Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21807

Hankkeen nimi: PDM2pk - Tuotetiedon hallintaa pk-sektorille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 0294 5222

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: https://www.tuni.fi/fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Nikander

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.nikander(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505345710

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turun ammattikorkeakoulu Oy, 2528160-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) yhteishankkeena. Hankkeen päätavoitteena on kohdeyritysten henkilöstön tuote- ja elinkaarenhallinnan (PDM/PLM) osaamisen lisääminen edistäen ja tukien yritysten kasvua sekä asiakkaiden vaatimustenmukaisuuteen vastaamista tilaus-toimitusverkostojen osalta. Hankkeessa tuotetaan ja kokeillaan uusia koulutussisältöjä ja koulutuskonsepteja hyödyntäen muotoilun käyttäjälähtöisten prosessien lisäksi uusimpia viestinnän, median ja virtuaalitodellisuuden mahdollistamia keinoja.

Hankkeen tavoitteena on valmistavan teollisuuden tuote- ja elinkaarenhallinnan koulutuksen tarjonnan ja laadun kehittäminen ja parantaminen erityisesti huomioiden mikro- ja pk-yritykset sekä niiden erityistarpeet digitalisaation hyödyntämisessä. Hankkeen toimenpiteet edistävät ja tukevat yritysten kasvua ja osaamista sekä niiden sidosryhmäverkostojen kehittämistä. Tulosten jalkauttaminen ja osaamisen levittäminen kansallisesti varmistaa kilpailukyvyn kehittymisen ja yritysten tuottavuuden kasvun. Hankkeen tuloksena syntyvät koulutussisällöt antavat yrityksille valmiuksia sopivien, parhaiten tuotetieto- ja elinkaarihallintaan soveltuvien ohjelmien tai järjestelmien valintaan, käyttöönottoon ja hyödyntämiseen yrityskohtaisesti.

Tuloksena on syntynyt myös osaamista ja ymmärrystä median ja viestinnän toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämisestä tuotehallinnan ja siihen liittyvien eri tuoteprosessien koulutuksessa. Luotu uusi palvelumuotoilun keinoilla toteutettu toimintamalli mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan
kehittämisen tuote- ja elinkaarihallinnan ja niihin liittyvän järjestelmäosaamisen kasvaessa. Koulutuskonsepti verifioituu pilotoinnin tuloksena. Uuden hankitun osaamisen ja tuen myötä yritysten kyvykkyydet ja valmiudet kasvuun digitalisoituneissa tuotekehityksen, tuotannon ja palveluiden verkostoissa parantuvat.

Hankkeen tulokset jalkautetaan ja levitetään toteuttajien maakunnissa sekä valtakunnallisesti. Hankkeen myötä myös kansainvälisen kasvun mahdollistava alueiden välinen yhteistyö ja rakennemuutosta tukeva tuote- ja elinkaarihallintaosaaminen kehittyy sekä osaavan työvoiman kohtaamisongelma helpottuu osaltaan. Yhteishanke mahdollistaa sen, että varsinaiset ja välilliset kohderyhmät saavat monitasoisen ja kattavan palvelumuotoillun koulutussisällön kautta uuden tarvittavan osaamisen PDM/PLM järjestelmien käyttöön, valintaan ja käyttöönottoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat pääasiallisesti Länsi-Suomen (Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen) valmistavan teollisuuden henkilökunta (suunnittelu, jälkimarkkinointi, osto, myynti jne.), jotka ovat muuttuvassa digitalisaation ja rakennemuutoksen kilpailukentässä. Hankkeen teemakoulutuksia tarjotaan myös opiskelijoille ja muille vapaana oleville osaamisresursseille osallistavien työpajojen kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat koko Länsi-Suomen valmistavan teollisuuden yritykset alihankintaverkostoineen. Sekä TAMK että Turun AMK ovat tälle sektorille tärkeä osaavan uuden henkilöstön kouluttaja sekä täydennyskoulutuksen tarjoaja.

