Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21781

Hankkeen nimi: Yhdessä ohjaten

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 044-7250850

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merja Kaarina Forslund

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kouluttaja/ projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.forslund(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7250850

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhdessä ohjaten -hankkeen tavoitteena on kehittää ennaltaehkäisevää työllisyydenhoitotyötä, vähentää pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä. Hankkeessa kehitetään monialaisesti organisaatiorajat ylittäviä uudenlaisia työmenetelmiä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. Hankkeessa pilotoidaan ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin toimintaa, yhteistyötä sekä työrooleja ja vastuunjakoa. Ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin pilotointi ja kehittäminen on keskeinen osa Yhdessä ohjaten -hankkeen toimenpiteiden toteutusta ja hankkeen tulosta.

TOIMENPITEET JA TULOKSET:

TYÖNHAKIJOILLE SUUNNATUT TOIMENPITEET:

YKSILÖLLINEN URA- JA TYÖLLISTYMISOHJAUS:
Yksilöllinen ura ja työllistymisohjaus tukee työnhakijaa soveltuvan työ- ja/ tai koulutuspolun löytymisessä. Samalla työnhakijan voimavarat ja hyvinvointi lisääntyvät ja osaaminen saadaan työmarkkinoiden käyttöön.

PIENRYHMÄOHJAUS:
Pienryhmäohjaus tarjoaa mahdollisuuden myönteiseen vertaisoppimiseen ja yhteisöllisyyteen. Jokainen työnhakija on oman tilanteensa asiantuntija. Tätä korostamalla lisätään yksilön toimijuutta ja vastuuta oman tilanteensa edistämisestä. Pienryhmäohjauksessa korostetaan onnistumisen kokemuksia, sillä ne edistävät työllisyyspolun rakentumista. Lisäksi ryhmän jäsenet tukevat kokemuksillaan ja ideoillaan muiden ryhmän jäsenten työllistymis- ja koulutuspolkujen suunnittelua.

VALINNAINEN KORTTIKOULUTUS:
Toimii motivaattorina Yhdessä ohjaten hankkeen palveluihin/ toimenpiteisiin. Jokaiselle työnhakijalle annetaan mahdollisuus suorittaa yksi valinnainen korttikoulutus, jonka työnhakija arvelee edistävän tilannettaan/ työllistymistään.

YKSILÖLLINEN TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA KOULUTUS:
Yksilölliset työllistymistä tukevat koulutukset edistävät hankkeen osallistujien työllistymistä yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Yksilöllisessä koulutuksessa pystytään huomioimaan kunkin työnhakijan tarpeet ammattitaidon kehittämiselle. Osa työnhakijoista voi koulutuksen aikana innostua hakeutumaan osa-/ kokotutkintotavoitteiseen koulutukseen. (Toteutettu 30.09.2020 mennessä).

OHJATTU PALKKATUKITYÖ KOKKOLAN KAUPUNGILLA/ ALUEEN YRITYKSISSÄ:
Ohjattu palkkatukiaika mahdollistaa työnhakijan osaamisen ja työelämävalmiuksien parantamisen, siten että palkkatukityöjakson jälkeen hänellä on paremmat mahdollisuudet pitempikestoiseen työllistymiseen. Ohjauksen avulla työnhakija ei joudu yksin miettimään työllistymispolkunsa jatkoa kunnallisen palkkatukityöjakson päätyttyä.

HANKKEEN JA MONIALAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN
URA- JA TYÖLLISTYMISOHJAUKSEN TYÖTIIMIN KEHITTÄMINEN JA PILOTOINTI:
Ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin pilotointi ja kehittäminen on keskeinen osa Yhdessä ohjaten -hankkeen toimenpiteiden toteutusta ja hankkeen tulosta. Työtiimin muodostavat Pohjanmaan Te-toimisto, Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Työtiimejä on mahdollista kehittää hankkeen aikana useampia, mm. nuorille, ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille tai osatyökykyisille. Työtiimi käy yhdessä läpi hankkeen kohderyhmää, tarkentaa olemassa olevia asiakasprofilointeja ja suunnittelee tarvelähtöisesti uusia ennakoivia työmenetelmiä löytää ne työnhakijat, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä.
Ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin toiminnalla tuetaan Kokkolan kuntakokeilun kehittämistyötä ja toimintaa. (Projektihakemuksen muutos 8.3.2021)

