Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21775

Hankkeen nimi: Osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Niiralan Kulman asukkaille (ONNI)

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Savon Liikunta

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1440589-3

Jakeluosoite: Haapaniemenkatu 10 A

Puhelinnumero: 040 705 8897

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.pohjois-savonliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Risto Kovanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluejohtaja, hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: risto.kovanen(at)pohjois-savonliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 705 8897

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Niiralan Kulma Oy on Kuopion kaupungin omistama vuokrataloyhtiö. Tällä hetkellä yhtiöllä on Kuopion keskusta-alueella ja maaseutualueilla yhteensä yli 6 000 asuntoa, joissa asuu yli 10 000 kuopiolaista. Asukasvalinnassa noudatetaan Ara:n ohjeita, joissa etusijalle asetetaan asunnottomat, kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Nyt Niiralan Kulmassa on havahduttu asukkaiden lisääntyneisiin sosiaalisiin ongelmiin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden puutteeseen ja noiden myötä lisääntyviin negatiivisiin lieveilmiöihin, kuten hyvinvoinnin laskuun. Hankkeella vastataan noihin tarpeisiin.

Hanke menee kohderyhmän luo. Pilotoitavat toimenpiteet (säännöllinen viikoittainen toiminta, kurssit, elintapaneuvonta ja mittaukset, yhteisölliset tapahtumat, keskustelutuokiot) toteutetaan kahdella Niiralan Kulman asuinalueella: kerrostalojen tiloissa (kerhotila, kuntosali), piha-alueilla tai asuinalueelta yhdessä liikkeelle lähtien. Tavoitteena on kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä asuinalueen yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hanke tuo elämää asuinalueelle ja lisää asumisviihtyvyyttä. Osallistumisen myötä vireämpi kohderyhmä huolehtii paremmin omasta ja asuinalueen hyvinvoinnista ja suunnittelee omaa tulevaisuuttaan. Lisääntynyt hyvinvointi vahvistaa työ- ja toimintakykyä.

Hankeessa laaditaan selvitys pilotoiduista toimenpiteistä sekä kalenteroituja toteutusmalleja asuinalueiden yhteisen toimintavuoden toteutukseen. Tavoitteena on juurruttaa hankkeessa mukana oleville asuinalueille yhteisen toimintavuoden toteuttamisen kulttuuri ja levittää toimintamallia asuinalueille laajemmin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Niiralan Kulma Oy:n kahden asuinalueen asukkaat. Hankkeen toimenpiteiden kohdeasuinalueet valikoituivat hankkeen valmisteluvaiheessa toteutetun, asukkaiden tarpeita ja toiveita kartoittavan kyselyn perusteella. Aktiivisimmin vastanneet (=eniten vastauksia) kohteet pääsivät mukaan hankkeeseen ja valintaperuste mainittiin myös kyselyn infotekstissä. Muiden Niiralan Kulman asuinalueiden asukkaat voivat tulla osallistumaan hankkeen kohdeasuinalueilla toteutettaviin toimenpiteisiin ja myös lähialueen muiden asukkaiden osallistuminen on mahdollista. Mikäli esimerkiksi toisen hankkeen kohdeasuinalueen aktivointi osoittautuisi haasteelliseksi, voidaan osa suunnitelluista toimenpiteistä toteuttaa jollain muulla, kolmannella, Niiralan Kulman asuinalueella.

