Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21795

Hankkeen nimi: Teknologiamuutos hitsaavassa teollisuudessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: +358 44 7855 007

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Komulainen Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tki-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.komulainen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447855548

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen hitsaava teollisuus tarvitsee uusia ratkaisuja pysyäkseen kilpailussa mukana. Hitsaavat yritykset tarvitsevat uusia osaajia ja uutta teknologiaa tuottavuuden nostamiseksi. Suomi ei ole kärkimaita teollisuuden digitalisaatiossa ja osaaminen karkaa yhä enemmän mm. Kiinaan. Suomen vahva osaaminen teknologioiden kehityksessä ja tuotannon työn laadussa ovat kuitenkin avaintekijöitä ja myös tuotanto voi olla Suomessa kilpailukykyistä. Siihen tarvitaan osaamista, teknologiaa ja kehitystoimintaa.

Automaatiotason nostaminen, osaamisen lisääminen ja tuotannon toimintojen tehostaminen uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ovat tärkeä keino vastata teollisuuden työvoiman tarpeeseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Kuitenkin, nämä kehittämistoimet ja uusien teknologioiden käyttöönottaminen eivät onnistu ilman toiminnan muutokseen valmistautumista. Myöskään teknologian kaikkia hyötyjä ei saada kunnolla käyttöön, jos sitä ei huomioida koko yrityksen toiminnassa ja valmistusketjussa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hitsaavien yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä uutta teknologiaa ja hallita teknologiamuutosta lisäämällä osaamista ja luomalla uusia toimintamalleja. Hankkeessa toteutetaan tietopajoja, missä kuullaan ja keskustellaan hankkeen teemoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Hankkeen tutkimuksellinen osuus toteutetaan viidessä eri testiympäristössä, jotka toimivat myös aiheajureina työpajoihin, missä käsitellään hankkeessa esiin nousseita aiheita. Hankkeen toimenpiteet on koottu toimenpidepaketteihin:

1. Alkukartoitus
- Lähtötilannetarkastelu
- Testiympäristötutkimusten tavoitteet ja toimenpiteet
2. Uudet teknologiat
- Hitsausautomaatio
- Tuotannon digitaaliset ratkaisut
- Tuotannonohjauksen ja logistiikan hallinta
3. Muutoksen hallinta
- Osaamisen lisääminen
- Uudet toimintamallit
4. Hankkeen hallinnointi
- Hankkeen johtaminen
- Viestintä ja markkinointi

Hankkeen tuloksia ovat:
- Uudet hitsauksen mekanisointi- ja automatisointiratkaisut
- Tehokkaammat tuotannonohjauksen ratkaisut
- Paremmin yhteen toimivat tuotekehityksen ja tuotannon prosessit
- Laadunhallinnan parantuminen ja
- Osaamisen lisääntyminen hitsaavissa yrityksissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat hankkeeseen osallistuvat alueen valmistavan teollisuuden yritykset ja ne osallistuvat yritykset, joiden toiminta linkittyy vahvasti alueen valmistavaan teollisuuteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat yritysten henkilökunta sekä hanketoteuttajan henkilökunta ja opiskelijat. Hankkeen kohderyhmä saa hankkeessa uutta tietoa ja osaamista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat muu alueen valmistava teollisuus ja yritykset, jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksia omassa toiminnassaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 172 356

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 172 356

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 287

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 200 203

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Varkauden, Ylä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Outokumpu, Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus, Joroinen, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 38

