Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21814

Hankkeen nimi: PracDis - Harjoittele etänä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maisa Mielikäinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori, projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maisa.mielikainen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 710 6416

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PracDis -hankkeen (Distance Practical Training) tavoitteena on kehittää etätyöharjoittelumalli korkeakouluympäristöön. Hankkeen taustalla on globaali tarve ICT-osaajille, mikä heijastuu myös kansallisesti Suomeen ja alueellisesti Lappiin. Ulkomaiset ja kansalliset ohjelmistoalan yritykset rekrytoivat henkilöstöä Lappia myöten ja ovat viime vuosina perustaneet myös Lappiin etätoimipisteitä. Lapin tulisi alueena päästä mukaan vahvemmin ICT-alan valtavaan kasvuun, välttää muuttotappio ja osaamisen häviäminen alueelta, ja saada ICT-alan yrityksiä etabloitumaan Lappiin. Hankkeen taustaoletuksena on että opiskelijoiden etätyöharjoittelu toisi alueelle ICT-alan yritysten toimipisteitä muualta Suomesta tai jopa kansainvälisesti. Opiskelijat hyötyvät hankkeesta pitkällä aikavälillä parempien alueen työllisyysnäkymien kautta ICT-alalla. Suurin osa alan opiskelijoista haluaisi työskennellä Lapissa pois muuton sijasta.

Hanke aloitetaan hankkimalla yritysyhteistyökumppaneita ja selvittämällä sidosryhmien tarpeet. Tämän jälkeen kehitetään Lappiin PracDis-malli, joka kattaa tavoitteet, prosessit, suunnitteluperusteet ja arviointikäytännöt etänä tehdyssä työharjoittelussa. Malli pilotoidaan kumppaniyritysten ja opiskelijoiden kanssa AMK:n ohjauksessa. Pilotoinnin yhteydessä analysoidaan mallin toimivuus ja kerätään palaute. Etätyöharjoittelu voi olla käytännössä esimerkiksi opiskelijoiden projektitiimin työskentely osana etäällä olevan yrityksen tuotekehitysprojektia, TKI-ympäristössä tehtävä etätyöharjoittelu itsenäisesti tai tiimissä, Lapissa asuvan opiskelijan etäharjoittelu omalta kotipaikkakunnalta. Kaikki edellä mainitut esimerkit haastavat ohjauksen ja teknisen tuen antamista AMK:lta.

Horisontaalisesti hanke kehittää alueiden välistä tasa-arvoa ja poistaa eriarvoisuutta karsimalla poismuuton tarvetta opiskelun ja työelämän siirtymisen aikana. Pitkällä aikavälillä hanke edistää työntekoa eri puolilta Lappia, jolloin ihmisillä on oikeudenmukaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hanke edistää vähähiilisyyttä etänä tehdyn tieto- ja asiantuntijatyön kautta, mikä vähentää matkustamisen tarvetta.


Hankkeelle tuotetaan seuraavat tulokset:

Tulos 1: Hankkeella on käytössään uusin tieto hyvistä käytänteistä ja yritysten tarpeista

Tulos 2: Etätyöharjoittelun mallia voidaan soveltaa Lapin ammattikorkeakoulussa käytännössä

Tulos 3: Etätyöharjoittelun malli on testattu ja pilotoitu

Tulos 4: Hankkeen tulokset ovat sidosryhmien saatavilla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdistuu ensisijaisesti Lapin ammattikorkeakoulun ICT-insinööri- ja IT-tradenomiopiskelijoihin sekä ICT-alan yrityksiin Lapissa ja sen ulkopuolella. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstö, jolle malli ja sen käyttöönotto opetetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyvät koulutusorganisaatiot, jotka voivat ottaa vastaavanlaisen mallin käyttöönsä. Hanke tuottaa heille dokumentoitua tietoa käytännön kokemuksista ja laadunhallinnasta etätyöharjoittelun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Välillisesti pitkällä välillä Lapin kunnat ja syrjäseudut hyötyvät hankkeesta elinvoimaisuuden kautta muuttotappion pienentämisen avulla. Hankkeesta hyötyvät myös sellaiset yritykset, jotka eivät ole hankkeessa mukana, mutta jotka voivat saada uusia ideoita ja käynnistää yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 456

