Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21796

Hankkeen nimi: TyöAsema

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 0504338973

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saila Lehto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saila.lehto(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 182 1387

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun korkea nuorisotyöttömyys on pitkäkestoinen haaste, johon ei löydy nopeita ratkaisuja. Vaikeimmassa tilanteessa ovat ne nuoret joiden työttömyys pitkittyy. Usein taustalla on vahva henkilökohtaisen palvelun tarve, puutteellinen tai työmarkkinoille tällä hetkellä kelpaamaton ammatillinen osaaminen sekä työkokemuksen puute. Samaan aikaan korkean nuorisotyöttömyyden kanssa Oulun alueella on vakava työvoimapula ICT-alalla. Laaja-alainen, toimialoista riippumaton digitalisaatiokehitys on luonut kasvavan tarpeen osaaville työntekijöille. Digitaalista osaamista tarvitaan myös perinteisillä toimialoilla kuten rakennus- sekä kone- ja metallialalla. Rakenteelliseen työttömyyteen vastaaminen edellyttää sekä ennaltaehkäiseviä, että korjaavia toimia. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevat nuoret tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta tutustuakseen alaan ja suunnatakseen alan opintoihin tai täydentääkseen alan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi, jotta työllistyisivät yrityksiin.


Hankkeen taustalla on BusinessOulun ympärille suunnitellun laajemman kokonaisuuden, BusinessAseman rakentaminen. Tammikuussa 2020 käyttöön otettavaan BusinessAsemaan kuuluu olennaisena osana digitaalisen osaamisen ja kehittämisen keskus, Digipaja. Digipaja on uudenlainen ja moderni digitaalisen osaamisen ja osaamisen kehittämisen keskus, joka luo foorumin ICT-alaan ja digitaalisuuteen liittyvien työtehtävien oppimiseen ja harjoitteluun, ja kohtauttaa yritykset ja potentiaaliset työntekijät. Paja antaa mahdollisuuden toteuttaa monimuotoisesti erilaisia ryhmätoimintoja, koulutuksia, valmennuksia, tilaisuuksia ja tapahtumia.

Hankkeen tavoitteena on nuorten työllistymisen ja ammatillisen osaamisen tukeminen vahvistamalla ja lisäämällä digitaalisuuteen liittyvää osaamista, nuorten tietoisuuden lisääminen digitalisaatiosta ja ICT-alasta sekä niihin liittyvien koulutusalojen opintoihin ohjaaminen, sekä Digipajan toiminnan näkyväksi tekeminen ja yhteistyökumppaneiden löytäminen jotta varmistetaan toiminnan tuloksellisuus ja jatkuminen myös hankkeen päätyttyä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen tuloksena toteutetaan uudenlainen toiminta- ja koulutusympäristö. Mukana olleiden nuorten työelämätaidot ja ammatillinen osaaminen vahvistuvat. Nuoret hakeutuvat opiskelemaan digitalisaatioon liittyviin koulutusohjelmiin. Ammatillisen koulutuksen omaavat nuoret lisäävät ja vahvistavat osaamistaan jolloin he työllistyvät yrityksiin helpommin ja nopeammin. Osaltaan hanke vastaa yritysten työvoimapulaan ohjaamalla entistä enemmän nuoria digitalisaatioon liittyvien opintojen pariin sekä lisä- ja jatkokouluttamalla ammatillisen tutkinnon omaavia nuoria yritysten osaamistarpeisiin.
Hankkeen avulla nostetaan nuorten tietoisuutta digitalisaation mahdollisuuksista työuran rakentamisen kannalta. Nuoret ymmärtävät alan vaatimukset ja suuntaavat opintojaan vastaamaan työnantajien tarpeita.
Hankkeen tuloksena yritykset oppivat näkemään Digipajan toiminnan potentiaalisena työvoiman saannin paikkana, ja ovat mukana kehittämässä toimintaa koko ajan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat nuoret sekä jossain määrin koululaiset ja opiskelijat. Tärkeänä kohderyhmänä ovat myös yritykset ja organisaatiot.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat nuoret. Kohderyhmänä voi joiltakin osin olla myös yli 30-vuotiaita työttömiä ja työttömyysuhan alla olevia henkilöitä. Tärkeänä kohderyhmänä ovat myös yritykset ja organisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat koululaiset ja opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 331 987

