Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21766

Hankkeen nimi: Digitaalisuus yrittäjyyskoulutuksen voimavarana, DYVA

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rauno Rusko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rauno.rusko(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 484 4204

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Lapin korkeakoulukonsernin yrittäjyysopintojen sisältöjä ja oppimismallia siten, että ne vastaavat yritysten liiketoimintaprosesseissa digitalisaation tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Suunniteltavan opetuksen sisällöllisenä tavoitteena on tuottaa yrityksille ja potentiaalisille tuleville yrittäjille (opiskelijoille) osaamista ja keinoja digitalisaation hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Opetusmenetelmien nopeissa kokeiluissa yhdistetään samanaikaisesti kaksi oppimisprosessia: opiskelijoiden ja yritysten asiantuntijoiden.

Asetetut tavoitteet saavutetaan hankkeessa muodostettavan asiantuntijaryhmän avulla, joka koostuu Lapin korkeakoulukonsernin liiketoiminnan ja yrittäjyyden opettajista, yrittäjistä ja yritysten muusta henkilöstöstä, digitalisaation asiantuntijoista, elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden edustajista sekä opiskelijoista.

Hankkeessa muodostettava asiantuntijaryhmä kokoontuu seminaareihin ja työpajoihin pohtimaan liiketoiminnan digitalisaation nykyisiä ja tulevia haasteita, erityisesti palveluiden ja asiakaslähtöisen digitalisaation kehittämistä, osto-osaamisen kehittämistä, uusien teknologioiden haltuunottoa (mm. virtuaalitodellisuus) sekä datan parempaa hyödyntämistä.

Asiantuntijaryhmässä täsmennetään sellaiset yritysten digitaaliset tarpeet, jotka nähdään välttämättömiksi siirtää liiketalouden ja yrittäjyyden opetukseen. Nopeiden kokeilujen (spin-offien) testausympäristönä toimivat asiantuntijaryhmään osallistuvien yritysten digitalisaatioon liittyvät ajankohtaiset haasteet, joihin liittyviä ratkaisuja testautetaan spin-offeina yrittäjyysopinnoissa. Testausympäristön toimijat ovat alan asiantuntijoita, mukana olevien yritysten edustajia, opettajia ja opiskelijoita. Spin-offeista saadut kokemukset ja palautteet taltioidaan ja arvioidaan asiantuntijaryhmässä painottaen oppimismallin sopivuutta yrittäjyysopintoihin.

DYVA-hanke käynnistää Lapissa elinkeinoelämän ja yrittäjyysopetuksen välille vuoropuhelujen käytännön, jonka keskiössä ovat uusien innovaatioiden ja digitaalisten ratkaisujen samanaikainen omaksuminen niin liiketoiminnassa kuin yrittäjyysopetuksessa. Molemmissa on samankaltaiset haasteet pysyä ajan tasalla ja kyetä hyödyntämään uusimman teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

DYVA-hankkeen aloittama nopeisiin kokeiluihin perustuva yritysten ja oppilaitosten välinen yhteiskehittäminen jää elämään myös hankkeen jälkeen. Kehittämisvaiheessa mukana olleiden yritysten kanssa solmitaan kumppanuussopimuksia yhteistyön jatkamisesta. Pitkällä aikavälillä muodostuu pysyvä vuoropuheluun perustuva oppimismalli ja käytäntöyhteisö, jossa yritykset, kehittämisyhtiöt ja oppilaitokset vahvistavat toistensa digitaalista osaamista osana tavanomaista toimintaansa. DYVA-hankkeen oppimismalli toimii aloitteellisena suunnannäyttäjänä digitaalisuutta edistäville yritysten ja oppilaitosten välisille nopeille kokeiluille. Hankkeen aikana tapahtuva oppimismallin laajeneminen Lapin yliopiston yrittäjyysopinnoista ensin korkeakoulukonsernin yrittäjyysopintoihin ja myöhemmin mahdollisesti ammatillisiin oppilaitoksiin varmistaa muodostettavan oppimismallin mahdollisimman laajan omaksumisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Lapin korkeakoulukonsernin ja ammatillisten oppilaitosten liiketoiminnan- ja yrittäjyyden opettajat,LUC -opintojen kehittäjät, opiskelijat (perusopiskelijat ja avoimen yliopiston kautta tulevat opiskelijat) sekä yrittäjät ja yritysten avainhenkilöt, samoin kuin kuntien elinkeinokehittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut yrittäjyyden kouluttajat ja suunnittelijat muissa oppilaitoksissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 725

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 118 706

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 233 856

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 148 383

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Ranua, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 99

