Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21811

Hankkeen nimi: Välkommen hem! - förbättrande av sysselsättningen hos inflyttare i Åboland

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2019 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pargas stad

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0136082-5

Jakeluosoite: Strandvägen 28

Puhelinnumero: 02 4585700

Postinumero: 21600

Postitoimipaikka: Pargas

WWW-osoite: http://www.pargas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Siv Holmgren

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektkoordinator

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: siv.holmgren(at)pargas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403523799

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kimitoöns kommun, 0133833-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Målet med projektet är att öka sysselsättningen hos de inflyttade i Pargas och Kimitoön, och i synnerhet bland kvinnor, genom att förstärka och utveckla samarbete med det lokala näringslivet. Projektet mål är även att testa nya former av företagande i skärgården, såsom andelslag/kooperativ.
Åtgärder som genomförs inom projektet är företagsutbildning och kreativa verkstäder för inflyttare, handledning till företag och lokala stödpersoner och skapande av modeller för samarbete.

Projektet resulterar i förbättrad sysselsättning bland inflyttarna och förbättrade kunskaper om sysselsättande åtgärder bland lokala företag och stödpersoner.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Målgruppen för projektet är icke-finländska inflyttare (i praktiken personer med annat modersmål än svenska eller finska) i Pargas och Kimitoön, oberoende av kön. Det är huvudsakligen frågan om kvotflyktingar och asylsökande, men också andra icke-finländska inflyttare kan delta i projektets aktiviteter.

I Pargas fanns det i januari 2019 personer med totalt 37 olika modersmål. Bland övriga modersmål (dvs inte svenska, finska eller okänt) var de mest förekommande modersmålen arabiska (92 personer), estniska (70), engelska (47), ryska (43), thailändska (31), ukrainska (26) och tyska (23). Modersmål som talas av färre än 20 personer har inte beaktats.

För Kimitoöns del är den färskaste statistiken från slutet av år 2017. De mest förekommande övriga modersmålen var då estniska (89 personer) och arabiska (41). Modersmål som talas av färre än 20 personer har inte beaktats. I slutet av år 2018 anlände en ny grupp syriska kvotflyktingar till kommunen, men samtidigt har några av de syriska familjerna flyttat bort från orten, så det totala antalet personer med arabiska som modersmål uppskattningsvis på samma nivå som år 2017. Statistiken för år 2018 publiceras i april 2019.

Målgruppen för projektet är arbetsföra personer, och uppskattningsvis kommer totalt 50 personer att delta i projektets aktiviteter.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektets indirekta målgrupper är de frivilliga stödpersonerna och lokala små- och mellanstora företag.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 186 768

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 114 138

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 249 024

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 152 184

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan

Kunnat: Kemiönsaari, Parainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Under planeringen av projektet gjordes en intern utvärdering av hur jämställdhet mellan könen ska beaktas inom ramen för projektet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektet kommer att arbeta med inflyttare av båda könen, men eftersom det har varit svårare att integrera och sysselsätta kvinnor så kommer kvinnornas ställning att betonas extra mycket inom projektet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektets huvudmål är inte att främja jämställdhet, men projektet kommer att betona vikten av att inflyttade kvinnor kommer ut i arbetslivet och får sysselsättning.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ingen påverkan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ingen påverkan
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ingen påverkan
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ingen påverkan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ingen påverkan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ingen påverkan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ingen påverkan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Ingen direkt påverkan, men indirekt och på längre sikt kan projektet resultera i nygrundade företag.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ingen påverkan
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ingen påverkan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Inflyttare med sysselsättning ingegreras bättre i lokalsamhället, vilket främjar deras välmående.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Projektet kommer att betona vikten av att kvinnliga inflyttare får sysselsättning.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Ökad sysselsättning bland inflyttare förbättrar deras möjligheter att integreras i lokalsamhället.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ingen påverkan
Ympäristöosaaminen 0 0
Ingen påverkan

9 Loppuraportin tiivistelmä

-