Saavutettaessa Yhdessä ohjaten -hankkeen tulokset, edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja työelämässä pysymistä, tuetaan heidän koulutustason parantumista, sekä ennaltaehkäistään pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymistä. Hankkeen tulokset saavuttamalla lisätään myös alueen väestön henkistä ja taloudellista hyvinvointia. Hankkeella saadaan myönteisiä taloudellisia vaikutuksia myös työmarkkinatuen kuntaosuuksien pienentymisenä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakijat, kuten esim. ikääntyneet, nuoret, toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti kaikki yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet, mutta myös muut työttömät, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys.
Hankkeen loppuaikana palvellaan myös koronapandemian vuoksi lomautettuja ja irtisanottuja työntekijöitä sekä työttömäksi jääneitä yrittäjiä. (projektihakemuksen muutos 08.03.2021).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluja tuottavat tahot esim. työhallinto, sosiaali- ja terveystoimi, Kokkolan kaupunki, ammatilliset oppilaitokset, sekä Keski-Pohjanmaan maakunta ja alueen yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 343 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 337 967

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 458 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 450 622

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 275

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimijoilla on tietoa ja kokemusta Keski-Pohjanmaan toimintaympäristön erityispiirteistä aikaisempien ohjelmakausien hanketyöstä. Aikaisemmissa hankkeissa on asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja edellytykset huomioiden ohjattu naisia perinteisesti miesvaltaisille aloille, sekä miehiä naisvaltaisille aloille. Myös hankkeissa toteutettuihin koulutuksiin on valittu miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia on valittu miesvaltaisille aloille. Ohjaustyössä ja koulutusten opiskelijavalinnoissa huomioidaan aina ensisijaisesti asiakkaan yksilölliset ominaisuudet, ei sukupuolta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttaja on ollut mukana sukupuolista tasa-arvoa edistävissä hankkeissa jo useamman ohjelmakauden ajan (Aalto, Balanssi). Näiden hankkeiden aikana on totuttu sukupuolineutraaleihin ohjaus- ja koulutusmalleihin. Asiakkaita ohjataan yksilöllisesti soveltuviin koulutus- ja ohjauspalveluihin sukupuolesta riippumatta. Myös Ohjuri-hankkeen aikana on koulutuksiin valittu opiskelijoita sukupuolineutraalisti aina kuin se on ollut mahdollista hakijan yksilölliset ominaisuudet (esim. terveys, motivaatio, muu soveltuvuus) huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se huomioidaan kaikissa hankkeen toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan hanketoimenpiteissä. Hankkeen osallistujia kannustetaan toimimaan kestävän kehityksen linjausten mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Painopisteenä erityisesti tekniset alat, jos asiakas ohjautuu esim. kemianteollisuuden, metalli- tai rakennusalan töihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Painopisteenä erityisesti tekniset alat, jos asiakas ohjautuu esim. kemianteollisuuden, metalli- tai rakennusalan töihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Työnhakijoita ohjataan ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Myös projektihenkilöstö pyrkii välttämään turhaa materiaalin kulutusta ja jätteen syntymistä. Hankkeessa pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän paperijätettä, niin opetus-, ohjaus- ja hallinnointityössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Työvoimaa ohjataan ensisijaisesti oman alueen yrityksiin. Hankkeen painopisteenä on alueen työllisyystilanteen parantaminen, ohjaamalla asiakkaita alueen työvoimakapeikkoaloille. Koulutus- ja ohjauspalvelut hankitaan omalta alueelta, aina kun se on mahdollista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessa toteutettavat ja kehitettävät ohjaus- ja koulutuspalvelut ovat suurimmaksi osaksi aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeen toimijoita ja asiakkaita kannustetaan kimppakyyteihin ja julkisten kulkuneuvojen käyttöön aina kun se on mahdollista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Hankkeen koulutus- ja ohjaustoiminta lisäävät työnhakijoiden hyvinvointia esim. sosiaalisten kontaktien ja itsetuntemuksen kasvamisen kautta. Näillä on yleensä myös kerrannaisvaikutus esim. työnhakijan perheen ja lähipiirin hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 7 10
Hankkeen kohderyhmänä on ensisijaisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Hankkeen toimenpiteet mahdollistavat työnhakijoiden tasavertaisen huomioimisen ja sekä yhteiskuntaan osallistumisen edistämisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 9
Huomioi kaksi edellistä kohtaa! Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluu mm. maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ja romaniväestö, joille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet ohjaus- ja koulutuspalveluihin.
Kulttuuriympäristö 3 5
Hanke toimii Kokkolassa ja sen toiminnassa huomioidaan alueen kulttuurilliset erityispiirteet esim. maahanmuuttajaväestö ja kaksikielisyys.
Ympäristöosaaminen 1 3
Painopisteenä on erityisesti tekniset koulutusalat, joissa käsitellään kemikaaleja ja ympäristöä kuormittavia aineita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettin ja kehitettiin ratkaisukeskeistä opinto- ja uraohjauspalvelua. Kaikki hankkeessa aloittaneet (298 henkilöä) osallistuivat opinto- ja uraohjaukseen, joka toteutettiin ensisijaisesti henkilökohtaisena, kasvokkain toteutettuna ohjauskeskusteluna. (Korona-pandemian aikana Teamsin kautta tai WhatsApp videopuheluna.) Tämä on tärkeää luottamuksellisen ohjaussuhteen luomiseksi asiakkaan kanssa. Opinto- ja uraohjauksen aikana kartoitettiin työnhakija-asiakkaiden kiinnostuksenkohteita, vahvuuksia, mahdollisia työllistymisen haasteita sekä jäsennettiin heidän tilanteeseen sopivia vaihtoehtoja kohti työtä tai koulutusta. Ohjattavia tuettiin oman koulutus- ja työllistymispolun löytämisessä tarvittaessa yhteistyössä työllisyydenhoidon palveluverkoston kanssa (asiakkaan suostumuksella). Työllisydenhoidon palveluverkosto sekä työnhakijat kokivat, että opinto- ja uraohjauksella tuetaan koulutukseen hakeutumista ja työllitymistä. Suurin osa ohjaukseen osallistuneista koki ohjaustilanteen luottamukselliseksi ja rohkaisevaksi.