Hankkeen pääkohderyhmän muodostavat Niiralan Kulma Oy:n Kuopion keskusta-alueen Linnanpellonkadun asuinalueen ja Taivaanpankontie 23:n asukkaat. Kohteiden asukasjoukot ovat taustoiltaan ja ikärakenteeltaan moninaiset. Linnanpellon asuinalueen 198 asukkaasta 138 on ikähaarukassa 18-70 vuotta, 40 asukasta kuuluu 0-17 -vuotiaiden ikäjoukkoon ja asukkaista 20 on yli 70-vuotiaita. Taivaanpankontien 96 asukkaasta 63 on ikähaarukassa 18-70 vuotta, 24 ikähaarukassa 0-17 vuotta ja 9 ikähaarukassa yli 70-vuotiaat. Hankkeen toimenpiteet ovat kaikille avoimia ja osallistuminen on osallistujille maksutonta. Valtaosa näiden kahden kohdeasuinalueen asukkaista on työikäisiä ja asukkaita on kahdessa kohteessa yhteensä 294.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyvät välillisesti osallistuneiden asukkaiden lähi- ja tuttavapiirit laajemmin. Lisäksi myönteisiä välillisiä vaikutuksia tulee asukkaiden lähiympäristöön (mm. mahdollinen lieveilmiöiden väheneminen, asumisviihtyvyyden lisääntyminen) ja tahoille, joiden kanssa osallistuneet asukkaat asioivat tai joiden kanssa osallistuneet ovat tekemisissä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 692

