Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21770

Hankkeen nimi: Innovaatiopotentiaalin kasvattaminen kuva-analyysiosaamista kehittämällä - kuva-analyysikeskus KUBIAC

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Puhelinnumero: 029445 1111

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jussi Tohka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Apulaisprofessori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.tohka(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050575738

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biolääketieteellinen kuvantaminen on yksi Itä-Suomen kansallisista vahvuusalueista ja kansainvälisesti merkittävistä osaamiskeskittymistä. Kuvantamisosaaminen ja -infrastruktuuri on ollut keskeisessä roolissa houkuttelemassa kansainvälisiä investointeja alueelle. Satojen ammattilaisten työhön terveysteknologiayrityksissä, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, ja Itä-Suomen yliopistossa kuvantaminen liittyy keskeisellä tavalla. Automaattinen kuva-analyysi on kasvava osa kuvantamiseen liittyviä tarpeita, koska kuvadatan määrä lisääntyy jatkuvasti eivätkä perinteiset, paljon ihmistyötä vaativat data-analyysitekniikat ole enää mahdollisia. Automaattiset menetelmät ovat ottaneet isoja edistysaskelia aivan viime vuosien aikana tekoälyyn ja erityisesti syviin neuroverkkoihin perustuvien data-analyysimenetelmien voimakkaan kehityksen myötä. Tekoälyyn pohjautuvat menetelmät eivät tule syrjäyttämään kuva-analyysin soveltamisen huippuosaajia (lääkekehittäjät, biolääketieteen tutkijat, radiologit, sairaalafyysikot), mutta tekoälyä hyödyntämään pystyvät huippuosaajat tulevat syrjäyttämään ne, jotka eivät sitä kykene hyödyntämään. Tästä syystä, jotta Itä-Suomen vahva asema biolääketieteellisessä kuvantamisessa ja sitä hyödyntävässä terveysteknologian kehityksessä pystytään säilyttämään, on välttämätöntä investoida kuvantamisen soveltajien kuva-analyysiosaamisen kehittämiseen. Lisäksi kokeellisen magneettikuvantamisen kansallisesti ainutlaatuinen infrastruktuuri Kuopion seudulla (kaikki viisi Suomen kokeellista magneettikuvantamislaitetta sijaitsevat Kuopiossa Savilahden alueella) tarjoaa loistavan mahdollisuuden kuvantamiseen liittyvän innovaatiopotentiaalin kehittämiseen yhdistämällä infrastruktuurin, kuvantamisteknologiaan ja sovelluksiin liittyvän osaamisen kuva-analyysiosaamiseen. Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen vaatii toimia eri toimijaryhmien kohtauttamiseksi, ja keskinäisen yhteisymmärryksen kasvattamiseksi.

Yllämainitut seikat luovat useita koulutuksellisia paineita: 1) Kuvantamista hyödyntävien ammattilaisten pitäisi paremmin onnistua tiedostamaan tekoäly-pohjaisten kuva-analyysimenetelmien luomat mahdollisuudet, ja toisaalta niiden haasteet; 2) kuva-analyysimenetelmien kehittämisen huippuosaajien tarve on kasvanut voimakkaasti; 3) kehittäjien ja hyödyntäjien kumppanuudesta syntyisi uudenlaiseen osaamiseen pohjautuvaa liiketoimintaa, ja tämän avulla voitaisiin paremmin ennakoida muuttuvia osaamistarpeita.

Tässä hankkeessa vastaamme ylläoleviin tarpeisiin seuraavin toimenpitein:

1) Perustamme Kuopion kuva-analyysikeskus (Kuopio Biomedical Image Analysis Center, KUBIAC) parantamaan kuva-analyysiin liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden (yritykset, yliopistot, KYS) välillä. Keskus tulee kasvamaan merkittäväksi toimijaksi kuvadata-analyysipalveluiden ja niihin liittyvän koulutuksen tuottajana.

2) Kouluttamme kuva-analyysiä työssään hyödyntäviä henkilöitä (terveysteknologia-yritysten henkilökunta, KYS:n kuvantamiskeskuksen fyysikot ja radiologit, yliopiston tutkijat) paremmin tiedostamaan tekoälypohjaisen kuva-analyysin mahdollisuudet ja paremmin hyödyntämään automaattisen kuva-analyysin käyttömahdollisuudet.

