Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21778

Hankkeen nimi: KARE - Resurssitehokasta asuinkiinteistöjen ylläpitoa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ekokumppanit Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1801748-4

Jakeluosoite: PL 487, Valssipadonraitti 3

Puhelinnumero: 0407044099

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: http://www.ekokumppanit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suvi Maaria Holm

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi.holm(at)tampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407044099

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KARE-hankkeen tavoitteena on edistää isännöitsijöiden työelämävalmiuksia ja huolehtia osaamisen riittävyydestä muuttuvassa toimintakentässä asuinkiinteistöissä. Hankkeessa järjestettävä koulutus tukee elinikäistä oppimista ja vastaa laajasti alaan kohdistuviin paineisiin uusien teknologioiden ja digitaalisuuden luomien mahdollisuuksien
käyttöönotosta.

Asuinrakennuksiin kohdistuu Tampereella 10% päästövähennystavoitteet tulevassa Kestävä Tampere 2030 -ohjelman tiekartan kokonaispäästövähennystavoitteesta. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat kaikki sitoutuneet hiilineutraliustavoitteisiin, joten samat tavoitteen koskettavat myös niiden alueella olevia taloyhtiöitä. Taloyhtiöt muodostavat ison osan tästä tavoitekokonaisuudesta ja he tarvitsevat tukea ja ohjausta, jotta tavoitteet voisivat täyttyä. Taloyhtiöiden hallitukset koostuvat asukkaista, jotka eivät ole välttämättä energiatehokkuuden ja korjaamisen ammattilaisia. Isännöitsijät ovat perinteisesti hoitaneet taloyhtiöiden kijanpitoa, eivätkä aina pysty havaitsemaan parhaita potentiaalisia keinoja vähähiilisen taloyhtiön kehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteinä TAMK kehittää isännöitsijöille suunnatun lisäkoulutuksen uusista teknologioista ja energiatehokkuudesta isännöitsijöiden työllisyystilanteen parantamiseksi ja varmistamiseksi. Ekokumppanit huolehtii isännöitsijöiden verkosto-osaamisen kehittämisestä. Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia, joissa vähähiilisiä kiinteistönpito ja -korjausratkaisuja tarjoavat yritykset tutustuvat taloyhtiöiden tarpeisiin ja päätöksentekoon uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. KARE-hankkeen tuloksena 100 isännöitsijän osaaminen kasvaa nykypäivän vaatimusten ja sen tarjoamien mahdollisuuksien tasolle. Samalla KAREn tuloksena alueen taloyhtiökentässä toimivat yritykset kehittävät liiketoimintaansa ja pirkanmaalaisten taloyhtiöiden vähähiilisempi tulevaisuus varmistetaan.

Muutoshakemus 4/2021
Koronatilanne on vaikuttanut siihen, että koulutukset on jouduttu pitämään suurimmaksi osaksi etäopetuksena ja tämä on osaltaan vaikuttanut osallistumiseen. Sen takia jatkamme hankkeen kestoa kahdella kuukaudella ja hanke päättyy vasta 31.10.2021. Tavoitteena on järjestää kursseja vielä syksyllä isännöitsijöille lähiopetuksena, jolloin verkostoituminen on helpompaa kuin etäopetuksessa. Korona on myös vaikuttanut isännöitsijöiden yhtiökokousten aikatauluun, joten isännöitsijät ovat olleet todella kiireisiä koko koronatilanteen ajan. Syksy on heille helpompi aika osallistua koulutuksiin. Syksyllä mukaan saadaan varmasti vielä lisää osallistujia ja yrityksiä, ja siten lisätään hankkeen vaikuttavuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pirkanmaalaiset isännöitsijät ja heidän työnantajayrityksensä. Pirkanmaalaiset julkisten toimijoiden isännöitsijät, kuten Tampereen kaupungin vuokratalosäätiön (VTS) isännöitsijät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Tampereen yliopisto
- Pirkanmaalaiset pk-yritykset, jotka tarjoavat vähähiilisyyttä edistäviä palveluita ja ratkaisuja
- Isännöintiyritysten asiakkaat ja muut sidosryhmät (esim. viranomaiset)
- Taloyhtiöiden ja vuokrataloyhtiöiden asukkaat
- Tampereen kaupunki
- Muut pirkanmaalaiset kunnat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 221 373

