Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21782

Hankkeen nimi: Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.10.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pudasjärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0188962-2

Jakeluosoite: PL 10

Puhelinnumero: 0408266417

Postinumero: 93100

Postitoimipaikka: Pudasjärvi

WWW-osoite: http://www.pudasjarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Irina Hallikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työllisyyspäällikkö, Työllisyyspalvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irina.hallikainen(at)pudasjarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504058409

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Elinvoimaisen kunnan täytyy tunnistaa vahvuutensa, mutta pitää samalla huolta heikoimmistaan. Työttömyys ja sen seurauksena pienituloisuus asettavat haasteita asukkaiden hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Vaikka työllisyys on Pudasjärvellä viime vuosina parantunut, niin rekrytointiongelmat ja ns. kohtaanto-ongelmat ovat lisääntyneet. Yksi keino vaikuttaa näihin haasteisiin on lisätä ihmisten työkuukausia edistämällä osatyökykyisten työllisyyttä. Julkisia hankintoja kehittämällä on mahdollista työllistää myös osatyökykyisiä, luoda uusia työpaikkoja paikallisesti ja lisätä alueellista elinvoimaa ja arjen turvaa. Vaikka työllisyys on kohentunut, niin osatyökykyisten työllistymisen esteitä ei ole pystytty purkamaan. Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen (OTE) on Suomen hallituksen kärkihanke.

Pudasjärvellä on noin kaksinkertainen määrä Te-palveluiden osatyökykyiseksi määrittämiä (ns. vammaiset ja pitkäaikaissairaat) työnhakijoita verrattuna vastaavankokoisiin kuntiin. Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen edellyttää innovatiivista ja parempaa työn, sosiaaliturvan ja palvelujen yhteensovittamista asiakaslähtöisesti. Pudasjärven kuntastrategian 2017-2027 mukaisesti Pudasjärvi haluaa luoda uusia työpaikkoja ja olla paras työllisyyden edistäjä, mikä edellyttää muutakin kuin perinteisiä työllisyystoimia. Pitkällä aikavälillä myös Pudasjärvellä talouden tasapaino edellyttää kuntalaisten työssäolokuukausien määrän kasvua, maahanmuuton edistämisen ohella.

Vahvaksi -hankkeessa luodaan osatyökykyisten työllistämiseksi sellaisia paikallisia palvelupolkuja, jotka koetaan vaikuttaviksi, vahvistaviksi ja kannustaviksi. Näin työllistettyjen motivaatio ja mahdollisuudet työllistyä paranevat. Hanke käyttää eri toimijoiden ja te-palvelujen asiantuntemusta, sekä tukee näiden tuottamien asiantuntijapalvelujen käyttöä monipuolisesti. Asiakasta ei määritä hänen sijoittumisensa tietylle palvelulinjalle vaan yhdessä asiakkaan kanssa todettu henkilökohtaisen tuen tarve. Vahvaksi –hankkeessa luodaan paikallinen osatyökykyisten työllistämisen malli, joka jää verkoston ja kaupungin käyttöön hankkeen jälkeen. Hankkeessa kartoitetaan osatyökykyisille sopivat piilotyöpaikat. Verkostoyhteistyötä helpottamaan ja asiakastiedon keräämistä varten hankitaan yhteinen ohjelma/sovellus sekä tarvittavat koulutukset. Käyttöön otettu ohjelma helpottaa monialaisen työryhmän toimijoiden työtä, koska he jakavat tarpeellisen asiakastiedon ko. ohjelmassa. Tämä lisää asiakkaan saaman palvelun oikea-aikaisuutta ja laatua. Samalla vastuunjako selkiytyy ja päällekkäinen työ vähenee.

Näin osatyökykyisiä saadaan heille sopivaan, räätälöityyn työhön, joka motivoi ja parantaa heidän toimeentuloaan. Osatyökykyiset oppivat arvioimaan itse arjessa ja työtehtävissä selviämistään ja tietävät, mistä saavat tarvitessaan tukea. Osatyökykyiset saavat heille kuuluvat palvelut ja koettu hyvinvointi paranee ja osallisuuden tunne kasvaa. Tästä tulee säästöjä pitemmällä aikavälillä.

Paikallinen osatyökykyisten työllistämisen malli ja palvelupolut tukevat työllistämistä myös hankkeen jälkeen, koska mallin käytön edellyttämistä koulutuksista ja juurruttamisesta huolehditaan jo hankkeen aikana. Monialainen työryhmä verkostoineen jatkaa toimintaansa ja kehittää sitä edelleen hankkeen jälkeen. Paikalliset, työttömille tarjottavat vaihtoehdot työssäoloehdon ja aktiivimallin mukaisten vaatimusten täyttämiseksi monipuolistuvat ja nämä vaihtoehdot ovat löydettävissä esim. kaupungin nettisivuilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Osatyökykyiset henkilöt, jotka voivat olla mm. työttömiä työnhakijoita, osa-aikatyössa olevia, työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla olevia ja pitkäaikaistyöttömiä. Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen (OTE) on myös Suomen hallituksen kärkihanke.

