Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21789

Hankkeen nimi: Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tarvelähtöinen kotouttaminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2019 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0207872-5

Jakeluosoite: Asemakatu 4

Puhelinnumero: 0505725461

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.paok.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanni-Mari Larronmaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanni-mari.larronmaa(at)paok.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505725461

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän tuntemusta suomalaisesta kulttuurista, työelämästä, työelämän pelisäännöistä sekä vapaaehtoistoiminta- ja harrastemahdollisuuksista. Tavoitteena on lisäksi tarjota apua ja tukea työllistymiseksi mm. verkostoitumisen ja workshopien kautta. Ylätavoite on integroida ulkomaalaistaustaiset työtä vailla olevat henkilöt suomalaiseen yhteiskuntaan ja valjastaa kohderyhmän osaamista alueen yritysten voimavaraksi. Hankkeessa palvelumuotoilun metodologiaa hyödyntämällä tunnistetaan uusia tapoja palvella kohderyhmää ja kerätään kokemuksia, näiden pohjalta rakennetaan ja jalkautetaan pysyvä toimintamalli kohderyhmän tarpeet huomioiden.
Hankkeen käytännön toimet koostuvat kolmesta palvelumuotoilun prosessia hyödyntävästä kokonaisuudesta:
1. Asiakasymmärryksen lisääminen palvelumuotoilun keinoja käyttäen
2. Yhteissuunnittelu ja –kehittäminen
3. Toimintamallin pilotointi
Hankkeen tuloksena tehdään raportti toiminnasta. Raportissa kuvataan projektin tavoitteet ja toimenpiteet ja testattu toimintamalli/palvelukuvaus.

Vaikutuksia:
Hankkeen avulla
-saadaan lisätietoa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden integroitumista edistävistä asioista ja toimenpiteistä
-parannetaan osallistujien suomen kielen taitoa ja suomalaisen toimintakulttuurin tuntemista
-lisätään osallistujien valmiuksia siirtyä työelämään ja/tai erilaisiin opintoihin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä
Pitkällä aikavälillä edistetään työperäistä maahanmuuttoa ja Suomessa koulutettujen ulkomaalaistaustaisten
henkilöiden sitoutumista Pohjois-Savoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kuopiossa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden puolisot (pääasiassa naiset), joilla ei ole työtä. Kohderyhmässä painotetaan niitä ulkomaalasitaustaisia henkilöitä, jotka ovat tulleet Suomeen esim. puolison työn perässä ja joiden työllistymisvalmiudet ovat korkeahkot esim. koulutustaustan tai kotimaan työhistorian kautta. Kohderyhmää voivat olla myös valmistumassa olevat, mutta Suomeen jäämisestä kiinnostuneet opiskelijat. Pakolaisina maahan tulleet rajataan lähtökohtaisesti kohderyhmän ulkopuolelle. Kohderyhmänä ovat myös erilaiset maahanmuuttajien kanssa toimivat organisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mm. alueen työpaikat ja koulutusorganisaatiot ja Pohjois-Savon kunnat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 222

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 222

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 263

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 263

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden kautta edistetään naisten tasa-arvoa.Eritysesti naisten integroitumista ja tasa-arvoa edistävä projekti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden kautta edistetään naisten tasa-arvoa. Eritysesti naisten integroitumista ja tasa-arvoa edistävä projekti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Eritysesti naisten integroitumista ja tasa-arvoa edistävä projekti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Palvelualan Opisto Kuopiolla on "Vihreä lippu"- kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen mm. sähköisten välineiden käyttö jne.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista. Natura 2000 -ohjelma ei ole erityinen painopiste.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
noudattaen,toiminta on kestävän toimintatavan mukaista ja se toteutetaan teknologiaa hyödyntäen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä mm. lisäämällä osallistujien integoritumista ja työllistymistä Pohjois-Savoon.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeen tarkoituksena on lisätä osaamista ja hyvinvointia
Liikkuminen ja logistiikka 5 4
Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan Kuopion kaupungin keskustassa, johon on hyvät julkiset liikenneyhteydet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeen yksi perustehtävä on hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on edistää Suomeen työhön tulevien maahanmuuttajien puolisoiden integroitumista ja työllistymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanketoimijan toimintaa ohjaa mm. seuraava arvo: Yksilöllisyys; Toimimme ammattimaisesti ja kohtaamme kaikki ihmiset yksilöinä riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muusta erityisyydestä. Suvaitsevaisuus on toimintamme lähtökohta. Hankkeessa toiminnan lähtökohta on lisätä yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat suomalaiseen kulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 3 3
Palvelualan Opisto Kuopiolla on "Vihreä lippu"- kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tämän hankeen tavoitteena oli vahvistaa kohderyhmän tuntemusta suomalaisesta kulttuurista, työelämästä, työelämän pelisäännöistä sekä vapaaehtoistoiminta- ja harrastemahdollisuuksista. Tavoitteena oli lisäksi tarjota apua ja tukea työllistymiseksi mm. verkostoitumisen ja workshopien kautta. Ylätavoite oli integroida ulkomaalaistaustaiset työtä vailla olevat henkilöt suomalaiseen yhteiskuntaan ja valjastaa kohderyhmän osaamista alueen yritysten voimavaraksi. Hankkeessa tunnistettiin, palvelumuotoilun metodologiaa hyödyntämällä, uusia tapoja palvella kohderyhmää ja kerättiin kokemuksia. Näiden pohjalta rakennetiin toimintamalli kohderyhmän tarpeet huomioiden.

Hankkeen käytännön toimet koostuivat kolmesta palvelumuotoilun prosessia hyödyntävästä kokonaisuudesta:

1. Asiakasymmärryksen lisääminen palvelumuotoilun keinoja käyttäen
2. Yhteissuunnittelu ja –kehittäminen
3. Toimintamallin pilotointi

Hankkeen tuloksena on tehty raportti toiminnasta. Raportissa on kuvattu projektin tavoitteet ja toimenpiteet sekä testattu toimintamalli/palvelukuvaus.

Vaikutuksia:

Hankkeen avulla

-saatiin lisätietoa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden integroitumista edistävistä asioista ja toimenpiteistä
-parannettiin osallistujien suomen kielen taitoa ja suomalaisen toimintakulttuurin tuntemista
-lisättiinn osallistujien valmiuksia siirtyä työelämään ja/tai erilaisiin opintoihin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä