Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21810

Hankkeen nimi: GoGlobal - kasva kansainväliseksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Joensuu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2921270-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358 10 419 8000

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.businessjoensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marco Hautakoski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysvalmentaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marco.hautakoski(at)businessjoensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505359081

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen, Pohjois-Karjalan ja Joensuun seudun tulevaisuuden kasvu ja menestys tulee perustumaan yritysten kansainväliseen menestykseen. Tämä edellyttää rohkeaa maailmalle menoa ja kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan osaamista. Kansainvälisen liiketoiminnan kasvu ja kansainvälisten yritysten syntyminen on alueen menestyksen elinehto.

Yritykset joutuvat sopeutumaan globaaliin kilpailutilanteeseen ja se näkyy talouden rakenteiden muuttumisena ja paikoin myös äkillisinä rakennemuutostilanteina. Paras keino vastata tähän murrokseen on olla mukana kansainvälisessä liiketoiminnassa. Kansainvälinen kauppa on kasvanut yleistä talouskehitystä nopeammin taloussuhdanteista riippumatta. Lisäksi 10 vientiteollisuuden työpaikan on todettu lisäävän 13 työpaikkaa muille toimialoille. Toisaalta, jo kansainvälistyneet yritykset voivat kärsiä osaajapulasta, esimerkkinä Joensuun seudun ict-yritykset. Sopeutuminen muutoksiin edellyttää selkeästi myös tuottavuuden ja osaamisen kasvua. Hankkeella parannetaan osaltaan toiminnan tuottavuutta ja tuloksellisuutta hakemalla uutta liikevaihtoa, uusia asiakkaita ja osaavaa kansainvälistä työvoimaa yrityksille. Tämä edellyttää panostusta johtamiseen, organisointiin, toimintatapoihin, työyhteisöön ja ennakointiin liittyviin kokonaisuuksiin.

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on uusien kansainvälisten menestysyritysten synnyttäminen tai jo kansainvälistymisen polulla olevien yritysten kehittäminen Pohjois-Karjalassa.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen osatavoitteeseen:
- kansainväliseen liiketoiminnan osaamisen ja valmiuksien kehittäminen konkreettisia toimenpiteitä toteuttaen
- yrityksen ylivoimaisen asiakashyödyn löytyminen – myynti- ja markkinointiosaamisen vahvistaminen
- kansainvälisten osaajien rekrytointi - tarvitaan osaajia kasvun mahdollistajiksi

Tavoitteena on synnyttää kansainvälisen liiketoiminnan osaamista, toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä liiketoiminnan rakentamiseksi ja synnyttää merkittävää kansainvälistä liikevaihtoa. GoGlobal goes ICT –työpaketin avulla rakennetaan Joensuun seudun ICT-yrityksille väyliä osaajapulan helpottamiseen. Tavoitteena on avata kansainvälisen rekrytoinnin avuksi pysyvämpiä verkostoja ja auttaa yrityksiä houkuttelemaan korkean osaamistason ohjelmistotyöntekijöitä Joensuun seudulle.

Toimenpiteet:

Projekti koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta:

1. GoGlobal-ohjelma - valittujen yritysten globaalin liiketoiminnan rakentaminen
2. Best Practice -tehopaketit - Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen ja erityisesti myynti ja markkinointiosaamisen kehittäminen - avoin kaikille kansainvälistymistä suunnitteleville tai jo kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille
3. GoGlobal goes ICT - pilotoidaan kansainvälisen rekrytoinnin kautta tapahtuvaa osaamisen lisäämistä kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi ICT-yrityksissä

TP1. GoGlobal-ohjelma

Ohjelma toteutetaan uudella toimintamallilla, jossa kokeneet valmentajat sparraavat osallistujia läpi koko ohjelman ja osallistuvat yritysten mukana valmennusmatkoille. Ohjelman intensiivijaksoihin on kilpailutettu valmentajiksi kokeneita kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan osaajia. GoGlobal-ohjelman ytimessä on konkreettinen tekeminen. Sparrauksen myötä löytyy mukana olevien yritysten ylivoimainen asiakashyöty (Superior Customer Benefit) globaaleilla markkinoilla. Yritykselle tarjotaan konkreettista apua asiakashyödyn markkinointiviestinnän implementoinnissa, mm. verkkosivut, esitykset, materiaalit. Apuna ovat globaalin markkinoinnin asiantuntijat. GoGlobal on jatkopolku Pohjois-Karjalan Kauppakamarin GlobalSteps-ohjelmalle, joka rakentuu yrityksen kansainvälistymisstrategian ympärille. GoGlobal keskittyy osallistuvien yritysten kansainväliseen operatiiviseen toimintaan.

Ohjelmaan valitaan vuosittain 5 - 10 parhaat lähtökohdat globaaliin liiketoimintaan omaava yritystä valintakriteerien perusteella. Yhdestä yrityksestä ohjelmaan voi osallistua 1 - 3 henkilöä.

GoGlobal-ohjelma koostuu seuraavista vaiheista:
1. Kansainvälistymisen edellytysten evaluointi
2. Valmiuksien täydentäminen
3. Ylivoimainen asiakashyöty workshop (yhteinen ja yrityskohatainen)
4. Myyntiviestin testaus (Valmennusmatka kohdemarkkinoille)
5. Reflektointi muiden osallistujayritysten kanssa
6. Jalkautus operatiiviseksi tekemiseksi
7. Wrap-up päivä

Jokaiselle osallistuvalle yritykselle valitaan kokenut valmentaja, joka on itse vienyt yrityksen, tuotteet tai palvelut kansainvälisille markkinoille. Valmentaja on yrityksen käytettävissä koko valmennuksen ajan. Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin osaaminen ja kokemus on ohjelman keskeisintä ydintä ja näillä perusteilla on kilpailutettu hankkeen valmentajat.

TP2: Best Practice -tehopaketit

Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen ja erityisesti myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen tapahtuu järjestämällä aihekokonaisuuksiin liittyviä lyhyitä ja tehokkaita tietoiskuja, joissa käydään läpi toimivia käytäntöjä esimerkkien kautta. Tilaisuudet sisältävät yhden kansainvälistymisen onnistuneen yritysesimerkin, best practices –asiantuntijapuheenvuoron sekä harjoituksen, jossa suunnitellaan käytännön soveltaminen omaan yritykseen ja kyseisen käytännön ottamiseksi pysyväksi osaksi yrityksen toimintaa. Tehoiskuihin voi osallistua myös intensiiviohjelman ulkopuoliset yritykset ja henkilöt. Tehoiskuissa opittuja käytäntöjä sovelletaan jatkossa kunkin yrityksen omissa toimenpiteissä.

TP3. GoGlobal goes ICT

Tässä työpaketissa rakennetaan Joensuun seudun ICT-yrityksille väyliä osaajapulan helpottamiseen. Työpaketissa ovat mukana alueen ICT-yritykset, jotka kärsivät osaajapulasta ja ovat joko kasvamassa kansainvälisen toiminnan kautta, tai aloittamassa sitä. Alueet, joista osaajia kartoitetaan, rakennetaan yritysten toiveiden mukaisesti. Ict-yritysten kansainvälistyminen ja myös toiminnan avaaminen kyseisille markkinoille vahvistuu, kun yrityksiin rekrytoidaan osaajia valituilta alueilta. Yritysten valmiuksia vahvistetaan kansainvälistymiseen niin teknisesti kuin palvelujen osalta. Osa yrityksistä voi kasvun toteuttamiseen tavoitella kehitystiimin rakentamista ulkomaille, tai avata satelliittitoimiston. Työpaketissa tehdään tiivistä yhteistyötä EURES-palveluiden kanssa. EURES-toiminta linkittään tärkeäksi osaksi kokonaisuutta ja hyödynnetään olemassaolevat palvelut työnhakijoille ja työnantajille, kuten esim. rekrytointipalvelut ja –verkosto sekä Unionin liikkuvuuden tuet.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyy 10 -15 uutta kansainvälistä yritystä ja/tai kansainväliseksi aidosti laajentunutta paikallisesti toiminutta yritystä. Lisäksi hankkeen sisältö itsessään, sen käyttämät asiantuntijat ja esimerkkiyritykset ovat kaikki kansainvälistä huippua. Tavoitteena on tältä osin kehittää jatkuva ohjelma, josta itsestään syntyy kansainvälistä huipputasoa oleva brändi, joka toimii esimerkkinä missä tahansa maailmalla. Best Practice- tehopaketteihin osallistuu henkilöitä n. 40 yrityksestä.

GoGlobal goes ICT –työpaketin tuloksena Joensuun seudun ict-ohjelmistotuotantoyrityksillä sekä tuotannollisilla yrityksillä, jotka vahvistavat tai rakentavat ohjelmistotiimejään, on helpompi rekrytointikanava osaajien saamiseksi Joensuun seudulle. Yritykset saavat kilpailukykyisempiä ja kansainvälisempiä osaajia. Kahden vuoden aikana Joensuun seudun yrityksiin on tavoitteena rekrytoida 20-30 uutta ict-kv-osaajaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat kansainvälistä myyntiä tavoittelevat Joensuun seudulla jo toimivat tai seudulle sijoittuvat yritykset. Yrityksille ei aseteta toimiala- tai kokorajoitteita.

GoGlobal on myös jatkopolku GlobalSteps –ohjelman osallistujille kansainvälisen myynnin ja operatiivisen toiminnan käynnistämiseksi. Toisaalta yritys voi osallistua myös suoraan GoGlobal –intensiiviohjelmaan lähtötilanteen evaluoinnin kautta.

Ensimmäiseen intensiiviohjelmaan osallistumisensa on jo varmistaneet seuraavat yritykset (osallistujasopimukset liitteenä): Gymba Oy, JP-Cover Oy Ltd, Fastroi Oy, Pekotek Oy, Lieksan Laatuherkut Oy, Okun Hammaspyörä Oy ja Ficon Oy. Ensimmäinen ohjelma voi vielä täydentyä enintään kolmella neuvottelujen kohteena olevalla yrityksellä. Lisäksi 2 - 3 yritystä on alustavasti lupautunut seuraavaan ohjelmaan.

Lisäksi GoGlobal-ohjelmasta kiinnostuneita yrityksiä ovat mm. Valoparta, Pro Grinding AM, Suomen Levyprofiili, Palavaneri, Lex Linnunmaa, Jetecon, Kolo Design, Finelcomp, Okun Koneistuspalvelu, Kaptas, Joensuun CNC-Machining, Toolman/Premetec, Muovisola, Osuuskunta Korpipaja, Nolwenture, Solenovo ja Fluent Progress. Näistä voi vielä tulla osallistujia myös ensimmäiseen intensiiviohjelmaan. Lisäksi alustavia keskusteluja on käyty n. 40 muun yrityksen kanssa. Nämä kaikki ovat potentiaalisia osallistujia Best Practice-tehoiskuihin.

Mikä tahansa kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisestä kiinnostunut yritys voi osallistua yksittäisiin GoGlobal Best Practices –tehoiskuihin.

GoGlobal goes ICT –työpaketin kohderyhmänä ovat kaikki alueen ICT-yritykset, jotka kärsivät osaajapulasta ja ovat joko kasvamassa kansainvälisen toiminnan kautta, tai aloittamassa sitä. Potentiaalia yrityksiä ovat mm. Abloy, Ambientia, Arbonaut, AtFlow, Blancco, Cloudia, Fastroi, Fluent Progress, Nolwenture, Solenovo ja Valamis.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat alueen koulutusorganisaatiot ja muut kansainvälistymisen kanssa toimivat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 494 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 494 400

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 533 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 533 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa, Polvijärvi, Joensuu, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Liperi, Nurmes, Rääkkylä, Kitee, Ilomantsi, Juuka, Heinävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 66

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 72

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 110

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty sukupuolinäkökulmasta lähtevää toimintaympäristön analyysiä. Aikaisemmista hankkeista olemme raportoinnin kautta keränneet tietoa myös eri sukupuolten osallistumisesta tämän tyyppisiin hankkeisiin. Samoin kehitysyhtiön normaalitoiminnan myötä on muodostunut käsitys eri toimialojen henkilöstön sukupuolijakaumasta. Hanke on toimialariippumaton, joten hankkeeseen osallistuu yrityksiä sekä mies- että naisvaltaisilta toimialoilta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa valmennetaan yrityksen henkilöstöä kansainvälisen myynnin ja liketoimintaosaamisen kautta siten, että yrityksen kv-toiminta saadaan kasvu-uralle. Hankkeen valmennuksissa huomioidaan sukupuolten tasapuolinen näkökulma. Myös toimialojen erityispiirteitä käsitellään sukupuolinäkökulma huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uusien kansainvälisten menestysyritysten synnyttäminen ja kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan kehittymisen kautta saadaan uusia kasvuyrityksiä alueellemme. Kasvuyritykset käyttävät usein myös muita palveluyrityksiä, joten niillä on myös välillisiä vaikutuksia alueellemme.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Kansainvälistyminen edellyttää yritysten osalta oman tuote- ja palvelutarjonnan kehittämistä kansainvälisten markkinoiden edellyttämälle tasolle. Samat tuotteet ja palvelut ovat usein kilpailukykyisiä myös kotimarkkinoilla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Kansainvälistyminen edellyttää usein matkustamista kohdemarkkinoille tapaamaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Kehittyvällä yritystoiminnalla ja työpaikoilla on merkittävä rooli vetovoimaisuudenja elinvoimaisuuden veturina.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Kansainvälistyminen edistää eri kulttuurien yhteensovittamista ja yritysten toimintakulttuuri muuttuu kansainväliseksi - yrityksessä voi toimia useita eri kansallisuuden omaavia henkilöitä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

GoGlobal - kasva kansainväliseksi -hankkeen päätavoitteena oli uusien kansainvälisten menestysyritysten synnyttäminen tai jo kansainvälistymisen polulla olevien yritysten kehittäminen Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tavoitteet jaettiin kolmeen osatavoitteeseen:
- kansainväliseen liiketoiminnan osaamisen ja valmiuksien kehittäminen konkreettisia toimenpiteitä toteuttaen
- yrityksen ylivoimaisen asiakashyödyn löytyminen – myynti- ja markkinointiosaamisen vahvistaminen
- kansainvälisten osaajien rekrytointi - tarvitaan osaajia kasvun mahdollistajiksi

Tavoitteena oli synnyttää kansainvälisen liiketoiminnan osaamista, toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä liiketoiminnan rakentamiseksi ja synnyttää merkittävää kansainvälistä liikevaihtoa. GoGlobal goes ICT –työpaketin avulla pyrittiin rakentamaan Joensuun seudun ICT-yrityksille väyliä osaajapulan helpottamiseen. Tavoitteena oli avata kansainvälisen rekrytoinnin avuksi pysyvämpiä verkostoja ja auttaa yrityksiä houkuttelemaan korkean osaamistason ohjelmistotyöntekijöitä Joensuun seudulle.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistui yli 130 yritystä, joista 21 yritystä osallistui pidempikestoiseen kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin valmennukseen. Osallistuneiden yritysten vienti kasvoi yli 5,5 miljoonaa euroa, uusia kv-vientiavauksia syntyi 20 kpl, yritysten liikevaihto kasvoi projektin ajalla yli 30% ja työllistettyjen määrä yrityksissä nousi yli 10%. Koronapandemian alkaessa maaliskuussa 2020 matkustaminen ulkomaille pysähtyi, joten myyntivalmennusmatkoihin suunniteltua resursseja kohdennettiin uudestaan yritysten digitaalisten myyntivalmiuksien kehittämiseen social selling:n avulla ja yritysten myyntiviestejä lähdettiin toteuttamaan digitaaliseen muotoon. ICT-yritysten kv-rekrytointikanaviin liittyviä toimenpiteitä jäi toteuttamatta koronapandemian vuoksi, mutta rakennettuja yhteyksiä ja toimintamalleja voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen.
GoGlobal -hankkeessa pilotoitua asiakaslähtöisen myynnin ja ylivoimaisen asiakashyödyn toimintamallia kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämisessä ja vahvistamisessa tullaan käyttämään hankkeen jälkeen. Toimintatapa, jossa valmentajina toimivat kokeneet kansainvälisen myynnin tekijät, sai yrityksiltä positiivisen vastaanoton. Myös yksilö- ja ryhmäkohtainen valmentava ote koettiin yritysten puolelta hyödylliseksi. Olennaista on myös kiinnittää huomiota siihen, että valmennukseen osallistuu ja sitoutuu yrityksen johtoa. GoGlobal -brändiä tullaan hyödyntämään hankkeen jälkeen Business Joensuun kansainvälistymispalveluissa.