Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21823

Hankkeen nimi: Experts in Medical Computing

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: BEDNARIK ROMAN

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: apulaisprofessori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: roman.bednarik(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0414306116

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savonia AMK, 2629463-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Suomen alueella on tunnistettu lääketieteelliseen tietojenkäsittelyyn (Medical Computing) liittyvä osaamistarve ja näiden osaajien tarve kasvaa jatkuvasti. Maailmanlaajuisesti lääketieteellinen tietojenkäsittely on yksi nopeimmin kasvavista koulutusaloista maailmalla ja on ennustettu, että terveysteknologian kokonaismarkkinoiden arvo yltää 280 miljardiin dollariin vuonna 2021. Experts in Medical Computing -hanke vastaa tähän tarpeeseen täydennyskoulutuskokonaisuudella, joka on suunnattu vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Itä-Suomen alueelta löytyy aiheeseen liittyvää huippuosaamista ja tätä osaamista hyödynnetään koulutuksissa.

Hankkeen päätavoitteena on vastata osaamisvajeeseen kouluttamalla uusia terveysteknologian ja lääketieteellisen tietojenkäsittelytieteen osaajia työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä korkeakoulujen, sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin välillä.

Hankkeen tuloksena tuotetaan uusia sisältöjä koulutukseen, koulutetaan uusia osaajia alalle, tunnistetaan hyviä käytäntöjä ja lisätään aluueellista yhteyistyötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt

terveysteknologian alan yritykset Pohjois-Savon ja Kuopion alueella, kansallisesti ja kansainvälisesti

soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä tekevät tutkijat (Savonia-ammattikorkeakoulu)

tietojenkäsittelytieteen tutkijat (Itä-Suomen yliopisto), fotoniikan tutkijat laajasti

informaatio- ja viestintätekniikan yritykset Pohjois-Savon ja Kuopion alueella, kansallisesti ja kansainvälisesti

kliinistä tutkimusta tekevät tutkijat (Kuopion yliopistollinen sairaala, muut terveydenhuollon yksiköt)

4.2 Välilliset kohderyhmät

lääketieteellisen tietojenkäsittelyn osaamisen kehittäminen palvelee akateemisia ja kliinisiä tutkijoita tieteenalasta riippumatta sekä potilaita.

yksilöllisen hoidon kehittäminen palvelee kansalaisia yleisesti

potilasjärjestöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 851 157

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 407 488

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 063 952

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 509 362

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio, Siilinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminnassa pyritään huomioimaan sukupuolten välinen tasa-arvo niin, ettei hanke suosi erityisesti jompaakumpaa sukupuolta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke huomioi tasa-arvoisesti molemmat sukupuolet
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta ei ole olemassa sukupuoli kiintiöitä esim. palkattaville työntekijöille vaan henkilö valitaan toimeen pätevyyden mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet materiaalivalinnoissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Hanke voi vähentää tulevaisuudessa koulutuksesta aiheutuvaa matkustamista ulkomaille ja siten samalla vaikuttaa päästöihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta kasvillisuuteen tai elioihin ja luonnonmonimuotoisuuteen. Vähäinen välillinen vaikutus voi olla käytettyjen materiaalivalintojen vuoksi kyseiseen asiaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta pinta- ja pohjavesiin ym. Vähäinen välillinen vaikutus voi olla hankkeessa käytettyjen materiaalivalintojen vuoksi myös tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole selvää yhteyttä Natura 2000 ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hanke tukee alueen elinkeinoelämän osallistumista health-tech koulutuksen ja teknologian kehitykseen. Se voi työllistää toimijoita (kansainvälisten) kumppanien alihankintojen kautta ja lopulta luoda uutta teollisuutta ja uusia työpaikkoja alueelle. EMC:n toiminnan on tarkoitus olla pysyvää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Terveysteknologian kehitys ja koulutus suoraan ja epäsuoraan vaikuttaa hyvinvoinnin edistämiselle. Yhteistyö erikokoisten health-tech yritysten kanssa edistää tulevaisuuden hyvinvointia. Tulevaisuudessa terveysteknologia mahdollistaa kymmenien tuhansien potilaiden jokapäivän elämän parantamisen, tuottaen merkittäviä säästöjä sosiaalialoilla elämänlaadun säästön muodoin.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Koulutus on avoin kaikille ryhmille ja tukee innovaatioalusteiden kehitystä, joka tasa-arvoisesti tarjoaa kehitystä, ja edistää täten kilpailun ja toimialojen tasavertaisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hankkeen myötä syntyvät uudet koulutukselliset ja kaupalliset innovaatiot ovat hyödynnettävissä kaikkialla maailmassa. Hankkeessa työskentelee myös ulkomaalaisia ihmisiä, sekä osallistujat odotetaan tulla myös ulkomailta.
Kulttuuriympäristö 3 4
Terveysteknologian popularisointi vaikuttaa kulttuuriumpäristön uusimmiselle.
Ympäristöosaaminen 0 0
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-