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 456

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 320

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio, Enontekiö, Kolari, Muonio, Ylitornio, Inari, Simo, Rovaniemi, Sodankylä, Pello, Kittilä, Ranua, Keminmaa, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 46

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolten välisestä tasa-arvosta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet sekä mies- että naisopiskelijoille. Hankkeella pyritään nostamaan ICT-alan houkuttavuutta ja saamaan samalla erityisesti naisia mukaan alalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Fossiilisten polttoaineiden käytön pienempi tarve matkustamisen vähenemisen myötä (etätyöharjoittelu).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Välillinen vaikutus, perusteluna ICT-alan houkuttelu Lappiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Välitön, harjoittelujen aikana tehdään nimenomaan sovelluskehitystä ja TKI.toimeksiantoja, jossa on kyseessä aineettomien palvelujen luonti. Välillinen vaikutus muodostuu etätyöharjoittelumallin käyttöönoton myötä uusina tuotteina ja palveluina.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Laajentaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta ja tuo uutta hyvinvointia harvaan asuttuun Lappiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Antaa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet nuorille osallistua ja tehdä työharjoitteluja. Hanke edistää alueiden välistä tasa-arvoa tarjoamalla yhtäläisemmät mahdollisuudet osallistua opintoihin ja toteuttaa työharjoitteluja etänä myös omalta kotipaikkakunnalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Antaa paremmat mahdollisuudet lappilaisille nuorille päästä osalliseksi kehittyvään toimintaympäristöön Suomessa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

PracDis-hankkeen tavoitteena oli parantaa Lapin ammattikorkeakoulun ja yritysten välistä yritysyhteistyötä, mahdollistaa etänä tehdyt harjoittelut ICT-alan yrityksiin, lisätä maakunnan veto- ja pitovoimaa sekä uudistaa ICT-alan koulutusten sisältöjä ja laatua. Hankkeen kohderyhmänä olivat Lapin AMKin ICT-insinööri- ja IT-tradenomiopiskelijat, ICT-alan yritykset Lapissa ja sen ulkopuolella sekä Lapin AMKin henkilöstö.

Hankkeessa tuotettiin etäharjoitteluun PracDis-konsepti, joka sisältää kolme eri variaatiota etäharjoittelumallista. Mallissa A (Etäharjoittelu) opiskelija suorittaa opetussuunnitelmaan kuuluvan perusharjoittelun lukujärjestyksen ulkopuolella. Mallissa B (Etäharjoittelu+) harjoittelusta saatavia opintopisteitä laajennetaan ammattiaineiden suorituksilla ja Mallissa C (Akatemia-malli) opiskelija ei osallistu lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja suorittaa ammattiaineita etukäteen laaditun henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Kaikissa malleissa elinkeinoelämän/teollisuuden edustaja on aktiivinen toimija osallistujien koko prosessiin. Kaikkien kolmen mallin prosessit on dokumentoitu ja roolien vastuut kuvattu.

Malleja pilotoitiin kuudessa erillisessä yrityspilotissa, joihin osallistui sekä insinööri- että IT-tradenomiopiskelijoita. Yritykset olivat mukana prosessimallien mukaisesti. Tukea tarjosivat ohjaavat opettajat sekä valitut Lapin AMKin tekniset tukihenkilöt. Pilottien alustana toimi suunnitelmien mukaan MS Teams.

Läpivietyjen pilottien tulokset olivat positiivisia. Opiskelijat ja yritykset ovat olleet tyytyväisiä prosessiin ja tuloksiin. Haasteet ovat kohdistuneet mm. opiskelijoiden käytettävissä oleviin laiteresursseihin, ergonomiaan sekä yrittäjien etäohjausvalmiuksiin.

Lapin AMKin Digitaaliset ratkaisut -yksikkö on ottanut konseptin käyttöön ja sitä kehitetään aktiivisesti. Kokemusten perusteella konsepti on toimiva ja sitä kehitetään prosessiin mukaan kuvatun jatkuvan parantamisen kautta. Tämä edellyttää aktiivista ja järjestelmällistä palautteen keräämistä sekä palautteiden systemaattista analysointia ammattikorkeakoulun vastuuhenkilöiden toimesta. Konsepti on otettavissa käyttöön myös laajemmin ja se mahdollistaa aiempaa syvemmän elinkeinoyhteistyön ja työn opinnollistamisen.