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 692

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 528

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 528

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeessa toimitaan sukupuolineutraalisti ja hanke kohdistuu tasapuolisesti molempiin sukupuoliin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa seurataan molempien sukupuolten osallistumista hankkeen toimenpiteisiin ja arvioidaan toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminnassa huomioidaan tasapuolisesti molemmat sukupuolet, mutta tämä ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 2
Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan paljon kohdeasuinalueiden piha-alueella, lähiliikuntapaikoilla ja lähiluonnossa liikkuen. Osallistujat tutustuvat lähiluontoon ja sen tarjoamiin hienoihin liikunta- ja toimintaympäristöihin. Luonnon arvostus ja halu luonnosta huolehtimiseen lisääntyy. Hankkeen materiaalihankinnoissa kiinnitetään huomiota ekologisuuteen. Välillisesti luonnosta huolehtimisen ja luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisen kulttuuri siirtyy osallistuneiden lähipiirille ja mahdollisesti keskustelujen kautta lähiympäristön asukkaille laajemmin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 3
Ilmastoa ei kuormiteta kulkemisen aiheuttamien päästöjen osalta juuri lainkaan, sillä hankkeen toimenpiteet toteutetaan pääsääntöisesti kohderyhmän luona, heidän asuntonsa kerhotilassa tai kuntosalilla tai piha-alueella tai kävelyetäisyydellä olevalla lähiliikuntapaikalla tai lähiluonnossa. Ainoastaan mahdollisille yhdistysvierailuille kuljetaan pidempiä matkoja, joissa suositaan pyörien ja julkisen liikenteen käyttöä. Hankkeen myötä hyötyliikkkuminen lisääntyy osallistujien keskuudessa ja fyysisen kunnon kasvun myötä pystytään hyötyliikkumaan aiempaa pidempiäkin matkoja. Välillisenä vaikutuksena osallistuneet viestivät hyötyliikkumisen ja sillä tavoin ilmastosta huolehtimisen kulttuuria eteenpäin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 3
Hankkeessa liikutaan ja tutustutaan erilaisiin ympäristöihin, eliöihin ja kasvillisuuteen esim. mahdollisilla luontoliikunnan ja retkeilyn kursseilla. Luontotuntemus ja -tietoisuus lisääntyy. Välillisesti kasivillisuutta, eliöitä ja luonnon monimuotoisuutta ymmärretään ja arvostetaan aiempaa enemmän hankkeen jälkeen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 4
Hankkeen toiminnan toteutus pääsääntöisesti kohderyhmän asuinpaikassa tai asuinpaikasta liikkeelle lähtien minimoi kasvihuonekaasujen syntymisen. Mahdolliset yhdistysvierailut suuntautuvat asuinalueelta kauemmas Kuopion kaupunkialueelle ja näissä matkoissa suositaan hyötyliikkumista, kulkemista julkisella liikenteellä tai yhteiskyydein. Välillisesti liikunnallisen elämäntavan syntymisen/vahvistumisen sekä fyysisen kunnon kohoamisen myötä aktivoidutaan hyötyliikkumaan aiempaa enemmän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
Hankkeen materiaaleja hankittaessa huomioidaan ekologisuus. Toiminnan toteutuksessa hyödynnetään jo olemassa oleva välineistö uusien tarvittavien välineiden hankinnan rinnalla. Uusien hankittavien välineiden osalta huomioidaan niiden laadukkuus ja kestävyys, pitkäaikainen käytettävyys. Yhtä sivua pidemmät tulostukset tehdään pääsääntöisesti kaksipuoleisena ja vain tarpeelliset dokumentit tulostetaan. On mahdollista, että hankkeen kurssitarjontaan tulee esim. kädentaitojen kurssi, jossa materiaalien kierrätys on yksi mahdollinen teema. Hankkeen toimintakerroilta syntyneiden jätteiden osalta tuodaan esille oikeanlaista jätteiden lajittelua. Välillisesti edellä mainittuja toimintatapoja siirtyy myös osallistuneiden arkeen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 3
Kohdeasuinalueilla avointa, aktivoivaa toimintaa ei juurikaan ole ollut ennen hanketta. Hanke lisää toiminnan tarjontaa merkittävästi ja paikalliset yhdistykset/muut toimijat toteuttavat hankkeeseen ostopalveluna hankittavat kurssit. Hankkeen tapahtumien mahdolliset tarjoilut (elintarvikkeet) hankitaan paikallisista liikkeistä. Välillisesti esim. hankkeen kursseja toteuttavat paikalliset toimijat voivat hankkeen myötä saada uusia toimintaan osallistujia ja uusien kurssien tilauksia. Kursseille osallistuneet saattavat kiinnostua paikallisten toimijoiden toiminnan tarjonnasta laajemminkin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
-
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen toiminta toteutetaan määrällisesti suurelle joukolle ihmisiä ihmisten asuinalueella ja sen lähiympäristössä, joten osallistumaan tullaan jalkaisin. Laaja ja monipuolinen toiminta tuodaan asukkaiden luo. Hankkeen mahdollisten yhdistysvierailujen osalta suositaan hyötyliikuntaa ja julkisen liikenteen ja yhteiskyytien hyödyntämistä. Välillisesti tavoitteena on, että jatkossakin monipuolista ja yhteisöllistä toimintaa on tarjolla omalla asuinalueella. Fyysisen kunnon kohoamisen myötä osallistuneet kulkevat välimatkoja, hyötyliikkuvat, aiempaa enemmän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke edistää ja vahvistaa vaikuttavasti ja laaja-alaisesti kohderyhmän hyvinvointia (sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys, psyykkinen hyvinvointi ja mielen terveys, yksinäisyyden väheneminen, fyysinen kunto, terveelliset elintavat, terveys kokonaisuutena, työ- ja toimintakyky) ja toteutettavat toiminnat, mm. eriteemaiset kurssit, lisäävät ja vahvistavat osallistujien osaamista ja luovuutta sekä osallistujien tietoisuutta omasta osaamisestaan ja uskoa itseensä. Välillisesti mm. kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin kohoamisen myötä heidän lähipiirinsä hyötyy myönteisistä muutoksista. Asuinalueen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuessa asumisviihtyvyys paranee, asukkaat huolehtivat toinen toisistaan ja yksinäisyys vähenee. Ympäröivä yhteiskunta hyötyy vireämmistä ja hyvinvoivemmista asukkaista.
Tasa-arvon edistäminen 10 7
Hankkeessa toimitaan sukupuolineutraalisti ja suvaitsevaisesti ja hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua taustoiltaan kaikenlaiset henkilöt. Toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti naisiin ja miehiin. Hankkeessa opitaan toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa ja nähdään erilaisuus rikkautena. Hanke edistää taloudellista (kaikki toimenpiteet osallistujille maksuttomia) ja sosiaalista tasa-arvoa. Hankkeella halutaan vahvistaa toisista huolehtimisen kulttuuria ja ymmärrystä omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeydestä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 7
Toimintaan osallistuminen on kaikille maksutonta ja erittäin helposti saavutettavaa. Hankkeen toimintaan voivat osallistua yhdenvertaisesti taustoiltaan erilaiset henkilöt ja hanke synnyttää uudenlaista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta eri ihmisten välillä ja tutustuttaa sekä mahdollisesti kiinnittää osallistujia paikalliseen yhdistystoimintaan. Välillisesti hanke vaikuttaa myönteisesti eriarvoisuuden vähenemiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen ihmisten arjessa ja luo mahdollisuuksia kiinnittyä vahvemmin ympäröivään yhteiskuntaan ja suuntautua aktiivisemmin kouluttautumaan tai hakeutumaan työelämään.
Kulttuuriympäristö 5 3
Asuinalueella tai sen läheisyydessä olevat virkistysalueet tulevat aktiivisempaan käyttöön ja tutummiksi. Osallistumisen myötä lähiympäristön ja lähiluonnon tarjoamat mahdollisuudet huomataan paremmin ja niistä halutaan pitää hyvää huolta. Välillisesti maisemien ja ympäristön merkitys välittyy myös osallistuneiden lähipiirille ja asuinyhteisö voi aktivoitua laajemminkin huolehtimaan lähialueestaan.
Ympäristöosaaminen 3 1
Hanke lisää ympäristötietoisuutta. Ympäristöosaaminen voi vahvistua esim. mahdollisten luontoliikuntaan ja kierrättämiseen liittyvien kurssien kautta. Lisääntynyt tietoisuus ja mahdollinen lisäosaaminen välittyy osallistuneiden lähipiirille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Niiralan Kulma Oy on Kuopion kaupungin omistama vuokrataloyhtiö. Asukasvalinnassa noudatetaan Ara:n ohjeita, joissa etusijalle asetetaan asunnottomat, kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Hankkeen toimenpiteitä (säännöllinen toiminta, kurssit, liikuntaneuvonta ja mittaukset, yhteisölliset tapahtumat, keskustelutuokiot ja luennot) toteutettiin kevään 2020 korona-poikkeusoloajan alkuun saakka kahdella Niiralan Kulman asuinalueella, Linnanpellonkadulla ja Taivaanpankontiellä, ja kesäkuusta 2020 alkaen lisäksi kolmannella asuinalueella, Retiisikadulla. Hankkeessa toteutui yhteensä reilut 350 erilaista ohjausta, joihin kirjautui vajaat 100 erilaisissa elämäntilanteissa olevaa, eri-ikäistä osallistunutta.

