Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21783

Hankkeen nimi: Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 c

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mirva Tapaninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mirva.tapaninen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405276270

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja määritellä mitä käsitteet työntekijäymmärrys ja positiivinen työntekijäkokemus tarkoittavat Lapin matkailuelinkeinon näkökulmasta ja tuottaa tietoa siitä, millaisia ovat positiiviset työntekijäkokemukset matkailualan töissä.

Hankkeessa selvitetään positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja työntekijäkokemuksen vaikutusta työntekijän motivaatioon ja sitoutumiseen. Tämän tiedon avulla voidaan kehittää ja uudistaa yritysten sisäisiä käytänteitä ja prosesseja. Tieto mahdollistaa työn muotoilun entistä paremmin, jolloin työhyvinvointi paranee ja tämän myötä tuottavuus. Nämä toimet puolestaan edistävät sekä työnantajan että koko toimialan vetovoimaisuutta.

Esiselvitys tehdään yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa, haastattelemalla matkailutoimialalla työskenteleviä vakituisia ja sesonkityöntekijöitä. Lisäksi esimiehiltä kerätään tietoa jo olemassa olevista hyvistä käytänteistä hankkeessa järjestettävissä osallistavissa työpajoissa, joita pidetään kaksi kummallakin pilottialueella. Hankkeen pilottialueina ovat Rovaniemi ja Ylläs. Selvityksessä kerättävä tieto ja tulokset ennakoivat tulevaa ja näin ollen auttavat matkailualan yrityksiä vahvistamaan positiivisia työntekijäkokemuksia edistäviä käytänteitä ja prosesseja, hyödyntämään tietoa osana henkilöstötoimintojen kehittämistä, esimerkiksi jo rekrytoinnissa ja ennen kaikkea esimiestyössä ja työntekijöiden sitouttamisessa.

Työpajat mahdollistavat osallistavan ja vuorovaikutteisen työskentelytavan kokoamalla esimiehiä yhteen työstämään teemaa systemaattisesti ja vertaisoppimaan toisilta johtamisen prosesseihin ja käytäntöihin liittyen. Hankkeen tuloksena syntyy:
1. kerättyyn tietoon pohjautuva esiselvitysraportti ja artikkeli
2. työpajoissa ”Avaimet positiivisten työntekijäkokemusten tuottamiseen” –opas/vinkkikirja + tietokortti esimiehen arjen työkaluksi
3. artikkelin ja työpajoissa kerätyn materiaalin pohjalta tuotetaan virtuaalinen oppimateriaali esimiesten ja työyhteisöjen hyödynnettäväksi ja tueksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Lapin matkailualan yritysten johtajat ja esimiehet. Hankkeessa tuotetaan erityistä lisäarvoa tiedolla ja hyvillä käytänteillä, joita voidaan hyödyntää matkailualan työvoimahaasteiden parantamisessa, prosessien kehittämisessä ja työn tehostamisessa. Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja sen toimenpiteillä haetaan erilaisia yhteistyön muotoja. Hanke tukee myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta.

Työntekijöiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on yksi haastattelujen ja työpajojen teemoista, koska niillä on olennainen vaikutus positiivisen työntekijäkokemuksen syntymiseen ja työntekijäymmärryksen muodostumiseen. Niin haastatteluissa kuin esimiesten työpajoissa yhtenä tavoitteena on kerätä tietoa, millaisia hyviä käytänteitä on jo olemassa teeman huomioimiseksi. Työpajoissa käsitellään sitä, mitä on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä, miten esimiestyössä on mahdollista vaikuttaa konkreettisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Teemaa käsitellään työpajoissa vastuullisen johtamisen näkökulmasta (monimuotoisuus, tasavertaisuus). Myös oppaassa ja koulutusmateriaalissa tämä on teema, johon tarjotaan työkaluja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat Lapin matkailualan yritysten vakituiset ja sesonkityöntekijät. Myös työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät, julkiset työorganisaatiot, matkailun kouluttajat, matkailun kehittäjät, matkailualan ja liiketalouden opiskelijat ovat välillisiä kohderyhmiä. Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja sen toimenpiteillä haetaan erilaisia yhteistyön muotoja. Näin tulokset ovat hyödynnettävissä laajemminkin välillisesti.
Myös koulutusorganisaatiot voivat käyttää tuloksia opetusmateriaaleina, jolloin tieto leviää myös opiskelijoiden valmistuttua elinkeinoon.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 71 401

