Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21808

Hankkeen nimi: Job Point -rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.9.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 131

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Mäkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.makinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 502 8682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Job Point -kehittämishankkeen tavoitteena on edistää Pohjanmaalla sijaitsevien yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tätä tavoitetta tukemaan Job Point –rinnakkaishankkeen kautta hankittavalla ja tarjottavalla työvoimakoulutuksella paikataan työnhakijoiden mahdollisia osaamisvajeita ja vastataan alueen osaavan työvoiman tarpeeseen. Tähän tavoitteeseen vastataan niin normaalin työvoimakoulutuksen, kuin RekryKoulutuksenkin keinoin. Osaamisen tunnistaminen on usein avaintekijä koulutusten onnistumiselle ja hyvien tulosten saavuttamiselle.

Jotta työnhakijat löytävät paremmin yrityksiin ja puolestaan yritykset tulevat tietoiseksi potentiaalisista työnhakijoista, on Job Point –rinnakkaishankkeen mahdollistamana toimenpiteenä myös valmennukset, joista erityisesti työnetsijä- ja työhönvalmentajapalvelut. Haetaan piilotyöpaikkoja ja mahdollistetaan työnantaja/työntekijä kohtaamisia myös etäyhteysvälineitä hyödyntäen.

Kehittämishankkeen yksilötavoitteeseen – työnhakijoiden palauttamiseen työmarkkinoille – saadaan rinnakkaishankkeen mahdollistamana tukea myös palkkatuesta.

Job Point -rinnakkaishankkeen kautta tarjottavat yksittäiset ja/tai toisiaan jatkumona täydentävät toimenpiteet (työvoimakoulutus, valmennus, palkkatuki) kohdennetaan nuoriin ja heikossa työmarkkina-asemassa oleviin, alanvaihtajiin kuin myös alueen työnantajiin. Kohderyhmän huomiointi toimenpiteissä kaksikielisenä; niin suomeksi kuin ruotsiksi.

----------------------------------------------
12.8.2020 Job Point -rinnakkaishankkeen julkisista työvoimapalveluista on käyty keskustelu kehittämishankkeen kanssa ja työvoimakoulutuksille nähdään aiempaa suurempi tarve. Työvoimakoulutuksiin haetaan tällä muutoshakemuksella lisärahoitusta 65 000 €.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 540 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 137 257

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 555 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 137 257

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Pedersören kunta, Kristiinankaupunki, Kaskinen, Kruunupyy, Mustasaari, Pietarsaari, Vöyri, Luoto, Närpiö, Vaasa, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-