Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21763

Hankkeen nimi: Sujuvasti arktiseen elämään - työperäisten maahanmuuttajien asettautumispalvelujen kehittäminen Inarissa 2019-2021

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Inarin kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0190758-7

Jakeluosoite: Piiskuntie 2

Puhelinnumero: 0400231765

Postinumero: 99800

Postitoimipaikka: Ivalo

WWW-osoite: http://www.inari.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja Männistö

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämiskoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.mannisto(at)inari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400231765

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kasvavan matkailun globaalit vaikutukset ulottuvat myös pohjoisen paikallistalouteen merkittävästi. Tietyille aloille kuten matkailuun ei ole saatavissa tarpeeksi työntekijöitä paikallisilta työmarkkinoilta eivätkä tietyt työtehtävät edes kiinnosta paikallisia työnhakijoita. Saadaksemme yritykset toimimaan ja matkailijat tyytyväisiksi, Lapissa on tehty aktiivista ja tuloksekasta rekrytointia myös ulkomaille. Pohjoisen alueen haasteet kietoutuvat maahanmuuttajien näkökulmasta pitkiin välimatkoihin, palvelujen vähyyteen, joskus armottomaan säähän, vähälukuiseen väestömäärään ja erilaisiin kulttuureihin huolimatta Inarin matkailun pitkästä kansainvälisestä historiasta.

Matkailualan lisäksi työvoiman saatavuus heikkenee sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Julkisen sektorin työvoiman saatavuus on kääntynyt laskuun kasvavan työstäpoistumisen myötä. Erityisesti vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä on kasvanut, mutta kasvua on tapahtunut myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrissä. Eläköitymisen vaikutukset arvioidaan olevan erityisen suuria Lapin ja Kainuun maakunnissa. Matkailun sekä sosiaali- ja terveysalan työperäisten maahanmuuttajien asettautumispalvelujen kehittämisessä voidaan saada synergiaetuja mm. tilanteissa, joissa muuttavista pariskunnista toisella olisi jo kotimaassa suoritettuja sosiaali- ja terveydenhuollon opintoja.

Sujuvasti arktiseen elämään –hankkeen tavoitteena on luoda inarilainen toimintamalli kotouttamiselle ja asettautumispalveluille, ja sen toteuttamiseksi pilotoidaan käytännön toimenpiteitä sekä suunnitellaan perheen tukemisen ja työelämäpalvelujen saumatonta yhteentoimimista ottaen huomioon ympäröivä elinympäristö ja paikallinen väestö. Kehittämisen visiona on ”elä kuin inarilainen” eli kunnan näkökulmasta päämääränä on myös uusien asukkaiden saaminen kuntaan. Hankkeen avulla parannetaan työmarkkinoilla olevien maahanmuuttajien osaamista ja työmarkkinavalmiuksia. Toiminnassa paneudutaan eri palvelujen toimivuuden selvittämiseen ja varmistamiseen sekä palvelujen kohdentamisen problematiikkaan esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Toiminnassa käytetään monialaista yhteistyötä ja verkostomaista toimintaa. Hankkeessa testataan ja kehitetään erilaisia palvelu- ja tukirakenteita, yritysyhteistyötä sekä edistetään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta eli tarvittaessa autetaan työntekijöitä löytämään työpaikka alueelta tai kunta- tai maakuntarajat ylittäen. Sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla voidaan tavoitella myös pysyviä työsuhteita. Työperäisten maahanmuuttajien integroimiseksi hankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan kotoutumista edistävä malli ja toimintatapa ja edistetään palvelujen saatavuutta ja palvelutarpeiden tunnistamista. Hankkeen kautta voidaan miettiä pelisääntöjä paikallisyhteisön ja ulkomaalaisten kohtaamisissa. Asettautumispalvelujen merkittävyys näyttäytyy sosiaalisessa kestävyydessä, asukkaiden yhdenvertaisessa kohtelussa ja asioiden sujuvuuden varmistamisessa.

Hankkeen toimenpiteet koskevat seuraavia teemoja: 1. asettautumispalvelujen inarilaisen toimintamallin tekeminen, 2. ulkomaalaisten työnhakijoiden avustaminen paikallisissa viranomaispalveluissa, 3. asumispalveluissa auttaminen, 4. perheen tukeminen, 5. työelämäpalveluissa auttaminen sekä 6. tilaisuuksien ja kohtaamisten järjestäminen. Käytännössä toimenpiteinä on saada selville kohderyhmien tarpeet, suunnitella ne toimenpiteiksi ja testata asiakaspolkua esimerkiksi palvelumuotoilun kautta. Hankkeessa järjestetään teemallisia aktivointitapahtumia ja autetaan työnhakijoita paikallispalveluissa.