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 71 401

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 252

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 89 252

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Kolari, Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 33

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapin letka -hankkeen suvauskoneen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Alan sukupuolijakauma on tiedostettu hanketta valmistellessa ja tullaan tiedostamaan myös hanketta toteuttaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lapin letka -hankkeen suvauskoneen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hankkeen tarve on noussut esille keskusteluissa elinkeinoelämän kanssa. Hankkeessa selvitetään positiivisten työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä, ja työntekijäkokemuksen vaikutusta työntekijän motivaatioon ja sitoutumiseen. Tämän tiedon avulla voidaan kehittää ja uudistaa yritysten sisäisiä käytänteitä ja prosesseja, vetovoimaisuutta työnantajana, ja sitä myötä vahvistaa koko toimialan vetovoimaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Tutkimustulokset ennakoivat tulevaa ja näin ollen auttavat matkailualan yrityksiä kiinnittämään huomiota ja vahvistamaan positiivisia työntekijäkokemuksia edistäviin käytänteisiin ja prosesseihin, hyödyntämään tietoa osana henkilöstötoimintojen kehittämistä, esimerkiksi rekrytoinnissa ja työntekijöiden sitouttamisessa. Nämä toimenpiteet edistävät hyvinvointia kokonaisvaltaisesti
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeessa kehitetään matkailuelinkeinoa ja sitä kautta edistetään tasa-arvoisuutta. Matkailuala työllistää Lapissa runsaasti molemman sukupuolen edustajia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Selvityksen avulla tehdään näkyväksi Lapin matkailun merkitystä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen kehittämistavoitteena oli vahvistaa Lapin matkailuyritysten valmiuksia omien johtamisprosessien uudistamiseen sekä tukea positiivisten työntekijäkokemusten syntyä, työhyvinvointia, työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. Tavoitteena oli tuottaa työntekijöiden haastattelujen kautta tietoa, jota voi hyödyntää matkailutoimialan yrityksissä esimiestyön käytänteiden ja sisäisten prosessien kehittämiseksi. Tieto myös auttaa lappilaisia matkailuyrityksiä positiivisten työntekijäkokemusten edellytysten luomiseen ja vahvistamiseen matkailualan töissä Lapissa.

Hankkeessa selvitettiin positiivisen työntekijäkokemuksen ja työntekijäymmärryksen käsitteitä sekä sitä, että mitä ne tarkoittavat Lapin matkailuelinkeinon näkökulmasta. Hankkeessa laadittiin matkailualan esimiehille suunnattu opas, pohdintapakka ja virtuaalinen oppimateriaali, jotka tarjoavat avaimet positiivisen työntekijäkokemuksen tuottamiseen.

Positiivinen työntekijäkokemus – Opas esimiehille: https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=2502367f-99db-4bfb-b7f7-fea7951427c9
Positiivinen työntekijäkokemus – Pohdintapakka esimiehille: https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=e9fcbb40-7d97-48e8-8da9-cbd46c2bd151
Positiivinen työntekijäkokemus – lyhyet sähköiset oppimateriaalit
Ennen työsuhdetta: https://www.youtube.com/watch?v=-EADhAkpZmo&feature=youtu.be
Työsuhteen aikana: https://www.youtube.com/watch?v=TOYXkKPSs5g&feature=youtu.be
Työsuhteen jälkeen: https://www.youtube.com/watch?v=NZ11ubYOwTw&feature=youtu.be

Oppaassa positiivista työntekijäkokemusta käsitellään työntekijäpolun kautta: ennen työsuhdetta, työsuhteen aikana ja työsuhteen jälkeen. Työntekijäpolun vaiheissa tunnistetaan kriittisiä hetkiä, kosketuspisteitä, jolloin työntekijät ovat vuorovaikutuksessa organisaation, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Kosketuspisteiden tarkastelulla voidaan ymmärtää niitä tilanteita, jotka vaikuttavat työntekijäkokemuksen muodostumiseen.

Materiaaleja voi hyödyntää esimiestyössä esimerkiksi osana henkilöstötoimintojen tai johtamisen osaamisen kehittämistä. Materiaalin koonnissa on hyödynnetty alan kirjallisuutta, matkailualan työntekijöille tehtyä Positiivinen työntekijäkokemus -kyselyä, teemahaastattelua sekä esimiehille pidettyjen työpajojen antia.