Välillisesti koko kansallinen valmistavan teollisuuden ekosysteemi ja niissä toimivat yritykset sekä ekosysteemien suuret veturiyritykset ovat välillisiä hyödynsaajia. Veturiyrityksiä ovat suuret suomalaiset meriteollisuus- ja konepaja-alan vientiyritykst. Tilaus- toimitusverkostossa digitaalinen tuotetietohallinta ja tuotteiden elinkaaren osaaminen ja ymmärrys kasvaa henkilöstön kehittyneen osaamisen myötä, ja ekosysteemien kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla paranee.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 288 415

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 283 961

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 384 556

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 378 617

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun, Lounais-Pirkanmaan, Tampereen, Loimaan, Salon, Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen, Etelä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Ruovesi, Kangasala, Punkalaidun, Sauvo, Pyhäranta, Salo, Lieto, Kemiönsaari, Pöytyä, Pirkkala, Urjala, Virrat, Rusko, Paimio, Orivesi, Valkeakoski, Vesilahti, Nokia, Taivassalo, Kustavi, Aura, Masku, Oripää, Tampere, Hämeenkyrö, Lempäälä, Parkano, Vehmaa, Turku, Somero, Koski Tl, Mynämäki, Mänttä-Vilppula, Nousiainen, Ikaalinen, Naantali, Juupajoki, Uusikaupunki, Sastamala, Marttila, Ylöjärvi, Parainen, Akaa, Loimaa, Pälkäne, Laitila, Raisio, Kaarina, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 180

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolen vaikutusta on analysoitu hanketta valmistelleiden asiantuntijoiden kokemukseen perustuen. Yritysten ja opiskelijaosallistujien sukupuolijakaumaa on vaikea ennustaa, ja osallistuvan yrityksen toimiala vaikuttaa siihen vahvasti. Tyypillisesti esimerkiksi tekniikan alalla on enemmän miehiä kuin naisia. Tällöin todennäköisemmin työpajoissa ja tilaisuuksissa on osallistujina enemmän miehiä kuin naisia. Hankkeen toimet koskevat kuitenkin eri alojen yrityksiä, mikä osaltaan voi lisätä naisten lukumäärää hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kantavia arvoja hankkeessa sekä toteuttajien toiminnassa yleensäkin. Kohderyhmille suunnatut tapahtumat ovat sellaisia, että ne soveltuvat sellaisenaan molemmille sukupuolille. Tapahtumien markkinoinnissa ja osallistujavalinnoissa tullaan korostamaan osallisuutta, osaamista ja sen kehittämistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaikka se huomioidaankin hankkeen aikana.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Elinkaaren hallinta auttaa turhan materiaalin, varastoinnin ja kuljettamisen vähenemiseen ja siitä seuraa hiilijalanjäljen pienentyminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Elinkaaren hallinta auttaa turhan materiaalin, varastoinnin ja kuljettamisen vähenemiseen ja siitä seuraa hiilijalanjäljen pienentyminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu Natura-alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Hankkeen toiminnassa pyritään paperittomaan toimistoon. Elinkaaren hallinta auttaa turhan materiaalin, varastoinnin ja kuljettamisen vähenemiseen ja siitä seuraa hiilijalanjäljen pienentyminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Ei merkittävää vaikutusta. Edesauttaa läpinäkyvyyttä tuotteen elinkaaren hallinnassa, mikä parantaa mahdollisuutta suosia uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Hanke tukee vahvasti paikallisen elinkeinorakenteen kehittymistä ja tuottavuuden lisääntymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
Hankkeessa kehitetään maakuntien yrityskenttään uusi palvelumalli. Malli on matalan kustannustason osaamisen kehitysmalli, jossa muotoilullisten prosessien kautta, yrityksen henkilöstön kanssa luodaan yrityksille uutta osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 8 10
Uusimpia viestinnän ja median keinojen hyödyntäminen, kuten VR/AR, ja yritysten tuote- ja elinkaarenhallinnan osaamisen parantuminen edistää sekä tukee yritysten verkoston kehittämistä, jolloin liikkuminen ja logistiikka tehostuvat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Uuden hankitun osaamisen ja tuen myötä yritysten kyvykkyydet ja valmiudet kasvuun digitalisoituneissa tuotekehityksen, tuotannon ja palveluiden verkostoissa parantuvat. Lisäksi yksilötasolla uuden osaaminen nostaa omantunnon arvoa sekä henkilökohtainen kilpailukyky kasvaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Koulutus on suunniteltu molemmille sukupuolille sopivaksi. Koulutus tuottaa tasa-arvoa laaja-alaisesti sukupuoleen, ikään, rotuun jne. katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Uuden hankitun osaamisen, osallisuuden ja tuen myötä yritysten ja yksilöiden kyvykkyydet ja valmiudet kasvuun digitalisoituneissa tuotekehityksen, tuotannon ja palveluiden verkostoissa parantuvat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 4 8
Elinkaaren hallinta auttaa turhan materiaalin, varastoinnin ja kuljettamisen vähentämisessä. Vastuu tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista selkeytyy kaikille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen konkreettisina tavoitteina olivat:

- Luoda koulutussisältöjä uudistamaan ja täydentämään tuotetiedon hallinnan (PDM) ja tuotteen elinkaarenhallinnan (PLM) osaamista, sekä tarjoamaan tietämystä eri järjestelmävaihtoehdoista ja antaa tietämystä ja tukea PDM/PLM-järjestelmän valintaan ja käyttöönoton suunnitteluun.
- Hyödyntää koulutussisältöjen tuottamisessa uusimpia viestinnän ja median toimintatapoja ja työkaluja, kuten esimerkiksi VR- ja AR-teknologioita.
- Kehittää koulutuksen toteutusta tavoitteiden 1 ja 2 mukaisin sisällöin osallistavan palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen yritysten erityispiirteet joustavasti huomioiden.
- Toteuttaa käytännön pilotointi konseptin varmistamiseksi ja jatkon kehitystarpeiden keräämiseksi ja toteuttamiseksi esim. skaalautuva, toimintaympäristön erityispiirteet huomioiva massaräätälöitävissä oleva koulutusmalli.
- Jalkauttaa ja levittää tulokset toteuttajien maakunnissa sekä valtakunnallisesti: kuvata osallistava, yrityksen erityistarpeet esim. toimintaympäristön huomioiva, PDM/PLM-kehitysmalli digitaalisena kaikkien yritysten ja korkeakoulujen käyttöön hyödyntäen myös alueellisia kehitysyhteisöjä.

PDM2pk-hankkeen tuloksena syntyneet koulutussisällöt ja tukipalvelut antavat yrityksille valmiuksia sopivien, parhaiten soveltuvien ohjelmien/järjestelmien valintaan, käyttöönottoon ja hyödyntämiseen yrityskohtaisesti.

Tuloksena on syntynyt osaamista ja ymmärrystä median ja viestinnän toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämisestä tuotehallinnan koulutuksessa. Luotu uusi palvelumuotoilun keinoilla toteutettu toimintamalli mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kehittämisen tuotehallinnan ja PDM/PLM-osaamisen kasvaessa. Koulutuskonsepti verifioitiin pilotoinneissa.

Uuden hankitun osaamisen ja tuen myötä yritysten kyvykkyydet ja valmiudet kasvuun digitalisoituneissa tuotekehityksen, tuotannon ja palveluiden verkostoissa parantuvat.

Hankkeessa konseptoitiin ja tuotettiin uudenlaisia, täydentäviä, kohdeyritysten tarpeita vastaavia koulutussisältöjä tuotetiedon hallinnan (PDM) ja elinkaarenhallinnan (PLM) osaamisen parantamiseksi. Toteutettu koulutus tarjoaa tietämystä eri järjestelmävaihtoehdoista ja tukee PDM/PLM-järjestelmän valintaa ja käyttöönoton suunnittelua sekä tuottaa osaamista järjestelmien käytöstä ja hyödyntämisestä. Toteutettua koulutusta tullaan tarjoamaan osana PDM/PLM-koulutustarjontaa avoimen AMK:n koulutustarjonnassa.

Osatoteuttajat tuottivat PDM/PLM koulutuksen osakokonaisuuden hyödyntäen Siemens AR/VR-teknologiaa. Tuloksena syntynyttä AR/VR-teknologiaa hyödyntävää ja sisältävää koulutuskokonaisuutta hyödynnetään yritysten koulutuksissa avoimen AMK:n tarjonnassa.

Muotoilunäkökulmia hyödynnettiin yritysten tarpeiden määrittelyssä, webinaareissa, yhteiskehittämistyöpajoissa sekä koulutusten suunnittelussa.

Tuotetiedonhallinnan (PDM) ja tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) käsitteitä yksinkertaisesti avaava Mitä tuotetiedonhallinta on? -animaatiovideo (https://www.youtube.com/watch?v=o50k5h7fmK4&ab_channel=PDM2pk) helpottaa tuotetiedonhallintaan liittyvien käsitteiden hahmottamista.

Muotoiluajattelun 4K -mallia (Kokonaisuus, Kokemus, Kokeilu ja Konseptointi) kehitettiin edelleen yritysten tuotetiedonhallinnan, tuotteen elinkaarenhallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmien käyttöönottoon valmistautumiseen ja siihen liittyvien yrityksen sisäisten tarpeiden selvittämiseen. Yhteiskehittämisessä on tärkeää pystyä nopeasti analysoimaan yrityksen oman henkilökunnan valmiudet muotoiluajattelun näkökulmiin ja kehittämismenetelmiin sekä esittämään tavoitteet mahdollisimman konkreettisesti.