Hankkeen aikana tiivistettiin yhteistyötä erityisesti työllisyyden kuntakokeilun, TE-toimiston ja Keski-Pohjnmaan koulutusyhtymän (Kpedu) kanssa. Lisäksi vahvistettiin työllisyydenhoidon palveluverkoston roolia ja yhteistyötä opinto- ja uraohjausprosessin aikana. Yhteistyö työllisyydenhoidon verkoston kanssa on tukenut opinto- ja uraohjaustyötä. Ura- ja työllistymisohjauksen työtiimi Mahdollistajat antoi hyvät puitteet yhteistyön tiivistämiselle sekä työllisyyspalvelujen kehittämistyölle. Mahdollistajissa oli mukana 12-15 kuntakokeilun/ Kokkolan kaupungin, TE-toimiston ja Kpedun;n työntekijää. Mahdollistajien palautekyselyssä koettiin tärkeäksi mm. sitoutuminen tiimin toimintaan, luottamuksellisuus eri organisaatioiden välillä sekä toisten osaamisen kunnioittaminen ja hyödyntäminen asiakkaiden palveluprosessissa. Mahdollistajien yhteistyötiimillä on ollut myös tärkeä rooli Keski-Pohjanmaan työllisyyden kuntakokeilun valmistelu- ja käynnistysvaiheen työssä.

Hankkeen osatoteuttaja on kehittänyt ja koordinoinut Kokkolan kaupungin harkinnanvaraista palkkatukityötä sekä ohjannut ja tukenut palkkatukityöntekijöitä työsuhteen aikana. Kokkolan kaupungilla on aloittanut palkkatukityössä 82 työnhakijaa mm. talotekniikan, kunnossapidon ja sivistustoimen työtehtävissä. Hanke on mahdollistanut palkkatukityöntekijöiden osaamisen, työelämätaitojen ja työssä suoriutumisen arvioinnin, mikä on ollut arvokasta tietoa etsittäessä palkkatukityön jatkoksi työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Palkkatukityön päättymisen jälkeen on 28% jatkanut työsuhteessa kaupungilla tai yrityksessä, 10% on aloittanut koulutuksen, 18% muussa työllistymistä ja/ tai kuntoutumista edistävässä palvelussa ja 44% on palannut työttömyyteen. Kaupungin hanketyöntekijät ovat ohjanneet palkkatukityössä olevia ym. työnhakija-asiakkaita oppilaitokseen opinto- ja uraohjaukseen arvioidessaan heidän hyötyvän ohjauksesta. Osatoteuttaja on myös osallistunut ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin toimintaan.

Hankkeen määrällinen tavoite saavutettiin. Hankkeen osallistujista oli lopetuspäivänä työssä 42%, koulutuksessa oli 37%, työelämän ulkopuolella 7% ja työttömänä oli 14% hankkeen osallistujista. Hankkeen osallistujista 27% aloitti opiskelun tutkintoon valmistavassa koulutuksesessa. Kiinnostavimpia aloja olivat liiketoiminta sekä sosiaali- ja terveysala. Lisäksi 29% osallistujista opiskeli työllistymistä ja tutkintokoulutukseen hakeutumista tukevassa koulutuksessa, yli puolet heistä opiskeli jo hankkeessa olon aikana. Hankkeen toimenpiteillä tuettiin myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumista, sillä hankkeessa aloittaneista 37% oli ollut työttömänä yli 12 kk ja 41% arvioi itsensä heikossa työmarkkina-asemassa olevaksi.