Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21819

Hankkeen nimi: Buustia kasvuun - osaamista yrityksiin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2042869-6

Jakeluosoite: Kauppatori 1

Puhelinnumero: 0400250552

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: Nurmes

WWW-osoite: http://www.pikes.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Tapani Nevalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.nevalainen(at)pikes.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400250552

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nurmes-Valtimo –alueella 73,2 % yrityksistä on liikevaihdoltaan alle 200 000 € ja 96,8 % yrityksistä liikevaihdoltaan alle 2 m€. Alueelta puuttuvat lähes kokonaan n. 20-40 henkilöä työllistävät todelliset kasvuyritykset, joissa yleensä tapahtuu suurin työllisten määrän kasvu. Yksinyrittäjien osuus kokonaisyritysmäärästä on suuri. Saadaksemme alueelle myös tulevaisuudessa kasvuyrityksiä ja työllistäviä yrityksiä, on olemassa olevien mikroyritysten osaamista kehitettävä, jotta ne pystyvät lähtemään kasvu-uralle. Alueen kasvuyritykset kohdistuvat pääasiassa seuraaville toimialoille: matkailu, metalliteollisuus, puun korjuu ja jalostus sekä Sosiaali- ja terveysala. Hankkeen keskeisin tavoite onkin edistää yritysten kasvun mahdollisuuksia.
Päätavoitteen mukaisesti hankkeen tavoitteena onkin sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Lisäksi tavoitteena on yritysneuvontapalvelujen kokonaisvaltainen uudistaminen ja muutos kasvua tukeviin palveluihin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voidaan kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

Hankkeeseen tavoitellaan mukaan kasvu-uralle lähteviä yrityksiä reilun kahden vuoden aikana yhteensä 30 kpl. Tavoitteena on luoda mukana oleville kasvusuunnitelma, joka sisältää alkukartoituksen ja PIKESillä olemassa olevan yritystiedon pohjalta laaditun kasvusuunnitelman ja siihen liittyvät osaamisen kehittämisen mahdollisuudet. Verkostomaisen toimintatavan ansiosta yritysten toisilta oppimiseen panostetaan vahvasti.
Hakemalla yritysten kehittymisen mahdollisuuksia luomme samalla yrityksille pitkän aikajänteen kehittymisen toimintamallin. Mallia on mahdollista soveltaa PIKESin kaikessa yritysneuvonnassa yritysten tarpeiden mukaiseksi muokaten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Hankkeen toiminta ei voi olla toimialarajoitteista, kuitenkin mukana olevat yrityskset painottuvat matkailun, metalliteollisuuden, puun korjuun ja jalostamisen sekä sosiaali- ja terveyshuollon toimialoille
- pääkohderyhmänä Nurmes-Valtimo –alueen potentiaaliset kasvuyritykset n. 25 kpl
- työntekijöitä pääsääntöisesti noin kymmenen henkilöä
- yrittäjällä tahtotila yrityksen kasvamiseen
- yrityksellä liiketaloudelliset mahdollisuudet kehittymiselle (talous, osaava ja motivoitunut henkilöstö)
- yrityksellä on kehityskelpoinen tuote- tai palveluidea
- PIKES Oy yritysneuvonta: neuvonnan kehittäminen entistä enemmän yritysten kasvua tukevaksi, pitkäjänteiseksi prosessiksi

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä hankkeessa ovat mukana
- isommat työnantajayritykset, joilla on halu/kyky kehittää uutta liiketoimintaa ja toimia mahdollisesti myös kasvuun lähtevien yritysten mentorina
- yksinyrittäjät, joilla puolestaan nähdään potentiaalia kasvun aloittamiseen
- Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES yritysneuvonnan uuden toimintamallin hyödyntäjänä
- alueellisen ja maakunnalliset asiantuntijapalveluyritykset hankkeen asiantuntijapalvelujen tuottajana