Lisäksi Vahvaksi -hankkeen toiminnot kehittävät kunnan työllisyyspalveluja ja kuntouttavan työtoiminnan palveluja, Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluja, TE-palveluja, Kelan sekä kolmannen sektorin toimijoiden (esimerkiksi kyläyhdistykset) ja yritysten osatyökykyisille tarjoamia palveluja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hyvinvointi- ja terveyspalveluja tuottavat tahot ja toimijat. Lisäksi mahdolliset muut yritykset.

Ne eläkeläiset, jotka haluavat olla aktiivisiä lähiympäristön ja sen ihmisten arjen tukijoita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 413 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 281 691

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 517 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 352 114

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 22

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 191

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastoanalyysi miesten ja naisten osuudesta pitemmällä aikavälillä työttömien työnhakijoiden, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten kohdalla. Näissä kaikissa miesten osuus on noin kaksinkertainen suhteessa naisten määrään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen Vahvaksi -hankkeen toimintaan. Se, miten hankkeen tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet koskevat naisia ja miehiä (sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (valtavirtaistaminen).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on ennen kaikkea osatyökykyisten tasa-arvon edistäminen suhteessa muihin väestöryhmiin. Sukupuolten tasa-arvo toteutuu Vahvaksi -hankkeessa niin, että henkilökohtaista asiakaspolkua ja sen mukaisia toimenpiteitä suunniteltaessa pyritään tarjoamaan sekä miehille että naisille oikea-aikaisia ja heidän itsensä kanssa suunniteltuja, räätälöityjä ja tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja toimenpiteiksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Paikalliset rajalliset henkilö ym. resurssit, joita tässä hankkeessa pyritään käyttämään yhdessä ja tehokkaasti hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Ihmisen voivat olla aktiivisia lähellä kotiansa ja vaikuttaa suotuisasti ja kestävän kehityksen mukaisesti lähiympäristöönsä mm. hirttä ja puuta käyttäen. Kts. Pudasjärven kuntastrategia 2017-2027.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Kestävän kehityksen, Green Care ajattelun mukaan ottaminen suunnitelluissa toimenpiteissä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Pudasjärvi pyrkii olemaan uuden kuntastrategian mukaiseti v 2027 Suomen luonnonmukaisin kasvukaupunki. Vahvaksi -hanke tukee omalta osaltaan tämän tavoitetilan toteutumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Ihmisten ja erityisesti osatyökykyisten aktiivisuuden lisääntyminen voi mahdollisesti vaikuttaa jopa paikallisten Natura -alueiden parempaan huomioimiseen paikallisesta luonnosta puhuttaessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeen toimenpiteissä suositaan paikallisia hankintoja ja ne tehdään tarpeen mukaisesti ja niin, että hankitut materiaalit jäävät käyttöön myös hankkeen jälkeen. Näin jätteisiin kulkeutuu mahdollisimman vähän hankituista materiaaleista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Luonnonmateriaaleja ja puuta käytetään hankkeen tilaisuuksissa ja toimenpiteissä mieluummin kuin muovia tms.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Osatyökykyisten olemassa olevan työkyvyn tukeminen ja sen näkyväksi tekeminen saa aikaan todennäköisesti jo hankkeen aikana, mutta myös myöhemmin uudenlaisia palveluja ja ainakin osa-aikayrittäjyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Vahvaksi hanke pyrkii laadullisesti kehittämään ja koordinoimaan osatyökykyisten saamia moniammatillisia palveluja, mieluummin lähellä tuotettuna. Kehittäminen jatkuu henkkeen jälkeenkin hankkeessa luodun verkoston avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Vahvaksi -hankkeessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan digitaalisia palveluja ja opastetaan myös kohderyhmää ja toimijoita käyttämään niitä, silloin kun se on järkevää. Hankehenkilöstön liikkumiseen käytetään etupäässä kaupungin yhteiskäyttöautoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Osatyökykyiset jäävät nykyisellään monien yhteiskunnan tarjoamien palvelujen ulkopuolelle, koska ovat ryhmänä hyvin heterogeeninen. Kaikki henkkeen toimenpiteet tähtäävät myös hyvinvoinnin edistymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Osatyökykyisyys on hankkeessa määrittävä tekijä. Tämä on tärkeä myös tasa-arvon kannalta, sillä ryhmän sisällä voi olla nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ym. Jokainen heistä voi tarvita omalaisensa polun kohti työtä, ja se heille pyritään järjestämään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Osatyökykyisyys on hankkeessa määrittävä tekijä. Tämä on tärkeä myös tasa-arvon kannalta, sillä ryhmän sisällä voi olla nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ym. Jokainen heistä voi tarvita omalaisensa polun kohti työtä, ja se heille pyritään järjestämään.
Kulttuuriympäristö 1 2
Ihmisten ja erityisesti osatyökykyisten aktiivisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa jopa paikallisen kulttuuriympäristön parempaan huomioimiseen ja pidempiaikaiseen arvostavaan asenteeseen.
Ympäristöosaaminen 1 3
Kestävän kehityksen, Green Care ajattelun mukaan ottaminen suunnitelluissa toimenpiteissä edellyttää osaamisen lisäämistä, jota voidaan hankkia hankkeen kautta saaduilla koulutuksilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-