Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21817

Hankkeen nimi: Luonto työllistää rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.11.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Luonto työllistää -kehittämishankkeen (S21815) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Tarkoituksena on kehittää ympäristöarvot huomioonottavaa matkailua yhdessä pienten yritysten ja Oulun kaupungin kanssa. Hankkeen avulla edistetään pitkäaikaistyöttömien sekä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden edellytyksiä työllistyä vapaille työmarkkinoille, parannetaan kohderyhmän elämänhallintataitoja sekä luodaan mielekkäitä työtehtäviä välityömarkkinoille liittyen matkailuun ja ympäristönhoitoon. Edunsaajia ovat pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat, pienyritykset ja paikalliset ihmiset. Haastavassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt saavat monipuolista apua työllistymisen ongelmissa, kuten velkaantumisessa, sosiaalisissa ongelmissa ja ammatinvalinnassa.

Hankkeessa luotavat työtehtävät voivat olla muun muassa vanhojen retkeily- ja aktiviteettialueiden ylläpitäminen, nykyisten huonoon kuntoon päässeiden kohteiden korjaaminen sekä uusien kohteiden rakentaminen. Hankkeen kanssa yhteistyötä tekevien pienyritysten tehtävänä on tuottaa matkailijoille suunnatut aktiviteetit.

Hankkeessa pyritään löytämään uusia väyliä koulutukseen tai opintojen suorittamiseen työpajaympäristössä. Työn ohessa suoritetut opinnot kannustavat hakeutumaan suorittamaan tutkinto loppuun ammattioppilaitokseen tai yritykseen oppisopimussuhteella. Yhdistys pyrkii vakiinnuttamaan toimintaansa Hietasaaressa ja rakentamaan alueelle matkailutoimintoihin keskittyvän kestävän kehityksen keskuksen. Uusi keskus eroaa nykyisestä siinä, että siinä kaikki toiminnot ovat pienyrittäjävetoisia.

Hanke pyrkii työllistämään yli 200 pitkäaikaistyötöntä palkkatuettuun työhön, oppisopimuskoulutukseen tai työharjoitteluun.

Kehittämishanke toteutetaan 01.11.2019-31.10.2022 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 30.09.2020 (palkkatukijaksot päättyvät jo 31.05.2020) nykyisen (02.07.2019) TEM:n ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Yritetään yhdessä ry.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 161 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 137 078

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 161 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 137 078

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-