Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21765

Hankkeen nimi: Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Eduro-säätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1508035-7

Jakeluosoite: Kairatie 75, PL110

Puhelinnumero: 0447139447

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: https://www.eduro.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riitta Harmanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.harmanen(at)eduro.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447139447

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on 75%:n työllisyysaste. Suurin potentiaali työllisyydenkasvussa on niissä ryhmissä, joissa työllisyys on nyt matalaa joko työttömyyden tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen takia esim. osatyökykyiset henkilöt. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kuntoutuspalveluiden jatkumoksi tarvitaan nykyistä enemmän vaihtoehtoisia työllistymisiä tukevia toimintoja ja rakenteita. Tuetun työllistymisen osuuskunta on yksi mahdollinen vaihtoehto. Hallitusohjelman tavoitteena on myös edistää ja tukea osuuskuntarakennetta ja osuuskuntamuotoista yritystoimintaa.

Lapin maakunnan elinvoimaisuus, kilpailukyky ja viihtyvyys sekä työnantajien että yksittäisten kuntalaisten näkökulmasta on talouden ja yhteiskunnan kestävyyden kannalta tärkeää. Lapin alueellisen työllisyyskokeilun aikana vahvistui yhteinen käsitys siitä, että työhönkuntoutuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi tarvitaan uuden tyyppisiä työmarkkinarakenteita. Säätiöiden johtajat ja kuntien työllisyysyksikköjen edustajat etsivät vaihtoehtoja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen kehittämisen ja työllistymisen edistämisen parantamiseksi. Lapin säätiöiden johtajat lähtivät valmistelemaan tämän pohjalta selvityshanketta, jonka kautta voidaan vastata esiin nousseisiin haasteisiin. Tuetun työllistymisen osuuskunta olisi yksi harkittava rakenne kehitettäväksi. Ennen kuin rakennetta voidaan kehittää, se edellyttää kattavaa selvitystä kehitystyön pohjaksi. Selvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa Lapin kuntien, oppilaitosten, yritysten sekä TE-hallinnon kiinnostusta osuuskuntatoiminnan rakenteiden ja toimintamallin luomiseen.

Hankkeessa selvitetään, minkälaisia mahdollisuuksia Lapin maakuntaan on luoda tämänkaltainen, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä siirtymätyömarkkinarakenne. Tämän kaltainen rakenne edellyttää taloudellista sitoutumista säätiöiden lisäksi kunnilta sekä oppilaitoksilta tuettujen oppimisympäristöjen rakentamiseen. Rakenne mahdollistaisi tuetusti heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen kehittymisen, työelämään osallistumisen ja siirtymisen avoimille työmarkkinoille tai yrittäjyyteen esim. työosuuskuntien kautta.
Tällainen rakenne olisi Tuetun työllistymisen osuuskunta, joka perustettaisiin Lapin viiden olemassa olevan työhönvalmennussäätiön yhteyteen. Säätiöt tarjoavat Tuetun työllistymisen osuuskunnille alustan, johon toimintaa voidaan rakentaa. Alusta sisältää toimitilojen, koneiden ja kaluston hyödyntämisen osuuskuntatoiminnassa. Lisäksi säätiöiden asiakkaille mahdollistuu työhönkuntoutuksen jatkumoksi osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen Tuetun työllistymisen osuuskunnassa.

HANKKEEN TOIMENPITEET:
TP 1. Kartoitetaan ja kootaan tietoa erilaisista työllistymisen rakenteista ja toimintamalleista, joka koskee vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia Rovaniemen, Kemin, Kemijärven, Tornion ja Sodankylän alueella.
TP 2. Bencmarking ja kartoitus tuetun työllistymisen osuuskuntamalleista Suomessa ja muualla Euroopassa. Tutustuminen eri osuuskuntamalleihin sekä niistä saatuihin kokemuksiin.
TP 3. Kartoitetaan oppilaitosten yhteistyöhalukkuutta hyödyntää Tuetun työllistymisen osuuskuntaa työelämälähtöisten koulutusten oppimisympäristönä.
TP 4A. Suunnitellaan uudentyyppinen avoimilla työmarkkinoilla toimivan tuetun työllistymisen osuuskunnan kokonaisvaltainen toimintamallin kuvaus.
TP 4B. Hankitaan asiantuntijapalveluina yhteiskunnallisena yrityksenä toimivan tuetun työllistymisen osuuskunnan kokonaisvaltainen toimintamallin arviointi ja siihen kehittämisehdotukset
TP 4C. Laaditaan tuetun työllistymisen osuuskunnan viestintä- ja markkinointisuunnitelma.
TP 5. Kartoitetaan kiinnostusta perustaa yhteinen osuuskunta (kunnat ja säätiöt) osallistamalla työpajoihin kuntien, säätiöiden ja oppilaitosten johtoa ja päättäjiä
TP 6. Päätösseminaari sekä selvitys- ja loppuraportti