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 275 497

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 474 267

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 393 567

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 36

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 218

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pohjois-Pohjanmaalla työttömänä työnhakijana on hieman enemmän miehiä kuin naisia. Tämä voi näkyä hankkeen toteutuksessa siten, että hankkeen toimenpiteissä on saman jakauman mukaan hieman enemmän miehiä kuin naisia. Hankkeen toimenpiteisiin mukaan pääsyyn ei vaikuta sukupuoli, vaan asiakkaan palvelutarve määrittää asiakkuuden ja toimenpiteet. Tulee kuitenkin huomioida että toimiala kiinnostaa enemmän miehiä kuin naisia, naiset ovat teknisillä aloilla aliedustettuina. Tavoitteena on, etä hankkeeseen osallistuvista naisten osuus on vähintään 30 prosenttia. Business Oulu -liikelaitoksen työllisyyspalvelut seuraa kuukausittain työttömyystilastoja myös sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja valtavirtaistaminen ovat hankkeessa toteutettavia periaatteita. Sukupuolinäkökulmaan liittyvien toimien painotus ja lukumäärä selviävät hankkeen toteutusvaiheessa. Sukupuolinäkökulma ja esimerkiksi naisosallistujien määrän kasvattaminen voidaan huomioida hankkeen toiminnassa tarvittaessa räätälöitävillä toimilla esimerkiksi tiedotuksella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Oulun kaupungille on luotu ympäristöohjelma, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä ja asukkaita ympäristövastuulliseen toimintaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Oululaisen osaamisen hyödyntäminen ympäristöalan liiketoiminnan kehittämisessä on kaupungin elinkeinopolitiikan ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta tärkeää. Hankkeessa huomioidaan erityisesti Oulun alueen kannalta keskeiset toimialat työllistämisessä. Yhteistyöllä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän kanssa pyritään edesauttamaan ympäristöalan erilaisten liiketoiminta-mahdollisuuksien kehittymistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta tähän teemaan. Hankkeessa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa, joka ohjaa toimintaa kohti ympäristövastuullista toimintaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta tähän teemaan. Hankkeessa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa, joka ohjaa toimintaa kohti ympäristövastuullista toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toiminta ei liity Natura 2000 -ohjelman kohteisiin. Hankkeessa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa, joka ohjaa toimintaa kohti ympäristövastuullista toimintaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin ohjeistuksia materiaali- ja laitehankinnoissa, joissa pyritään kestäviin ratkaisuihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Uusiutuvia energialähteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Hanke tukee perinteisiä toimialoja digitaalisuuden kautta ja tukee osaavan työvoiman parempaa saatavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 2
Hanke vaikuttaa aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta tähän teemaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edesauttaa henkilöiden työllistymistä ja siten lisää heidän hyvinvointiaan.
Tasa-arvon edistäminen 2 1
Naiset ovat teknisillä aloilla aliedustettuina. Arvio hankkeen naisosallistujien määrästä on noin 30 %. Hankkeen toiminnassa huolehditaan valtavirtaistamisen periaatteiden toteutumisesta siten, että vähemmistöön jääviä ryhmiä huomioidaan erityistoimin tarvittaessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 4
Hanke lisää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ohjaamalla henkilöitä työelämään ja opintoihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta tähän teemaan.
Ympäristöosaaminen 1 1
Oulun kaupungille on luotu ympäristöohjelma, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä ja asukkaita ympäristövastuulliseen toimintaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa osallistujien digitalisaatioon ja ICT-alaan liittyvä taitoja, innostaa osallistujia hakeutumaan alan opintoihin sekä tehdä tunnetuksi Ouluun avattua BusinessAsemaa. Hankkeen omana toimintana käynnistettiin Diginikkarit-ryhmät, joissa osallistujat pääsivät kehittämään ohjelmoinnin taitojaan ja tutustumaan ohjelmistosuunnittelijan työhön käytännössä. Ryhmän työskentelytilat sijaitsivat BusinessAsemalla. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin Full stack -web-ohjelmoinnin valmennusohjelma, IoT tutuksi -valmennusohjelma, Ohjelmistotestauksen valmennusohjelma ja Kick start IoT -valmennusohjelma.

Hankkeen tavoitteena oli luoda matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistujille kehittää omaa osaamistaan, joten suurimmalla osalla osallistujista opintoihin hakeutuminen oli ensisijainen tavoite asiakkuuden päätyttyä hankkeessa. Hanke koulutti ohjelmoinnin osaajia Diginikkarit-ryhmissä, joihin osallistui yhteensä 67 henkilöä, lisäksi web-ohjelmointiin perehtyi 16 osallistujaa, Internet of Things ratkaisuihin perehtyi yhteensä 14 osallistujaa ja ohjelmistotestaukseen perehtyi myös 14 osallistujaa.

BusinessAsemaa ja siellä sijaitsevaa digipajaa tehtiin tutuksi mm. Diginikkarit-ryhmätoiminnalla sekä järjestämällä erilaisia työpajoja Fablabissä. Keväällä 2020 alkanut poikkeusaika koronavirustilanteen vuoksi vaikutti huomattavasti hankkeen toimintatapaan ja osallistujamääriin. Suurin osa toimista on toteutettu erilaisten rajoitusten aikana, ja rajoitukset ovat vaikuttaneet osallistujamääriin ja esimerkiksi mahdollisuuksiin toteuttaa tilaisuuksia ja työpajoja. Hankkeen loppukauden aikana Fablabin ja digipajan tunnettuutta lisättiin sisällyttämällä toimintojen esittely osaksi Seuraava asema on BusinessAsema -tilaisuuksia. Hankkeen toimesta toteutettiin myös Fablabin palvelumuotoilu ja valmisteltiin erilaisia viestinnällisiä toimia, joilla pyritään tuomaan sen palveluja lähemmäksi eri kohderyhmiä, jotka hyötyisivät työllistymisensä tai yrittäjyytensä edistymissä sen mahdollistamista toiminnoista.