Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21806

Hankkeen nimi: Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.9.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -kehittämishankkeen (S21782) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen, työvoimakoulutukseen ja valmennukseen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen (OTE) on Suomen hallituksen kärkihanke. Yksi keino vaikuttaa rekrytointiongelmien ja kohtaanto-ongelmien haasteisiin on lisätä ihmisten työkuukausia edistämällä osatyökykyisten työllisyyttä. Julkisia hankintoja kehittämällä on mahdollista työllistää myös osatyökykyisiä, luoda uusia työpaikkoja paikallisesti ja lisätä alueellista elinvoimaa ja arjen turvaa. Vaikka työllisyys on kohentunut, niin osatyökykyisten työllistymisen esteitä ei ole pystytty purkamaan.

Pudasjärvellä on noin kaksinkertainen määrä TE-palveluiden osatyökykyiseksi määrittämiä työnhakijoita verrattuna vastaavankokoisiin kuntiin. Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen edellyttää innovatiivista ja parempaa työn, sosiaaliturvan ja palvelujen yhteensovittamista asiakaslähtöisesti. Vahvaksi-hankkeessa luodaan osatyökykyisten työllistämiseksi sellaisia paikallisia palvelupolkuja, jotka koetaan vaikuttaviksi, vahvistaviksi ja kannustaviksi. Näin työllistettyjen motivaatio ja mahdollisuudet työllistyä paranevat. Hanke käyttää eri toimijoiden ja TE-palvelujen asiantuntemusta, sekä tukee näiden tuottamien asiantuntijapalvelujen käyttöä monipuolisesti. Asiakasta ei määritä hänen sijoittumisensa tietylle palvelulinjalle vaan yhdessä asiakkaan kanssa todettu henkilökohtaisen tuen tarve. Hankkeessa luodaan paikallinen osatyökykyisten työllistämisen malli, joka jää verkoston ja kaupungin käyttöön hankkeen jälkeen. Hankkeessa kartoitetaan osatyökykyisille sopivat piilotyöpaikat. Verkostoyhteistyötä helpottamaan ja asiakastiedon keräämistä varten hankitaan yhteinen ohjelma/sovellus sekä tarvittavat koulutukset. Käyttöön otettu ohjelma helpottaa monialaisen työryhmän toimijoiden työtä, koska he jakavat tarpeellisen asiakastiedon ko. ohjelmassa. Tämä lisää asiakkaan saaman palvelun oikea-aikaisuutta ja laatua. Samalla vastuunjako selkiytyy ja päällekkäinen työ vähenee.


Kehittämishanke toteutetaan 01.09.2019-31.03.2022 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 31.12.2020 (palkkatukijaksot päättyvät jo 31.05.2020 ja palvelusopimukset 30.09.2020) nykyisen (2.7.2019) TEM:n ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Pudasjärven kaupunki.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 23 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 727

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 74 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 056

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-