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapin yliopiston yrittäjyysopiskelijoista noin 65 % on naisia. Hankkeessa kehitettävät oppimismenetelmät suosivat tasavertaisesti naisia ja miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tulokset hyödyntävät niin naisten kuin miesten yritysosaamisen vahvistamista. Hankkeessa kehitettävät oppimismenetelmät tarjoavat niin naisille kuin miehille helposti omaksuttavissa olevan yritystoimintaläheisen mallin digtaalisuuden hyödyntämiseen liiketoiminnan eri osa-alueilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen varsinaisena tavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Vahvistaa yrittäjyys- ja digitaalista osaamista elinkeinokehittäjien sekä yrittäjien keskuudessa ja siten vahvistaa yritysten kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia edelleen toimia Lapissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeen teemana digitaalisen asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Vahvistaa paikallista elinkeinoelämää ja siten osaltaan hyvinvointia. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön jaksaminen paranee yhteiskehittämisen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Avoimen yliopiston kautta kaikilla on mahdollisuus osallistua opintoihin. Digitaalisuutta tuodaan helposti lähestyttäväksi mm. naisopiskelijoilla
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Avoimen yliopiston kautta kaikilla on mahdollisuus osallistua opintoihin. Digitaalisuutta tuodaan helposti lähestyttäväksi mm. naisopiskelijoilla
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Lapin korkeakoulukonsernin yrittäjyysopintojen sisältöjä ja oppimismallia siten, että
ne vastaavat yritysten liiketoimintaprosesseissa digitalisaation tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Suunniteltavan
opetuksen sisällöllisenä tavoitteena oli tuottaa yrityksille ja potentiaalisille tuleville yrittäjille eli yrittäjyysopiskeijoille osaamista ja keinoja digitalisaation hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Opetusmenetelmien nopeissa kokeiluissa yhdistettiin samanaikaisesti kaksi oppimisprosessia: opiskelijoiden ja yritysten asiantuntijoiden.
Asetetut tavoitteiden saavuttamiseksi muodostettiin asiantuntijaryhmä, joka koostui Lapin
korkeakoulukonsernin liiketoiminnan ja yrittäjyyden opettajista, yrittäjistä ja yritysten muusta henkilöstöstä,
digitalisaation asiantuntijoista, elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden edustajista sekä opiskelijoista.
Hankkeessa muodostettava asiantuntijaryhmä kokoontui seminaareihin ja työpajoihin pohtimaan liiketoiminnan
digitalisaation nykyisiä ja tulevia haasteita, erityisesti palveluiden ja asiakaslähtöisen digitalisaation kehittämistä, osto-osaamisen kehittämistä, uusien teknologioiden haltuunottoa (mm. virtuaalitodellisuus) sekä datan parempaa
hyödyntämistä.

Digitaalisuus yrittäjyyskoulutuksen voimavarana -hankkeessa (DYVA) on kehitetty Lapin korkeakoulukonsernin tarjoamien liiketalouden ja erityisesti yrittäjyysopintojen sisältöjä ja menetelmiä niin, että ne vastaavat työelämän tarpeita ja antavat osaamista digitalisaation hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Samalla on vastattu tarpeeseen kehittää yrittäjien ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. (Kts. Arene ry:n, UNIFI ry:n ja Suomen Yrittäjät ry:n 2018.)

Hankkeen kohderyhminä ovat lappilaiset yrittäjät, yrittäjyysopiskelijat, opetushenkilöstö ja yritystoiminnan kehittäjät. Hankkeessa vuorovaikutteinen kehitystoiminta on perustunut kohderyhmien edustajista muodostetun niin sanotun asiantuntijaryhmän seminaareihin, työpajoihin ja nopeisiin kokeiluihin, joista on kerätty ajatuksia yrittäjyysopintojen sisällölli-seen ja menetelmälliseen kehittämiseen. Toimintaan osallistuminen on ollut avointa myös muille hankkeen kohderyhmien edustajille. Sen lisäksi, että hanke on jo toimintansa aikana kehittänyt hankkeeseen osallistuneiden digiosaamista ja yhteistyötä, on hankkeessa kehitetty käytäntöjä, joilla kohderyhmien digiosaamisen kehitystä ja yhteistyötä jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen.

DYVA-hanke on tuottanut osaltaan digitaalisen osaamisen vahvistamista asiantuntijaryhmän ja muiden hankkeeseen osallistuneiden kohderyhmien edustajien (yrittäjät ja muut yritysten edustajat, elinkeinojen kehittäjät, opettajat ja opiskelijat) keskuudessa. DYVA-hankkeen oppimismalli perustui hankkeeseen osallistuneiden toimintaan ja erityisesti yrittäjyysopetukseen suunnattuihin nopeisiin kokeiluihin. Nopeat kokeilut ovat edesauttaneet digiosaamista ja yhteistyötä vahvistavan toiminnan tuomista opetukseen ja yritystoimintaan. Lisäksi hankkeen järjestämät avoimet seminaarit ovat jakaneet hankkeen kohde- ja sidosryhmille tietoa digitalisaation mahdollisuuksista liiketoiminnassa ja opetuksessa.