3) Tuomme koulutusorganisaatioihin lisätietoa yritysten ja KYS:n tarpeista kuva-analyysin suhteen luoden uusia innovaatioita, kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia (Horizon, Business Finland ja NIH-rahoitus) ja parantaen koulutuksen kohdennusta alykkään erikoistumisen periaatteiden mukaisesti.

4) Koulutamme kuva-analyysimenetelmäkehityksen erityisosaajia alueen toimijoiden tarpeisiin ennakoiden muuttuvia osaamistarpeita.

5) Verkostoimme kuva-analyysiosaajia kansainvälisesti ja valmistella kansainvälisiä hankkeita (Horizon, NIH) kuva-analyysikeskuksen pitkäjänteisen kehittämisen tueksi.

Lyhyellä aikavälillä hanke tuottaa uutta kuva-analyysin osaamista Kuopion seudulle, luo kumppanuutta eri kuva-analyysin toimijoiden välille (eri sektorien sekä menetelmänkehittäjien ja niiden soveltajien välille), ja parantaa kohderyhmien digitalisaatiovalmiuksia. Pitkällä aikavälillä hanke synnyttää uuden kuva-analyysin innovaatioalustan, jonka rakennamme tukevasti olemassaolevien, kansallisesti ainutlaatuisten kuvantamisresurssien päälle. Tästä seuraa uusia yrityksiä, työpaikkoja, sekä kansainvälistä innovaatiorahoitusta alueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat 1) kuvantamista hyödyntävien yritysten henkilökunta (FinVector, Charles River, KCT, Orion Pharma, Experimentica), 2) KYS:n kuvantamiskeskuksen radiologit ja fyysikot, 3) yliopistojen (UEF, Savonia) ja VTT:n työssään kuvantamista (MRI, mikroskopia, elektronimikroskopia) hyödyntävät tutkijat (esim. A.I. Virtanen instituutti, biolääketiede, kliininen lääketiede), ja 4) kuva-analyysimenetelmiä kehittävät erikoisosaajat yliopistolla (A.I. Virtanen instituutti, sovelletun fysiikan laitos, tietojenkäsittelytiede), yrityksissä (Kubios, Heart to Save, Combinostics, 3D-talo) ja VTT:llä. Pohjois-Karjalan keskussairaalan radiologeille ja fyysikoille tarjotaan mahdollisuus osallistua hankkeen koulutustilaisuuksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

1) Hankkeeseen osallistuvien yritysten henkilöstö, joka eivät itse osallistu hankkeen toimenpiteisiin.
2) KYS:n henkilöstö kuvantamiskeskuksen ulkopuolella sekä kuvantamiskeskuksen muu henkilöstö.
3) Yliopiston opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 188 922

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 221 153

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmät, IT-yritysten työntekijöitä lukuunottamatta, ovat melko tasaisia sukupuolijakaumaltaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molemmat sukupuolet voivat osallistua tasapuolisesti hankkeen toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa noudatetaan sukupuolten tasa-arvoa kaikilta osin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Toiminta ei koske luonnonvarojen käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Toiminta ei koske ilmaston muutosta tai sen riskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Toiminta ei koske luonnon monimuotoisuutta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toiminta ei koske vesistön tilaa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toiminta ei koske Natura-ohjelmaa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Toiminta ei koske materiaaleja eikä jätteitä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Toiminta ei koske energiataloutta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeessa tavoitellaan älykkääseen erikoistumiseen perustuvaa huippuosaamisen kehittämistä kasvualoilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 9
Hankkeessa tavoitellaan uuden kehitys- ja innovaatioympäristön luomista ja innovaatiopotentiaalin kasvattamista. Hankkeessa osaamistaan kehittäneet henkilöt pystyvät paremmin kehittämään uusia palveluja ja ainettomia tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Toiminta ei koske liikkumista ja logistiikkaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Hankkeessa syntyvää uutta osaamista voidaan hyödyntää sairaalaympäristöissä, hyvinvointiteknologian, ja lääkkeiden kehityksessä. Siten hankkeen voidaan katsoa välillisesti edistävän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Toiminta ei koske tasa-arvoa, joskin toiminnan periaatteet noudattavat tasa-arvoisuutta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Toiminta ei koske kulttuuria
Kulttuuriympäristö 0 0
Toiminta ei koske kulttuuria
Ympäristöosaaminen 0 0
Toiminta ei koske ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-