Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21790

Hankkeen nimi: Jaksamista ruoka-aputyöhön

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Pohjois-Savo ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2260721-7

Jakeluosoite: Sammakkolammentie 6

Puhelinnumero: 0443556941

Postinumero: 70200

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://www.viadia.fi/pohjois-savo/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Matias Tourunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.tourunen(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443556941

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuopiossa toimii ruoka-aputyössä useita yhdistyksiä, joissa tehtävä ruoka-apu työ tehdään joko kokonaan tai pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä. Nämä toimijat tavoittavat suuren määrän kaupunkilaisia ruoka-avun piiriin. Vapaaehtoistyönä tehtävä ruoka-aputyö tuo tekijälleen sisältöä päivään ja mielekästä, arvokkaaksi luonnehdittua tekemistä yhdessä muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Monella vapaaehtoistyöntekijällä halun auttaa tai olla mukana yhdistyksissä tehtävässä ruoka-aputyössä on herättänyt omakohtainen kokemus joko omassa perheessä tai läheisten kohdalla. Iso osa vapaaehtoistyöntekijöistä on ollut sivussa työelämästä jo pidempiä aikoja ja näin ollen työssä hankittu ja jatkuvasti päivitettävä osaaminen, tieto ja taito saattavat olla enemmän tai vähemmän kadoksissa. Tämä saattaa aiheuttaa ihmetystä ruoka-aputyötä määrittelevien lakien ja määräysten osalta ja aiheuttaa myös osaltaan kuormitusta. Toinen kuormitusta aiheuttava tekijä ovat ruoka-avun hakijat. Monet heistä ovat yksinäisiä, monin tavoin avun tarpeessa olevia ihmisiä joille ruoka-avun hakeminen on erittäin tärkeä osa selviämistä. Elämäntilanteista ja -haasteista syntyvää pahaa oloa puretaan usein vapaaehtoistyöntekijöille keskusteluissa.
Sosiaalinen kohtaaminen muiden kanssa on tärkeä osa vapaaehtoistyötä, mutta myös tunne siitä, että on edelleen tarpeellinen ja osallinen. Kuitenkin monet vapaaehtoistyöntekijät ovat osin tai kokonaan työelämän ulkopuolella, osa-aikatyössä olevia tai osatyökykyisiä, työttömiä, sairauseläkeläisiä tai eläkeläisiä. Monet heistä ovat itsekin niitä, jotka ruoka-apua tarvitsevat. Näin ollen heillä saattaa olla puutteita osaamisessa (esim. hygienia, työturvallisuus, yksityisyydensuoja) ja ennen kaikkea keinoissa käsitellä ruoka-aputyössä tullutta kuormitusta.
Osaamattomuus kuormituksen purkamiseen työyhteisössä terveellisesti ja turvallisesti johtaa usein ei-toivottaviin keinoihin purkaa kuormitusta. Tilanteen jatkuessa se johtaa ennen pitkää uupumiseen ja sitä kautta moniin siihen liittyviin ilmiöihin kuten masennukseen, lisääntyneeseen päihteiden käyttöön jne. Henkilö, joka aiemmin on mahdollisista haasteistaan huolimatta voinut toimia vapaaehtoistyössä ja auttaa muita onkin nyt tämän seurauksena autettavien joukossa tai jopa kykenemätön hakemaan apua.
Hankkeessa haetaan ratkaisumallia kuormituksen purkamiseen kartoittamalla vapaaehtoistyöntekijöille kuormitusta tuottavat asiat ja tilanteet ja rakentamalla todellisen tarpeen pohjalta Jaksamisen opas. Pohjana tälle työlle käytetään ViaDia Pohjois-Savon kymmenvuotista kokemusta ruoka-aputyöstä, sen haasteista ja kuormitustekijöistä. Jaksamisen oppaassa ruoka-aputoimijoille ja heidän vapaaehtoistyöntekijöille annetaan selkeitä, käytännöllisiä ohjeita kuormituksen purkuun sekä työyhteisön sisällä, että yksilöllisesti. Hankkeessa myös päivitetään vapaaehtoistyöntekijöiden tietoja ja taitoja järjestämällä soveltuvia koulutuksia, esimerkiksi hygienian ja työturvallisuuden osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat ruoka-aputoimijoiden vapaaehtoiset työntekijät. Iso osa heistä on osittain tai kokonaan työelämän ulkopuolella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat ruoka-aputoimijoiden palkatut työntekijät. Hanke on ensisijaisesti tarkoitettu vapaaehtoistyöntekijöille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 392

