Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21815

Hankkeen nimi: Luonto työllistää - hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2019 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Yritetään yhdessä ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1445974-4

Jakeluosoite: Sorvarintie 18

Puhelinnumero: 0447640517

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://kestavankehityksenkeskus.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu Mörsäri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.morsari(at)kekekeskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440341320

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ympäristöarvot huomioonottavaa matkailua yhdessä pienten yritysten ja Oulun kaupungin kanssa. Hankkeen avulla edistetään pitkäaikaistyöttömien sekä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden edellytyksiä työllistyä vapaille työmarkkinoille, parannetaan kohderyhmän elämänhallintataitoja sekä luodaan mielekkäitä työtehtäviä välityömarkkinoille liittyen matkailuun ja ympäristönhoitoon.

Edunsaajia ovat pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat, pienyritykset ja paikalliset ihmiset. Haastavassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt saavat monipuolista apua työllistymisen ongelmissa, kuten velkaantumisessa, sosiaalisissa ongelmissa ja ammatinvalinnassa.

Hankkeessa luotavat työtehtävät voivat olla muun muassa vanhojen retkeily- ja aktiviteettialueiden ylläpitäminen, nykyisten huonoon kuntoon päässeiden kohteiden korjaaminen sekä uusien kohteiden rakentaminen. Hanketta valmistellessa on jo kokeiltu tällaisia työtehtäviä. Kokeilu on onnistunut erinomaisesti.
Hankkeen kanssa yhteistyötä tekevien pienyritysten tehtävänä on tuottaa matkailijoille suunnatut aktiviteetit. Yhdistys on niissä mukana sellaisten töiden osalta, jotka eivät vaadi korkeaa ammattitaitoa tai pitkää koulutusta. Näin pyritään löytämään uusia työtehtäviä kohderyhmälle ja samalla parannetaan alueen pienyritysten edellytyksiä toimia matkailusektorilla kannattavasti.

Yrittäjät voivat tarjota suistoalueella monipuolisia aktiviteettejä sekä kesällä että talvella, mahdollistaen näin ympärivuotisen matkailun Oulun seudulla. Kaunis Oulujoki, satoja kilometrejä pyöräteitä ja upea Oulujoen suisto tarjoavat erinomaiset edellytykset matkailun kehittämiseen alueella. Aktiviteetteja voivat olla pyöräilyretket, kanoottivaellukset ja esimerkiksi kalastaminen. Talvisin voidaan järjestää hiihto- ja talvikalastusretkiä sekä esimerkiksi valjakkoajeluita. Karttaan merkityt ratsastusreitit avataan, jolloin Ponipihalta voi lähteä myös hevosilla ja poneilla nauttimaan hienosta merellisestä Oulusta.

Onnistuneiden elämysten tarjoaminen edellyttää, että retkikohteet ovat viihtyisiä ja hyvin ylläpidettyjä. Tehokas ja edullinen tapa suistoalueen rantojen pitämiseen siistinä kasvillisuudesta on maisemalaidunnus. Näin hankkeessa syntyy uusia työtehtäviä myös eläimiin liittyviin aktiviteetteihin. Samalla Hietassaareen muodostuu uusi mielenkiintoinen nähtävyys alueen lapsiperheille sekä matkailijoille.

Hankkeessa pyritään löytämään uusia väyliä koulutukseen tai opintojen suorittamiseen työpajaympäristössä. Työn ohessa suoritetut opinnot kannustavat hakeutumaan suorittamaan tutkinto loppuun ammattioppilaitokseen tai yritykseen oppisopimussuhteella.

Hankkeen aikana pyrimme vakiinnuttamaan toimintamme Hietasaaressa ja rakentamaan alueelle matkailutoimintoihin keskittyvän kestävän kehityksen keskuksen. Hankkeen aikana pyrimme työllistämään yli 200 pitkäaikaistyötöntä palkkatuettuun työhön, oppisopimuskoulutukseen tai työharjoitteluun. Mikäli palkkatuen kanssa ei tule ongelmia, määrä on huomattavastikin suurempi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, yli 54-vuotiaat työttömät sekä pitkäaikaistyöttömät. Erityinen painoarvo on vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät, nuoret, maahanmuuttajat sekä vankilataustan omaavat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat pienyritykset, kunnat, kuntalaiset ja muut kolmannen sektorit järjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 541 462

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 508 423

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 609 145

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 566 487

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 216

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tällä hetkellä hankkeen osallistujat sijoittuvat sellaisiin ryhmiin, joissa miesten määrä on huomattavasti suurempi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään siihen, että työtehtäviä ei erotella sukupuolten kesken. Miehiä kannustetaan niin sanottuihin "naisten tehtäviin" ja päinvastoin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työllistää, mutta samalla edistetään myös sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 8
Kaikessa mahdollisessa huomioidaan kestäväkehitys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 8
Kiertotalouteen siirtyminen on paras tapa vähentää ilmaston muutoksen riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 9 8
Merialueiden siivoamisella pyritään nimenomaan luonnon monimuotoisuuden palauttamiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 7
Kiertotalouden ja vesialueiden puhdistamisen avulla kasvihuonekaasujen määrä vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Kierrättämisen avulla materiaalit käytetään tehokkaammin ja samalla jätteiden määrä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 7
Kestävän Kehityksen Keskuksen kompostoreiden lämpötila on talvellakin yli 40 astetta. Kompostoreista ja aurinkokeräimistä saatavalla energialla pyritään hoitamaan uuden kestävän kehityksen lämmitys.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeen avulla voidaan ainakin pieneltä osin vaikuttaa paikallisen elinkeino rakentamisen kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Matkailusektorille kehitetään uusia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Logistiikka ja liikkuminen kehitetään huomioiden kestävä kehitys.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Työpaikkojen luominen ja syrjäytymisen ehkäisy lisäävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Tasa-arvoa edistetään
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Kaikenlaiselle syrjimiselle ja rasismille on nolla toleranssi
Kulttuuriympäristö 6 6
Hietasareen tuleva keskus lisää erilaisten kulttuurien ja kulttuuriperimän arvostusta.
Ympäristöosaaminen 9 9
Ympäristöosaaminen lisääntyy sekä hankkeen osallistujien että mukana olevien yritysten osalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-