteiden muodostumista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Ei liity hankkeen toimintoihin, mutta otetaan huomioon kokonaisvaltaiisesti sisällöissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeessa edistetään alueen elinkeinoelämää ja elinvoimaa vastaamalla alueen kehittämishaasteisiin osaavan työvoiman rekrytoinnin edistämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Hankkeessa edistetään alueella syntyvän osaamispääoman hyödyntämistä ja sen käyttöä uusien innovaatioiden syntymisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Hankkeessa hyödynnetään verkkoympäristöä ja verkkomateriaaleja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa edistetään kansainvälisten opiskelijoiden sitoutumista alueella tukemalla heidän työelämäyhteyksiään ja urakehitystään. Hanke tukee työelämän kansainvälistymistä ja työntekijätarpeita.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Lähtökohtaisesti otetaan huomioon. Arvioidaan ainakin puolet osallistujista olevan naisia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Hankkeessa edistetään kansainvälisyyttä ja sitä kautta monikulttuurisuuden ymmärtämistä erityisesti yrityselämän puolella. Kv-opiskelijoiden ymmärrystä suomalaisesta työelämästä edistetään.
Kulttuuriympäristö 5 7
Hankkeessa edistetään kansainvälisyyttä ja sitä kautta monikulttuurisuuden ymmärtämistä erityisesti yrityselämän puolella. Kv-opiskelijoiden ymmärrystä suomalaisesta työelämästä edistetään.
Ympäristöosaaminen 5 5
Kv-opiskelijoiden ymmärrystä suomalaisesta työelämästä edistetään.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kajaanin ammattikorkeakoulun Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen -hankkeen (lyhyesti: KOTKA-hanke) päätavoitteena on ollut kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen ja sitä kautta osaltaan Kainuun työvoimatarpeeseen vastaaminen.

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen -hankkeessa vastattiin osaltaan lisääntyvän kv-opiskelijoiden määrän tuomaan kysyntään kehittämällä uudentyyppistä projektitoiminnan mallia koulutuksiin, sekä hyödynnettiin käytössä olevaa uutta teknologiaa paikallisten yritysten esittelemiseen ja näkyväksi tuomiseen kv-opiskelijoille. Ura- ja rekrytointipalveluja ja sen myötä alumni- ja mentorointitoimintaa kehitettiin, ja opiskelijoille on tarjottu monipuolisesti ohjausta työnhakuun ja Suomeen työllistymiseen. Hyviä työllistymiskokemuksia kuvattiin videoiden muotoon, ja panostettiin opintojen ohjauksen tehostamiseen. Hankkeen aikana ilahduttavan moni kv-opiskelija löysi Kainuusta työ- tai harjoittelupaikan, mutta on selkeästi havaittavissa suomen kielen osaamisen merkitys työllistymiseen ja jatkuvan yritysyhteistyön ja kohtaamisten tärkeys.

Hankkeen päättymisen jälkeen hyväksihavaittuja toimenpiteitä ylläpidetään ja kehitetään paitsi osana normaalia ohjaus- ja Urapalvelujen toimintaa, myös Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoiman Talent Boost -toimenpideohjelman merkeissä.