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 392

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 62 216

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 216

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 47

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yli puolet ruoka-aputyön vapaaehtoistyöntekijöistä ovat naisia. Jokaisella Kuopiossa toimivalla ruoka-aputoimijalla on myös miehiä toiminnassa mukana. Neljästä hankkeen valmistelussa mukana olevasta järjestöstä yhdellä on enemmän miehiä vapaaehtoisena. Sukupuoli huomioidaan kerättäessä tietoa jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Jaksamiseen vaikuttavat tekijät voivat olla erilaisia riippuen sukupuolesta ja tämä huomioidaan. Hankkeessa kehitettävä Jaksamisen opas opastaa niin miehiä kuin naisia kuormistustekijöiden ja muiden jaksamiseen vaikuttavien tekijöiden käsittelyssä ja purkamisessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon lisääminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Ruoka-aputyö vähentää jätteen määrää
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Ruoka-aputyö vähentää jätteen määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Ruoka-aputyö edistää kuntalaisten hyvinvointia. Vapaaehtoistyö luo merkityksellisyyttä elämään. Vapaaehtoistyössä jaksaminen lisää osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä. Vapaaehtoistyö voi myös olla polku takaisin työelämään
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Ei suoranaisesti hankkeen toimintaa, mutta voi vaikuttaa yhdenvertaisuuden lisääntymiseen
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke lähti ViaDian omasta kokemuksesta ruoka-aputyöstä ja vapaaehtoistyöstä kymmenen vuoden ajalta. ViaDian toiminnassa on huomattu ja koettu monia jaksamiseen liittyviä haasteita näiden vuosien aikana ja useasti pohdittu vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisen tukemista ja sitoutumista toimintaan. Näitä kokemuksia vahvistivat keskustelut muiden ruoka-aputoimijoiden kanssa. Tältä pohjalta syntyi ajatus Jaksamisen oppaasta ja hankeideasta.

Hankkeen kautta voitiin saada resurssia miettimään, selvittämään ja kokoamaan käytännöllistä opasta haastattelujen ja keskustelujen perusteella juuri niihin tarpeisiin, joita ruoka-avun tekijät itse kokivat. Haastatteluissa, joita tehtiin noin 50 henkilölle, saatiin kattavasti tietoa jaksamiseen vaikuttavista ja kuormitusta tuottavista asioista. Näiden pohjalta oli hyvä koota itse Jaksamisen opas.
Korona virus hankaloitti maaliskuusta alkaen hanketta. Jouduimme siirtämään suunniteltuja valmennuksia ja pitämään koulutuksen kahdessa osassa elokuussa. Myös oppaan valmennustilaisuuteen vuokrasimme isommat tilat turvavälien toteuttamiseksi. Nämä kuitenkin saatiin järjestettyä ja osallistujia saatiin näin mukaan valmennuksiin ja koulutuksiin.

Jaksamisen oppaaseen tullut sisältö on tullut alusta asti itse räätälöidyn haastattelun pohjalta vapaaehtoisilta itseltään. Jaksamisen opas on koostettu, painatettu ja jaettu ilmaiseksi kaikille Kuopion ruoka-aputoimijoille ja heidän vapaaehtoistyöntekijöilleen. Valmennuksien kautta saatiin opastettua ja rohkaistua oppaan käyttöön. Ensiapukoulutuksissa osallistujat saivat päivitettyä tai kokonaan uusia, tärkeitä tietoja ja taitoja. Lisäksi hankkeen toiminta toi Kuopion eri ruoka-aputoimijoita lähemmäs toisiaan, jolloin yhteistyön mahdollisuuden kasvavat