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 75

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hitsaavissa yrityksissä on toistaiseksi vähän naisia ja naiset ovat vähemmistöryhmä valmistavassa teollisuudessa. Hankkeen toimenpiteet ovat teknologialähtöisiä ja muutoksen hallintaan liittyviä, mikä voi edistää naisten kiinnostusta alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tehtävät kehittämistoimenpiteet ovat sukupuolesta riippumattomia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toimenpiteet soveltuvat sukupuoleen katsomatta ja hanke ennemminkin tuo esille hitsaavan teollisuuden mahdollisuuksia myös naisille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Hitsaavassa teollisuudessa yleisesti käytettyä materiaali, metalli, on maailman kierrätetyin materiaali. Tarkoituksenmukainen teknologian lisääminen ja osaamisen vahvistaminen mahdollistavat materiaalitehokkaan tuotannon, mikä entistä enemmän edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat hitsaavassa tuotannossa käytettävien metallisten raaka-aineiden käytön hyödyntämisen tehokkaasti, mikä pienentää metallijätettä ja sen jalostamisessa esiintyvien ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on neutraali vaikutukseltaan kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Teollisuus on yksi isoimmista tekijöistä suomalaisten tuottamissa kasvihuonekaasupäästöissä. Hankkeen toimenpiteillä pyritään edistämään hitsaavien yritysten resurssitehokkuutta uuden teknologian ja uusien toimintamallien avulla, mikä vaikuttaa kasvihuonekaasujen päästöjen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on neutraali vaikutukseltaan Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Hitsaavassa teollisuudessa yleisesti käytettyä materiaali, metalli, on maailman kierrätetyin materiaali. Tarkoituksenmukainen teknologian lisääminen ja osaamisen vahvistaminen mahdollistaa materiaalitehokkaan tuotannon, mikä vähentää jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Hanke ei suoraan eikä lyhyellä aikavälillä edistä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Uudet teknologiat voivat kuitenkin edistää hankkeessa mukana olevien yritysten sitoutumista uusiutuviin energiamuotoihin tulevaisuudessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hanke yhdistää eri toimijoita ja lisää yhteistyötä alueen sisällä. Yritysten toiminnan kehittäminen ja tuotannon tehostaminen varmistavat kestävästi yritysten kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeen teemana olevat uudet teknologiat ja digitaaliset työkalut sekä uudet toimintamallit edistävät aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeessa toteutettavat uudet toimintamallit edistävät yrityksen sisäisen logistiikan tehostamista, mutta voi vaikuttaa myös liikkumiseen ja logistiikkaan yleisesti, mm. tilausten kuljetuksien hallinta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 5
Hankkeessa vaikutetaan toimintojen selkeyttämiseen ja osaamisen lisäämiseen sekä työhygienia- ja ergonomian kehittämiseen automaation lisäämisellä, mikä välillisesti tukee myös työhyvinvoinnin edistämistä.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Osaamisen lisääntyminen parantaa sosiaalista tasa-arvoa ja mahdollistaa kaikille uusia työtehtäviä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden arvioinnin kannalta neutraali.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on kulttuuriympäristön arvioinnin kannalta neutraali.
Ympäristöosaaminen 1 2
Hanke voi edistää uusien teknologioiden ja toimintamallien käyttöönotossa ja sen jälkeen myös ympäristöjärjestelmien kehittämistyötä ja ympäristöosaamisen arviointia yrityksissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomen hitsaava teollisuus tarvitsee uusia ratkaisuja pysyäkseen kilpailussa mukana. Hitsaavat yritykset tarvitsevat uusia osaajia ja uutta teknologiaa tuottavuuden nostamiseksi. Suomi ei ole kärkimaita teollisuuden digitalisaatiossa ja osaaminen karkaa yhä enemmän ulkomaille mm. Kiinaan. Suomen vahva osaaminen teknologioiden kehityksessä ja tuotannon työn laadussa ovat kuitenkin avaintekijöitä ja myös tuotanto voi olla Suomessa kilpailukykyistä. Siihen tarvitaan osaamista, teknologiaa, innovaatioita ja kehitystoimintaa.

Automaatiotason nostaminen, osaamisen lisääminen ja tuotannon toimintojen tehostaminen uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ovat tärkeitä keinoja vastata teollisuuden työvoiman tarpeeseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Kuitenkin, nämä kehittämistoimet ja uusien teknologioiden käyttöönottaminen eivät onnistu ilman toiminnan muutokseen valmistautumista. Myöskään teknologian kaikkia hyötyjä ja tehoja ei saada kunnolla käyttöön, jos sitä ei huomioida koko yrityksen toiminnassa ja valmistusketjussa.

Tämän hankkeen tavoitteena oli vahvistaa hitsaavien yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä uutta teknologiaa ja hallita teknologiamuutosta lisäämällä osaamista ja luomalla uusia toimintamalleja. Hankkeessa käytettiin tietopajoja, joissa kuultiin ja keskusteltiin hankkeen teemoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Hankkeen tutkimuksellinen osuus toteutettiin testiympäristöissä, jotka toimivat myös aiheajureina työpajoihin.
Hankkeen toimenpiteet on koottu toimenpidepaketteihin:
1. Alkukartoitus
- Lähtötilannetarkastelu
- Testiympäristötutkimusten tavoitteet ja toimenpiteet
2. Uudet teknologiat
- Hitsausautomaatio
- Tuotannon digitaaliset ratkaisut
- Tuotannonohjauksen ja logistiikan hallinta
3. Muutoksen hallinta
- Osaamisen lisääminen
- Uudet toimintamallit
4. Hankkeen hallinnointi
- Hankkeen johtaminen
- Viestintä ja markkinointi

Hankkeen kumppaneiden kanssa kehitimme uusia hitsauksen mekanisointi- ja automatisointiratkaisuja sekä kehitimme tehokkaampia tuotannonohjauksen ratkaisuja. Tuotantoprosesseissa virtaviivaistimme tuotekehityksen ja tuotannon välistä yhteistyötä. Tuloksena oli laadunhallinnan nousu uudelle tasolle ja osaamisen lisääntyminen hitsaavissa yrityksissä. Hankkeen kumppaneiden kesken oli tietojen ja kokemusten vaihtoa yrityksien toimintamallien kesken. Näitä hanketoimijat pitivät erittäin kehittävinä ja tuloksellisena.