Hankkeen pääkohderyhminä ovat paikallinen palveluverkosto ja alueelta töitä hakevat erityisesti ulkomaalaiset työnhakijat. Paikallinen palveluverkosto koostuu paikallisista viranomaisista ja työnantajista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensimmäinen pääkohderyhmänä on paikallinen palveluverkosto eli julkinen sektori kuten Kela, verotoimisto, kunta, TE-toimisto ja poliisi sekä toisaalta paikallispankit, sillä heidän työtehtävät ovat lisääntyneet kasvavan matkailun myötä. Toinen pääkohderyhmä on paikalliset yritykset palveluverkoston jäseninä. Kolmas pääkohderyhmä on työttömät tai oppilaitoksissa opiskelevat ulkomaalaiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat alueella tai Lapissa olevat, työttömäksi jäävät ulkomaalaiset sesonkityöntekijät, jotka eivät halua muuttaa pois vaan heitä kannustetaan pysymään alueella ja löytämään uusi työ. Välillisenä kohderyhmänä on alueen ulkomaalaisten työntekijöiden ja sesonkityöntekijöiden puolisoja tai perhettä, josko heissä on työttömiä ja esimerkiksi hoitotyöhön haluavia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 596

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 097

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 746

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 120 122

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sairaalantie 3b

Postinumero: 99800

Postitoimipaikka: Ivalo

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 21

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tarvetta on kysytty Inari-Saariselkä -matkailualueen yritysten esimiehiltä ja ulkomaalaisilta työntekijöiltä, mutta kyselyssä ei ollut kysymyksiä sukupuolinäkökulmasta katsottuna. Kyse on tasa-arvoisesta toiminnasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on tasa-arvoinen eli ei ole merkitystä sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on tasa-arvoinen, mutta sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeessa ei käytetä luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Ei välitöntä merkitystä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Ei välitöntä merkitystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Ei välitöntä merkitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välitöntä merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Tapaamisissa käydään läpi kestävän kehitykseen liittyvät asiat.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Tapaamisissa käydään läpi kestävän kehitykseen liittyvät asiat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Tapaamisissa käydään läpi kestävän kehitykseen liittyvät asiat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Tapaamisissa käydään läpi kestävän kehitykseen liittyvät asiat.
Liikkuminen ja logistiikka 9 0
Tapaamisissa käydään läpi kestävän kehitykseen liittyvät asiat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Hanke edistää paikkakunnalla asuvien ulkomaalisten hyvinvointia helpottamalla asettautumista.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke edistää yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta ottamalla huomioon vähemmistöasemassa olevat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Edistetään palvelujen yhdenvertaisuutta tuomalla palvelut myös ulkomaalaisten saatavill, edistetään ja monikulttuurisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 4 5
Edistetään vuoropuhelua paikallisyhteisön ja kansainvälisten tulijoiden välillä sekä tietoisuutta mm. eettisesti kestävästä saamelaismatkailusta.
Ympäristöosaaminen 9 10
Tapaamisissa ja nettisivuilla ohjeistetaan ympäristöasioista ja kestävän kehityksen huomioimisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sujuvasti arktiseen elämään, työperäisen maahanmuuttajan toimintamalli –hankkeessa on luotu Inarin kuntaan maahanmuuttajan palvelupolku, toimintamalli ja opastussivusto nimeltä ”Make Inari your Home” englanniksi ja venäjäksi. Hankkeen alussa toteutettiin kohderyhmälle neljä tapaamista toimintamallin analysointia varten, mutta Covid19-pandemia keskeytti tapaamiset maaliskuussa 2020. Hankkeen vaikutuksesta perustettiin englanninkielinen Arctic Life Inari –Facebook-sivu, jonka tarkoituksena on toimia vertaistukena ja informaatiolähteenä paikallistiedon välittämisessä. Hankkeen alussa avustettiin vieraskielisiä asukkaita viranomaisissa asioimisessa, mutta hankkeen loppuvaiheessa panostettiin enemmän toimintamallin ja palvelupolun toteuttamiseen. Hankkeessa teetettiin viisi lyhytvideota vieraskielisten asukkaiden ja työntekijöiden asettautumisen ja kotoutumisen edistämiseksi. Lisäksi hankkeessa käännätettiin lomakkeita ja ohjeita. Hankkeen pääkohderyhminä olivat paikallinen palveluverkosto ja alueelta töitä hakevat erityisesti ulkomaalaiset työnhakijat. Paikallinen palveluverkosto koostuu paikallisista viranomaisista ja työnantajista.

Hankkeen tuotokset ovat luettavissa Inarin kunnan kotisivuilla, www.inari.fi.

Hanketta hallinnoi Inarin kunnan Yritys- ja kehittämispalvelut –yksikkö. Hankkeessa toimi lähes koko hankeajan hankekoordinaattori. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 120.121,90 euroa. Hankkeen kustannukset toteutuivat 79,7 %:sti, sillä hankkeen budjetti oli 150.746 euroa. Hankkeeseen saatiin ESR-rahoitusta 96.096,99 euroa (80 %) ja Inarin kunta myönsi 24.024,91euroa (20 %) kuntarahoitusta. Hankeaika oli 1.9.2019 - 31.10.2021.