Hankkeessa on toteutettu vuoropuheluun perustuvaa käytäntöä ja oppimismallia, jossa yritykset, kehittämisyhtiöt ja oppilaitokset vahvistavat toistensa digitaalista osaamista yhteisten kohtaamisten kautta asiantuntijaryhmän tapaamisissa, keskustelua virittävissä webinaareissa ja työpajoissa sekä nopeisiin kokeiluihin ja niiden tulosten esittelyyn liittyvissä kohtaamisissa. Aluksi toiminta perustui kasvokkaisiin face-to-face -kohtaamisiin, myöhemmin koronatilanteen johdosta virtuaalisesti järjestettyihin tapaamisiin ja tilaisuuksiin.

Hankkeen aikana Lapin yliopiston järjestämät yrittäjyyden perusopinnot laajenivat ensimmäisenä toimintavuotena (2019) Lapin yliopiston yrittäjyysopinnoista seuraavana vuonna (2020) korkeakoulukonsernin (LUC) yrittäjyysopintoihin, mikä merkitsi käytännössä sitä, että DYVA-hankkeiden kohteena olevaan opettajakuntaan tuli mukaan myös Lapin ammattikorkeakoulun opettajia. DYVA-hanke toimi tiiviissä vuorovaikutuksessa Lapin ammattikorkeakoulun opettajien ja edustajien kanssa hankkeen järjestämien tilaisuuksien ja tapaamisten kautta. Toiminnan pysyvyyttä ja laajenemista tukee tämä hankkeen aikana tapahtunut toiminnan laajeneminen. Hankkeen toiminnassa on ollut mukana oppilaitosten edustajia ja toimeksianto-oppimismenetelmästä viestitään myös muuten toisten oppilaitosten edustajille, millä tavoitellaan oppimismallin levittämistä vähitellen muihin oppilaitoksiin.
Toiminta ja sen tulokset kulminoituvat hankkeen neljään työpakettiin:
- Toiminnan käynnistäminen ja tausta-aineiston hankinta (Työpaketti 1)
- Seminaarit ja työpajat (Työpaketti 2)
- Nopeat kokeilut (Työpaketti 3)
- Viestintä ja jalkauttaminen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen Lapin korkeakoulukonsernissa (Työpaketti 4)


Työpaketti 1. Toiminnan käynnistäminen ja tausta-aineiston hankinta


Hankkeessa muodostettiin kohderyhmien edustajista koostuva niin sanottu asiantuntijaryhmä ja johon hankkeen alussa sitoutettiin 23 yritystä. Hankkeen alussa toiminta perustui lähitapaamisiin ja tilaisuuksiin saatiin sitoutettua samoja yrityksiä ja henkilöitä. Erityisesti Korona-tilanteen siirtäessä tilaisuuksia etätapahtumiksi hankkeen aikana sen toimintaan osallistuneiden kohderyhmän jäsenten kokoonpano alkoi vaihdella voimakkaasti. Kaikkiaan hankkeen toiminnassa on ollut mukana noin 90 yrittäjää/yrityksen edustajaa, 50 opiskelijaa, 10 elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden edustajaa ja 20 opetushenkilöstön edustajaa. Asiantuntijaryhmän toiminnassa ja yhteistyössä on tutustuttu digitalisaation ilmiöön ja kehitetty yrittäjyysopintoja uudistumiskykyiseksi, asiakaslähtöisesti ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi niin, että opinnot tukevat ja laajentavat opiskelijoiden ymmärrystä ja osaamista liittyen liiketoiminnan kestävään kehitykseen uusimman tiedon ja teknologian tarjoamin mahdollisuuksin.

Toiminnan käynnistymiseen liittyi mm. markkinointimateriaalin suunnittelu ja hankinta. Hankkeelle suunniteltiin oma visuaalinen ilme, jota on hyödynnetty hankkeen eri vaiheissa.

