Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21779

Hankkeen nimi: Jobb Point

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Jakeluosoite: Kungsgårdsvägen 30A

Puhelinnumero: 06-3242000

Postinumero: 65380

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: http://www.yrkesakademin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ann-Maj Björkell-Holm

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Affärsutvecklingschef

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ann-maj.bjorkell-holm(at)yrkesakademin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447503150

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets huvudsakliga mål är att främja företags och organisationers produktivitet och konkurrenskraft i Österbotten genom att utgående från arbetslivets behov av kunnig arbetskraft och från arbetslöshetsstatistiken kartlägga kompetensen som behövs i arbetslivet samt hitta och åtgärda eventuella brister i kunnandet hos arbetssökanden för att fylla kompetensbehovet. Projektets mål är även att utbilda branschbytare så att de fyller arbetsmarknadens behov av kompetens. Övergripande mål är att avhjälpa bristen på lämplig arbetskraft i Österbotten. På individnivå är målet att arbetssökanden skall återetableras på arbetsmarknaden via olika åtgärder. Projektets egentliga målgrupp är arbetsgivare, ungdomar och personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet är tvåspråkigt (svenska och finska).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets egentliga målgrupp är arbetsgivare, ungdomar och personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet är tvåspråkigt. I målgruppen kan ingå unga vuxna, långtidsarbetslösa och återkommande arbetslösa, partiellt arbetsföra personer, personer som saknar utbildning och personer med invandrarbakgrund, romer och andra etniska minoriteter. Bland personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden är de äldre en särskild målgrupp.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Den indirekta målgruppen är näringslivet och samhället men också t.ex utbildningsarrangörer.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 257 699

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 242 516

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 343 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 323 355

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Mustasaari, Kaskinen, Pedersören kunta, Kristiinankaupunki, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vöyri, Kruunupyy, Maalahti, Vaasa, Närpiö, Luoto, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 81

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Har inte gjorts pga de deltagande arbetsplatserna inte ännu är kända.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vi utgår från att både kvinnor och män deltar. Antalet män/kvinnor framkommer först under projektets gång. Utgångspunkten är att rätt person ska hitta rätt arbetsplats oavsett kön eller tillhörighet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Även de utsatta/svagare i samhället ska hitta ett arbete och en passande arbetsplats.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Minskande av körandet pga av Skype-möten.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Minskande av körandet pga av Skype-möten.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet. Däremot kan deltagandet i projektet för den enskilda deltagaren leda till större medvetenhet kring dessa frågor.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet. Däremot kan deltagandet i projektet för den enskilda deltagaren leda till större medvetenhet kring dessa frågor.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Sysselsättningsläget för målgruppen i området kan förbättras via projektet. Deltagande i projektet för den enskilda deltagaren kan leda till större medvetenhet kring dessa frågor.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Inom projektet utvecklas en verksamhetsmodell som främjar sysselsättningsläget och samarbete mellan olika aktörer.
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
Minskande av körandet pga av Skype-möten.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Målet är att deltagarnas självkänsla , delaktighet och välmående.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Målet är att deltagarnas självkänsla , delaktighet och välmående.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Målet är att deltagarnas självkänsla , delaktighet och välmående främjas oavsett bakgrund och nationalitet.
Kulttuuriympäristö 2 5
Deltagandet i projektet för den enskilda deltagaren kan leda till större medvetenhet kring kulturmiljöer.
Ympäristöosaaminen 2 2
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet. Däremot kan deltagandet i projektet för den enskilda deltagaren leda till större medvetenhet kring dessa frågor.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jobb Point-projektet hade ett ambitiöst syfte att stärka produktiviteten och konkurrenskraften för företag och organisationer i Österbotten. Projektet tog sin utgångspunkt från arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft och genom en grundlig analys av arbetslöshetsstatistiken kartlades de nödvändiga kompetenserna för att kunna åtgärda eventuella brister i kandidaternas kunskaper och färdigheter.

Projektet var också inriktat på att utbilda arbetstagare för branschbyte, så att de kunde tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov och samtidigt främja jobbsökandes egen karriär. Det övergripande syftet var att motverka bristen på lämplig arbetskraft i Österbotten och skapa en mer balanserad arbetsmarknad.

På individnivå var det ett av projektets mål att hjälpa arbetssökande att återetablera sig på arbetsmarknaden genom olika åtgärder, såsom karriärrådgivning, utbildning och praktikplatser. Genom att ge arbetssökande verktygen och stödet som de behövde för att komma vidare i sin karriär, kunde projektet bidra till att minska arbetslösheten och skapa en mer dynamisk och inkluderande arbetsmarknad i Österbotten. Projektet har varit tvåspråkigt, (svenska och finska).

Webbsidan som utvecklades under projekttiden (www.jobbpoint.fi) erbjöd också information till företag, både allmän information och specifik information om fördelarna med arbetsprövning samt möjlighet att anmäla intresse och lediga platser. Den sista funktionen på webbsidan var en checklista för arbetssökande, med många tips och länkar för att hjälpa dem när de kört fast i sin sökningsprocess.

Sammanfattningsvis kan konstateras att projektet har förenklat och underlättat många österbottniska företags rekryteringar. Samtidigt som projektet även har lyckats hjälpa och vägleda arbetssökande på deras väg tillbaka in till arbetslivet både genom jobbsökningsvägledning, olika typer av utbildningar och genom direkta matchningar.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi