Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21825

Hankkeen nimi: Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Liikunta ry.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1443277-9

Jakeluosoite: Rantakatu 35

Puhelinnumero: 0504417327

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pokali.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tomi Pyylampi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vs. aluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.pyylampi(at)pokali.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7739243

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hankkeella haetaan pysyviä ratkaisuja ja toimintatapoja nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn ja sitä kautta nuorten osallisuuden sekä aktiivisuuden lisääntymiseen. Hanke toteutetaan viiden kunnan (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi)alueella yhteistyössä kuntien ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali).

LIITOON-hankkeen kohderyhminä ovat 15-29 -vuotiaat liikkumattomat ja vähän liikkuvat nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevät aikuiset.

LIITOON-hankkeen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet ovat:
1. Kehittää ja luoda kuntiin ja Riveriaan moniammatillinen toimintatapa/-malli, joka ennaltaehkäisee nuorten liikkumattomuutta ja sitä kautta lisää osallisuutta sekä nuorten aktiivisuutta.
- moniammatillisen kunta- ja sektorirajat ylittävän yhteistyörakenteen/-foorumin kehittäminen ja perustaminen
- työntekijöiden toimenkuvien, työtehtävien ja osaamisen osittainen uudistaminen
- sähköisen yhteystietokannan luominen ns. matalan kynnyksen toimijoista
- kuntien erilaisten avustuskäytäntöjen tarkistaminen ja uudistaminen palvelemaan paremmin nuorten liikkumattomuuden ehkäisyä
- nuorten kanssa luodun osallistavan palautejärjestelmän kehittäminen
2. Uudenlaisten työkalujen, menetelmien sekä osaamisen kehittäminen nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn
- työntekijöiden kouluttaminen uusien työkalujen ja menetelmien käyttöönottoon
- työntekijöille tehtävät hyvinvointianalyysit ja -mittaukset sekä sparraukset heidän oman hyvinvoinnin edistämiseen
- kuntakohtaisten ja ylikunnallisten kohtaamisten ja ideointipajojen järjestäminen
- digitaalisen menetelmäpankin luominen
- sähköisten liikuntasovellusten parempi hyödyntäminen
- bencmarking
3. Nuorten liikkumisen, osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen
- nuorten yksilöohjaus, pienryhmätoiminta ja lajikokeilut
- hyvinvointikartoitukset ja -analyysit sekä mittaukset
- nuorten kanssa luodun osallistavan palautejärjestelmän hyödyntäminen
- eri some-kanavien parempi hyödyntäminen
- vertaisohjaajakoulutus


Hankkeen tuloksena:
Nuorten kokonaisvaltainen toimintakyky ja elämänhallinta kohenee, jonka seurauksena heidän kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuudet paranevat. Entistä useampi nuori löytää itselleen mielekkään harrastuksen, joka edistää nuorten osallisuutta ja vähentää heidän yksinäisyyttä.
Kuntiin ja Riveriaan syntyy uusi moniammatillinen toimintatapa/-malli, joka ennaltaehkäisee nuorten liikkumattomuutta sekä lisää nuorten osallisuutta ja aktiivisuutta. Lisäksi kuntien ja eri toimjoiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutus lisääntyy sekä nuorten kanssa työskentelevien aikuisten osaaminen, innostus, jaksaminen ja viihtyminen omassa työssään paranee. Käytössä on uudenlaisia työkaluja ja -mentelmiä nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

LIITOON-hankkeen kohderyhminä ovat 15-29 -vuotiaat liikkumattomat ja vähän liikkuvat nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevät aikuiset. Hankkeen tavoitteena on kohdata/ kontaktoida 800-900 nuorta ja 50-80 heidän kanssaan työskentelevää aikuista.

Tavoitteena on nuorten osalta, että kunnista nuoret ohjautuvat hankkeeseen pääosin kuntien liikunta- ja nuoristoimien, ohjaamojen, kuntien työllisyysyksiköiden (joissakin kunnissa) ja Joensuun harrastenpankin kautta. Riverian osalta hankkeeseen osallistuvat Joensuun asuntuloissa asuvat nuoret, joista kartoitetaan Riverian henkilöstön avustuksella tarvelähtöisesti hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat nuoret.
Lisäksi nuoret voivat luonnollisesti itse ilmoittautua ja lähteä hankkeeseen mukaan.

Hankkeessa huomioidaan myös harvaan asutuilla alueilla asuvat nuoret.

Aikuisten osalta kunnat ja Riveria yhteistyössä hankkeen työntekijöiden kanssa seulovat ne työntekijät, jotka ovat mukana hankkeen toimepiteissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kunnat sekä Riveria.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 308 828

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 211 809

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 553 332

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 817

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Outokumpu, Liperi, Joensuu, Kontiolahti, Polvijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 920

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma selvittämällä ja analysoimalla erilaisia nuorten liikkumattomuuteen ja osallisuuteen liittyviä tutkimuksia sekä tilastoja. Valtavirtaistamisen menetelminä pyritään käyttämään analyttisiä menetelmiä ja sukupuolivaikutusten arviointia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
Fyysisen aktiivisuuden lisääntyessä hankkeen toimenpiteiden ansiosta henkilöt ymmärtävät paremmin liikunnan merkityksen oman hyvinvoinnin kannalta. Tämän seurauksena he mm. liikkuvat enemmän paikasta toiseen esim. kävellen tai polkupyörällä. Näin luonnonvarojen kestävyys lisääntyy.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Lisääntyneen omatoimisen liikkumisen ansiosta ilmastonmuutoksen riskit vähenevät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Kehitetään hankkeen asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja ja toimintatapoja, jotka voidaan ottaa jatkossa käyttöön kunnissa ja Riverialla.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeen asiakkaat liikkuvat enemmän paikasta toiseen omin voimin(kävellen, polkupyöllä, potkulautalla jne.).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Nuorten kokonaisvaltainen toimintakyky, elämänhallinta ja kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee hankkeen toimenpiteiden ansioista. Myös heidän koulutautumis- ja työllistymismahdollisuudet kohenevat, joka edistää hyvinvointia. Hankkeeseen osallistuvat työntekijät ymmärtävät entistä paremmin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen hankkeen toimenpiteiden ansiosta.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu sekä tyttöjä/ naisia ja poikia/ miehiä, joka edistää heidän välisiä sosiaalisia suhteita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 3 2
Matalan kynnyksen liikkumisympäristöjen kehittäminen ja niiden saavuttavuuden helpottaminen on yksi hankkeessa jollakin tasolla esille nouseva asia. Tämän johdosta kunnissa otetaan paremmin huomioon em. asiat liikkumisolosuhteita suunnitellessa ja toteuttaessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-