HANKKEEN TULOKSET:
Lyhyen aikavälin tuloksena saadaan kattava selvitys alueen työllisyyden edistämisen nykytilasta sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön tuetun työllistämisen mallista. Raportissa kuvataan tuetun työllistymisen osuuskunnan rakennetta, joka voisi toimia säätiön alustalla tai säätiöiden rinnalla toimivana osuuskuntana. Lisäksi projektin tuloksia hyödynnetään valtakunnan tasolla osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallin selvitystyössä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat toimijaverkosto, johon kuuluvat Lapin säätiöiden lisäksi, kunnat; Tornio, Kemi, Kemijärvi, Sodankylä ja Rovaniemi sekä alueen II-asteen oppilaitokset, yritykset ja Lapin TE-toimisto.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 962

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 105 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 962

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Tornio, Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kairatie 75, PL 110

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on selvitetty tilastojen ja tutkimusten kautta, miten sukupuolierot näkyvät hankkeen toimialueella heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisessä. Osatyökykyisten osalta ei ole saatavissa kattavaa arviota sukupuolinäkökulmasta mutta on esitetty arvioita, että osatyökykyistenkin miesten osalta työttömyys on naisia suurempaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toteutukseen sekä toimenpiteisiin osallistuu naisia sekä miehiä ja tätä voidaan tehtävillä valinnoilla varmentaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen vaan sosiaalisen tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 6
Suunnitellaan uudenlainen sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä siirtymätyömarkkinarakenne heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Esiselvityshankkeen tuloksilla on välillisesti yhteys elikeinorakenteeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Esiselvityshanke on aineettomien palveluiden selvitystä ja suunnittelua.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Hyvinvointi lisääntyy työllistymisen rakenteiden kehittymisessä, joka huomioi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työmahdollisuuksien parantuessa
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Tasa-arvo lisääntyy ja eriarvoisuus vähenee työllistymisen rakenteiden kehittymisessä, joka huomioi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työmahdollisuuksien parantuessa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 5
Yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus lisääntyy työllistymisen rakenteiden kehittymisessä, joka huomioi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työmahdollisuuksien parantuessa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapin tuetun työllistymisen osuuskunnan selvityshanke toteutettiin Eduro-säätiöllä ajalla 1.9.2019 – 31.12.2020. Hankkeen toiminta-alueina olivat Lapin työhönvalmennussäätiöpaikkakunnat (Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio). Lapin työhönvalmennussäätiöt olivat hankkeen kehittämiskumppaneita. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat säätiöiden lisäksi toiminta-alueen kunnat, kehitysyhtiöt, oppilaitokset ja yritykset sekä Lapin Te-toimisto. Työhönvalmennussäätiöiden yhteisenä haasteena oli, ettei työhön kuntoutuksen jatkumoksi työmarkkinoilla ollut tarjolla vaikeimmin työllistyville asiakkaille tuettuja työpaikkoja. Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuutta perustaa Lapin työhönvalmennussäätiöiden rinnalle joko toiminta-alueen kuntien yhteinen tuetun työllistymisen osuuskunta tai useampia osuuskuntia.

Hankkeessa keskityttiin vuoden 2019 puolella erityisesti selvittämään säätiöpaikkakuntien työllisyyden edistämisen nykytilaa. Sen tuloksena saatiin kuntakohtaisesti laadullinen yhteenveto säätiöpaikkakuntien työllistymisen rakenteista ja toimintamalleista, hyvistä käytänteistä ja ongelmakohdista, jotka koskettavat heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia. Laadullisen koosteen lisäksi kuvattiin määrällisten tilastotietojen avulla kunkin kunnan toimintaympäristöä.