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 173 411

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 295 166

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 237 471

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Ruovesi, Kangasala, Punkalaidun, Pirkkala, Urjala, Virrat, Orivesi, Valkeakoski, Vesilahti, Nokia, Tampere, Hämeenkyrö, Lempäälä, Parkano, Mänttä-Vilppula, Ikaalinen, Juupajoki, Sastamala, Ylöjärvi, Akaa, Pälkäne, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Isännöintiliiton tilastojen mukaan isännöitsijöistä on naisia 30%. Tarkempaa selvitystä Pirkanmaan tilanteesta ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja markkinoinnin keinoin edistää toimialan yleistä houkuttelevuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Naisia houkutellaan alalle sukupuolten tasaarvoisuuden parantamiseksi. Koulutettavia kohdellaan kursseilla tasa-arvoisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Rakennuksen energiatehokkuus ja hiilineutraalius. Parempi perusosaaminen lisää isännöinnin laatua ja ymmärtämystä energiatehokkuudesta ja hiilineutraaliudesta. vaikuttaa välittömästi energia- ja materiaalitehokkuuteen ja välillisesti luonnonvaroja säästävästi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Koulutus auttaa ymmärtämään ilmastomuutoksen aiheuttamia muutoksia sääoloihin ja näiden vaikutusta taloyhtiön hallinnassa oleviin asioihin kuten hulevesien viivyttäminen tontilla tai lisääntynyt auringonvalo joka vaatii varjostusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Koulutus keskittyy enemmän energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen jolloin biodiversiteetti ei ole painopistealueena. Välillisesti isännöinnin ratkaisut vaikuttavat materiaalikäyttöön ja erityisesti korjaushankkeissa materiaalien kierrätykseen joka vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä ja säästää luontoa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 8
Hanke vaikuttaa välittömästi energiankulutukseen ja samalla välillisesti voimakkaasti KHK vähenemiseen vanhan rakennuskannan osalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Rakennuskanta sijaitsee rakennetussa ympäristössä ja vaikutus natura-alueisiin on vähäinen välittömästi sekä välillisesti.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Isännöinti vaikuttaa voimakkaasti siihen korjataanko vai peräti puretaan ja rakennetaan uusi talo. Tämän takia materiaalit ja erityisesti kierrätys korjausrakentamisessa on koulutuksen ydinaluetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Koulutus tähtää nimenomaan siihen, että isännöitsijät ymmärtävät mm. EPBD2a artiklan vaatimukset energiatehokkaasta ja hiilineutraalista rakennuskannasta. Vaikutukset ovat välittömiä ja välillisiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Isännöintiala kärsii osaavien työntekijöiden pulasta koska ikääntyneitä kokeneita isännöitsijöitä eläköityy runsaasti. Koulutus auttaa alueellisesti erittäin paljon parantantamaan yritysten työvoimatilannetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Koulutus tuottaa isännöitsijöille uuden teknologian tietämystä, lainsäädännön muutostietoa, jne eli nimeomaan aineetonta osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Korjaushankkeissa materiaalien kierrätys tarkoittaa pienempää määrää uusien materiaalien käyttöä ja samalla pienempää määrää liikkumista ja logistiikkaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Koulutus parantaa isännöintiyritysten työvoiman saantia. Samalla isännöitsijöiden osaaminen paranee ja työtyytyväisyys kohenee joka edistää työllisten työhyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Isännöintiala on perinteisesti ollut miesten työtä, mutta enenevässä määrin isännöinti on myös naisten työtä. Koulutuksessa kannustetaan naisia isännöintialalle ja etenkin naisten paremmat sosiaaliset (kielelliset) taidot olisivat tarpeen alalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Koulutukseen saa osallistua siviilisäätyyn, rotuun, uskontoon, sukupuoleen, kansallisuuteen ihonväristä riippumatta kuka vain.
Kulttuuriympäristö 7 7
Isännöinnissä kaikki rakennukset, uudet, vanhat ja kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävät ovat mukana
Ympäristöosaaminen 8 8
Koulutus sisältää monta ympäristönäkökulmaa (kierrätys, hiilineutraalius, energiatehokkuus jne.) ja sisältää siten runsaasti ympäristönäkökulmaa sekä välittömästi että välillisesti

9 Loppuraportin tiivistelmä

KARE - Resurssitehokasta asuinkiinteistöjen ylläpitoa -hanke järjesti isännöitsijöille 32 kurssia taloyhtiöiden energiatehokkuuteen vaikuttavista aiheista vuosien 2020 ja 2021 aikana. Hankkeen aikana onnistuttiin täydennyskouluttamaan 70 isännöitsijää 23:sta pirkanmaalaisesta yrityksestä. Koulutetut isännöitsijät osallistuivat keskimäärin kolmelle kurssille. Hankkeen aikana toteutettiin myös Taloyhtiön Energia-Apuri -nettisivu, joka tarjoaa apua isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallitusten jäsenille energiaremonttien toteuttamiseen taloyhtiöissä.

Isännöitsijöille rakennetuilla koulutuksella lisättiin isännöitsijöiden osaamista alan muuttuvalla kentällä sekä tietoutta energiatehokkuudesta asuinrakennuksiin kohdistuvien päästövähennystoimien toteuttamiseksi. Koulutukset suunniteltiin työelämälähtöisesti yhteistyössä isännöintialan toimijoiden kanssa ja ne onnistuttiin järjestämään haastavasta COVID-19 -pandemiatilanteesta huolimatta etäyhteyksien avulla.

COVID-19 -pandemia vaikutti isännöitsijöiden työaikatauluihin, mitä ei pystytty ennakoimaan, joten osallistujien määrä jäi tavoitteesta jonkin verran. Lisäksi hankkeen hakuvaiheessa suunniteltu verkostoituminen jäi pandemian ja kokoontumisrajoitusten takia suunniteltua vähäisemmäksi. Isännöitsijöille järjestettiin kuitenkin infotilaisuuksia Teams-ohjelmalla ja markkinoitiin hanketta aktiivisesti sähköisiä kanavia hyödyntäen.

Hanke onnistui haastavista lähtökohdista huolimatta hyvin ja isännöitsijät olivat tyytyväisiä koulutuksiin. TAMK työsti hankkeen kursseista opintokokonaisuuden avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan, jota tarjotaan jatkossa isännöitsijöiden lisäksi myös muille kiinteistöalalla toimiville tahoille sekä taloyhtiöiden hallitusten jäsenille. Hankkeen tuloksia päästään esittelemään myös kansainvälisessä konferenssissa Prahassa kesällä 2022, kun hankkeen aikana kirjoitettu konferenssipaperi hyväksyttiin julkaistavaksi.