Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21774

Hankkeen nimi: PÄHEE-hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2335153-2

Jakeluosoite: Ilvolankatu 14b

Puhelinnumero: 017-83351

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ylasavonseurakunnat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jouni Vuorijärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtava nuorisotyönohjaaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.vuorijarvi(at)evl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7335215

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nykyaikaiset päihde- ja asennekasvatusmenetelmät perustuvat yhä vähemmän uhkakuviin ja pelotteluun, pikemminkin oivaltavan informaation käsittelyyn sekä nuoren päätöksentekokyvyn vahvistamiseen. Käytössä olevat menetelmät ovat Suomessa sangen perinteisiä ja samalla nuorisokulttuurin huomiotaloudessa nämä uhkaavat jäädä marginaaliin trendikkäämpien päihdemyönteisten nuorisovirtausten rantauduttua Suomeen.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää uuden sukupolven osallistava päihde- ja asennekasvatusväline, ”PÄHEE”, 15-19-vuotiaille nuorille. Väline hyödyntää pelillisyyttä, virtuaalitekniikka sekä perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Mallin avulla edistetään ja vahvistetaan nuoren omaa päätöksentekokykyä sekä kokemusta omasta mielekkäästä osallisuudesta. Työkalu on kokonaan uudenlainen tapa hyödyntää teknologian, fyysisen kohtaamisen sekä osallisuuden keinoja ja menetelmiä.

PÄHEE-välineen suorana vaikutuksena alueella käynnistyy uuden sukupolven päihde- ja asennekasvatusmenetelmä päähakijan tuottamana. Lisäksi menetelmää on levitetty ja käyttöönottoon kannustettu nuorisotyön verkoston piirissä. PÄHEE on saanut pakohuonepelinä hyväksynnän asenne- ja päihdekasvatusvälineenä kasvattajien keskuudessa. Nuoret kokevat pelin mielekkäänä sekä vahvistavan omaan päätöksentekokykyä. Päihteiden käyttö nuorten keskuudessa on vähentynyt.

Keskipitkällä aikavälillä PÄHEE -päihde- ja asennekasvatusmenetelmänä toimii eri puolella Itä-Suomea, mahdollisesti valtakunnallisesti. Syrjäytyminen on vähentynyt. Päihteiden käyttö on vähentynyt. Sosiaalinen vahvistuminen etenee.

”PÄHEE”-väline tuotetaan neljässä vaiheessa. Ensin (1) tunnistetaan ja määritellään teemakokonaisuus ja luodaan käsikirjoituksen viitekehys yhdessä kohderyhmän nuorista koostuvan pilottijoukon (N=30) kanssa. Samalla selvitetään ja tekniset puitteet ja mahdollisuudet. Seuraavassa vaiheessa (2) karsitaan ja yhdistellään ideat ja luodaan käsikirjoitus yhdessä nuorten kanssa palveluntuottajan tuella. Samalla kilpailutetaan ohjelmointityö ja tekniset ratkaisut. Tehdään pilottivaiheen toteutussuunnitelma. Testausvaiheessa (3) Vuorkataan loppuajasta tarvittavat koneet ja vp-lasit. Toteutetaan kokeilu ”PÄHEE”-päihde- ja asennekasvatusvälineen prototyypillä. Kerättyjen käyttäjäkokemusten ja kriittisen arvion pohjalta ohjelmistoa, dramaturgiaa ja fyysistä toteutusympäristöä muokataan. Viimeisessä vaiheessa (4) lisätään tiedonlevittämisen ja kumppanuuksien rakentamisen intensiteettiä nuorisotyön verkostoissa. Viimeisen vaiheen jälkeen PÄHEE on valmiina laajaan käyttöönottoon alueellisesti sekä monistamiseen eri seutukuntien käyttöön valmiine kumppanuuksineen.

”PÄHEE”-hankkeen toteuttaa Ylä-Savon seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä on vahva nuorisotyön toimija, joka tekee määrällisesti ja laadullisesti merkittävää nuorisotyötä kohderyhmän 15-19-vuotiaat nuoret, parissa. Toteuttajalla hyödyntää PÄHEE-välineen levitystyössä omia laajoja nuorisotyön verkostoja sekä seurakuntien nuorisotyön verkostoa, joka kattaa koko Suomen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa tuotekehitetään päihdekasvatusväline 15-19 vuotiaille koululaisille/opiskelijoille.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on 30 hengen testiryhmä, joka koostuu 15-19-vuotiaista opiskelijoista. Testiryhmä toimii kokemusasiantuntijaroolissa ideoiden, testaten ja arvioiden välineen vaikuttavuutta ja käyttäjäkokemusta. Testiryhmän osallistujat rekrytoidaan eri koulutusasteiden ja elinympäristöjen piiristä, jotta kokeilujoukko voi tuoda mahdollisimman monipuolisen näkemyksen. Käytännössä varmistetaan sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen piirissä olevien nuorten osallistuminen.

Lisäksi hanke kuulee ja tekee tiivistä yhteistyötä opinto-ohjaajien, koulusosionomien, kuraattorien ja nuorisotyöntekijöiden kanssa, tuotteesta tiedottamisen ja tuotteen lanseerauksen helpottamiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset hyödyt syntyvät hankkeen päätyttyä ja PÄHEE- päihde- ja asennekasvatusvälineen käyttöönoton jälkeen.

Hankkeen päätyttyä PÄHEE-välineen käyttö käynnistyy seurakuntien omana toimintana. Lisäksi seurakunta levittää ja jakaa työvälinettä sekä tarjoaa monistamismahdollisuutta seurakuntien laajan nuorisotyöverkoston kautta eri toimijoille.