Kuntakohtaiset laadulliset yhteenvedot ja määrälliset koosteet työllisyyden nykytilasta esiteltiin tammikuulla 2020 säätiöiden ja kuntien edustajille. Tilaisuuksissa saatiin vahvistus, että säätiöt ja kunnat ovat kiinnostuneita olemaan mukana jatkoselvittämässä tuetun työllistymisen osuuskunnan mahdollisuuksista toimia työllistymishaasteisten osaamisen noston ja työllistymisen edistämisen välineenä.

Maaliskuulla alkaneen valtakunnallisen poikkeustilanteen takia jouduttiin selvittämään etäyhteyksin oppilaitoksien halukkuus hyödyntää Tuetun työllistymisen osuuskuntaa tuettujen työelämälähtöisten koulutusten alustana. Selvityksen tuloksena kiinnostuksen esittivät olla syksyn jatkotyöskentelyssä mukana Ammattiopisto Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU.

Toimintamallin työstövaiheessa tehtiin kesä-elokuun 2020 aikana arviointia. Arviointityöryhmä sai kesäkuun alussa hankkeessa laaditun taustamateriaalin, jonka pohjalta lähdettiin työstämään toimintamallia. Arviointityöryhmän tuloksena päädyttiin yhteen yhteiseen toimintamalliin eli Toimioon, joka voidaan toteutuessaan viedä kunkin säätiöpaikkakunnan omaan toimintaympäristöön. Arviointityöryhmän lopputulema oli, että Toimio -konsepti on hyvin valmisteltu ja sen voi sellaisenaan viedä esim. valtakunnallisen kokeilun kautta käytäntöön.

Kesäkuulla käynnistettiin myös hankkeen viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadinta, joka valmistui syyskuulla. Hankkeen viestinnän onnistumisen kannalta on ollut erityisen merkityksellistä, että yhdistettiin hankkeen arviointityöryhmän sekä viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadinta osittain samanaikaistoiminnaksi. Arviointityöryhmän työskentely tuki koko ajan viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadintaa ja myös päinvastoin. Näin toimien Toimio -konseptista saatiin niin sisällöllisesti kuin viestinnällisesti paras mahdollinen yhdistelmä, jota voidaan hyödyntää toimintamallin valtakunnallisessa, alueellisessa kuin paikallisessa viestinnässä.

Samanaikaisesti Suomen hallitus teki päätöksen syksyn 2020 budjettiriihessä toimista, joilla rakennetaan välityömarkkinoilla työllistämisen Suomen malli, jonka esimerkkinä käytetään Ruotsin Samhall-yhtiöstä saatuja hyviä kokemuksia ja työpankkikokeilun tuloksia. Työministeri Haatainen nimesi selvitystyötä tekemään tullin pääjohtaja Hannu Mäkisen. Selvitystyö valmistui helmikuulla 2021. Toimio -konsepti esiteltiin hankkeen ohjausryhmälle syyskuulla. Selvitystyön käynnistymisestä johtuen säätiöpaikkakunnat toivat hankkeen ohjausryhmässä tiedoksi, että niiden tahtotila oli ensisijaisesti odottaa selvitystyön tulos, että lähteekö valtio rahoittamaan pysyväluonteisesti osatyökykyisten työllistämisen tukia valtion tulevassa mallissa.
Syyskuun ohjausryhmän kokouksen jälkeen Toimio -konseptin tiedottamisen pääpaino oli valtakunnantasolla. Projektipäällikkö on yhteistyössä Vates -säätiön kanssa käynyt useita tapaamisia työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi myös sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön suuntaan. vaikuttamistyötä Suomen osatyökykyisten työllistämisen Suomen malliin Toimio -konseptin puolesta. Hankkeen päätösseminaarissa esiteltiin Toimio -konseptin mahdollisuuksista toimia Suomen osatyökykyisten työllistämisen mallina. Lisäksi tutustuttiin Osuuskunta Uurton ja Pohjois-Ruotsin Samhall toimintaan sekä kuultiin, mitä Suomen välityömarkkinamallilla tavoitellaan sekä mitä opimme työpankkikokeilusta.