Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21805

Hankkeen nimi: Kohtaa! rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Kohtaa!-kehittämishankkeen (S21791) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat ylivieskalaiset pitkäaikaistyöttömät, yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat ja alueen yritykset ja työnantajat. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat TE-toimisto, PPKY Kallion työkykykoordinaattori, koulutuksen järjestäjät, aikuissosiaalityö ja muut alueen työllisyystoimijat. Tavoitteena on vähentää rakenne- ja toistavaistyöttömyyttä kehittämällä toimintamalleja, joissa pitkäaikatyöttömät, toistuvaistyöttömät ja osa-työkykyiset voivat tuetusti löytää tiensä niille aloille jotka kärsivät työntekijäpulasta. Hanke tarjoaa yksilöllisiä, tarpeen mukaisia ammatillista tuki- ja ohjauspalveluita työnhakijoille sekä valmennuksia ja räätälöityjä koulutuksia työnantajille nostaaksemme heidän valmiuksiaan työllistää kohderyhmämme työnhakijoita.

Konkreettiset toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen osaan: kartoita, kehitä ja kohtaa. Hankkeessa kartoitetaan työnhakijan palvelutarpeet kattavalla palvelutarveselvityksellä. Jos käy ilmi, että työnhakijan pitkittyneen työttömyyden taustalla on työ- ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia, aloitamme yhteistyön PPKY Kallion työkykykoordinaattorin kanssa. Kartoitamme myös työnantajien tarpeita ja heidän kiinnostustaan työllistämisen eri muotoihin.

Kehitämme hankkeen avulla työnhakijoiden osaamista ja työelämävalmiuksia räätälöidyillä koulutuksilla ja valmennuksien sekä ammatillisen tuen avulla. Koulutuksia ovat erilaisten lupa- ja korttikoulutusten päivittäminen sekä ammatillista osaamista lisäävät lisäkoulutukset. Kehitämme myös asiakkaan työelämävalmiuksia erilaisin valmennuksin ja ammatillisen tuen avulla. Valmennukset ovat vahvasti suunnattu työelämään paluun tukemiseksi ja siksi valmennuspalvelut ovat asiakkaan käytössä myös siinä vaiheessa, kun asiakas työllistyy ja siirtyy työnantajan palvelukseen. Kehitämme myös työnantajan valmiuksia työllistää pitkään työttömänä ollut työnhakija tai osatyökykyinen.

Työntekijän ja työnantajan kohtaamiseen kehitämme yhdessä työnantajan kanssa tukityöntekijä-mallin. Tukityöntekijä saa hankkeen kautta valmennusta, koulutusta ja tukea tukityöntekijä olemiseen. Tukityöntekijän tärkeimpänä roolina on olla tukena ja oppaana uudelle työntekijälle koko työllistämisprojektin ajan. Tukityöntekijä on mukana tutustumisessa, perehdyttämisessä ja tukityöntekijä tukee myös työelämässä pysymistä. Tukityöntekijämallista teemme myös oppaan.


Kehittämishanke toteutetaan 01.09.2019-31.08.2022 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 30.09.2020 (palkkatukijaksot päättyvät jo 31.05.2020) nykyisen (02.07.2019) TEM:n ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Ylivieskan kaupunki, osatoteuttajana Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 251

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 62 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 063

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-