PÄHEE välineen lopullisia hyödynsaajia ovat ylä-asteiden ja 2-asteen ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen oppilaat ja opiskelijat sekä yhteiskunta. Omana toimintana seurakunta tavoittaa Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven alueen nuoret ja seurakuntaverkoston kautta moninkertaisen määrän nuoria.

Yhteistyötä tehdään myös perheiden, koulujen ja oppilaitosten kanssa, Iisalmen kaupungin, kansalaisjärjestöjen ja kauppakeskusten kanssa PÄHEE-mallin tarjonnan ja jatkokehittämisen tiimoilta.

PÄHEE- väline tukee nuorten parissa toimivien kasvattajien, ammattilaisten ja vapaaehtoisten työtä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 187 381

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 180 886

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 226

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 226 107

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Sonkajärvi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta hyödyntämällä Työ- ja elinkeinoministeriön (12/2011) opasta Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Jatkossa osallistutaan aiheeseen liittyviin koulutuksiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvo mutta tämä ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 5
Hankkeen aikana syntyvät jätteet kerätään kierrätykseen. Jätettä syntyy hankeen aikana todella vähän, koska toimintaympäristö on digitaalinen. Suosimme laadukkaita, vaikkakin hieman kalliimpia laitteita, niiden kestävyyden takia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli,jota on tarkoitus jatkokehittää
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
Pelinaikana liikutaan omatoimisesti. PÄHEE-tarvikkeet ovat helposti liikuteltavia ja mahtuvat henkilöautoon
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hankkeen päätavoitteena on luoda elämysympäristö, joka edistää nuorten hyvinvointia, ehkäistä päihde myönteisyyttä, vahvistaa nuoren omaa päätöksentekokykyä
Tasa-arvon edistäminen 6 3
Päihteettömällä elämällä nuoret voivat kokea itsensä tasa-arvoiseksi yhteiskunnassa. Elämysympäristössä toimitaan pienessä 3 henkilön ryhmässä. Ryhmän keskinäisillä tiedoilla ja taidoilla on mahdollista suoritta annettu tehtävä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeen valmiilla lopputuotteella tavoitteena on päihteiden käytön vähentymisellä vähentää nuorten syrjäytymiskehitystä, yksinäisyyttä ja vahvistaa päätöksentekokykyä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää uuden sukupolven osallistava päihde- ja asennekasvatusväline, ”PÄHEE”, 15-19-vuotiaille nuorille. Pähee hyödyntää yhdessä pelillisyyttä, virtuaalitekniikka sekä perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Päheen avulla edistetään ja vahvistetaan nuoren omaa päätöksentekokykyä sekä kokemusta omasta mielekkäästä osallisuudesta. Työkalu on kokonaan uudenlainen tapa hyödyntää yhdessä teknologian, fyysisen kohtaamisen sekä osallisuuden keinoja ja menetelmiä.

Hankeen aikana kehitettiin ammattilaisille asenne- ja päihdekasvatustyökalu. Päheeseen kuuluu virtuaalilaseilla pelattava tutoriaalihuone ja pakohuone sekä pienryhmä kohtainen palautekeskustelu/ info pelistä ja päihteistä.

Virtuaalista pakohuonepeliä voi pelata internetverkon välityksellä virtuaalilaseja hyödyntäen. Peli on suunniteltu kolmihenkisille joukkueille. Peli on monihuonepelattava, eli useampi ryhmä voi pelata saman aikaisesti. Peliä voi pelata suomen, ruotsin ja englannin kielisenä. Pähee pakettiin kuuluu opettelutila, varsinainen pakohuone ja lopuksi purku-/infokeskustelu päihteistä. Päheen etuja on mm. olemassa olevan tietoverkkojen hyödyntäminen, nopea käyttöönotto verrattuna fyysiseen pakohuoneeseen, uutuus ja monistettavuus.

Hankeen seurantaryhmänä oli nuorista koostuvat kolmihenkiset ryhmät Juhani Ahon koulun yläasteelta, Iisalmen lyseosta ja Ylä-Savon ammattioppilaitokselta. Kaikki osallistuivat 2 kertaa Pähee-tuokioon. Ensimmäisellä kerralla he vastasivat kännykällä lyhyeen päihdekyselyyn, joka johdattaa aiheeseen ja pelasivat tutoriaalihuoneen. Toisella kerralla he menivät suoraan Päheen- virtuaaliseen pakohuoneeseen sekä vastasivat loppukyselyyn ja osallistuivat loppukeskusteluun.

Hankkeessa oli myös nuorista koostuva idearyhmä (10-14 henkeä), joka ideoi, suunnitteli sekä testasi virtuaalista pakohuonepeliä ja antoi tästä palautetta käsikirjoittajalle ja ohjelmistotoimistolle. Ideana oli, että saataisiin nuorilta nuorille virtuaalipeli. Ryhmä kokoontui kesäkausia lukuun ottamatta 2 kertaa kuukaudessa joko etäkokouksessa tai fyysisesti.

Pähee-hanke kehitti nykyaikaisen virtuaalisen pakohuonepelin päihde- ja asennekasvatusvälineeksi, jonka kohderyhmä koki sopivan haastavaksi ja mielenkiintoiseksi. Nuorten antama palaute on ollut positiivista. Parhaimmillaan Pähee on pienryhmätyöskentelyssä (3-4 henkeä).

Ohjausryhmän oli 8-henkinen.