Hanke meni kohderyhmän luo kotitaloille. Osallistujille maksuttomat toimenpiteet toteutettiin asuinalueilla kerrostalojen kerhotiloilla ja kuntosaleilla, piha-alueilla, lähiympäristöissä ja retkillä kotitaloilta liikkeelle lähtien. Osallistujien toiveet ja tarpeet huomioitiin toiminnan suunnittelussa ja osallistujia osallistettiin yhteisesti toiminnan suunnitteluun. Hanke toi toisilleen aiemmin tuntemattomia ihmisiä yhteen, tutustutti ja synnytti useita uusia ystävyyssuhteita. Osallisuus, yhteisöllisyys ja asumisviihtyvyys vahvistui. Toteutetut kohderyhmää viikoittain aktivoivat, pääsääntöisesti liikunnalliset toimenpiteet vaikuttivat myönteisesti osallistuneiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sitä kautta terveyteenkin.

Hankkeessa käynnistettyä toimintaa jäi elämään niin Linnanpellolla kuin Taivaanpankontiellä asukkaiden itse organisoimana. Niiralan Kulman tavoitteena on yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunnan kanssa mm. vertaisohjaajien kouluttamisen kautta käynnistää vastaavanlaista ONNI-toimintaa mahdollisimman monella muullakin Niiralan Kulman asuinalueella osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja sosiaalisten ongelmien ja negatiivisten ilmiöiden minimoimiseksi - tuoda ONNI-hankkeen tavoin hyvinvointia ihmisille ja eloa taloihin.