Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21798

Hankkeen nimi: Topakka -toimivat palvelut työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0242746-2

Jakeluosoite: Rantakatu 20

Puhelinnumero: 0505115028

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.joensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riikka Pauliina Vartiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riikka.vartiainen(at)joensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504348641

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkimusten mukaan yli 30 % pitkään työttömänä olleista ovat todellisuudessa työkyvyttömiä. Pohjois-Karjalan alueella pitkäaikaistyöttömiä maaliskuussa 2019 oli 2424 henkilöä, minkä perusteella noin 730 henkilöä hyötyisi työ- ja toimintakyvyn selvittämisestä sekä sitä seuraavasta kuntoutus-tai eläkeratkaisusta. Työterveyshuollon ulkopuolella olevien työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn liittyvät palvelut toimivat vajaatehoisesti niiden tarpeeseen nähden. Tällä hetkellä selvittelyitä tehdään monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssa sekä vaihtelevasti aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon palveluissa. Selkeää palveluprosessia tai sen kokonaiskoordinointia ei tällä hetkellä ole olemassa, mikä vaikeuttaa ja hidastaa asiakkaan tarvitsemien palvelujen ja selvitysten saamista esimerkiksi eläkkeen hakemisessa. Väärällä työmarkkinastatuksella olevat henkilöt voivat kärsiä toimeentulovaikeuksista sekä kokea henkistä kuormitusta työkyvyttömyydestään, jota palvelu- ja viranomaisjärjestelmä ei ole tunnistanut. Tilastollisesti työvoimaan kuuluvat, todellisuudessa työkyvyttömät henkilöt aiheuttavat turhia kustannuksia työvoimapalvelujen järjestäjille sekä työttömyysetuuksien maksajatahoille.

Topakka-hankkeen tavoitteena on tarjota työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn liittyvät palvelut kaikille niitä tarvitseville työttömille Joensuussa, Kiteellä, Liperissä, Outokummussa ja Tohmajärvellä. Hankkeen tehtävänä on kehittää työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn monialainen ja selkeä palveluprosessi kuntien eri toimintaympäristöt huomioon ottaen. Hankekunnissa työskentelevät työkykykoordinaattorit toimivat asiakkaan prosessivastaavina, minkä lisäksi on hanke mahdollistaa asiakaskohtaisten palvelujen, kuten toiminnallisten työkyvyn selvittelyjaksojen sekä erikoislääkäripalvelujen, hankkimisen. Palveluprosessi toteutetaan monialaisena yhteistyönä, jonka kehittämiseen osallistuvat hankekuntien työllisyyspalvelut, Siun Soten työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus ja aikuissosiaalityö, KELA sekä TE-palvelut. Prosessin kehittäjänä toimii hankkeen palvelukoordinaattori, joka sijoittuu Siun Soten työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskukseen.

Hankkeen tuloksena hankekuntien työ- ja toimintakyvyn selvittelyä tarvitsevat asiakkaat ovat saaneet tarvitsemiaan palveluita sekä niiden myötä ratkaisuja, jotka ovat vakiinnuttaneet asiakkaan työmarkkina-aseman. Ratkaisuna voi toimia pitkäkestoinen kuntoutus tai eläke. Hankkeen prosessin kehittämisen myötä työ- ja toimintakykyä selvittävät palvelut ovat juurtuneet pysyviksi ja ne ovat muokattavissa sen hetkiseen työllisyyden hoidon palvelurakenteeseen. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa Pohjois-Karjalan kunnissa sekä valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen muutettu asiakasmäärä jatkokaudelle yhteensä 900 asiakasta

Joensuu 500 hlö
Kitee 85 hlö
Liperi 145 hlö
Outokumpu 130 hlö
Tohmajärvi 40 hlöHankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat työ- ja toimintakyvyn selvittelyä tarvitsevat asukkaat Joensuun, Kiteen, Liperin, Outokummun ja Tohmajärven alueilla. Työttömyystilastojen sekä tutkimusten perusteella on arvioitu, että hankkeen toiminta-aikana työ- ja toimintakyvyn selvittelystä hyötyisi seuraava asiakasmäärä:
Joensuu 500 hlö
Kitee 60 hlö
Liperi 115 hlö
Outokumpu 100 hlö
Tohmajärvi 20 hlö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä toimijoina ovat kaikki toimintamallin kehittämiseen osallistuvat tahot, joista keskeisimpinä ovat hankekuntien työllisyyspalvelut, TE-palvelut, SiunSote, KELA sekä hankkeessa hyödynnettävät ostopalvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 566 140

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 124 718

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 957 675

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 405 898

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Joensuu, Tohmajärvi, Liperi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 794

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta hankkeen sisältö huomioon ottaen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on sukupuolineutraali ja mahdollistaa yhdenvertaiset palvelut kohderyhmälle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittämisen edistäminen ja toimintamallin kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -1 0
Hanke toimii usean kunnan alueella ja edellyttää sekä työntekijöiden että asiakkaiden matkustamista (päästöt)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Hankkeen olennainen tehtävä kehittää palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Ihmisten ohjaaminen tarvittaviin palveluihin ja tarkoituksen mukaisen statuksen piiriin
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Yhdenmukaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-