Hankkeen tapahtumat ovat avoimia kaikille kehittämisen teemoista kiinnostuneille yrityksille. Kohdeyritykseltä tarvitaan aina innovatiivisuutta ja avoimuutta uusien toimintamallien hakemiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 132 649

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 096

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 157 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 148 766

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmä on lievästi painottunut miesten puolelle, joten miehet tullevat olemaan enemmistönä koulutuksissa. Hanke on kuitenkin toimialariippumaton, joten siihen osallistuu sekä mies- että naisvaltaisten alojen yrityksiä ja työntekijöitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan naisyrittäjyyden erityispiirteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yritysten saaminen kasvun polulle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Energiatehokkuus, kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen hakeminen yritystoimintaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Energiatehokkuus, kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen hakeminen yritystoimintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Kohderyhmänä mm. luontomatkailuyritykset, joille luonnon monimuotoisuus on tärkeää.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Erityisesti luontomatkailuyrittäjille vastuullinen matkailu ja yritystoiminta ovat yritystoiminnan perusteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Alueella ei merkittäviä Natura-kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Toiminnassa huomioimme kiertotalouden toiminnan periaatteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Uusiutuva energia on yritysten energiantuotannossa etusijalla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen päätavoitteena on alueellisen yritystoiminnan pitkäjänteinen ja kestävällä pohjalla oleva kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Osa yrityksistä palvelualan yrityksiä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Logistiikka on osa yritystoiminnan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hyvinvoivalla yrityksellä on hyvinvoiva henkilöstö
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpitein yrityksiä kannustetaan tasa-arvoiseen toimintaan työmarkkinoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toimenpitein yrityksiä kannustetaan tasa-arvoiseen toimintaan työmarkkinoilla.
Kulttuuriympäristö 3 4
Arvokas kulttuuriympäristö suosii yritystoiminnan kehittymistä mm. parantamalla työvoiman saatavuutta.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hyvä ympäristöosaaminen parantaa yritysten mahdollisuuksia myös taloudellisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toteutus tapahtui Nurmes-Valtimo -alueella. Hankkeen tavoitteena oli sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Hankkeen aikana kartoitettiin alueen potentiaalisia kasvuyrityksiä ja halukkaiden kanssa tehtiin tilannekartoitus ja kasvusuunnitelma tuleville vuosille. Kasvusuunnitelmien laadintaa varten kartoitettiin erilaisia työkaluja esim. yrityksen lähtötilanteen kartoittamiseen, kehittämiskohteiden määrittelyyn ja omistajastrategian tekemiseen. Valtaosa kasvusuunnitelmista tehtiin yrityskohtaisten tapaamisten yhteydessä. Kokeilimme myös useamman yrityksen yhteisen teams -valmennuksen kautta yrityksen arvokirjan laadintaa, joka muodostui yhteisistä- sekä yrityskohtaisista palavereista. Hankkeen aikana järjestettiin eri teemoilla yhteisiä luentotilaisuuksia kuten elintarvikealan yrityksille suunnattu tulevaisuuteen ja vientiin painottuva luento Fennopromo Oy asiantuntijayrityksen toimesta sekä yritysvastuullisuutta koskevat tilaisuudet Macon Oy:n toteuttamana. Vastuullisuudessa painopisteenä oli hiilenlaskenta ja vastuullisuusviestintä. Yrityskohtaisesti tehtiin useilla eri teemoilla osaamisen lisäämistä, kuten myynnin- ja markkinoinnin, tuottavuuden, hiilenlaskennan, kansainvälistymisen, tuotekehitysosaamisen osalta. Uutena toimintamallina toteutettiin myös orkesterointia elintarvike- ja matkailuyritysten välillä. Orkesteroinnin tavoitteena oli löytää uusia yhteistyömalleja, ideoita sekä tuotteita kahden eri toimialan yritysten ideoimana. Benchmark matkoja toteutettiin uusien verkostojen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseksi metallialan yrityksille. Hankkeelle asetettuihin numeerisiin tavoitteisiin päästiin varsin lähelle, vaikka koronapandemia vaikeutti hankkeen toteutusta.