Tausta-aineiston hankinta on perustunut hankehenkilöstön tekemään kartoitukseen yrittäjien digiosaamisen tarpeista ennen hankkeen käynnistymistä ja välittömästi käynnistymisen jälkeen sekä hankkeen toiminnan myötä. Tarpeita on kartoitettu tutustumalla tutkimus- ja muuhun kirjallisuuteen, ajankohtaiseen keskusteluun, aiempien hankkeiden antiin (mm. DigiStep) ja lisäksi hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa kohderyhmien toiminnassa. Asiantuntijaryhmän jäsenille on laadittu ja lähetetty kaksi kyselyä 5.9.2019 ja 21.10.2020, joissa on tiedusteltu, mitä digitaalisia osaamistarpeita heillä on olemassa ja mitä näihin tarpeisiin liittyviä nopeita kokeiluita (toimeksiantoja) yrittäjillä on tarjottavana yrittäjyyttä ja liiketoimintaa opiskeleville opiskelijoille. Hankkeen toimintaa on suunniteltu muun muassa kartoituksessa esiin nousseiden tarpeiden pohjalta.

Työpaketti 2. Seminaarit ja työpajat

Asiantuntijaryhmä kokoontui seminaareihin ja työpajoihin pohtimaan liiketoiminnan digitalisaation nykyisiä ja tulevia
haasteita sekä yrittäjyyden että yrittäjyysopetuksen näkökulmasta. Asiantuntijaryhmän varsinaisten jäsenten lisäksi tilaisuuksiin kutsuttiin vähitellen mukaan myös laajempi joukko potentiaalisesti aiheesta kiinnostuneita yritysten ja organisaatioiden edustajia sekä yrittäjyyskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita. Tämä tapahtui erityisesti tilaisuuksien muututtua Korona-tilanteen myötä etätilaisuuksiksi, joissa ei ollut aiempia tilaan tai tarjoiluun liittyviä rajoitteita.

Kaikkiaan DYVA-hanke tarjosi 15 seminaaria tai työpajaa, joista 3 järjestettiin yhteistapahtumana muiden hankkeiden kanssa (mm. Pk-yritysten vertaistuella tulevaisuuteen-, Business Ladies- ja Tequ Talks -hankkeet). Tilaisuuksien osallistujamäärät vaihtelivat huomattavasti, tyypillisesti paikalla oli 10-50 henkilöä. Kaikkiaan hankkeen toiminnassa on ollut mukana noin 90 yrittäjää/yrityksen edustajaa, 50 opiskelijaa, 10 elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden edustajaa ja 20 opetushenkilöstön edustajaa.

Asetettujen tavoitteiden mukaisesti seminaarit tuottivat uutta tietoa nykyisistä ja ennakoitavissa olevista mahdollisuuksista hyödyntää digitalisaatiota yritystoiminnassa. Seminaarien alustajat ovat alansa kärkipään asiantuntijoita Suomessa. Heidän valinnassaan kiinnitettiin huomioita myös heidän asiantuntemuksensa osuvuuteen suhteessa lappilaiseen elinkeinoelämään.

Työpajoissa tapahtui varsinainen opetussisältöjen ja hankkeessa kokeiltavan (ks. Työpaketti 3; nopeat kokeilut)
oppimismenetelmän arviointi. Arvioinnin organisoinnista vastasi hankehenkilöstö, joka tuotti arvioinnissa tarvittavan
materiaalin esittelyn ja datan asiantuntijaryhmän käyttöön. Työpajat jakautuivat teemapohjaisiin opetussisältöjä kehittäviin tilaisuuksiin ja oppimismenetelmän kehittämistyöhön.

Työpaketti 3. Nopeat kokeilut

Testausympäristönä toimivat asiantuntijaryhmään osallistuvien yritysten digitalisaatioon liittyvät ajankohtaiset haasteet, toimeksiannot eli nopeat kokeilut. Toimeksiannot eivät ole varsinaisia toimeksiantoja, niiden sisältö ei ollut mitenkään salainen, vaan julkinen: kehittämistapaukset käsiteltiin läpinäkyvästi ja ne ovat kaikkien hankkeessa mukana olevien yritysten omaksuttavissa.

Tapausesimerkkien avulla tapahtui oppimismenetelmän kehittäminen. Ne hyödyttivät samalla kertaa kaikkia
hankkeeseen osallistuvia yrityksiä vertaisoppimisen kautta työpajoissa. Testausympäristön osallistujien ydinosan
muodostavat asiantuntijan ryhmän jäsenet eli alan asiantuntijat, mukana olevien yritysten edustajat, opettajat ja opiskelijaryhmät. Useisiin tilaisuuksiin kutsuttiin myös asiantuntijaryhmän ulkopuolelta lukuisia yrityksiä, opiskelijoita ja muita alan toimijoita.

Toimeksiannot tuottivat spin-offeina aineistoa yrittäjyysopintojen kehittämiseen. Saadut kokemukset ja palautteet
taltioitiin ja arvioitiin. Hankkeen aikana työstet